2.1. Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Робота бухгалтерської служби будь-якого суб’єкта госпо-дарювання спрямована на облік фактів його господарської діяльності, тобто господарських операцій (фактів здійснення дій або виникнення події) з метою надання користувачам фінансової або іншої інформації, головним чином у грошових вимірниках. Залежно від того, на що спрямована діяльність людини, визначається предмет такої діяльності. Тому, як вже

зазначалось, в порівняльній характеристиці видів господарсь-кого обліку, предметом бухгалтерського обліку є господарська діяльність підприємств з фінансової точки зору, тобто не сама господарська діяльність та її окремі господарські операції у фізичному розумінні, а вартісна оцінка змін структури та розмірів господарських засобів, прибутку, статутного капіталу, заборгованості тощо в результаті господарської операції.

Виходячи з того, що господарська діяльність включає процеси постачання, виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) та їх реалізації, розглянемо наслідки здійснення деяких типових господарських операцій для підприємства. Наприклад, постачання сировини предбачає рух таких активів як матеріальні ресурси (вони збільшуються внаслідок отримання їх підприємством) та грошових коштів (вони зменшуються внаслідок здійснення оплати підприємством); виробництво продукції (виконання робіт, на-дання послуг) супроводжується зменшенням матеріальних ре-сурсів на складі підприємства внаслідок їх передачі та вико-ристання у виробничих (виконавчих) підрозділах та накопи-ченням запасів незавершеного виробництва (вартості негото-вих робіт та послуг); реалізація продукції може характеризу-ватися: в умовах передплати збільшенням грошових коштів на розрахунковому рахунку після отримання авансу та ви-никненням зобов’язань перед замовником з відвантаження продукції; в умовах післяоплати — появою дебіторської за-боргованості за відвантажену продукцію та зменшення за-пасів такої продукції.

Таким чином, під предметом бухгалтерського обліку слід розуміти інформацію про господарські процеси (постачаня, виробництво, збут) та господарські операції, яка стосується складу та руху об’єктів обліку.

Під господарською операцією розуміють дію або подію, яка спричинює зміни в структурі активів та зобов’язань, влас-ному капіталі підприємства (ст.1 Закону №996).

2. Предмет і об’єкти, етапи та метод бухгалтерського обліку

Активи (господарські засоби) — ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому (ст.1 Закону України №966). Активи, які є об’єктом права, складають майно підприємства (капітал в обо-роті).

Майно підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди (основні фонди та оборотні кошти), а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства (Господарський кодекс України). Воно може створюватися за рахунок власних та залучених господарських засобів.

В результаті залучення господарських засобів утворюються зобов’язання — заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди (ст. 1 Закону України №966).

Власний капітал — частина активів підприємства, що за-лишається після вирахування його зобов’язань, тобто частина майна, що створена за рахунок власних господарських засобів (П(С)БО 2 “Баланс”).

Економічна вигода — потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів (ст. 1 Закону України №966).

Складові предмету діяльності людини називають об’єкта-ми. Серед них необхідно вирізняти об’єкти, що забезпечують та складають господарську діяльність підприємства (табл.2.1).

До об’єктів, що забезпечують господарську діяльність підприємства, відносяться його господарські засоби (табл. 2.2), а також джерела їх утворення (табл.2.3).

Таблиця 2.1

Об’єкти бухгалтерського обліку

 

Об’єкти, що забезпечують

господарську діяльність

підприємства Об’єкти, що становлять

господарську діяльність

підприємства

Господар-ські засоби:

- необоротні - оборотні        Джерела утворен-ня господарських засобів:

джерела власних засобів – власний

капітал джерела залучених засобів – зо-бов’язання         Господарські процеси:

придбання або постачання, виробництво та реалізація

в умовах звичайної дія-льності:

основної, іншої операційної, фінансової, інвестиційної

внаслідок виникнення (ліквідації наслідків)

надзвичайних подій Результати господарсь-ких проце-сів:

Економія

Перевитрати

Прибуток

Збиток

Таблиця 2.2

Склад господарських засобів підприємства як об’єктів, що забезпечують його господарську діяльність

Необоротні засоби – ресурси підприємства, термін використання, контролювання або знаходження в експлуатації перевищує рік (один операційний цикл, якщо він довший за рік): основні засоби, нематеріальні активи, капітальні інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість тощо

Операційний цикл – проміжок часу між придбанням запасів для виробництва продукції (реалізації товарів, надання послуг, виконання робіт) та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції (товарів, і послуг робіт)

Оборотні засоби – ресурси підприємства, термін використання,

контролювання або знаходження в експлуатації менше року (одного

операційного циклу, якщо він менше року): сировина, матеріали,

напівфабрикати, комплектуючі, запчастини, оборотна тара, паливо,

незавершене виробництво та готова продукція тощо.

До оборотних засобів також відносяться грошові кошти та кошти в

розрахунках.

Грошові кошти – готівкові кошти в касі підприємства, безготівкові

кошти на рахунках у банках та депозити до запитання, а також поточні

фінансові інвестиції, інші грошові кошти та їх еквіваленти.

Кошти в розрахунках – дебіторська заборгованість за товари, роботи,

послуги, за виданими авансами (за суми, що є передплатою),

отриманими векселями, а також за підзвітні суми

2. Предмет і об’єкти, етапи та метод бухгалтерського обліку

Таблиця 2.3

Склад джерел утворення господарських засобів

підприємства як об’єктів, що забезпечують його

господарську діяльність

Джерела утворення господарських засобів

 

Статутний капітал підприємс-тва – зафіксована в установчих документах або фактична загальна вартість активів, які є внеском вла-сників (учасників) для забезпечен-ня діяльності підприємства

Пайовий капітал – передбачена установчими документами загальна вартість активів, які є пайовими внесками членів спілок та інших підприємств (колективних, кредит-них спілок тощо)

Додатковий капітал – у акціонер-них товариств сума, на яку вартість реалізації випущених акцій переви-щує їхню номінальну вартість, – емісійний дохід, у інших підпри-ємств – сума дооцінки необоротних активів, вартість необоротних акти-вів, безкоштовно отриманих від інших юридичних або фізичних осіб тощо, а також вартість активів, які вкладено засновниками понад ста-тутний капітал підприємства

Резервний капітал – сума резервів, створених відповідно до законо-давства або установчих документів, за рахунок нерозподіленого прибу-тку підприємства

Нерозподілений прибуток – сума перевищення доходів над витратами діяльності підприємства з вираху-ванням всіх податків та обов’язко-вих платежів, а також збитків отри-маних у минулих звітних періодах

Цільове фінансування – суми кош-тів, що отримані з бюджету та інших джерел на певні проекти (роботи)

Кредити банків – суми корот-ко- та довгострокових кредитів банків на різні цілі, на певний строк та за певну плату (креди-тний відсоток)

Залучені кошти – суми, які отримані в борг від юридичних або фізичних осіб на різні цілі

Зобов’язання за розрахунки та інша кредиторська забор-гованість – суми заборговано-сті постачальникам товарів, робіт та послуг, робітникам по оплаті праці, бюджету за пода-тками (зборами), органам соці-ального страхування за внес-

ками

Забезпечення майбутніх ви-трат і платежів – нарахова-ні у звітному періоді суми майбутніх витрат та платежів (на оплату майбутніх відпус-ток, гарантійних зобов'язань тощо), величина яких на дату складання фінансової звітності може бути визначена тільки шляхом попередніх оцінок; зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату складання фінансової звітності

Доходи майбутніх периодів – доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів

 

Господарські засоби — це ресурси підприємства, без наяв-ності яких не можлива його господарська діяльність: основні засоби, сировина та матеріали, технології, грошові кошти та інші засоби платежу, тощо.

Джерела утворення господарських засобів показують, яка частина активів створена та знаходиться в обороті за раху-нок власних коштів, тобто є власним капіталом, а яка — за ра-хунок залучених коштів, тобто є залученим капіталом або зо-бов’язанями. Стосовно залученого капіталу або зобов’язань треба сказати, що їх наявність свідчить про тимчасове викори-стання підприємством в обігу залучених (невласних) засобів або засобів, за рахунок яких будуть погашені зобов’язання у майбутньому.

Серед джерел утворення власних та залучених госпо-дарських засобів слід виокремити такі складові: цільове фінан-суванн та забезпечення майбутніх витрат і платежів. Вказані джерела визначені П(С)БО відповідно як вланий капітал та зобов’язання, але з теоретичної точки зору така їх характерис-тика не є однозначною. Так, фінансування як суми коштів, що надійшли підприємству з бюджету та інших джерел на певні проекти (роботи), стають джерелом утворення власних госпо-дарських засобів підприємства тільки за умов цільового їх ви-користання. Забезпечення майбутніх витрат і платежів, навпа-ки створюються на підприємстві за рахунок власних джерел, але для погашення зобов’язань у майбутньому, тому такий об’єкт обліку відносять до джерел залучених засобів — зо-бов’язань. В той же час у майбутньому може не статися пога-шення зобов’язань і тоді такі джерела знов можуть стати дже-релами власних засобів.

До об’єктів, що складають господарську діяльність підприємства, відносяться господарські процеси та резуль-тати від їх здійснення (табл.2.4).

2. Предмет і об’єкти, етапи та метод бухгалтерського обліку

Таблиця 2.4

Господарські процеси та їх результати як об’єкти, що складають господарську діяльність підприємства

 

            Придбання (постачання, заготівля) – купі-вля господарських засобів, які необхідні для задоволення господарських потреб (товарів для реалізації у торгівельних підприємств), що може супроводжуватися отриманням економії або перевитрат коштів, за рахунок яких були придбані господарські засоби  Економія господарських засобів (грошових коштів, засобів та предметів пра-ці) – сума перевищення плановими фактичних обсягів використаних господарських засобів Перевитрати господар-ських засобів – сума перевищення фактични-ми планових обсягів використаних господар-ських засобів

 

            Виробництво – виготовлення продукції, на-дання послуг та виконання робіт шляхом вико-ристання господарських засобів з отриманням їх економії або перевитрат          

 

            Реалізація (збут) – передача права власності на вироблену продукцію, товар, надану по-слугу, виконану роботу шляхом обміну їх на інші активи, у т.ч. грошові кошти, та отри-мання фінансового результату – прибутку або збитку         

 

Прибуток - сума перевищення доходами вшрат діяльності підприємстаа; часіина господарських засоби, що з’явилися як результат діяльності підприємства. Збиток - сума перевищення витратами доходів діяльності підприємства; вилу-чені з обігу господарські засоби

Процеси придбання, виробництва та реалізації відбува-ються за умов використання господарських засобів. Результа-том такого використаня може бути економія, перевитрати або відсутність як економії, так і перевитрат.

Процес реалізації як кінцевий у господарській діяльності підприємства характеризується отриманням доданої вартості, у т.ч. прибутків або збитку, які є фінансовими результатами. Наявність прибутку та збитку супроводжується відповідно збільшенням та зменшенням фінансових коштів підпри-ємства.

Розглянуті господарчі процеси та їх результати спос-терігаються в умовах ведення звичайної діяльності та внаслідок виникнення надзвичайних подій (рис.2.1).

Господарська діяльність підприємства

Звичайна діяльність - основна діяль-ність, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.

Операційна – основна та інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою

Надзвичайні події – дія або операція, яка відрізняється від операцій звичайної діяльності, та не очікується, що вона повторюва-тиметься періодично або в кожно-му наступному звітному періоді

 

Основна – діяльність, яка, пов'язана з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечує основну частку його доходу

 

>■

Інша операційна – реалізація іноземної валюти та інших оборотних активів, операційна оренда активів, отримання або понесення втрат від операційної курсової різниці тощо

Інша звичайна діяльність

Інвестиційна діяльність – придбання і реалізація тих необоротних активів та фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів

Фінансова діяльність – діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу

Рис.2.1. Види діяльності підприємства як об’єкти бухгалтерського обліку

У законодавчому полі ведення обліку в Україні види зви-чайної діяльності разом з надзвичайними подіями виступають також об’єктами бухгалтерського обліку, що регламентується Національними положеннями (стандартами) обліку — П(С)БО.

2. Предмет і об’єкти, етапи та метод бухгалтерського обліку