Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.4.2. Ціноутворення за принципом «витрати плюс» : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

9.4.2. Ціноутворення за принципом «витрати плюс»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

Загрузка...

У практичній діяльності багато підприємців визначають ціну, базуючись на собівартості продукції. Причина цього – саме те, що рівень собівартості є граничною межею, нижче якої продава-ти продукцію у більшості випадків недоцільно.

Найчастіше ціну на основі витрат визначають за принципом «витрати плюс». Ціноутворення за принципом «витрати плюс» – це такий метод ціноутворення, при якому ціну визначають шляхом додавання до собівартості продукції певної частки прибутку у вигляді націнки:

Ціна = Витрати + Націнка.   (9.4)

Сума націнки розраховується виходячи з її рівня у відсотках до базових витрат, взятих за основу при визначенні ціни:

Стратегічний управлінський облік              Націнка = Відсоток націнки ■ Базові витрати.     (9-5)

Відсоток націнки встановлюють на підставі практики, знан-ня ринку, бажаної норми прибутку з урахуванням діючих зако-нодавчих обмежень і т. ін.

Базовими витратами для розрахунку націнки можуть бути:

-          змінні виробничі витрати;

-          загальні змінні витрати;

-          виробнича собівартість;

-          повна собівартість;

-          прямі матеріальні витрати і т. ін. Відсоток націнки визначають за формулою:

Бажаний прибуток + Витрати,не включенідо складу базових

% нац.

 • 100% (9.6)

Базові витрати

Розрахунки можна виконувати як в цілому за видом про-дукції, так і в розрахунку на одиницю продукції (табл. 9.3).

Таблиця 9.3

Вихідні дані для визначення ціни реалізації продукції

 

Показник        Всього            На одиницю продукції

Обсяг виробництва, од.       200      1

Виробничі витрати: – змінні – постійні     7000 2800       35 14

Витрати на збут і управління: – змінні – постійні 1600 3600       8 18

Повна собівартість продукції, грн   15000  75

Вартість інвестованого капіталу, грн         30000  150

Мінімальна прибутковість капіталу, %       20        20

Бажана сума прибутку, грн  6000    30

Виходячи з наведених планових (бюджетних) даних, визна-чимо рівень націнки на різні базові витрати:

– відсоток націнки на змінні виробничі витрати

30 + 14 + 8 + 18

. 100% = — • 100% = 200% ;

% нац. (змін. витр.) =

35        35

-          відсоток націнки на загальні змінні витрати

% нац.(заг. змін. витр.) =     Z 100% = —-100% = 144Д9% ;

-          відсоток націнки на виробничу собівартість

Глава 9

% нац. (вироб. собів.) =       100%- — •100%-114,29% ;

- відсоток націнки на повну собівартість

% нац. (пов.собів.)    100% = 40% .

75

Знаючи відсоток націнки і базові витрати, можна визначити бажану ціну реалізації продукції:

1)         35 + 35 • 200% = 35 + 70 = 105 грн;

2)         43 + 43 • 144,19% = 43 + 62 = 105 грн;

3)         49 + 49 • 114,29% = 49 + 56 = 105 грн;

4)         75 + 75 • 40% = 75 + 30 = 105 грн.

У цих розрахунках сума націнки визначена як добуток базо-вих витрат на відсоток націнки (35 • 200% = 70 грн і т. ін.), а ціна реалізації - як сума базових витрат та націнки (35 + 70 = 105 грн і т. ін.).

Отже, практично можна використовувати різні базові ви-трати і різні рівні націнки для одержання бажаної ціни. Це полег-шує використання націнок при визначенні бажаної ціни реалі-зації в оперативному порядку. За загальними даними, ціну реа-лізації можна визначити і як суму повної собівартості та бажаної суми прибутку на одиницю продукції:

75 грн + 30 грн = 105 грн.

Істотною проблемою цього методу ціноутворення є те, що ринок може не погодитися з такою ціною, тобто цей метод не враховує ринковий попит та його вплив на ціну. Ціна на ринку може суттєво відхилятися від розрахованої підприємством. Адже більшість виробників не можуть «формувати» ціни на ринку, a лише «погоджуються» з тією ціною, яку формує ринок. Тому ціноутворення за принципом «витрати плюс» може бути абсо-лютно прийнятним лише для тих, хто нав’язує (диктує) ціну (мо-нополістів), а не для тих, хто з нею «погоджується». Але все ж «знання» такої ціни не є абсолютно безкорисним для підприєм-ства. Вона може бути орієнтиром при виході на ринок, критерієм оцінки доцільності окремих статей витрат, поштовхом для по-шуку шляхів зниження повних витрат.