Питання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

Загрузка...

1.         Наведіть поняття децентралізації управління, його пере-ваги та недоліки.

2.         Наведіть поняття центрів відповідальності та їх види.

3.         У чому полягають принципи організації обліку за центра-ми відповідальності та його зміст?

4.         Наведіть поняття стандартних витрат і характеристика си-стеми їх калькулювання.

5.         Охарактеризуйте організацію обліку відповідальності на основі стандартних витрат.

6.         У чому полягає методика факторного аналізу відхилень від стандартів?

7.         У чому полягає аналіз відхилень від стандартів з викори-станням системи гнучких бюджетів?

8.         У чому полягає організація обліку відповідальності за ме-тодом «тариф-година-машина»?

9.         У чому полягає організація управлінського контролю за діяльністю центрів відповідальності?

 

10.       Охарактеризуйте оцінку діяльності центрів доходу.

11.       Охарактеризуйте оцінку діяльності центрів прибутку.

12.       Охарактеризуйте оцінку діяльності центрів інвестицій.

13.       Наведіть методику розрахунку основних фінансових ко-ефіцієнтів.

14.       Що таке «плата за капітал» та «залишковий прибуток»? Охарактеризуйте методику їх визначення.

15.       Наведіть поняття і загальну характеристику методів оцінки ризику банкрутства.

16.       Наведіть загальне поняття про трансфертне ціноутворення.

17.       Дайте коротку характеристику методів трансфертного ціноутворення.