Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.5. Використання в управлінні показників фінансової звітності : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

1.5. Використання в управлінні показників фінансової звітності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

Менеджер не завжди розуміє бухгалтера: багато числових показників, незрозумілих термінів, надмірна деталізація, висока точність - часто «перевантажують» менеджера. За великим обся-гом інформації втрачається її основний зміст, суттєвість. Що необ-хідно робити бухгалтеру в такій ситуації - краще подавати інфор-мацію, а менеджеру - стати фінансово грамотним.

Облікова інформація повинна допомагати менеджеру в пла-нуванні, контролі, прийнятті рішень. Менеджеру необхідно перш за все знати, де і чому не виконується план, а не вислуховувати відомі йому факти і показники. Час у менеджера завжди обмеже-ний. Він не може проконтролювати все, тому система управлін-ського обліку повинна висвітлювати ті явища і події, де необхідні коригування з боку менеджера.

Інформація повинна надаватися менеджеру в такій формі, яка краще ним сприймається. При цьому треба виходити з поло-ження, що користувач інформації вперше знайомиться з питан-ням.

Облікова інформація повинна надходити до менеджера в міру необхідності і з таким ступенем точності, який забезпечує прийняття обґрунтованого управлінського рішення. Вартість одержання інформації не повинна переважати ефекту від її ви-користання.

Найважливіші фінансові документи, які часто використову-ються в управлінні бізнесом, - звіт про фінансові результати (звіт про прибутки і збитки), баланс (звіт про фінансовий стан) та прогноз грошових потоків, а основні показники, що визнача-ються на їх підставі, - це:

-          рентабельність інвестованого капіталу (ПІК = Прибуток : Капітал). При розрахунку показника ПІК прибуток береться до оподаткування, а капітал дорівнює сумі активів підприємства;

-          рентабельність продаж (виручки) = Прибуток : Виручка;

-          загальна ліквідність = Оборотні активи : Поточні (корот-кострокові) зобов’язання;

-          термін погашення (оборотності) дебіторської заборгова-ності = (Дебіторська заборгованість • 365 днів) : Виручка;

-          чистий оборотний капітал у відсотках до виручки = (Обо-ротний капітал • 100): Виручка. Чистий оборотний капітал = Оборотні активи - Короткострокові зобов’язання;

– фінансовий важіль = Позичковий капітал : Власний ка-пітал.

Аналіз цих показників у динаміці та порівнянні з іншими підприємствами і нормативами дає можливість оцінити фінан-совий стан підприємства та його перспективи на найближчий період.

Алгоритм будови звіту про фінансові результати наведено на рис. 1.10 та 1.11.

Залишки товару | I Куплено товару а початок періоду | + | у звтному періоді

Залишки товару I на кінець періоду

 

Виручка від реалізації товару

Купівельна вартість проданого товару

=

 

Валовий прибуток

від реалізації

товару

Операційний

прибуток від реалізації

+

Операційні витрати

(на реалізацію,

адміністративні та інші)

Прибуток (збиток)

від фінансової та іншої

звичайної діяльності

 

Ь-

Показники звіту про фінансові

результати

 

на

Прибуток до оподаткування

Податок прибуток

х:

Чистий прибуток

Дивіденди та інші

виплати учасникам

(засновникам)

 

Нерозподілений

(капіталізований)

прибуток

Рис. 1.10. Алгоритм визначення прибутку торговельної організації

20

Глава 1

 

на

Залишок матеріалів початок періоду

Придбання матеріалів

Залишок матеріалів на кінець періоду

 

Витрати матеріалів I на виробництво |

Прямі витрати на оплату праці

Виробничі накладні

            витрати         

 

Незавершене

виробництво

на початок періоду

Витрати на

виробництво

у звітному періоді

Незавершене

виробництво

на кінець періоду

 

Залишок готової

продукції

на початок періоду

Собівартість

виробленої продук-

ції у звітному

періоді            |

Залишок готової

продукції на кінець |

періоду

 

Виручка

від реалізації

продукції

іЗ

Виробнича собі-вартість реалізо-ваної продукції

 

Валовий прибуток від реалізації

 

Прибуток до I оподаткування |

Операційні витрати

(на реалізацію,

адміністративні

та інші)

Прибуток (збиток)

від фінансової

та іншої звичайної

діяльності

Податок на прибуток

 

Чистий прибуток

Дивіденди та інші

виплати учасникам

(засновникам)

Рис. 1.11. Алгоритм визначення собівартості виробленої та реалізованої продукції, валового, операційного і чистого прибутку