Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Практичні завдання : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

Практичні завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

Завдання 9.1

Підприємство «Полтава», що виробляє один вид продукції, вирішило змінити стратегію і за рахунок цього збільшити обсяг продажів та підвищити ціну реалізації. Зміни полягають у покра-щанні якості та надійності продукції, поліпшенні її товарного виду. Ці зміни, що зумовили підвищені витрати дорогих матері-алів та вартості виробів, почали діяти з початку останнього звітно-го року.

Результати діяльності підприємства за останній рік здійснен-ня попередньої стратегії та за перший рік застосування нової стратегії наведено в таблиці:

 

№ п/п  Показник        Базисний рік  Звітний рік (нова стратегія)

1          Кількість вироблених і проданих одиниць продукції, шт.           5000    6000

2          Ціна реалізації, грн/од.          40        45

3          Обсяг продажів, грн (ряд. 1 • ряд. 2)          200000            270000

4          Прямі витрати матеріалів на одиницю продукції, кг/од.  0,500   0,533

5          Ціна матеріалів, грн/кг          15        16

6          Прямі витрати на матеріали, грн (ряд. 1 • ряд. 4 • ряд. 5)           37500  51168

7          Маржинальний доход, грн (ряд. 3 – ряд. 6)          162500            218832

Інші витрати підприємства є постійними і тому зміна стра-тегії на них не вплинула. Вважаючи, що приріст маржинального доходу зумовлений лише зміною стратегії, необхідно визначити вплив на його відхилення чотирьох факторів:

1)         збільшення обсягу продажів;

2)         зміни ціни готової продукції;

3)         зростання ціни матеріалів;

4)         збільшення витрат матеріалів на одиницю продукції. На підставі виконаних розрахунків треба зробити висновки

про ефективність і доцільність нової стратегії.

Завдання 9.2

Підприємство «Арктика» має такі звітні показники за мину-лий рік:

Обсяг продажів         2200 тис. грн

            Глава 9

Прибуток від продажів         25%

Амортизаційні відрахування 80 тис. грн Ставка податку на прибуток 25%

Інвестиції в додатковий робочий капітал  113 тис. грн

Інвестиції в основні засоби 232 тис. грн (враховуючи за-міну вибулих та розширення)

Необхідно визначити вільні потоки коштів за звітний рік.

Завдання 9.3*

Підприємство «Провізор» характеризується стабільним по-ложенням на ринку медикаментів, обсяг його продажів за мину-лий рік становив 3000 тис. грн, показники заключного балансу мали такі дані: акціонерний капітал у звичайних акціях номіналь-ною вартістю 1 грн складає 400 тис. грн; резервний капітал – 380 тис. грн, довгострокові позики – 120 тис. грн.

Прогнози, підготовлені відділом комерційного планування на майбутні 5 років, передбачають:

– зростання обсягу продажів щорічно на 10% з наступною стабілізацією на рівні п’ятого року;

– збереження рівня прибутковості продажів – 15%;

– незмінність ставки оподаткування прибутку – 25%;

– щорічні інвестиції на заміну основних засобів на рівні амортизаційних відрахувань;

– інвестиції в додаткові основні засоби протягом 5 років становитимуть 10% від приросту продажів;

– інвестиції в додатковий робочий капітал протягом наступ-них 5 років складатимуть 5% від приросту продажів;

– витрати компанії на капітал складають 10%, а значення позикового капіталу в балансі відповідає його поточній ринковій вартості.

На підставі наведених даних необхідно визначити:

1)         вільні потоки коштів на плановий період та наступні роки;

2)         залишкову вартість підприємства;

3)         сумарну вартість підприємства;

4)         акціонерну вартість підприємства та вартість однієї акції.

Завдання 9.4

Підприємство «Придніпровське» створено в поточному році. Його фінансування складається з 2000 тис. грн акціонерного та 1000 тис. грн позикового капіталу. Усі ці кошти вкладені в нео-боротні активи з терміном ефективного використання 3 роки.

Стратегічний управлінський облік Амортизаційні відрахування будуть визначатися за прямоліній-ним методом. Ліквідаційної вартості засобів не передбачається. Підприємство буде працювати три роки, після чого ліквідується. Прибуток від операцій після сплати податків, як очікується, скла-датиме 1500 тис. грн щорічно. Інвестори розраховують мати при-буток 10% на вкладений капітал.

Необхідно визначити акціонерну вартість підприємства ме-тодами ААВ та ЕДВ (EVA®) і порівняти одержані результати.

Завдання 9.5*

Компанія «Буратіно» виготовляє стандартну продукцію, яку реалізує за базовою ціною 20 грн за одиницю, надаючи знижки окремим покупцям. Періодично компанія аналізує прибутковість своїх клієнтів (замовників). За минулий рік бухгалтер підготував такі дані про одного із замовників компанії «Буратіно»:

Кількість проданої продукції, од.    40000

Витрати на виробництво, грн/од.  12

Знижка з відпускної ціни, %            5

Кількість замовлень за рік    22

Кількість доставок продукції за замовленням       22

Відстань доставки, км          Кількість відвідин клієнта працівниками відділу продажів 30 Визначаючи витрати на клієнта, компанія використовує ме-тод калькулювання за видами діяльності, який дав такі показ-ники:

 

Вид діяльності           Фактор витрат          Ставка витрат на одиницю фактора, грн

Обробка замовлень  Кількість замовлень  75

Витрати на доставку            Відстань, км   1,50

Візити працівників відділу продажів          Кількість візитів        230

Клієнту зазвичай надається кредит на два місяці. Витрати компанії «Буратіно» на цей кредит, за її власною оцінкою, ста-новлять 2% за місяць.

Необхідно визначити прибуток, який отримала компанія «Бу-ратіно» від операцій з реалізації продукції клієнту за минулий рік, тобто виконати аналіз прибутковості замовника (АПЗ).

Завдання 9.6

Компанія «Шехерезада», що є імпортером парфумерної про-дукції, домовилася із зарубіжним виробником про зниження

            Глава 9

відпускної ціни на один вид продукції на 10% при умові збільшен-ня обсягу її продажів на 20% за кількістю. Це створило можли-вості для зниження ціни оптового продажу даної продукції в країні імпортера на 20%. Директори компанії «Шехерезада» вважають такі зміни ринкової стратегії позитивними. Результати діяльності компанії за два останні роки (до і після зміни ринкової стратегії) мають такий вигляд:

 

Показник        Попередній

рік – за старою

стратегією      Звітний рік – за новою стратегією

Кількість закупленої і проданої продукції, од.       100000            120000

Ціна реалізації, грн за одиницю продукції 0,50     0,40

Обсяг продажів (доход), грн           50000  48000

Собівартість одиниці продукції, грн           0,30     0,27

Собівартість реалізованої продукції, грн    30000  32400

Зміна обсягу продажів не вплинула на суму постійних вит-рат підприємства.

Необхідно визначити:

1)         відхилення маржинального доходу внаслідок зміни рин-кової стратегії;

2)         вплив окремих факторів (кількості, ціни тощо) на відхи-лення суми маржинального доходу.

Зробіть висновок, наскільки успішною була зміна ринкової стратегії.

Завдання 9.7

Компанія «Леопольд» пропонує на ринок новий продукт, витрати на розробку якого склали 5000 тис. грн. Ринок даного виду продукції зростає, і очікується, що перші п’ять років на ринку обсяг продажів буде збільшуватися і досягне таких розмірів: 1-й рік – 30 млн грн; 2-й – 36; 3-й – 40; 4-й – 48; 5-й рік – 60 млн грн. Після п’ятирічного періоду обсяг продажів стабілізується на рівні п’ятого року.

Відома така інформація:

– прибутковість продажів на новому ринку очікується постій-ною на рівні 20%;

– податок на прибуток складає 25% і змінюватися на повинен;

– інвестиції на заміну основних засобів будуть дорівнювати сумі щорічних амортизаційних відрахувань;

Стратегічний управлінський облік – інвестиції на збільшення (приріст) основних засобів про-тягом п’яти років складатимуть 15% від приросту продажів;

– інвестиції в додатковий робочий капітал протягом наступ-них п’яти років складатимуть 10% від приросту продажів;

– витрати компанії на фінансування дорівнюють 12% від вартості капіталу;

– новий ринок вважається не більш ризиковим, ніж інші ринки, на яких уже присутня компанія.

Необхідно визначити, використавши метод ААВ, який вплив матиме на акціонерну вартість вихід компанії на новий ринок.

Завдання 9.8*

Компанія «Скорпіон» створена два роки тому. На кінець другого року діяльності її звітність мала такий вигляд:

1. Баланс, тис. грн.

Необоротні активи

– нематеріальні активи        2– основні засоби     6840

– ліквідні інвестиції   660

9900 6590

3Разом Оборотні активи

Кредиторська заборгованість з терміном погашення протягом одного року (поточна)

Чисті оборотні активи (робочий капітал)  3Чиста вартість активів       13Кредиторська заборгованість довгострокова           5000

Чисті активи  8Власний капітал і резерви 82. Звіт про прибутки і збитки, тис. грн.

Доход від продажів   14860

Собівартість продажів          7620

Валовий прибуток    7Операційні витрати

– оплата праці           2– амортизація          880

– списання нематеріальних активів 400

– маркетингові витрати       2– резерв сумнівних боргів  Разом  6Прибуток від операцій до оподаткування            810

Доход від інвестицій            40

            Глава 9

Фінансові витрати (відсотки до сплати)    50

Витрати на реструктуризацію         Прибуток до оподаткування           600

Податок на прибуток (25%) Чистий прибуток після сплати податків    Обговорення показників звітності з фінансовим директо-ром виявило таке:

1)         нематеріальні активи придбані протягом першого року діяльності за 3200 тис. грн (гудвіл при придбанні іншого підприє-мства). Ця сума підлягає списанню на витрати протягом восьми-річного періоду;

2)         маркетингові витрати пов’язані з початком виробництва нової продукції. Вигоди від маркетингової компанії, як очікуєть-ся, будуть діяти протягом трьох років;

3)         резерв сумнівних боргів створено у звітному році. Інвен-таризація та періодизація боргу показала, що його сума дещо завищена. Реальна сума сумнівних боргів 200 тис. грн;

4)         витрати на реструктуризацію, як очікується, будуть забез-печувати вигоди протягом необмеженого терміну (весь час діяль-ності підприємства);

5)         ставка прибутку (на вимогу інвесторів) повинна дорівню-вати 10%.

Необхідно:

1)         провести коригування чистого операційного прибутку та чистої вартості активів з урахуванням виявлених особливостей формування окремих показників балансу та звіту про прибутки та збитки;

2)         визначити показник ЕДВ (EVA®) за другий рік діяльності підприємства і дати йому економічну оцінку.

Завдання 9.9

Компанія «Оріль» мала такі звітні показники за третій рік своєї діяльності:

1. Баланс, тис. грн.

Необоротні активи

– гудвіл           4000

– основні засоби       9860

– ліквідні інвестиції   900

Разом  14760

Оборотні активи       11Поточна кредиторська заборгованість   6

Чисті оборотні активи                      4Z J

4890

Чиста вартість активів                     19650

Довгострокова кредиторська заборгованість                    8000

Чисті активи              11650

Власний капітал і резерви               11650

2. Звіт про прибутки і збитки, тис. грн.                

Доход від продажів              23150

Собівартість продажів                     14320

Валовий прибуток                8830

Операційні витрати            

– оплата праці           3350   

– амортизація            1480   

– списання нематеріальних            

активів (гудвілу)        1000   

– витрати на НДДКР           4000   

– резерв сумнівних боргів    1050   

Разом              10880

Прибуток (збиток) від операцій                  (2050)

Доход від інвестицій                        60

Відсотки до сплати               80

Витрати на реструктуризацію                     600

Прибуток (збиток) до оподаткування                    (2670)

Податок з прибутку (25%)   –

Чистий прибуток (збиток)   (2670)

Аналіз фінансових документів компанії показав, що:

1)         гудвіл сформовано в перший рік діяльності компанії при придбанні підприємства. Його первісна вартість 7000 тис. грн підлягає списанню протягом семи років, починаючи з першого року діяльності;

2)         витрати на НДДКР пов’язані з розробкою нової продукції у позаминулому році (другому році діяльності) вони підлягають списанню протягом двох років, хоча реально будуть приносити вигоду протягом 16 років;

3)         резерв сумнівних боргів сформовано у звітному році, але періодизація боргу показала, що його сума завищена, реальна сума сумнівних боргів – 400 тис. грн;

4)         витрати на реструктуризацію понесені на початку звітно-го року і, як очікується, будуть приносити користь протягом необ-меженого періоду;

5)         ставка прибутку, якої вимагають інвестори від підприєм-ства, становить 8%.

            Глава 9

Необхідно:

1)         виконати коригування чистого прибутку від операцій (NOPAK) та чистої вартості активів з урахуванням виявлених умов їх формування;

2)         визначити показник ЕДВ (EVA®) для даного підприєм-ства за третій рік його діяльності та дати йому економічну інтер-претацію.

Завдання 9.10*

Підприємство «ЄАМ» випускає продукцію двох сортів – першого і вищого. Повна сума витрат на виробництво визна-чається розподілом непрямих витрат пропорційно безпосереднім витратам живої праці. Для визначення ціни до суми витрат дода-валася націнка 25% від суми повних витрат.

Прямі витрати на виробництво одиниці продукції склада-ють, грн:

 

Вид витрат    Продукція

 

            першого сорту           вищого сорту

Прямі витрати на оплату праці (ставка 5 грн за год.)      20        30

Прямі витрати на матеріали            15        20

Обсяг виробництва на наступний рік, од.            40000  10000

Загальна річна сума непрямих витрат становить 1000 тис. грн, з них:

– налагодження і переналагодження обладнання 280 тис. грн;

– контроль якості продукції 220 тис. грн;

– витрати на обробку замовлень    240 тис. грн;

– експлуатація і обслуговування обладнання 260 тис. грн.

Бухгалтер-аналітик виділив фактори витрат за видами діяль-ності з метою більш об’єктивного їх розподілу:

 

Вид діяльності та фактор витрат     Всього            За видами продукції

 

           

            першого сорту           вищого сорту

Налагодження і переналагодження обладнання, рази     100      20        80

Кількість перевірок якості    2000    500      1500

Кількість оброблених замовлень    5000    1500    3500

Використання обладнання, тис. машино-год.      500      350      150

Визначити:

1)         Стратегічний управлінський облік повну собівартість кожного виду продукції та ціну її реа-лізації за традиційним методом розподілу непрямих витрат та за методом АВС;

2)         пояснити одержані результати і дати рекомендації керів-ництву підприємства з питання ціноутворення.

Завдання 9.11

Підприємство «Старт» випускає побутові холодильники трьох моделей. Накладні витрати розподіляються пропорційно прямим витратам праці. Ціни розраховуються за методом «витрати плюс» шляхом додавання до повних витрат 20% націнки. Загальна сума накладних витрат складає 4410 тис. грн за рік. Оплата праці – 8 грн за год.

Плановий обсяг виробництва та прямі витрати передбачені у таких розмірах:

 

Показник        Модель холодильника

 

            С 4130            С 4135            С 4150

Бюджетний обсяг виробництва і реалізації холодильників, од. 20000  1000    10000

Прямі витрати матеріалів на один виріб, грн        25        2,50     105

Прямі витрати праці, год.    0,5       1          1

У зв’язку з посиленням конкуренції та необхідністю знижу-вати ціни підприємство вирішило застосувати метод АВС. Для цього були детально вивчено накладні витрати, розподілено за видами діяльності, та визначено фактори їх утворення:

 

Вид діяльності           Сума витрат, тис. грн          Розподіл витрат, %

 

           

            С 4130            С 4135            С 4150

Експлуатація машин і обладнання Матеріально-технічне забезпечення Організаційні витрати        2780 590 1040    40 47 42          15 6 18            45 47 40

Разом  4410    х          х          х

Визначити:

1)         повні витрати та ціну реалізації окремих моделей холо-

дильників:

а)         традиційним методом;

б)         методом калькулювання за видами діяльності;

2)         дати пропозиції керівництву з урахуванням результатів

виконаних розрахунків.

            Глава 9

Завдання 9.12

Компанія «Олександрівська» випускає продукцію невели-кими партіями за індивідуальними замовленнями, тому перена-ладка обладнання пов’язана з кількістю партій, а технічне обслу-говування – з кількістю замовлень.

Витрати за видами діяльності становили: налагодження об-ладнання – 30000 грн, експлуатація обладнання – 76000 грн, за-купівля сировини – 43500 грн, пакування продукції – 25000 грн, технічне обслуговування обладнання – 37300 грн.

Основні виробничі показники з випуску продукції характе-ризуються такими даними:

 

Показник        Вид продукції

 

            А         Б          В

Виробництво і збут, од.       3000    2000    800

Витрати на одиницю продукції:

– матеріалів, грн

– люд.-год.

– маш.-год.

– прямої оплати праці, грн  25 1,5 1,5 8     20

2

1 12     11 1

2 6

Кількість партій виробів      3          7          20

Кількість поставок продукції           9          3          20

Кількість закупівель сировини        15        35        220

Кількість замовлень  5          10        25

Необхідно:

1)         визначити виробничу собівартість готової продукції при

умові, що накладні витрати розподіляються:

а)         пропорційно прямим витратам праці в люд.-год.;

б)         пропорційно прямим витратам на оплату праці в грн;

в)         витрати на закупівлю сировини – пропорційно прямим

матеріальним витратам, а решта – пропорційно маш.-год. робо-

ти обладнання;

г)         на основі діяльності;

2)         порівняти одержані результати і пояснити розбіжності.

Завдання 9.13*

Постійні витрати на виробництво певного виду товару скла-дають 15000 грн на місяць. Змінні витрати на одиницю товару – 1100 грн/од., але будуть зростати на 50 грн при прирості вироб-ництва на 4 од. При ціні реалізації 3000 грн/од. підприємство за висновками спеціалістів з маркетингу зможе продати 4 од. про-дукції в місяць. При зниженні ціни на 100 грн/од. обсяг реалі-зації зросте ще на 4 од. і т. д.

Стратегічний управлінський облік Визначити оптимальний обсяг реалізації продукції та опти-мальну ціну продажу, які забезпечать одержання максимального прибутку, використовуючи економічну модель ціноутворення.

Завдання 9.14

Компанія «Дружба» надає побутові послуги. Кількість по-слуг, які може надати компанія протягом певного періоду, обме-жена її виробничими потужностями та кількістю працюючих і становить 400 замовлень за місяць. Досвід показує, що при ціні однієї стандартної послуги 100 грн компанія може мати не більше 40 замовлень за місяць. При зниженні ціни на 5 грн/од. кількість замовлень, як правило, зростає ще на 40 од. за місяць. Постійні витрати компанії складають 10000 грн за місяць, змінні витрати – 20 грн на одну послугу в межах всього можливого обсягу послуг. Ціни для всіх клієнтів повинні бути єдиними.

Визначити найбільш прибутковий обсяг реалізації даної по-слуги та оптимальну ціну за одну послугу, використовуючи еко-номічну модель ціноутворення.

Завдання 9.15*

Компанія «Електродвигуни», що спеціалізується на вироб-ництві електричних двигунів широкого асортименту, в сучасних умовах завантажена лише на 70% своєї виробничої потужності, хоча і одержує задовільний прибуток на капітал.

До керівництва компанії звернулася фірма «Точність» з про-позицією про закупівлю 120000 електродвигунів для комплек-тації своїх виробів. Термін поставки – 4 місяці по 30000 елект-родвигунів за ціною 19 грн/од.

Повні витрати компанії «Електродвигуни» на подібні виро-би складають з розрахунку на одиницю продукції, грн:

– прямі матеріальні витрати            5,00

– прямі витрати на оплату праці    6,00

– виробничі накладні витрати        9,00

Разом  20,00

Виробничі накладні витрати нараховуються на продукцію з розрахунку 18 грн на одну годину прямих витрат праці і склада-ються з таких компонентів:

– змінні загальногосподарські витрати      6 грн;

– постійні загальногосподарські витрати – прямі 8 грн;

– розподілені 4 грн.

Додаткові витрати, пов’язані з реалізацією електродвигунів, включають 5% комісійних посередникам та 1 грн на транспортні витрати на одиницю продукції.

            Глава 9

Відпускна ціна включає надбавку на повні витрати 40% і складає 28 грн/од. Але відділ маркетингу встановив ціну 27 грн/од. з метою збереження частки на ринку.

Для виконання запропонованого замовлення необхідні до-даткові загальнозаводські накладні витрати на суму 15000 грн/місяць для організації технічного контролю і організації виробництва.

Необхідно визначити:

1)         фінансову доцільність прийняття замовлення та мінімальну ціну, з якою може погодитися керівництво компанії, не зменшу-ючи суму прибутку;

2)         вкажіть будь-які інші фактори, які необхідно прийняти до уваги при підписанні контракту.

Завдання 9.16

Підприємство «Добриня» займається виготовленням елект-ронної продукції. За попередніми розрахунками сума накладних витрат на наступний рік складе, тис. грн:

 

Показник витрат       Підрозділ

 

            електроніки    тестування     обслугову-вання

Змінні накладні Постійні накладні  1200 2000       600 500           700 800

Разом  3200    1100    1500

Прямі витрати праці, тис. люд.-год.          800      600      -

Змінні накладні витрати відділу обслуговування перерозпо-діляються на основні підрозділи пропорційно прямим витратам праці. Постійні витрати розподіляються порівну, виходячи з од-накової виробничої потужності для основних підрозділів.

Для формування відпускних цін надбавки нараховуються в розмірі 25-35% до повних виробничих витрат.

Одна з нових розробок підприємства за розрахунками спе-ціалістів буде мати ряд технічних переваг порівняно з аналогіч-ними виробами конкуруючих фірм, які реалізують їх за ціною від 110 до 130 грн за одиницю. За даними кошторисного відділу витрати на виготовлення цього виробу складатимуть:

-          прямі витрати на матеріали 7 грн на одиницю;

-          прямі витрати праці у відділі електроніки 4 год. • 10 грн/ год. = 40 грн;

-          прямі витрати праці у відділі тестування 3 год. • 6 грн/год. = = 18 грн.

Стратегічний управлінський облік Постійні витрати, зумовлені випуском саме цього виробу, за розрахунками бухгалтера-аналітика, становитимуть: на техніч-ний нагляд – 13000 грн, амортизація спеціального обладнання – 100000 грн, витрати на рекламу – 37000 грн на рік. Ці витрати включені у наведений вище перелік накладних витрат.

За результатами маркетингових досліджень підприємство може розраховувати на одержання і утримання за собою при-близно 25–30% ринку таких виробів, обсяг якого оцінюється у 20000 виробів на рік.

Визначити:

1)         повні витрати на новий виріб та рекомендовану ціну його реалізації, розраховану за методом «витрати плюс»;

2)         точку беззбитковості реалізації нового виробу за рекомен-дованою ціною, можливий обсяг реалізації та суму очікуваного прибутку.

Завдання 9.17

Підприємство «Алтай» планує розпочати випуск нового виду продукції і вирішує питання про бажану ціну реалізації такого продукту.

Очікувані витрати на новий вид продукції становлять: змінні виробничі витрати – 20 грн на одиницю, змінні витрати на збут – 4 грн на одиницю, постійні виробничі витрати – 80000 грн, постійні витрати на збут – 60000 грн за рік. Інвестиції для ви-робництва нового продукту – 200000 грн. Мінімальна норма при-бутковості встановлена на рівні 18% чистого прибутку. Ставка податку на прибуток – 25%.

Необхідно визначити:

1)         можливу ціну реалізації нового виду продукції при таких

обсягах її виробництва і реалізації:

а)         4000 од.;

б)         5000 од.;

в)         6000 од.;

2)         розрахувати для кожного обсягу реалізації відсоток на-

цінки на базі:

а)         повної собівартості продукції;

б)         повної виробничої собівартості продукції;

в)         усіх змінних витрат;

г)         змінних виробничих витрат.

Глава 9