Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.2. Облік відповідальності на основі стандартних витрат : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

8.2. Облік відповідальності на основі стандартних витрат


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

Стандартні витрати – це витрати, необхідні для виробництва продукції або послуг за нормальних умов діяльності, величина яких базується на обґрунтованих нормах та інженерних розрахунках.

Розрізняють три види стандартів:

1)         базисні – це довгострокові стандарти витрат (від 2 до 5 років) для вивчення динаміки цін та продуктивності праці;

2)         теоретичні – це стандарти витрат, які можуть бути досяг-нуті за ідеальних умов діяльності. Це, скоріше за все, еталон, а не норма;

Облік за центрами відповідальності

Таблиця 8.1

Місячний звіт президенту

 

                                   Відхилення: позитивні

Центри відповідальності, елементи витрат                      (негативні)

 

            за         наростаючим за         наростаючим

            місяць підсумком      місяць підсумком

Офіс президента       6000    20000  100      400

Головний бухгалтер 4000    13000  (200)   (1000)

Віце-президент з виробництва       116000            377000            (8950) (20600)

Віце-президент зі збуту        40000  130000            (1000) (4000)

Разом контрольованих витрат        166000            540000            (10050)           (25200)

 

           

           

                       

 

Віце-президент з                                         

виробництва                                   

Офіс віце-президента           9000    29000  (1000) (1000)

Механічний цех        72000  236000            (2950) (11600)

Цех обробки  15000  50000  (2000) (3000)

Складальний цех      20000  62000  (3000) (5000)

Разом контрольованих витрат        116000            377000            (8950) (20600)

Механічний цех                                          

Основні матеріали    40000  140000            (1000) (4000)

Пряма зарплата         25000  75000  (2000) (7000)

Підготовчий час        4000    12000  400      (100)

Комунальні послуги 2000    6000    (200)   (100)

Постачальники         200      600      (40)     (100)

Малоцінні та швидко-зношувані предмети           300      900      (50)     (100)

Інші витрати  500      1500    (60)     (200)

Разом контрольованих витрат        72000  236000            (2950) (11600)

3) поточні – це стандарти витрат, необхідних для виготов-лення продукції у плановому періоді за наявних умов діяльності. Вони розробляються з урахуванням існуючої технології та органі-зації виробництва, продуктивності праці, кваліфікації працівників, цін і т. ін.

Система калькулювання стандартних витрат – це система обліку, яка використовує стандартні витрати:

– для контролю витрат;

– прийняття рішення про ціни;

– оцінки виконання бюджетів;

Глава 8

– усвідомлення витрат;

– управління за відхиленнями.

Система калькулювання стандартних витрат включає:

1)         встановлення стандартів витрат;

2)         накопичення даних про фактичні витрати;

3)         аналіз відхилень та складання звітності;

4)         дослідження причин відхилень;

5)         внесення необхідних коректив до бюджетів;

6)         зміна стандартів витрат (встановлення нових стандартів).

Розробку стандартів здійснюють підрозділи, що відповіда-ють за окремі елементи витрат: технологічний відділ – стандарти витрачання матеріалів; відділ постачання – стандартні ціни на матеріали; виробничий – норми робочого часу на окремі опе-рації; відділ персоналу – тарифні ставки оплати праці; бухгалте-рія – стандарти накладних витрат і т. ін.

Затверджені стандарти узагальнюються бухгалтерією у карті стандартної собівартості одиниці продукції (рис. 8.2). Стандарти витрат періодично переглядають, щоб вони відповідали сучас-ним умовам виробництва (рис. 8.3).

I           Технологічні підрозділи

Перелік та послідовність виробничих операцій (технологічні карти)

Стандарти використання

сировини і матеріалів

(специфікації)

 

Нормативна тривалість

операцій

(стандартний час)

Стандартна ціна матеріалів

Відділ постачання

 

Відділ персоналу

Погодинна тарифна ставка

іг—

~|_J По Нтариі

Виробнича

(управлінська)

бухгалтерія

Карта стандартної собівартості одиниці продукції

Гнучкий бюджет виробничих

            накладних витрат    

Рис. 8.2. Процес розробки та встановлення стандартів витрат

Аналіз відхилень від стандартів повинен дати відповідь на два питання:

1) яка різниця між фактичними і стандартними витратами;

Облік за центрами відповідальності

 

Стандартні витрати на фактичний

обсяг, передбачені для кожного

центру відповідальності

Фактичні витрати, віднесені до кожного центру відповідальності

Порівняння фактичних і стандартних витрат, розрахунок відхилень від стандартш та складання звітності

                        ів                    

Дослідження відхилень

Внесення коректив

Перегляд стандартів

Усунення причин негативних

відхилень від стандартів та

розповсюдження позитивного досвіду

Рис. 8.3. Організація обліку відповідальності на основі стандартних витрат

2) чому виникла ця різниця, чим вона зумовлена.

На практиці мало підприємств застосовують документуван-ня відхилень від стандартів. Перед менеджером ставиться зав-дання не документувати відхилення, а своєчасно реагувати на них, усувати причини їх виникнення. Тому відхилення від стан-дартів визначають в кінці місяця розрахунковим методом і відоб-ражають у звітах центрів відповідальності із зазначенням причин їх виникнення.

Для правильного визначення відхилень від стандартних вит-рат і їх причин застосовують гнучкий бюджет, складений для фактичного обсягу виробництва за стандартними нормами. По-рівняння фактичних витрат з витратами, визначеними у гнуч-кому бюджеті, показує контрольоване відхилення за рахунок ефективності діяльності, а порівняння гнучкого бюджету зі ста-тичним (стандартними витратами на стандартний обсяг вироб-ництва) – відхилення за рахунок обсягу діяльності (неконтро-льоване).

Для визначення причин відхилення фактичних витрат від стандартних використовують методи факторного аналізу (лан-цюгових підстановок, обчислення різниць та ін.). Відхилення змінних виробничих витрат можуть бути зумовлені відхиленням від стандартів кількісних показників витрачання ресурсів (маси матеріалів, витрат годин праці) та відхиленням ціни одиниці ре-сурсів.

Розрахунки можна виконувати на одиницю або ж на всю кількість продукції:

             Глава 8

а)         відхилення за рахунок кількості

Дg = 2g-g 0)p 0 =2>p 0-2>0, (8.1)

Де g^ g0 ~ фактична та стандартна норма витрачання ресурсу, кг, люд.-год.;

p0 - стандартна (планова) оцінка одиниці ресурсу, грн;

£^g\p0 ~ загальна вартість фактичного обсягу витрачених ре-сурсів за нормативними цінами;

^g0p0 - загальна вартість нормативного обсягу витрачених ресурсів за нормативними цінами.

б)         відхилення за рахунок ціни

hp = Y_l^p\-p0)g\='Yjg\p\-'Yjglp0,     ^8'2^

де р - фактична оцінка одиниці ресурсу, грн;

- загальна вартість фактично витрачених ресурсів за

фактичними цінами.

Причинами відхилення кількості витрачених матеріалів мо-жуть бути неекономний розкрій, брак, низька якість матеріалів, несправність обладнання і т. ін.

Відхилення ціни може бути зумовлено зміною цін на ринку, зміною витрат на транспортування, зміною суми комісійних тощо.

Аналогічно виявляють причини відхилення витрат праці і тарифних ставок.

Змінні накладні витрати аналізують за такою ж схемою, але за кількісний фактор береться база їх розподілу (людино-годи-ни, сума прямої оплати праці, машино-години тощо), а за якіс-ний - ставку розподілу цих витрат. Відхилення постійних ви-робничих накладних витрат можуть бути зумовлені зміною обся-гу діяльності та рівнем виконання бюджету таких витрат.

При проведенні аналізу треба виділити і визначити вплив кожного фактора зокрема (рис. 8.4):

1)         відхилення постійних накладних витрат за рахунок вико-

нання бюджету витрат:

Фактична сума постійних накладних витрат - Бюджетна сума постійних накладних витрат = 13200-14000 = -800 грн;

2)         відхилення змінних виробничих накладних витрат за ра-

хунок виконання бюджету витрат:

Фактична сума змінних виробничих накладних витрат - (Фак-тичні витрати праці • Бюджетну ставку змінних накладних витрат на одну годину) = 11660 - (1800 • 5,60) = 11660 - 10080 = +1580 грн;

Фактичні виробничі

накладні витрати:

обсяг діяльності -

7600 од.,

витрати праці - 1800 год

накладні витрати -

24860,

у т. ч. змінні - 11660,

постійні - 13Гнучкий бюджет з використанням фактичних постійних виробничих накладних витрат і фактичних витрат праці 1800-(11200: 2000) + + 13200 = 23X

Гнучкий бюджет 3 використанням стандартних постійних накладних витрат і фактичних витрат праці

1800-(11200: 2000) + + 14000 = 24080

X

Гнучкий бюджет виробничих накладних витрат на фактичний обсяг діяльності

7600-(11200: 8000) + 14000 = 24640

J

Стандартні виробничі накладні витрати: обсяг діяльності -8000 од.,

витрати праці - 2000 год., накладні витрати - 25200, у т. ч. змінні - 11200, постійні - 14000

 

Відхилення змінних вироб-ничих накладних витрат за рахунок виконання бюджету 24860-23280 = +1580

Відхилення постійних ви-

робничих накладних витрат

за рахунок виконання

бюджету

23280-24080 = -800

Відхилення змінних виробничих накладних витрат за рахунок продуктивності праці 24080-24640 = -560

Відхилення змінних вироб-ничих накладних витрат за рахунок обсягу діяльності 24640-25200 = -560

 

Загальне відхилення виробничих накладних витрат за рахунок виконання бюджету 24860-24080 = + 780

Загальне відхилення виробничих накладних витрат 780 - 560 - 560 = - 340, 24860-25200 = -Рис. 8.4. Розрахунок відхилення виробничих накладних витрат за рахунок зміни окремих факторів

             Глава 8

3)         відхилення змінних виробничих накладних витрат за ра-

хунок зміни продуктивності праці (за рахунок відхилення витрат

праці як бази розподілу накладних витрат):

(Фактичні витрати праці - Фактичний обсяг виробництва • Бюджетну ставку витрат праці на одиницю продукції) • Бюджетну ставку змінних накладних витрат на одну годину витрат праці = [1800 - (7600 • 2000 : 8000)] • 5,60 = (1800 - 1900) • 5,60 = - 560 грн;

4)         відхилення змінних виробничих накладних витрат за ра-

хунок зміни обсягу виробництва:

(Фактичний обсяг виробництва - Бюджетний обсяг вироб-ництва) • Бюджетну ставку змінних виробничих накладних витрат на одиницю продукції = (7600 - 8000) • (11200 : 8000) = (- 400) • 1,40 = -560 грн.

Управління за відхиленнями передбачає, що звіт про вико-нання бюджету повинен привертати увагу менеджера тільки до значних відхилень, при визначенні яких враховують: їх розмір, рівень у відсотках від бюджету, повторюваність, контрольованість, витрати і вигоди від їх дослідження і т. ін.

Для відображення в обліку відхилень від стандартних витрат можуть використовуватися спеціальні рахунки відхилень (див. главу 4). При цьому можливі два варіанти:

1)         на дебеті рахунків виробництва відображають фактичні витрати, а готову продукцію прибуткують з кредиту цих ра-хунків за стандартною собівартістю. Відхилення списують на спеціальні рахунки відхилень безпосередньо з кредиту рахунків виробництва;

2)         на дебет рахунків виробництва списують витрати в межах стандартних норм, а всі відхилення відображають одразу ж на спеціальних рахунках.

Наприкінці звітного періоду суми відхилень від стандарт-них витрат відносять на рахунок собівартості реалізації, a у звіті про фінансові результати (для внутрішнього використання) їх показують окремо від стандартної собівартості реалізованої про-дукції за видами відхилень.

Якщо ж загальна сума відхилень досить значна (або великі залишки нереалізованої продукції та незавершеного виробницт-ва), то відхилення можуть бути розподілені і списані на рахунки незавершеного виробництва, готової продукції та собівартості реалізованої продукції пропорційно до суми залишків на цих рахунках.

Облік за центрами відповідальності