Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

1.         Мета управлінського обліку:

а)         складання фінансової звітності;

б)         допомога керівникам всередині підприємства при підго-

товці управлінських рішень;

в)         інформування зовнішніх користувачів про фінансовий стан

підприємства;

г)         забезпечення інформацією податкових органів.

2.         Управлінський облік – це:

а)         облік для всіх зацікавлених;

б)         внутрішньогосподарський облік;

в)         виробничий облік;

г)         аналітичний облік.

3. Користувачами даних управлінського обліку є: а) інвестори, акціонери;

б)         податкові органи;

в)         фінансові та кредитні установи;

г)         керівники всередині господарства.

4.         Нормативна база управлінського обліку:

а)         внутрішньогосподарські нормативні документи;

б)         П(С)БО;

в)         МСБО;

г)         нормативні документи центральних органів виконавчої

влади та галузевих міністерств і відомств.

5.         Вимірники, характерні для управлінського обліку:

а)         натуральні, кількісні;

б)         грошові, вартісні;

в)         якісні;

г)         будь-які.

6.         Ведення управлінського обліку на підприємстві є:

а)         обов’язковим за законодавством;

б)         обов’язковим за вимогою податкових органів;

в)         необов’язковим (за рішенням адміністрації підприєм-

ства);

г)         необов’язковим з окремих питань.

7.         Управлінський облік орієнтований на аналіз:

а)         минулих подій;

б)         випадкових подій;

в)         майбутніх подій;

г)         детермінованих явищ і подій.

8.         Періодичність складання звітності в управлінському обліку:

а)         місячна;

б)         квартальна;

в)         річна;

г)         без регламентованого інтервалу.

9.         Терміни подання звітності в управлінському обліку:

а)         оперативно після закінчення звітного періоду;

б)         у тижневий термін після закінчення звітного періоду;

в)         до 25 числа наступного за звітним періодом місяця;

г)         одночасно з фінансової звітністю.

10.       Інформація управлінського обліку є:

а)         відкритою для всіх зацікавлених;

б)         як правило, комерційною таємницею;

в)         відкритою для акціонерів та потенційних інвесторів;

г)         відкритою для постачальників і підрядників.

11.       Управлінський облік як система сформувався:

а)         у середині ХІХ ст.;

б)         на початку ХХ ст.;

в)         у середині ХХ ст.;

г)         в останній чверті ХХ ст.

12.       Управлінський облік відрізняється від фінансового:

а)         рівнем відкритості даних;

б)         спрямованістю у часі;

в)         користувачами інформації;

г)         усіма переліченими характеристиками.

13.       Порядок ведення управлінського обліку:

а)         регламентується Міністерством фінансів України;

б)         визначається Міжнародною федерацією бухгалтерів;

в)         описується податковим законодавством;

г)         встановлюється керівництвом підприємства.

14.       Переплетена система обліку передбачає:

а)         відсутність рахунків виробничого обліку;

б)         позабалансовий облік витрат за центрами відповідальності;

в)         окреме ведення фінансового та виробничого обліку в си-

стемі рахунків;

г)         кореспонденцію рахунків фінансового та виробничого обліку.

15.       В англосаксонських країнах ведення управлінського обліку

зазвичай є функцією:

а)         відділу внутрішнього аудиту;

б)         підрозділу контролера;

в)         відділу персоналу;

г)         підрозділу скарбника.

16.       Норми етичної поведінки фахівців з управлінського обліку

не передбачають:

а)         незалежності;

б)         компетентності;

в)         конфіденційності;

г)         об’єктивності.

17.       Що з наведеного не є об’єктом управлінського обліку:

а)         доходи підприємства;

б)         розрахунки з покупцями і замовниками;

в)         витрати центрів відповідальності;

г)         фінансові результати?

18.       Для якої з наведених цілей може бути використана інфор-

мація управлінського обліку:

а)         оптимізації використання ресурсів;

б)         оцінки результатів діяльності окремих підрозділів і їх ке-

рівників;

в)         оперативного планування і контролю;

г)         усіх перелічених цілей?

19.       Що не є характерним для інтегрованої системи обліку:

а)         наявність єдиного плану рахунків, який включає рахунки

як фінансового, так і управлінського обліку;

б)         кореспонденція рахунків фінансового обліку з рахунками

управлінського обліку;

в)         облік запасів методом періодичної інвентаризації;

г)         застосування на великих підприємствах?

20.       Інформація управлінського обліку обов’язково повинна бути:

а)         абсолютно точною;

б)         часто приблизною, розрахунковою;

в)         документально обґрунтованою;

г)         відображеною в облікових регістрах.

Практичні завдання

Завдання 1.1*

Операційний прибуток за даними виробничого обліку підприємства «АРМ» за звітний період склав 48446 грн (прибу-ток від реалізації продукції та надання послуг). Крім того, на рахунках фінансової бухгалтерії відображено одержані фінансові доходи від операцій з цінними паперами – 2400 грн, дивіденди

На позначені * завдання подано відповіді наприкінці кожного розділу.

та відсотки від інвестицій – 8600 грн, збитки від списання ос-новних засобів – 4000 грн.

Відомо, що у виробничій бухгалтерії запаси оцінювали за методом середньозваженої собівартості, а у фінансовій – за ме-тодом ФІФО, що зумовило різну оцінку запасів на початок і кінець року:

 

Показник        Виробничий облік    Фінансовий облік     Відхилення

Залишки матеріалів: на початок року на кінець року        14850 11000   15340 10500   +490 -500

Залишки продукції: на початок року на кінець року         26000 23000   25700 22400   -300 -600

Необхідно визначити суму операційного прибутку за дани-ми фінансового обліку, врахувавши відхилення в оцінці запасів.

Завдання 1.2

Прибуток підприємства «Фармак», що застосовує перепле-тену систему обліку, від виробничої діяльності (визначений у виробничому обліку) становить 16740 грн.

Аналіз рахунків виявив такі відмінності показників фінан-сового та виробничого обліку:

 

Показник        Виробничий облік    Фінансовий облік     Відхилення

Нарахована амортизація      10200  11150  +950

Вартість запасів: на початок року на кінець року  29700 18800   26400 19700   -3300 +900

Доходи від продажу основних засобів       -          7800    +7800

Собівартість реалізованих основних засобів         -          6100    +6100

Інші фінансові доходи          -          3400    +3400

Необхідно визначити суму прибутку, яка буде відображена у фінансовому обліку.

Завдання 1.3

Підприємство «Чумаки» застосовує переплетену систему обліку.

Залишки на рахунках виробничого обліку на початок міся-ця становили:

 

Рахунок          Дебет  Кредит

Контрольний рахунок фінансового обліку Матеріали

Незавершене виробництво Готова продукція      20000 8700 2300       31000

Разом  31000  31000

У звітному періоді відбулися такі господарські операції:

 

п/п

1          Зміст операції            Сума, грн

 

            Надійшли матеріали від постачальника     50000

2 3 4    Нарахована оплата праці:

– робітникам основного виробництва (пряма)

– допоміжному персоналу виробничих підрозділів

– персоналу відділу збуту

– адміністративному та загальногосподарському персоналу      25000 8000 5000

10000

 

            Разом  48000

 

            Відпущено матеріали зі складу: – в основне виробництво (прямі витрати) – на загальновиробничі потреби – на потреби з реалізації продукції – для утримання заводоуправління         40000 8500 3000 1500

 

            Разом  53000

 

            Списуються витрати електроенергії, одержаної від сторонніх

організацій і витраченої на:

– основне виробництво (непрямі витрати)

– адміністративні потреби

– витрати на збут      10000 7000 5000

 

            Разом  22000

5 6 7 8 Розподілено і списано виробничі накладні витрати        ?

 

            Оприбуткована на склад готова продукція           90400

 

            Списана собівартість реалізованої продукції         91500

 

            Відображається сума доходу від реалізації 168000

9          Відображається сума непрямих податків у виручці від реалізації           28000

10 11   Списано на фінансові результати виробничої діяльності: – собівартість реалізованої продукції – доход від реалізації – адміністративні витрати – витрати на збут         ? ? ? ?

 

            Визначено та відображено фінансовий результат виробничої діяльності         ?

Необхідно: відобразити господарські операції на рахунках виробничого обліку та визначити фінансовий результат вироб-ничої діяльності.

Завдання 1.4

Підприємство «Обеліск» застосовує переплетену систему обліку. Початкові залишки на рахунках виробничого обліку стано-вили: матеріали – 52000 грн, незавершене виробництво – 8000 грн, готова продукція – 10000 грн, контрольний рахунок фінансового обліку – 70000 грн.

За звітний період відбулися такі господарські операції ви-робничого обліку:

 

п/п

1

2          Зміст операції            Сума, грн

 

            Одержано матеріали від постачальника    20000

 

            Списано матеріали, витрачені на виробництво: – прямі виробничі витрати – загальновиробничі витрати – адміністративні потреби            42000 2000 1000

3          Нарахована оплата праці:

– пряма оплата робітникам основного виробництва

– допоміжному персоналу цехів

– адміністративному персоналу

– персоналу відділу реалізації продукції     15000 5000 6000 1500

4          Нарахована сума амортизації основних засобів:

– устаткування і будівлі цеху

– будівлі та обладнання адміністративного призначення           3000 1000

5 6       Оплачено готівкою з підзвіту: – витрати на реалізацію продукції – виробничі накладні витрати     1200 300

 

            Розподіляються і списуються виробничі накладні витрати        ?

7 8       Надійшла на склад готова продукція для реалізації          70000

 

            Списана собівартість реалізованої готової продукції       65000

9 10     Відображається продажна вартість реалізованої готової продукції        100000

 

            Списано на фінансові результати виробничої діяльності:

– собівартість реалізованої продукції

– доход від реалізації

– адміністративні витрати

– витрати на збут (реалізацію) продукції   ? ? ? ?

11        Визначити і списати фінансовий результат виробничої діяльності       ?

Необхідно відобразити на рахунках виробничого обліку на-ведені господарські операції та визначити відсутні суми. Виз-начити обороти і кінцеве сальдо на рахунках виробничого об-ліку.

Завдання 1.5*

Підприємство «Алікон» у звітному році мало такі показники витрат, грн:

– придбання сировини і матеріалів – 75300;

– транспортування сировини від постачальника на підприєм-ство – 1680;

– прямі витрати на оплату праці – 69000;

– непрямі витрати на оплату праці виробничого персоналу – 27780;

– витрати на реалізацію продукції – 33160;

– загальногосподарські витрати – 20000;

– витрати на утримання і експлуатацію обладнання – 25620;

– адміністративні витрати – 61080;

– інші загальновиробничі витрати – 11400.

Доход від реалізації продукції становив 385500 грн.

Підприємство використовує систему періодичного обліку запасів.

Залишки на рахунках запасів у звітному році складали:

 

Рахунок          На початок року        На кінець року

Сировина і матеріали           13290  14610

Незавершене виробництво 4410    6450

Готова продукція      30720  56880

Необхідно визначити:

1)         вартість витрачених на виробництво матеріалів;

2)         загальну суму поточних витрат на виробництво;

3)         собівартість виробленої готової продукції;

4)         собівартість реалізованої продукції;

5)         валовий, операційний (до оподаткування) і чистий при-буток (після оподаткування) за діючої ставки податку на при-буток, для чого скласти схематично звіт про фінансові резуль-тати.

Завдання 1.6

Є такі показники про результати роботи окремих підрозділів підприємства «Сокирки» за звітний період:

Поняття, зміст і організація управлінського обліку

 

Показник        Центр прибутку

 

            1          2          3          4          5

Продажі          180000            120000            220000            ?          ?

Запаси готової продукції: – на початок року – на кінець року     24000 34000   14000 ?           ? 22000           ? 42000  56000 32000

Залишки незавершеного виробництва: – на початок року – на кінець року     18000 36000   10000 18000   30000 18000  28000 ?           ? 27000

Загальні поточні витрати на

виробництво за рік:

– матеріали

– оплата праці

– виробничі накладні витрати        44000

? 34000           32000 42000 38000   38000

36000

?          26000 58000 36000   36000 50000 35000

Собівартість виробленої готової продукції            114000            ?          130000            134000            120000

Собівартість реалізованої продукції            ?          78000  168000            146000            ?

Валовий прибуток    ?          ?          ?          48000  64000

Операційні витрати  ?          46000  ?          ?          52000

Операційний прибуток (збиток)     18000  ?          (12000)           14000  ?

Податок на прибуток           ?          ?          ?          ?          ?

Чистий прибуток (збиток)   ?          ?          ?          ?          ?

На підставі наведених даних необхідно визначити відсутні показники і заповнити таблицю.

Завдання 1.7

Підприємство «Старт» має такі дані про залишки на рахун-ках бухгалтерського обліку станом на останній день звітного року:

 

Рахунок          Залишок, грн

 

            на початок року        на кінець року

Основні матеріали    40000  50000

Незавершене виробництво 10000  14000

Готова продукція      100000            160000

Доходи від реалізації продукції        -          1260000

Пряма оплата праці працівників основного виробництва         -          300000

Різні допоміжні матеріали    -          47000

Доплата за понадурочну роботу     -          20000

Продовження

 

Рахунок          Залишок, грн

 

            на початок року        на кінець року

Оплата за час простою не з вини робітників        -          10000

Оплата праці допоміжного і обслуговуючого виробничого персоналу            -          40000

Амортизація обладнання     -          40000

Придбання основних матеріалів     -          460000

Страхові платежі з обов’язкового і добровільного страхування -          3000

Орендна плата виробничих приміщень    -          50000

Різні податки і збори, що відносяться на витрати виробництва -          4000

Комісійні за реалізацію продукції    -          60000

Зарплата торгових агентів   -          100000

Витрати з навантаження продукції при реалізації            -          70000

Адміністративні витрати     -          100000

На підприємстві облік запасів ведуть методом періодичної інвентаризації (періодичного списання). Фактичний обсяг ви-робництва продукції у звітному році – 900000 одиниць.

Необхідно скласти розрахунок (калькуляцію) собівартості виробленої та реалізованої продукції. За кожною статтею витрат вказати до якого виду належать витрати за їх відношенням до обсягу діяльності (змінні або постійні). Скласти звіт про фінан-сові результати. Визначити, як зміняться витрати на основні ма-теріали та орендну плату в наступному році, якщо обсяг вироб-ництва зросте до 1000000 одиниць готової продукції (відхилення витрат визначити всього та на одиницю продукції).

Завдання 1.8

Залишки на рахунках бухгалтерського обліку підприємства «Майстер-Д» становлять (грн):

 

Назва рахунку            На початок року        На кінець року

Сировина і матеріали           24000  28000

Незавершене виробництво 24000  23000

Готова продукція      20000  25000

Доходи від реалізації -          220000

Закупівлі матеріалів  -          70000

Продовження

 

Назва рахунку            На початок року        На кінець року

Пряма оплата праці виробничого персоналу       -          30000

Непрямі витрати на оплату праці   -          15000

Страхові платежі       -          9000

Амортизація основних засобів виробничого призначення        —        11000

Ремонт і обслуговування виробничого обладнання        -          4000

Витрати на реалізацію продукції     -          23000

Загальногосподарські витрати        -          19000

Адміністративні витрати     -          10000

Ставка оподаткування прибутку, %           -          25

Необхідно визначити:

1)         витрати на виробництво за звітний рік, собівартість гото-вої і реалізованої продукції;

2)         валовий і чистий прибуток підприємства.

Завдання 1.9

Підприємство «Джоконда» у звітному році мало такі залиш-ки на рахунках запасів, грн:

 

Рахунок          На початок року        На кінець року

Матеріали      5500    6500

Незавершене виробництво 9600    8000

Готова продукція      5000    8500

Протягом року було здійснено такі витрати, грн:

– купівля матеріалів  40000;

– пряма оплата праці 22000;

– загальновиробничі            33000;

– адміністративні      7900;

– загальногосподарські 13000;

– витрати на збут      7000.

Доход від реалізації всієї виробленої продукції становив 150000 грн.

Необхідно визначити:

1)         вартість витрачених на виробництво матеріалів;

2)         загальну суму виробничих витрат звітного року;

3)         собівартість виготовленої продукції;

4)         собівартість реалізованої продукції;

5)         валовий, операційний і чистий прибуток (за існуючої став-ки оподаткування прибутку).

Відповіді на практичні завдання

Завдання 1.1* («АРМ»)

У фінансовому обліку будуть враховані такі доходи та витрати:

– прибуток від реалізації продукції  48– коригування оцінки матеріалів:

на початок року        (490)

на кінець року           (500)

– коригування оцінки готової продукції:

на початок року        на кінець року           (600)

– доходи від операцій з цінними паперами          2– дивіденди та відсотки від інвестицій    8600

– збитки від списання основних засобів   (4000)

Загальний прибуток фінансового обліку    54Завдання 1.5* («Алікон»)

При періодичній системі обліку запасів вартість витрачених на виробництво матеріалів визначається з урахуванням зміни залишків на початок і кінець року та вартості придбаних мате-ріалів. Остання визначається за П(С)БО 9 «Запаси», тобто вклю-чає купівельну вартість і витрати на заготівлю:

Прямі матеріальні витрати = Залишки матеріалів на початок року (СД0 рах. 20) + Придбання матеріалів за рік (ОД1 рах. 20) – Залишки матеріалів на кінець року (СД1 рах. 20):

13290 + 75300 + 1680 – 14610 = 75660 грн.

Загальна сума витрат на виробництво включає три елемен-ти: матеріали, оплату праці та виробничі накладні витрати. До останніх належать: непряма оплата праці виробничого персона-лу, загальновиробничі витрати, витрати на утримання обладнан-ня.

Отже, виробничі накладні витрати становили:

27780 + 25620 + 11400 = 64800 грн.

Загальна сума поточних витрат на виробництво за рік дорів-нює:

75660 + 69000 + 64800 = 209460 грн.

Собівартість виготовленої продукції визначається за дани-ми рахунку «Незавершене виробництво» аналогічно порядку виз-начення вартості витрачених матеріалів:

4410 + 209460 – 6450 = 207420 грн.

Таким же способом за даними рахунка «Готова продукція» визначається собівартість реалізованої продукції:

30720 + 207420 – 56880 = 181260 грн.

Операційні витрати включають: витрати на збут (реаліза-цію) продукції, загальногосподарські та адміністративні витрати:

33160 + 20000 + 61080 = 114240 грн.

Тепер можна скласти звіт про фінансові результати:

1.         Продажі (доход від реалізації)          385500

2.         Собівартість реалізованої продукції            181Валовий прибуток (ряд. 1 – ряд. 2)      204Операційні витрати          114Операційний прибуток (ряд. 3 – ряд. 4)          90000

3.         Податок на прибуток (25%) 22500

4.         Чистий прибуток (ряд. 5 – ряд. 6)  67500