Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.3.1. Калькулювання витрат за весь життєвий цикл продукту : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

9.3.1. Калькулювання витрат за весь життєвий цикл продукту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

Процедури традиційного управлінського обліку основну увагу приділяють виробничому етапу життєвого циклу продукту. До-виробничі (дослідження, розробка і проектування) та післяви-робничі витрати розглядаються як витрати звітного періоду і у розрахунок собівартості не включаються, а отже, не входять до сфери інтересів традиційного управлінського обліку.

Калькулювання життєвого циклу продукту оцінює і обліковує витрати за весь термін життя продукту з метою визначення, чи забезпечують прибутки, одержані від нього на етапі виробницт-ва, відшкодування витрат на довиробничій та післявиробничій стадіях. Така калькуляція допомагає менеджерам зрозуміти доцільність розробки і виготовлення продукції та виявити ділян-ки, на яких зменшення витрат може бути найбільш ефективним.

Дослідженнями доведено, що приблизно 80% витрат на про-дукт визначаються на етапі планування і проектування, коли проектувальники визначають його конструкцію, матеріали, ди-зайн, технологію тощо. Звичайно, більшість цих витрат буде по-несено на етапі виробництва, але тоді вже мало що можна буде змінити. Тому комплексне управління витратами з метою їх змен-шення може бути найбільш ефективним саме на етапі плануван-ня і проектування, а на етапі виробництва основна увага при-діляється попередженню перевитрат, а не зменшенню витрат.

Усвідомлення витрат, понесених на різних етапах життєво-го циклу продукту, стало підґрунтям появи цільового калькулю-вання, при якому основна увага приділяється управлінню витра-тами на етапі планування і проектування продукту.

Цільове калькулювання – це стратегія, за якою компанія спершу визначає можливу прийнятну ціну нового виробу та його граничну собівартість, а вже потім проектує сам виріб, визначає вихідні матеріали, дизайн і технологію виробництва, яка забез-печить досягнення визначеної мети.

Цільове калькулювання собівартості – це метод, орієнтова-ний в першу чергу на споживача. Визначення прийнятної ціни базується на результатах маркетингових досліджень ринку відпо-відного продукту. Потім визначають бажану норму прибутку та цільову собівартість. Останню порівнюють з прогнозною собівар-тістю нового продукту і шукають шляхи доведення останньої до рівня не вищого за цільову собівартість.

            Глава 9

Основною рисою цільового калькулювання є застосування командного підходу для досягнення цільової собівартості. До складу команди, що розробляє новий продукт, входять проекту-вальники, інженери, спеціалісти з постачання, виробництва, мар-кетингу, управлінського обліку та ін. Такий підхід гарантує, що жодна функціональна група не отримає переваги та будуть вик-лючені характеристики, які підвищують виробничі витрати, але не сприяють зростанню ринкової вартості продукту. Якщо ж цільові витрати не можуть бути одержані, то продукт виробляти недоцільно. У той же час досягнення рівня цільових витрат не повинно здійснюватися за рахунок усунення необхідних функцій або характеристик продукту, які призведуть до зменшення його споживних властивостей і ціни продажу.

Для досягнення цільових витрат команди проектувальників застосовують ітеративний підхід (періодичне повернення до ви-хідних параметрів доки не буде визначена конструкція, яка за-безпечить бажаний рівень цільових витрат), інженерний аналіз та аналіз вартості.

Інженерний аналіз – це вивчення аналогічного продукту кон-курента з його розбиранням на окремі деталі з метою досліджен-ня їх функціонального призначення, вихідних матеріалів, конст-рукції та технології виготовлення, що дає змогу знайти шляхи поліпшення конструкції продукту і зменшення його вартості.

Аналіз вартості (функціонально-вартісний аналіз) – це сис-темний комплексний аналіз факторів, які визначають функціо-нальну придатність виробу та вартість здійснення окремих функцій. Мета функціонально-вартісного аналізу – забезпечити цільові витрати за рахунок:

а)         визначення тих характеристик продукту, які можна по-

кращити, скоротивши витрати без погіршення функціонального

призначення продукту;

б)         усунення з конструкції непотрібних функцій, які роблять

її більш дорогою, але за які споживачі не бажають платити.

Вартість кожної функції продукту порівнюють з прийнят-ними для споживачів вигодами, що забезпечуються даною фун-кцією. Якщо вартість функції перевищує вигоди для споживача, то така функція або ж повинна бути усунута, або модифікована, щоб затрати на неї стали меншими.

Крім цільового калькулювання японські компанії широко використовують калькулювання витрати за методом кайзен (калькулювання для безперервного удосконалення).

Стратегічний управлінський облік Кайзен – японський термін, що передбачає покращання процесу виробництва не за рахунок значних інновацій, а невели-кими порціями. Основні відмінності методу кайзен від цільового калькулювання такі:

1)         цільове калькулювання застосовують на етапі проектування продукту, а калькулювання за методом кайзен – на етапі вироб-ництва;

2)         при цільовому калькулюванні основна увага приділяється самому продукту, його конструкції, а при калькуляції кайзен – виробничим процесам, підвищенню їх ефективності;

3)         цільове калькулювання виконують головним чином інже-нерно-технічні працівники та спеціалісти, а калькуляція кайзен передбачає надання більш широких повноважень рядовим вико-навцям (робітникам та керівникам нижчого рівня управління). При цьому вважають, що останні краще знають, як можна по-кращити технологічні процеси, ніж інженери-проектувальники.

Отже, найважливішою характеристикою калькуляції кайзен є те, що робітники стають відповідальними за покращання про-цесів та зменшення витрат.

Послідовність розробки та взаємозв’язок цільового кальку-лювання і системи кайзен показано на рис. 9.3.