Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2. Господарські засоби та їх класифікація : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

2.2. Господарські засоби та їх класифікація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

З позицій бухгалтерського обліку господарські засоби підприємства класифікуються за такими ознаками:

♦          формами функціонування;

♦          характером участі в господарському процесі;

♦          ступенем ліквідності.

За формами функціонування серед господарських за-собів вирізняють матеріальні, нематеріальні та фінансові засоби.

Матеріальні засоби характеризуються речовою або ма-теріальною формою. Їх класифікація наведена в табл. 2.5.

Нематеріальні засоби — немонетарні ресурси, які не ма-ють матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані та утри-муються підприємством з метою використання протягом більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністра-тивних цілях чи надання в оренду іншим особам. Нема-теріальні активи з метою обліку поліляються на певні види:

♦          права користування природними ресурсами;

♦          права користування майном;

♦          права на знаки для товарів і послуг;

♦          права на об’єкти промислової власності;

♦          авторські і суміжні з ними права, інші нематеріальні ак-тиви.

Фінансові засоби формують з грошових коштів, у т.ч. гро-шових коштів у дорозі та на рахунках (у касі) підприємства як в іноземній, так й в національній валюті, грошових доку-ментів, цінних паперів, фінансових вкладень в інші підприємства — фінансових інвестиції.

За характером участі в господарському процесі засоби розрізняться як оборотні та необоротні.

Оборотні засоби — грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші засоби, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи

Таблиця 2.5

Класифікація матеріальних активів

Основні засоби – матеріальні ресурси, які підприємство утримує з ме-тою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адмі-ністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корис-ного використання (експлуатації) яких більше одного року (або опера-ційного циклу, якщо він довший за рік). Основні засоби поділяються на:

земельні ділянки, капітальні витрати на поліпшення земель, будин-ки, споруди та передавальні пристрої, машини та обладнання, транс-портні засоби, інструменти, прилади, інвентар (меблі), робоча і проду-ктивна худоба, багаторічні насадження

Інші необоротні матеріальні засоби – бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи, тимчасові (нетитульні) споруди, приро-дні ресурси, інвентарна тара, предмети прокату тощо

Незавершене будівництво – недобудовані для власних потреб або не введені в експлуатацію придбані основні засоби

Виробничі запаси – матеріальні ресурси, які утримуються для спожи-вання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання по-слуг, а також управління підприємством в ході нормального операційного циклу (сировина, матеріали, покупні напівфабрикати, будівельні матеріали, тара, паливо, запасні частини, малоцінні швидкозношувальні предмети (спецодяг, інструмент тощо) на складі і у виробництві) Незавершене виробництво – напівфабрикати та вироби у виробництві, що не пройшли всієї технологічної обробки та перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; Товари – матеріальні ресурси, що утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності

Готова продукція – запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами дого-ворів із замовниками і відповідають технічним умовам та стандартам

протягом дванадцяти місяців з дати складання фінансової звітності.

Еквіваленти грошових коштів — короткострокові (по-точні) високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвер-туються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Поточні фінансові інвестиції — інвестиції на строк, який не перевищує одного року і які можуть бути вільно ре2. Предмет і об’єкти, етапи та метод бухгалтерського обліку

алізовані в будь-який момент (крім еквівалентів грошових коштів) — банківські депозити, цінні папери (облігації, акції, векселі тощо).

Оборотні засоби поділяються на грошові, або фінансові, та негрошові, або матеріальні. На рис. 2.2 представлено кла-сифікацію оборотних засобів за названими видами.

Поточні фінансові

інвестиції та еквіваленти гро-шових коштів

Грошові кошти в касі та на рахун-ках у банках, крім заблокованих

Інші види грошо-вих коштів, у т.ч.

гроші в окОроЗі,

+

Грошові засоби - фінансові

Аванси видані, у .т.ч. гроші

видані під звіт

підзвітним

особам

 

Оборотні засоби

Поточна де-біторська за-боргованість

 

Витрати

майбутніх

періодів

Негрошові засоби – матеріальні

 

            Матеріальні запаси  

Вироб-ничі запаси    Незавер-шене ви-робництво          Готова про-дукція     Товари

для продажу

Товари, роботи, послуги, про-дукц ія, які відвантажені,

але не сплачені

Рис. 2.2. Класифікація оборотних засобів

Витрати майбутніх періодів — витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але нале-жать до наступних звітних періодів — аванс орендної плати, оплата передплати спеціальної літератури, витрати на ос-воєння виробів тощо.

Поточна дебіторська заборгованість — сума дебіторсь-кої заборгованості, яка виникає в ході нормального опе-раційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати складання фінансової звітності. Особливостю дебіторської заборгованості є те, що її неможливо чітко відне-сти до грошових або до негрошових оборотних активів. Так,

видані під звіт працівникам підприємства гроші визначають дебіторську заборгованість як грошовий актив, а заборго-ваність за відвантажену продукцію — як негрошовий.

Необоротні засоби, на відміну від оборотних, багаторазо-во беруть участь у господарському процесі, тому переносять свою вартість на вартість продукції (послуг, робіт) частинами, зокрема основні засоби та нематеріальні активи шляхом амор-тизації. Крім того, вони утримуються підприємством більше одного року (одного операційного циклу, якщо він довший за рік), тому їх ще називають довгостроковими (рис.2.3).

Капітальні інвестиції оукупніоть витрат на відтворення і поліпшення якіоного отану ооновних за-ообів та інших необоротних матеріальних заообів t

Основні засоби

Інші

необоротні

матеріальні

засоби

Капітальне будівництво ос-новних засобів

Придбані (виготовлені), але не вве-дені в експлуатацію основні засоби та інші необоротні матеріальні засо-

Матеріальні необоротні засоби

            X        

Необоротні (довгострокові) засоби

 

Довгострокова дебіторська заборгованість – заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка

не виникає в ході нормального операційного

циклу та буде погашена після дванадцяти місяців

з дати складання фінансової звітності

Заборгованість за майно, пере-дане у фінансову оренду

 

Нематеріальні

засоби, у т.ч. капітальні інвестиції в них

Фінансові необоротні засоби

Довгострокові векселі одержані та інша

дебіторська заборгованість

Довгострокові фінансові інвес-тиції – фінансові інвестиції на період більше року, а також усі

інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент

 

48

Рис.2.3. Класифікація необоротних засобів

2. Предмет і об’єкти, етапи та метод бухгалтерського обліку

За ступенем ліквідності господарські засоби поділяються на високоліквідні (абсолютно ліквідні), ліквідні та неліквідні (малоліквідні). Ліквідність показує можливість перетворення (конвертування) засобів у грошову форму.

Високоліквідні засоби підприємства — це кошти в касі та на рахунках, які відкриті в НБУ та інших банках, а також активи, що можуть бути швидко проконвертовані в готівкові чи безготівкові кошти, зокрема цінні папери (рис.2.4).

Високоліквідні засоби

—»1 Грошові кошти в національній та іноземній валюті —»КЕквіваленти грошових коштів НтГоточні фінансові інвестиції - цінні папери

Рис.2.4. Класифікація високоліквідних засобів

До ліквідних засобів належать: високоліквідні поточні фінансові інвестиції, дебіторська заборгованість (крім без-надійної), матеріальні запаси (виробничі запаси, незавершене виробництво, запаси готової продукції та товарів, що плану-ються реалізуватися (рис.2.5).

 

Ліквідні засоби         

                        ■ Невисоколіквідні поточні фінансові інвестиції

           

            Дебіторська заборгованість (крім безнадійної)

           

            Матеріально-виробничі запаси

Рис.2.5 Класифікація ліквідних засобів

Безнадійною дебіторську заборгованість називають по-точну дебіторську заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк по-зовної давності — 3 роки.

Засоби неліквідні (малоліквідні) — це засоби, що повністю можуть бути проконвертовані в готівкові чи без-готівкові кошти тільки по закінченю значного періоду їх кон-тролю підприємством (рис.2.6).

 

            Засоби неліквідні                  Період контролю (експлуатації, утримання, використання)

            ^          Основні засоби та інші необоротні засоби            Більше одного року

           

            Нематеріальні засоби          

 

           

            Довгострокові фінансові інвестиції

 

           

            Капітальні інвестиції            Більше одного операційного циклу

           

            Безнадійна дебіторська заборгованість     

 

           

            Витрати майбутніх періодів Більше одного звітного періоду (місяця, кварталу)

Рис.2.6. Класифікація неліквідних засобів

Проміжне місце між ліквідними та неліквідними активами займають витрати майбутніх періодів. За нормальних умов ро-боти підприємства це неліквідні засоби. Але, наприклад, коли підприємство відмовлюється від оренди приміщення у майбут-ньому в рамках договірних відносин, відповідні витрати май-бутніх періодів — аванс орендної плати — повертається підпри-ємству у вигляді грошей за досить незначний період часу.