Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.4. Організація управлінського обліку : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

1.4. Організація управлінського обліку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

Управлінський облік не регламентується і не регулюється державними органами. Його принципи і методи розробляються професійними організаціями бухгалтерів. Однією з таких орга-нізацій є Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ). Створений нею спеціальний комітет розробив і видав ряд положень та дос-ліджень з управлінського обліку, призначених для гармонізації методів і прийомів управлінського обліку в різних підприємствах і країнах. Вони мають рекомендаційний характер (табл. 1.2).

Разом з цим рекомендації з практики управлінського обліку розробляють професійні організації бухгалтерів окремих країн (США, Великої Британії та ін.).

Організація управлінського обліку на підприємстві залежить від його організаційної структури, обсягу діяльності, структури управління та політики керівництва. Характерною рисою для багатьох великих підприємств є централізація фінансового і де-

централізація управлінського обліку задля наближення його до місць виникнення витрат і прийняття рішень.

Таблиця 1.2

Положення та дослідження з управлінського обліку, розроблені МФБ

 

№        Назва  Дата

п/п                  видання

            Положення з практики управлінського обліку     

1          Концепції управлінського обліку    II.        89 р.,

III.       98 р.

2          Рішення стосовно капітальних вкладень   Х. 89 р.

3          Експозиція іноземної валюти і управління ризиком        ІІ. 96 р.

4          Управлінський контроль проектів  Х. 91 р.

5          Управління вдосконаленням якості           ІІІ. 93 р.

6          Подальший аналіз

Дослідження в галузі управлінського обліку         IV. 94 р.

3          Вступ до стратегічного фінансового менеджменту          І. 95 р.

4          Звітність про діяльність державної скарбниці – основа для скарбника-практика        ІХ. 95 р.

5          Роль управлінського обліку в роботі тимчасового колективу     ІХ. 95 р.

6          Управління довкіллям в організаціях – роль управлінського бухгалтера           ІІІ. 98 р.

7          Вимірювання та управління інтелектуальним капіталом            ІХ. 99 р.

8          Кодифіковані повноваження та контроль: кодекс етики у

дії

Зростання багатства акціонерів шляхом кращого VI. 99 р.

9         

            VI. 99 р.

            управління господарським ризиком         

10        Цільове калькулювання для ефективного управління витратами          VI. 99 р.

11        Трансформація професії: від обліку до менеджменту        ІІІ. 01 р.

12        Позиція компетентності у практиці управлінського обліку         І. 02 р.

На рис. 1.5 наведено фрагмент типової організаційної струк-тури управління корпорації, а на рис. 1.6 та 1.7 показано прак-тичне застосування принципів організації управлінського обліку на підприємствах.

Основну масу вихідної інформації управлінський облік одер-жує з рахунків бухгалтерського обліку. Тому важливим методо-логічним питанням організації управлінського обліку є питання про його місце в системі рахунків бухгалтерського обліку.

Міжнародна практика виробила два основні підходи до бу-дови плану рахунків:

Президент

 

Виробничий директор

Фінансовий директор

Директор з маркетингу

Рис. 1.5. Фрагмент типової організаційної структури управління корпорації

– створюються дві автономні системи рахунків: одна – для фінансового, друга – для управлінського обліку. При цьому ра-хунки фінансового обліку не кореспондують з рахунками управ-лінського обліку. Такий підхід застосовують близько 80 країн, у тому числі більшість країн-членів ЄС;

– єдина система рахунків, у межах якої передбачено рахун-ки управлінського обліку, що кореспондують з рахунками фінан-сового обліку. Цей підхід характерний для країн англосаксонсь-кої групи. Нагадуємо, що в останніх відсутнє державне регулю-вання обліку, немає єдиного національного плану рахунків, а бухгалтерський облік є саморегульованою системою. У цих краї-нах сформувалися три основні системи рахунків: загальна, інтег-рована і переплетена.

Загальну систему використовують підприємства малого бізнесу (в Україні – аналогічно) сфери послуг, торгівлі, побуто-вого обслуговування, промислового виробництва без калькулю-вання собівартості продукції. Вона ґрунтується на періодично-му обліку запасів, роздільному обліку витрат за елементами (ра-хунки класу 8) та доходів за їх видами (рахунки класу 7), визна-ченням фінансового результату на спеціальному зведеному ра-хунку (рахунок 79).

Поняття, зміст і організація управлінського обліку

РАДА ДИРЕКТОРІВ"

1          ~

Голова Ради та Головний виконавчий

            директор       

Президент та головний операційний менеджер

 

| ПІДРОЗДІЛИ ПЕРСОНАЛУ ТА УПРАВЛІННЯП

ГАЛУЗЕВІ ПІДРОЗДІЛИ

-          Віце-президент з біохімії

-          Віце-президент з барвників

-          Віце-президент з хімічної галузі

Віце-президент з фінансів

Віце-

президент

з правових

питань

Віце-

президент

з відносин із

працівниками

Віце-

президент

з інших

питань

 

Скарбник

Контролер Облік витрат Фінансовий облік Податки

Внутрішній аудит

Рис. 1.6. Фрагмент організаційної структури компанії «E.I. du Pont de Nemours»

Інтегровану систему обліку застосовують великі підприєм-ства. При цій системі в єдиному плані рахунків передбачають рахунки обліку витрат («Виробництво», «Звагальновиробничі витрати», «Витрати на збут» та ін.), які кореспондують з рахун-ками фінансового обліку і на яких ведеться аналітичний облік витрат у розрізі окремих їх груп, центрів виникнення, видів про-дукції і т. ін. відповідно до потреб управління витратами, конт-ролю, калькулювання собівартості, визначення рентабельності окремих видів продукції тощо. Аналогічну систему обліку засто-совують великі комерційні підприємства в Україні.

Переплетена система обліку передбачає окреме ведення ра-хунків фінансового та управлінського обліку, які не кореспонду-ють між собою. При цьому на рахунках фінансового обліку відоб-ражають витрати за елементами, доходи за їх видами, розрахун-ки з дебіторами і кредиторами, визначають загальний фінансо-вий результат. На рахунках виробничого (управлінського) обліку на підставі тих же документів ведуть облік запасів, витрат на

 

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР~|-

Заступник головного бухгалтера

Заступник головного бухгалтера

Бюро

обліку і

калькулю-

вання собі-

вартості

Бюро

обліку

готової

продукції

Бюро

інформа-

-L-| ційного

забєзпє-

чєння

I

ГОЛОВНА БУХГАЛТЕРІЯ

Заступник

головного

бухгалтєра

з розрахунків

з робітниками

й акціонєрами

Бюро

управлін-

ЦРБ |

ського і

податково-

го обліку

I

1

Заступник голов-

ного бухгалтєра

зі звєдєного обліку

витрату

виробництвах й

автоматизації

облікових робіт

Бюро обліку господарсь-ких опєра-цій заводо-управління

Бюро методо-логії та

ревізії

БЮРО IГРУПА ОБЛІКУ И АНАЛІЗУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА. БУХГАЛТЕРІЯ БУДІВЕЛЬНОГО

КОМПЛЕКСУ

I. Бюро

обліку й аналізу

мєталургійного

виробництва

II. Бюро обліку й аналізу

виробництва мєталургійного

обладнання

III. Бюро обліку й аналізу

виробництва

гірничорудного

обладнання

IV. Бюро обліку й ана-

лізу вироб-ництва сєрій-

них машин

V. Група

обліку й

аналізу ви-

робництва

ТНС

VI. Бюро

обліку й ана-

лізу інстру-

мєнтального

виробництва

VII. Бухгал-

тєрія буді-

вєльного

комплєксу

Рис. 1.7. Структура бухгалтерської служби ЗАТ НКМЗ

виробництво та збут продукції (з необхідною аналітичною дета-лізацією), обчислюють собівартість продукції, визначають фінан-совий результат від реалізації продукції. Взаємозв’язок фінансо-вого та виробничого обліку здійснюють через контрольні рахун-ки. Ці рахунки («Контрольний рахунок виробничого обліку» та «Контрольний рахунок фінансового обліку») мають протилежну будову, тобто є «дзеркально протилежними». Сальдо «Контрольно-го рахунку виробничого обліку» у фінансовій звітності характе-ризує загальну вартість запасів, деталізація яких наводиться на рахунках виробничого обліку (що може розглядатися як «комер-ційна таємниця»).

Розглянемо порядок відображення господарських операцій на бухгалтерських рахунках у переплетеній системі обліку в інтерпре-тації до діючої в Україні системи обліку (табл. 1.3, рис. 1.8 і 1.9).

Таблиця 1.3

Господарські операції за вересень 2005 р.

 

п/п

1          Зміст господарської операції           Сума, грн

 

            Одержано матеріали від постачальника (в кредит)         26000

2          Витрачено матеріали на: – основне виробництво – загальновиробничі цілі – загальногосподарські та адміністративні цілі – витрати на реалізацію продукції   18000

4000

2000

500

 

            Разом  24500

3          Нарахована оплата праці: – працівникам основного виробництва (пряма) – загальновиробничому персоналу – адміністративному і загальногосподарському персоналу – працівникам відділу збуту 24000

16000

4000

2000

 

            Разом  46000

4          Вирахування з оплати праці податків та інших обов’язкових платежів            6900

5 6

7          Видана оплата праці готівкою        38500

 

            Нарахована амортизація основних засобів: – загальновиробничого призначення – адміністративного призначення – збутового призначення     6000

2000

500

 

            Разом  8500

 

            Розподіляються і списуються загальновиробничі витрати         26000

8          Одержана з виробництва готова продукція за фактичною собівартістю          64000

Глава 1

Продовження табл. 3.1

 

№ п/п  Зміст господарської операції           Сума, грн

9 10 11            Списується собівартість реалізованої продукції    57000

 

            Відображається сума доходу від реалізації продукції        84000

 

            Відображається сума непрямих податків та зборів           14000

12        На фінансові результати виробничого обліку

списуються:

– собівартість реалізації

– доход від реалізації

– адміністративні та загальногосподарські витрати

– витрати на реалізацію       57000

70000

8000

3000

 

            Разом  138000

13        Визначено і списано фінансовий результат від основної діяльності      2000

 

Д                     К

4)         6900

5)         38500  3) 46000        

Рах. Розрахунки з постачальниками

Д

1) 26000

Рах. Розрахунки з оплати праці

Регістри фінансового обліку

Контрольний рахунок виробничого обліку

К

К Д

10) 84000

I)         26000 3)         46000 6)         8500

II)        14000 13)       2000

Об. 84000

Об. 96500

С. 12500

Рах. Накопичена амортизація основних

засобів

Д         К

6) 8500

Рах. Розрахунки з

бюджетом та

соціальними фондами

Д К

4) П)

6900 14000

Рах. Кошти

Д

К

5) 38500

С. 50000

 

Рах. Розрахунки з покупцями

Д

10) 84000

К

Рах. Зведений рахунок фінансових

результатів Д К

13) 2000

Рис. 1.8. Відображення господарських операцій на рахунках фінансового обліку при застосуванні переплетеної системи

Регістри виробничого обліку

Контрольний рахунок фінансового обліку

Д         К

10) 84000       I)         26000

3) 46000

6) 8500

II)        14000

13) 2000

Об. 84000       Об. 96500

            С. 12500

Рах. Загальновиробничі

витрати

Д         К

7) 26000

2)         4000

3)         16000

6) 6000

Об. 26000

Об. 26000

С.

Рах. Виробничі запаси

Д         К

1) 26000

2) 24500

Об. 26000

Об. 24500

С. 1500

Рах. Загальногоспо-

дарські та адміністра-

тивні витрати

Д         К

2)         2000

3)         4000

6) 2000           12) 8000

Об. 8000         Об. 8000

С. –    

 

Рах. Виробництво Д К

2)         18000

3)         24000

7) 26000         8) 64000

Об. 68000       Об. 64000

С. 4000          

Рах. Витрати на

реалізацію (збут)

Д         К

2)         500

3)         2000

6) 500  12) 3000

Об. 3000         Об. 3000

С. –    

 

Рах. Готова продукція

Д         К

8) 64000         9) 57000

Об. 64000       Об. 57000

С. 7000          

Рах. Собівартість реалізації

 

Д         К

9) 57000         12) 57000

Об. 57000       Об. 57000

С. –    

Рах. Доходи від

реалізації

Д         К

11) 14000       10) 84000

12) 70000      

Об. 84000       Об. 84000

            С. –

Рах. Фінансові результати виробничої

діяльності

Д         К

12) 57000 12) 8000

12)       3000

13)       2000    12) 70000

Об. 70000       Об. 70000

С. –     С. –

Рис. 1.9. Відображення господарських операцій на рахунках виробничого обліку при застосуванні переплетеної системи