Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.3.2. Витрати на якість : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

9.3.2. Витрати на якість


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

Щоб успішно конкурувати на ринку, підприємствам необ-хідно постійно орієнтуватися на потреби споживача: підвищува-ти якість продукції, її надійність, своєчасність поставки тощо. У таких умовах якість продукції стає одним з ключових конкурент-них показників, що вимагає дослідження інформації про витра-ти на якість та їх ефективність. За даними наукових досліджень, у Великобританії витрати на якість коливаються від 5 до 15% загальних надходжень від реалізації продукції [6, с. 547].

Комплексне управління якістю – ситуація, коли всі бізнес-функції спрямовані на забезпечення постійного підвищення якості, адже дешевше випускати продукцію потрібної якості з пер-шого разу, ніж витрачати додаткові ресурси на виявлення браку, проведення повторних робіт, відправлення браку у відходи тощо.

Для контролю та оцінки витрат на якість необхідні спеціальні звіти, в яких доцільно відображати інформацію про такі витрати:

1) щодо забезпечення виробництва якісної продукції – вит-рати на планово-попереджувальне технічне обслуговування об-ладнання, планування якості, підготовку персоналу, додаткові витрати на придбання більш якісних матеріалів тощо;

Глава 9

 

Маркетингове дослідження

            >

Перспективна ціна майбутнього виробу, прийнятна для ринку

 

Фінансовий аналіз

Управлінський аналіз

}

— >

Бажана форма прибутку на капітал,

розрахункова сума прибутку з одиниці

продукції

±

Цільова сума витрат (цільова собівартість одиниці продукції)

]

 

Багатопрофільна група проектувальників

I

■-{"

I

Конструювання

Інженерно-технічне обґрунтування |

Розробка технології виробництва [

 

Функціонально-вартісний аналіз

— >

Розрахункова собівартість одиниці продукції

 

Дослідне виробництво

— >

Виготовлення дослідних зразків,

удосконалення самого виробу та

технології виробництва

 

Основне виробництво

— ►

 

тж

Фактична собівартість продукції масового виробництва

Система кайзен - безперервне

удосконалення

Рис. 9.3. Системи цільового калькулювання та безперервного удосконалення

2)         на оцінювання якості – утримання працівників, що здійснюють контроль якості, проведення аудитів якості, дослід-ження думки споживачів і т. ін.;

3)         на усунення браку, виявленого на підприємстві до відправ-лення продукції замовнику (внутрішнього браку);

4)         на ліквідацію наслідків браку, виявленого споживачами продукції (зовнішнього браку) – повернення і заміна товару, га-рантійний ремонт і т. ін.

Перші дві групи витрат називають витратами на забезпечен-ня якості, а останні дві – витратами за невідповідність якості.

На практиці визначити і врахувати точно всі витрати на якість (особливо втрати прибутку через неякісну продукцію) неможли-

Стратегічний управлінський облік во. Але спеціалісти вважають оптимальним варіантом політику досягнення нульового браку. У цьому випадку основна увага при-діляється безперервному удосконаленню якості, а кінцевою ме-тою є повна відсутність браку і усунення витрат за невідповідність якості. Рівень досягнення нульового браку вимірюється числом бракованих одиниць з розрахунку на один мільйон випущених одиниць продукції (PPM –parts per million).

Для підвищення рівня задоволеності споживачів у сучасних умовах значну увагу приділяють аналізу ланцюга витрат, як взає-мопов’язаному набору видів діяльності, які створюють цінність, починаючи від заготівлі сировини до використання виготовле-ного продукту споживачами (рис. 9.4).

 

Постачаль      ники Виробник         Споживачі

Витрати         Дослід-           Проек-            Вироб-           Марке-           Дистри-         Обслуго-        Витрати на

на прид-         ження і           тування          ництво           тинг    б’юція вування          після-

бання  розроб-           про-                                       спожи-           продажне

сирови-          ки        дукту                                      вачів   обслуго-

ни                                                                              вування

 

Рис. 9.4. Ланцюг витрат

Координація окремих складових ланцюга витрат створює умови для підвищення якості задоволення споживачів. При цьо-му кожна наступна ланка ланцюга витрат розглядається як спо-живач продукції попередньої ланки. Якщо кожна ланка ланцюга задовольняє вимоги своїх замовників (наступних ланок), то за-доволення кінцевого споживача буде гарантовано. Такий підхід передбачає постійний аналіз взаємозв’язків як з постачальника-ми сировини, так і з споживачами продукції з метою взаємної вигоди (наприклад, за рахунок зменшення транспортних витрат при раціональному розміщенні підприємств постачальників і споживачів).

Ще одним напрямком досліджень з метою підвищення якості продукції є порівняння з еталоном (бенчмаркінг), тобто порівнян-ня своїх виробів з кращими світовими зразками. Таке порівнян-ня вигідне з точки зору витрат, адже створює можливості еко-номії часу і коштів для досягнення мети, не повторюючи поми-лок інших підприємств, не дублюючи їх дій, а використовуючи кращий позитивний досвід.

Такі основні напрямки дослідження витрат на якість.

            Глава 9