Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.3. Контроль за виконанням бюджетів і аналіз відхилень : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

7.3. Контроль за виконанням бюджетів і аналіз відхилень


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

Загрузка...

У процесі господарської діяльності завжди виникають відхи-лення фактичних показників від запланованих (бюджетних). Для їх своєчасного виявлення і відповідного реагування на них необ-хідний систематичний контроль за виконанням бюджетів, тобто бюджетний контроль, завдання якого – привернути увагу менед-жера до тих відхилень від бюджету, які вимагають його опера-тивного реагування. Це можуть бути або ж значні відхилення, або відхилення, що систематично повторюються. Усуненню та-ких відхилень сприяє управління за відхиленнями, при якому ме-неджер концентрує увагу лише на суттєвих відхиленнях від бюд-жету і, до певної міри, не звертає уваги на відхилення в межах допустимих коливань.

Залежно від причин виникнення відхилення поділяють:

– на відхилення внаслідок планування (помилки та прора-хунки при складанні бюджетів);

– відхилення внаслідок діяльності (рис. 7.3).

Бюджет

 

у) |

j

Коригування бюджету

Організація діяльності (виконання бюджету) V

Звіт про виконання бюджету

Відхилення фактичних даних від бюджетних

Суттєві

Несуттєві

Коригування діяльності

 

Внаслідок планування

Внаслідок діяльності

Рис. 7.3. Система бюджетного контролю

Бюджетний контроль і управління за відхиленнями здійсню-ють на підставі звіту про виконання бюджету, який складає бух-галтер-аналітик і подає менеджеру, який відповідає за прийнят-тя рішень з даного питання.

Звіт про виконання бюджету – це порівняння фактичних і запланованих показників, розрахунок відхилень та вивчення їх

Бюджетне планування

і контроль       причин. Такий звіт готується регулярно (щомісяця) і містить дані про бюджетні витрати за звітний період і з початку року та відхи-лення від бюджету з поясненням їх причин, а інколи - вжитих заходів для попередження подібних відхилень у майбутньому.

Отже, звіт про виконання бюджету забезпечує зворотний зв’язок між фактичною діяльністю і бюджетуванням. Але він за-безпечує можливість дійового контролю лише за умови корект-ного зіставлення фактичних і бюджетних показників. При аналізі відхилень виходять з того, що зведений бюджет є статичним, тобто постійним, оскільки він складений лише для певного кон-кретного рівня майбутньої діяльності. Якщо ж обсяг діяльності змінюється (можливо, не з вини виконавців), то відхилення від статичного бюджету втрачають контрольне значення, адже їх показники будуть оманливими. Тому для аналізу такий бюджет необхідно скоригувати на фактичний обсяг діяльності.

Бюджет, який враховує можливі варіанти зміни обсягу діяль-ності в межах релевантного діапазону, називають гнучким, або динамічним бюджетом. Такий бюджет необхідний, в першу чергу, для аналізу тих витрат, які включають постійну і змінну складові (виробничі накладні, витрати на збут, адміністративні). Він скла-дається виходячи із залежності:

Загальна сума витрат = Постійні витрати + (Фактичний обсяг виробництва • Змінні бюджетні витрати на одиницю діяльності).

Такий бюджет може бути розрахований на декілька рівнів діяльності в межах релевантного діапазону.

Використання гнучкого бюджету (а він може складатися як до початку бюджетного періоду, так і в процесі діяльності або ж при підбиванні підсумків) дає можливість порівняти фактичні дані як із статичним, так і з гнучким бюджетом і визначити два види відхилень: за рахунок обсягу діяльності і за рахунок ефек-тивності. Відхилення за рахунок обсягу діяльності характеризу-ють результативність роботи, а відхилення фактичних даних від гнучкого бюджету - ефективність роботи підприємства (рис.7.4).

Для поглибленого аналізу відхилень необхідно їх визначити за кожною статтею бюджету і пояснити причини відхилень.

Так, відхилення прибутку за рахунок зміни окремих фак-торів за допомогою гнучкого бюджету розраховують аналогічно факторному аналізу методом обчислення різниць:

1) загальне відхилення = фактична сума прибутку - бюд-жетна (планова, нормативна) сума прибутку;

Глава 7

 

Статичний бюджет

-          бюджетний обсяг діяльності

-          бюджетні норми витрат

-          бюджетні ціни

Гнучкий бюджет

-          фактичний обсяг діяльності

-          бюджетні норми витрат

-          бюджетні ціни

Фактичні показники

-          фактичний обсяг діяльності

-          фактичні норми витрат

-          фактичні ціни

 

Відхилення за рахунок обсягу діяльності

Відхилення за рахунок норм і цін

Загальне відхилення

Рис. 7.4. Схема аналізу відхилень з використанням гнучкого бюджету

2)         відхилення за рахунок зміни обсягу реалізації = прибу-ток, визначений гнучким бюджетом - прибуток початкового (ста-рого) бюджету;

3)         відхилення за рахунок зміни середньої ціни реалізації = фактичний обсяг продаж (виручка) - фактичний обсяг реалізації за плановими цінами = фактичний обсяг реалізації - скоригова-ний обсяг реалізації;

4)         відхилення за рахунок економії (перевитрати) матеріалів на одиницю продукції = (фактичні витрати матеріалів - норма-тивні витрати на фактичний обсяг виробництва) • нормативна ціна одиниці матеріалів = (фактичні витрати матеріалів на оди-ницю продукції - нормативні витрати на одиницю продукції) • фактичний обсяг виробництва • нормативну (бюджетну) ціну одиниці матеріалів;

5)         відхилення за рахунок зміни цін на матеріали = фактичні витрати на матеріали - (фактична кількість витрачених матеріа-лів • планова ціна одиниці матеріалів) = (фактична ціна - плано-ва ціна) • фактичну кількість витрачених матеріалів;

6)         відхилення за рахунок зміни ефективності прямих витрат праці, яка характеризує рівень продуктивності праці або трудо-місткості продукції = (фактичні витрати праці - нормативні вит-рати праці на фактичний обсяг продукції) • нормативний рівень оплати праці = (фактичні витрати праці на одиницю продукції -нормативні витрати праці на одиницю продукції) • фактичну кількість проданої продукції • нормативну ставку оплати за оди-ницю праці (годину, день тощо);

Бюджетне планування і контроль

7)         відхилення за рахунок зміни ставок (рівня) оплати праці = фактичні витрати на оплату праці - (фактичні прямі витрати праці • нормативну ставку оплати одиниці праці) = (фактична ставка оплати одиниці праці - нормативна ставка оплати оди-ниці праці) • фактичні затрати прямої праці у кількісних вимір-никах;

8)         відхилення за рахунок відхилення постійних накладних витрат = фактична сума постійних накладних витрат - планова (нормативна) сума таких витрат.

Методика аналізу відхилень залежить від системи кальку-лювання витрат, яку застосовує підприємство при складанні внут-рішньої звітності: на основі повної собівартості чи на основі змінних витрат. Але і в одному, і в другому випадку необхідно виділяти змінні витрати і аналізувати їх окремо від постійних. У тих же випадках, коли при аналізі відхилень прибутку має місце незбігання обсягу виробництва з обсягом реалізації продукції, для аналізу відхилень треба складати два гнучкі бюджети: на фак-тичний обсяг виробництва (для аналізу відхилення витрат) і на фактичний обсяг реалізації (для аналізу відхилення прибутку). Відхилення між цими бюджетами зумовлено змінами у величині запасів готової продукції (рис. 7.5).

Статичний бюджет продаж

-          бюджетний обсяг продаж (одиниць)

-          бюджетні ціни

-          бюджетна собі-вартість одиниці

 

Гнучкий бюджет       Гнучкий бюджет

продаж           виробництва

- фактичний обсяг    - фактичний об-

продаж (одиниць)    сяг виробництва

- бюджетні ціни        (одиниць)

- бюджетна собі-       - бюджетні вит-

вартість одиниці       рати на одиницю

1          - бюджетні ціни

           

Фактичні показники

-          фактичний об-сяг виробництва

-          фактичні витрати на одиницю

-          фактичні ціни

 

Відхилення за рахунок обсягу продаж

Відхилення за рахунок

зміни залишків готової

продукції на складі

Відхилення за рахунок

норм витрат і цін

(ефективності)

Рис. 7.5. Використання системи гнучких бюджетів для аналізу відхилень

Такий аналіз дає можливість об’єктивно оцінити результати роботи та їх залежність від окремих факторів.

Глава 7