Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.5. Поняття про трансфертне ціноутворення : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

8.5. Поняття про трансфертне ціноутворення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

Трансфертна ціна - це ціна, що використовується для виз-начення вартості продукції, товарів або послуг, які передаються центром прибутку іншим центрам відповідальності того ж підприємства.

Рівень трансфертних цін досить суттєво впливає на резуль-тати діяльності центрів відповідальності (табл. 8.5).

Критеріями вибору методу трансфертного ціноутворення є:

-          сприяння узгодженню загальної мети компанії;

-          мотивація керівництва;

-          сприяння автономії підрозділів в умовах децентралізації управління.

Загальною формулою для визначення трансфертної ціни є:

г          Трансфертна ціна = Дійсні витрати на одиницю ^

продукції + Можливі витрати на одиницю продукції.

Отже, трансфертна ціна повинна відшкодовувати витрати підрозділу на виробництво продукції та його втрати внаслідок відмови від реалізації продукції іншим підприємствам.

Базою для визначення трансфертних цін можуть бути: рівень витрат, ринкові або договірні ціни. Результати обстеження 239 великих компаній США, опубліковані у 1979 p., показали, що за основу трансфертних цін використовують переважно ринкові ціни 31% обстежених підприємств, договірні ціни - 22%, ціни на рівні повних витрат - 25%, на рівні повних витрат плюс прибуток -17%, на базі змінних витрат - 5% [22, с. 468].

            Глава 8

Таблиця 8.5

Вплив методів трансфертного ціноутворення на прибуток підрозділів компанії, грн

 

Показник        Метод трансфертного ціноутворення

 

            150% суми змінних витрат  125% суми

загальних

витрат            Ринкова ціна

Перший підрозділ:

– доход від реалізації послуг

– змінні витрати

– постійні витрати

– операційний прибуток (збиток)   ~ 60000

40000

80000

(60000)                       ~ 150000 40000 80000 30000           -240000

40000

80000

120000

Другий підрозділ:

– доход від реалізації послуг

– змінні витрати

– постійні витрати

– операційний прибуток (збиток)   - 3000

2000

6000

(5000)             - 10000 2000 6000 2000        - 36000

2000

6000

28000

Третій підрозділ:

– доход від реалізації готової

продукції

– передані витрати з інших

підрозділів

– змінні витрати

– постійні витрати

– операційний прибуток (збиток)   540000

> 63000

80000

60000

337000                       540000

> 160000

80000

60000

240000            540000

>276000

80000

60000

124000

Прибуток компанії в цілому 272000            272000            272000

За даними Ч.Т. Хорнгрена та Дж. Фостера [20, с. 381–382] методи трансфертного ціноутворення наприкінці 70-х років ХХ ст. розподілялися таким чином (табл. 8.6).

Трансфертне ціноутворення на основі ринкових цін є дуже привабливим, оскільки воно дає змогу узгодити результати діяль-ності окремих підрозділів та підприємства в цілому. Але застосу-вання ринкових цін як бази трансфертного ціноутворення, мож-ливе лише тоді, коли існує ринок подібних напівфабрикатів, ста-більності цін на них та при високому рівні децентралізації уп-равління всередині підприємства.

При застосуванні ринкових цін як бази трансфертного ціно-утворення необхідно дотримуватися таких принципів:

1) підрозділ, який купує продукцію або послуги, повинен ро-бити це доти, доки підрозділ, який продає ці послуги, дотримується політики ринкових цін і бажає продавати всередині підприємства;

Облік за центрами відповідальності           Таблиця 8.6

Розподіл методів трансфертного ціноутворення, %

 

Країна База трансфертного ціноутворення

 

            ринкова          змінні  повна  договірна       інші

            ціна     витрати          собівартість    ціна    

В середині країни                                                    

США   30        4          45        18        3

Австралія       46        8          37        9          -

Канада           34        6          37        18        5

Японія            34        2          44        19        1

Індія    47        6          47        -          -

Великобританія         41        6          19        24        10

Мультинаціональне                                                

ціноутворення                                                         

США   35        2          42        14        7

Канада           37        5          26        26        6

Японія            37        3          38        22        -

Великобританія         31        5          28        20        16

2)         якщо підрозділ, який продає продукцію або послуги, не дотримується політики ринкових цін, то підрозділ-покупець по-винен мати право купляти такі послуги за межами підприємства;

3)         підрозділ, який продає продукцію або послуги, повинен мати право реалізувати їх за межі підприємства;

4)         для розв’язання конфліктних ситуацій з питань трансферт-ного ціноутворення має бути створений внутрішньогосподарсь-кий арбітражний орган.

Трансфертне ціноутворення широко використовується транс-національними корпораціями, що мають філії в різних країнах, для мінімізації податків та ризиків. Досягають цього таким чи-ном: дочірня компанія, що створена в країні з дешевою робочою силою та високими податками на прибуток, реалізує свою про-дукцію за собівартістю материнській компанії, яка створена в іншій країні, де діють більш високі ціни та менші ставки опо-даткування. Материнська компанія продає продукцію кінцевим спо-живачам і сплачує податки за ставками країни перебування. Дочір-ня компанія у країні-виробнику взагалі прибутку не має і податку не сплачує. Таким чином мінімізується загальна сума податку.

Для запобігання таким явищам уряди окремих країн вжива-ють відповідних заходів: законодавчо встановлюють мінімальну ціну (або прибутковість) реалізації продукції закордонним філіям, підвищують митні збори, обмежують репатріацію прибутків та дивідендів і т. ін. Тому політику трансфертного ціноутворення

            Глава 8

визначають умови країни, де зареєстрована (перебуває) дочірня компанія.