Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Зміст : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

Зміст


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

Загрузка...

Передмова      3

Глава 1. Поняття, зміст і організація управлінського обліку         4

1.1.      Поняття управлінського обліку, його значення

в управлінні та місце в системі облікової інформації         4

1.2.      Взаємозв’язок та відмінності фінансового

і управлінського обліку          6

1.3.      Процес формування і розвитку управлінського обліку      9

1.4.      Організація управлінського обліку  10

1.5.      Використання в управлінні показників фінансової

звітності          18

Питання для самоконтролю             21

Тести  21

Практичні завдання  24

Відповіді на практичні завдання      32

Глава 2. Класифікація і поведінка витрат. Аналіз

взаємозв’язку «витрати–обсяг–прибуток»             34

2.1.      Склад витрат підприємства та їх регламентація в Україні ... 34

2.2.      Класифікація витрат підприємства             35

2.3.      Поведінка витрат       40

2.4.      Поняття про маржинальний доход та аналіз взаємозв’язку «витрати–обсяг–прибуток»         45

Питання для самоконтролю             53

Тести  54

Практичні завдання  57

Відповіді на практичні завдання      76

Глава 3. Методи і способи обліку витрат і калькулювання

собівартості продукції (робіт, послуг)          82

3.1.      Поняття собівартості та її види. Методи обліку витрат

і калькулювання собівартості           82

3.2.      Облік і розподіл непрямих витрат  86

3.3.      Калькулювання собівартості за замовленями        92

3.4.      Калькулювання собівартості за процесами            94

3.5.      Порівняльна характеристика калькулювання собівартості

за замовленями і процесами            99

3.6.      Системи калькулювання повних і змінних витрат           Питання для самоконтролю            Тести              Практичні завдання              Відповіді на практичні завдання     Глава 4. «Стандарт-кост» та нормативний облік витрат

і калькулювання собівартості продукції      4.1.     Загальна характеристика і основні принципи систем

«стандарт-кост» та нормативного обліку витрат

та калькулювання собівартості продукції    4.2.     Порядок нормування витрат і визначення нормативної

собівартості    4.3.     Облік відхилень від нормативів у системі «стандарт-

кост»    4.4.     Аналіз відхилень від нормативів та їх впливу

на прибуток    Питання для самоконтролю            Тести              Практичні завдання              Відповіді на практичні завдання  Глава 5. Диференціальний аналіз релевантної інформації

для прийняття управлінських рішень          5.1.     Загальні поняття про концепцію диференціювання

витрат і доходів та аналіз альтернативних варіантів         5.2.     Типи операційних рішень. Аналіз і вибір альтернативних

варіантів                      Рішення про спеціальне замовлення          Виробляти чи купувати?     Ліквідація або скорочення збиткового виду діяльності ...Інші типи задач альтернативного вибору  5.3.     Оптимальне використання ресурсів в умовах обмежень ....Аналіз при наявності одного обмеження        Аналіз при двох обмеженнях    Аналіз при трьох і більше обмеженнях      5.4.     Моделі прийняття рішень в умовах ризику

та невизначеності      5.5.     Методи управління робочим капіталом     Управління запасами           Управління дебіторською заборгованістю          Управління коштами            Управління кредиторською заборгованістю та овердрафтами                        Питання для самоконтролю            Тести              Практичні завдання              Відповіді на практичні завдання      Глава 6. Аналіз інформації для прийняття довгострокових

рішень             6.1.     Загальні принципи і стадії аналізу інвестиційних

проектів          6.2.     Методи оцінки проектів капітальних вкладень     Питання для самоконтролю            Тести              Практичні завдання              Відповіді на практичні завдання     Глава 7. Бюджетне планування і контроль         Суть бюджетного планування і види бюджетів  Порядок складання і узгодження бюджетів              Контроль за виконанням бюджетів і аналіз відхилень    Питання для самоконтролю            Тести              Практичні завдання              Відповіді на практичні завдання     Глава 8. Облік за центрами відповідальності         8.1.     Поняття і типи центрів відповідальності. Загальна

8.2.      концепція обліку за центрами відповідальності     Облік відповідальності на основі стандартних витрат              Організація обліку відповідальності за методом

«тариф–година–машина»      8.4.     Оцінка діяльності центрів відповідальності           Оцінка діяльності центрів доходу             Оцінка діяльності центрів витрат  Оцінка діяльності центрів прибутку           Оцінка діяльності центрів інвестицій     8.5.     Поняття про трансфертне ціноутворення              Питання для самоконтролю              Тести              Практичні завдання              Відповіді на практичні завдання     Глава 9. Стратегічний управлінський облік              9.1.     Поняття стратегічного управління та стратегічного

управлінського обліку           Калькулювання собівартості за видами діяльності          Комплексне управління витратами       9.3.1. Калькулювання витрат за весь життєвий цикл

продукту         Витрати на якість      Система «якраз вчасно» та її вплив на облік         9.4. Перспективні рішення з питань ціноутворення        Економічна модель ціноутворення            Ціноутворення за принципом «витрати плюс»              Ціноутворення за вартістю часу та матеріалів      Питання для самоконтролю            Тести              Практичні завдання              Відповіді на практичні завдання     Література      Додаток          НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Петро Йосипович АТАМАС

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

2-ге видання Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б.А.Сладкевич

Друкується в авторській редакції

Дизайн обкладинки – Б.В. Борисов

Підписано до друку 14.07.2008. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 24,75.

Наклад 1000 прим.

Видавництво ДУЕП.

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18.

Тел. (056) 778-58-66, e-mail: rio@duep.edu

Свідоцтво ДК № 917 від 20.05.2002 р.

Видавництво «Центр учбової літератури»

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006