Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.4.4. Оцінка діяльності центрів інвестицій : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

8.4.4. Оцінка діяльності центрів інвестицій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

Центром інвестицій називають такий підрозділ, керівник якого контролює як витрати та доходи, так і розподіл та використання прибутку. Це можуть бути підрозділи на самостійному балансі, філії, дочірні підприємства і т. ін.

Оцінку діяльності таких підрозділів здійснюють головним чином за показниками прибутковості інвестицій (відношення прибутку до величини інвестованого капіталу). 3 цією метою визначають та аналізують фінансові коефіцієнти.

Операційний прибуток

1.         Рентабельність інвестованого капіталу =  .

 Капітал

Орієнтовне значення цього показника для оцінки роботи підприємства:

0 - 10%           погано,

10 - 15%         задовільно,

15 - 20%         середньо,

20 - 25%         добре,

25 - 30%         відмінно,

більше 30%    чудово.

Операційний прибуток

2.         Рентабельність продаж =     .

Виручка

3.         Оборотність активів = Капітал .

Взаємозв’язок коефіцієнтів:

Рентабельність продаж ■ Оборотність активів = Рента-

бельність інвестованого капіталу.

МД

Виручка

Постійні витрати

. Коефіцієнт маржинального доходу

4.         Коефіцієнт виручки (маржинального доходу)

5. Точка беззбитковості

Постійнівитрати

6.         Операційний важіль =         .

Сумарнівитрати

Виручка Виручка

8.         Оборотність основних засобів

9.         Термін оборотності дебітор Дебіторськазаборгован ість- 365 дн.

Основні засоби

9. Термін оборотності дебіторської заборгованості

Виручка

7.         Частка оборотного капіталу у виручці = Оборотний капітал

             Глава 8

10. Термін оборотності кредиторської заборгованості =

Кредиторсь ка заборгован ість ■ 365 дн. Купівлі

Запаси- 365 дн.

11. Термін оборотності запасів

Собівартість реалізованої продукції

12.       Цикл оборотності коштів = Термін оборотності запасів + Термін

оборотності дебіторської заборгованості - Термін оборотності кредиторсь-

кої заборгованості.

13.       Загальний коефіцієнт покриття =

            Оборотні активи      

= Короткострокові (поточні) зобов’язання '

14.       Терміновий коефіцієнт покриття =

Оборотні активи - Виробничі запаси

~ Короткострокові (поточні) зобов’ язання '

Позичковийкапітал

15.       Співвідношення позичкового і власного капіталу =        ■

Власнийкапітал

Операційний прибуток .

16. Коефіцієнт покриття відсотків

Відсотковіплатежі

Мінімальне значення цього показника дорівнює 3.

17. Позичкові можливості =

Чистийгрошовий

Зобов’язаннявсього . доход

Чистий грошовий доход = Нерозподілений прибуток звітного року + Амортизація.

18.       Працюючий власний капітал = Оборотні активи – Поточні зо-бов’язання = Власний капітал + Довгострокові зобов’язання – Необоротні активи.

19.       Фінансова стійкість = Загальний коефіцієнт покриття + Термі-новий коефіцієнт покриття – (Короткострокові зобов’язання : Акціонер-ний капітал) – (Довгострокові зобов’язання : Акціонерний капітал).

Оціночні значення цього показника:

>1        відмінно,

від 1 до –2      добре,

від –2 до –5 у межах розумного,

< – 5    дуже погано.

Взаємозв’язок деяких з цих показників наведено на рис. 8.9.

У той же час, показники прибутковості інвестицій не завж-ди об’єктивно характеризують діяльність центру інвестицій, особ-ливо у тих випадках, коли протягом звітного періоду були прове-дені нові інвестиції з меншою ефективністю, але необхідні для

Рєнтабєльність інвестованого капіталу:

Операційний прибуток Інвестований капітал

 

Виручка Капітал

Виручка

Основні засоби

Оборотний капітал

Рєнтабєльність продаж:

Коєфіцієнт

маржинального

доходу

Операційний прибуток Виручка

Оборотність

Виручка

основних: засобів

Оборотність активів:

X

Оборотність оборотного = всапіталу

I

to я о в 6 в

 

Тєрмін оборотності дебіторської заборгованості

Тєрмін оборотності кредиторської заборгованості

Тєрмін оборотності запасів

 

Витрати на матеріали Виручка

Витрати на оплату праці Виручка

Накладні витрати Виручка

I

 

Виробничі

накладні витрати

Виручка

Адміністративні витрати Виручка

Комерційні витрати Виручка

Інші

операційні витрати

Виручка

Рис. 8.9. Взаємозв'язок коефіцієнтів («Шраміда Дюпона»)

             Глава 8

підприємства в цілому, або ж такі, що забезпечують зростання прибутку в майбутньому. У таких випадках для оцінки діяльності центру інвестицій доцільно розраховувати показник залишково-го прибутку як різницю між сумою фактично одержаного при-бутку та мінімально необхідним прибутком для виплати інвесто-рам за вкладений капітал (у вигляді дивідендів, відсотків за кре-дитами або за облігаціями і т. ін.):

.Залишковий прибуток = Фактичний прибуток - Плата за капітал,.

I Плата за капітал = Інвестований капітал • Середня вартість ка- і

І_         піталу (%).      j

Залишковий прибуток орієнтує менеджера на максимізацію загальної суми прибутку, але він не враховує впливу розмірів підрозділу.

При розрахунку показників прибутковості інвестицій та за-лишкового прибутку необхідно враховувати капітал і прибуток, що контролюються менеджером. Капітал бажано брати в серед-ньому за звітний період. Оцінка капіталу може бути за первіс-ною або залишковою (балансовою) вартістю. Кожна має свої переваги і недоліки. Перша виключає вплив методів нарахуван-ня амортизації на кінцевий показник і стимулює менеджера до оновлення основних засобів, а друга більш адекватно характери-зує ефективність використання засобів у різних підрозділах (при їх порівнянні). Вибір методу оцінки засобів залежить від цілей аналізу та проблем управління.

Для оцінки перспектив діяльності центрів інвестицій важ-ливого значення набуває своєчасне виявлення та попередження загрози банкрутства. Для цього використовують різні методи: Z-рахунки (Е. Альтмана, Р. Ліса та ін.), А-рахунки (табл. 8.3), тест-методи (табл. 8.4) тощо.

Використання Z-рахунків для оцінки ризику банкрутства

1.         Едвард Альтман (1968 р.).   Якщог< 1,81 -

Z = 1,2х\ + 1 Мг +3,3х3 + 0,6х4 + х5,          компанія відчуває

де xj - обіговий капітал / сума активів;       деякі труднощі,

х2 - нерозподілений прибуток / сума         якщо Z > 2,7 -

активів;          незначна ймовірність

х3 - операційний прибуток / сума активів; банкрутства х4 - ринкова вартість акцій / заборгованість; х5 - виручка / сума активів.

2.         Едвард Альтман (1983 р.).   Граничне значення Z

Z = 0,717*! + 0,847х2 +3,107х3 + 0,42х4 + 0,995х5, для цієї формули -

(у цій формулі: х4 - не ринкова, а балансова         1,23

вартість акцій)

Облік за центрами відповідальності

Граничне значення Z = 0,037

Якщо Z > 0,3 – у фірми непогані довгострокові перспективи, якщо Z < 0,2 – банкрутство більш ніж вірогідне

3.         Роман Ліс (1972 р.).

Z = 0,063x1 + 0,092x2 +0,057x3 + 0,001x4,

де x1 – оборотний капітал / сума активів;

x2 – операційний прибуток / сума активів; x3 – нерозподілений прибуток / сума активів; x4 – власний капітал / позичковий капітал

4.         Таффлер (1977 р.).

Z = 0,53x1 + 0,13x2 +0,18x3 + 0,16x4,

де x1 – операційний прибуток / короткострокові

зобов’язання;

x2 – оборотні активи / сума зобов’язань;

x3 – короткострокові зобов’язання / сума активів;

Короткострокові

x4 – виручка / сума активів Примітка: Оборотний капітал = Оборотні активи зобов’язання

Таблиця 8.3

Метод А-рахунка для передбачення банкрутства (розроблений Джоном Аргенті)

 

                       

Ознаки банкрутства Аргенті           оцінка

1. Недоліки               

Директор-автократ   8         

Голова ради директорів одночасно є виконавчим          4         

директором              

Пасивність ради директорів            2         

Внутрішні протиріччя у раді директорів (через     2         

відмінності у знаннях, досвіді, навичках)             

Слабкий фінансовий директор       2         

Незабезпеченість професійними менеджерами середньої          1         

та низової ланки (поза радою директорів)                       

Недоліки системи обліку:                

відсутність бюджетного контролю 3         

відсутність прогнозу грошових потоків     3         

відсутність системи управлінського обліку витрат           3         

Недостатня (слабка) реакція на зміни (появу нових         15       

продуктів, технологій, ринків, методів організації праці і                       

т. ін.)              

Разом (максимально можлива сума балів)            43       

«Прохідний бал» (якщо сума більше 10, недоліки в          10       

управлінні можуть призвести до серйозних помилок)               

2. Помилки               

Дуже висока питома вага позичкового капіталу  15       

Недостача обігових коштів внаслідок надмірно швидкого          15       

зростання обсягів бізнесу               

Глава 8

Продовження табл. 8.3

 

            Бали за           Ваша

            Аргенті           оцінка

            15       

            45       

            15       

            4         

            4         

            4         

            3         

            12       

            100     

            25       

            5 - 18 

            35 - 70           

Ознаки банкрутства

Наявність значного проекту (провал такого проекту може зумовити для фірми серйозну небезпеку) Разом (максимально можлива сума балів) «Прохідний бал» (якщо сума балів більше 15, компанія наражається на ризик) 3. Симптоми Погіршення фінансових показників Використання «творчого» бухобліку Нефінансові ознаки неблагополуччя (погіршення якості, зниження «бойового духу») співробітників, зниження частки ринку

Кінцеві (заключні) симптоми кризи (судові позови, скандали, відставки)

Разом (максимально можлива сума балів) Максимально можливий А-рахунок «Прохідний бал» Для більшості успішних компаній Для компаній, що переживають серйозні труднощі Якщо сума балів більше 25, компанія може збанкрутувати протягом найближчих 5 років. Чим більший А-рахунок, тим скоріше це може статися

Таблиця 8.4

Тест-метод Тоні Скоуна для передбачення банкрутства

 

№ п\п             Варіант

 

            Питання тесту           відповіді

 

                        так       ні

1          Компанії менше 5 років?                 

2          Компанія працює у циклічній галузі?                   

3          Короткострокові зобов’язання більші оборотних активів?                    

4          Співвідношення позичкових і власних коштів більше 100%?                

5          За останні 4 роки виручка зросла більш ніж на 50%?                 

6          Резерви негативні і за абсолютним розміром перевищують вартість власного капіталу (статутного)?                       

7          Компанія переїжджає або збирається переїхати?            

8          Чи використовує компашя «творчий» бухоблік?             

9          Чи не занадто зросло співвідношення позичкових і власних коштів за минулий рік?           

Облік за центрами відповідальності           Продовження табл. 8.4

 

№ п\п  Питання тесту           Варіант відповіді

 

           

            так       ні

10 11 12 13     Чи не міняла компанія останнім часом банк,

аудиторів, директорів?

Чи не є голова ради директорів також виконавчим

директором?

Чи не перевищує сума короткострокового капіталу

розміри довгострокового капіталу?

Чи не є облік та звітність надміру детальними або

поданими у нестандартному форматі?                 

Якщо більше ніж на 5 з цих питань відповідь – «так», будьте обережними! Якщо відповіді більш ніж на 8 питань позитивні, вважайте, що вас попередили!