Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.3.3. Система «якраз вчасно» та її вплив на облік : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

9.3.3. Система «якраз вчасно» та її вплив на облік


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

Системи «якраз вчасно» (just-in-time – JIT) є наслідком інжи-нірингу бізнес-процесів. Впровадження таких систем – це ме-ханізм скорочення витрат, що не додають вартості, а також дов-готермінових витрат. Саме впровадження виробничих систем типу «якраз вчасно» забезпечило успіх японських компаній на міжна-родних ринках. Цілями систем типу JIT є виробництво необхід-ної кількості продукції заданої якості у максимально точний термін, коли саме вона необхідна. Ця система намагається забез-печити досягнення таких цілей:

– усунення видів діяльності, які не додають вартості;

– забезпечення нульових товарно-матеріальних запасів;

– забезпечення нульових дефектів;

– доведення розміру партії до одиниці;

– забезпечення нульового числа поломок;

– забезпечення 100%-ї своєчасності обслуговування.

Бажання досягти таких цілей створює атмосферу безперерв-них поліпшень і удосконалень.

Розглянемо детальніше деякі з названих цілей.

Тривалість циклу виробництва і реалізації продукції вклю-чає час її обробки, інспекції, транспортування, очікування і збе-рігання. З наведених п’яти складових тільки час обробки дійсно додає продукту вартості. Решта видів діяльності додають про-дукції тільки витрат, але не вартості, і тому з точки зору JIT є процесами, що не додають вартості. За даними деяких дослід-ників (Берлінер та Брімсон, 1988 р.), час обробки у загальному виробничому циклі багатьох організацій США складає менше 10%. Решта 90% загального виробничого часу пов’язано з проце-сами, що не додають вартості. Тому кінцевою метою системи «якраз вчасно» є перетворити вихідні матеріали у готовий про-дукт протягом часу, що дорівнює часу обробки, тобто усунути всі види діяльності, що не додають вартості.

Результатом впровадження філософії JIT стала розробка ви-робничої системи типу «тягни», яка означає, що деталі переміщу-ються у виробничій системі на підставі попиту на кінцеву про-дукцію. При цьому основна увага приділяється підтримці пос-тійного потоку компонентів замість постійної наявності на підприємстві партії незавершеного виробництва. За системою «тягни» робота з компонентом не починається до тих пір, поки не буде отримано запиту від наступного процесу. Отже система JIT передбачає переміщення матеріалів безперервним потоком без зупинок і зберігання.

Стратегічний управлінський облік Система «тягни» доповнюється відслідковуванням спожи-вання на кожній операційній стадії та використанням різних типів наочних сигнальних систем, відомих під назвою канбан. За до-помогою таких систем дається дозвіл на випуск і переміщення деталей до місця, де вони оброблятимуться далі. До одержання такого дозволу виробнича ланка не може переміщувати виготов-лені нею деталі до наступної ланки. Як сигнальні механізми ви-користовують, як правило, контейнери канбан. Ці контейнери розраховані на 2–5 одиниць продукції, що забезпечує роботу ви-робничої лінії без зупинок навіть в умовах незначних перерв у роботі окремих робочих центрів, які входять до виробничої лан-ки.

Система канбан діє таким чином. Контейнери розміщують між окремими робочими місцями у послідовній технологічній лінії. Робітник, що обробляє продукцію на першому місці, кладе її у контейнер до повного наповнення, потім призупиняє роботу і відновлює її тільки тоді, коли робітник, що працює на наступ-ному етапі обробки, забирає деталі з контейнера. Такий процес відбувається на кожному робочому місці по всій виробничій лінії. Це може зумовити тимчасові простої на певних ділянках поточ-ної лінії, але філософія JIT вважає, що краще мати тимчасові простої, ніж збільшувати запаси незавершеного виробництва. Під час простою робітники займаються профілактичним обслугову-ванням обладнання.

Застосування філософії «якраз вчасно» у виробничому про-цесі зумовило її використання і при закупівлях матеріалів, по-стачання яких при цьому здійснюється безпосередньо перед їх використанням. А це сприяє зменшенню запасів до мінімуму і значному зменшенню витрат на їх зберігання. В ідеалі JIT має справу з нульовими залишками запасів і готової продукції.

Система «якраз вчасно» зумовлює зміни і в методології об-ліку запасів та витрат на виробництво. При цій системі зникає необхідність у рахунку «Сировина і матеріали», адже матеріали не зберігаються на складі, а прямо від постачальника надходять у виробничі підрозділи. Тому рахунки «Матеріали» і «Виробницт-во» можуть бути об’єднані в один рахунок.

Прямі витрати праці, частка яких значно зменшується, роз-глядають як частину накладних витрат і включають у статтю «До-дані витрати». Більше того, всі виробничі накладні витрати ра-зом з прямими витратами праці за поточний місяць у цьому ж місяці списуються на рахунок «Собівартість реалізації». Вважаєть-ся, що розподіл їх та віднесення на рахунки «Виробництво» і

Глава 9

«Готова продукція» не дає корисної інформації (адже на рахунку «Готова продукція» залишків, як правило, не повинно бути). Накладні витрати, що припадають на незавершене виробництво, відображають у кінці місяця регулюючими записами: Дт «Ви-робництво» – Кт «Собівартість реалізації».

Схематично порядок відображення витрат на рахунках у си-стемі «якраз вчасно» можна розглянути на прикладі таких госпо-дарських операцій:

1.         Одержані матеріали від постачальника

Матеріали та виробництво 50000

Постачальники         50000

2.         Одержана з виробництва готова продукція (списано ви-

користані матеріали)

Готова продукція      45000

Матеріали та виробництво 45000

3.         Списана реалізована готова продукція (за вартістю вико-

ристаних на її виготовлення матеріалів)

Собівартість реалізації          42000

Готова продукція      42000

4.         Списані накладні витрати звітного періоду

Собівартість реалізації          24000

Виробничі накладні витрати           24000

5.         Відображається частка накладних витрат, що припадає на

залишки незавершеного виробництва та готової продукції

Матеріали та виробництво 2Готова продукція    1Собівартість реалізації        3840

На рахунках ці операції будуть відображені так (рис. 9.5).

Виробничі накладні витрати

Дт Кт

Собівартість

Готова продукція      реалізації

Дт       Кт Дт              Кт

3) 42000^3) 42000

Матеріали та

ики      виробництво

Кт Дт  Кт

1) 50000^1) 50000

Дт

Постачаль-

5) 3840

4) 24000

5) 24) 24000

4

*.

2) 45000->2) 45000 5) 1Рис. 9.5. Відображення витрат на рахунках у системі «якраз вчасно»