Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.2. Порядок складання і узгодження бюджетів : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

7.2. Порядок складання і узгодження бюджетів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

Відправною точкою бюджетування є розробка бюджету про-даж, який передбачає запланований обсяг продажу окремих видів продукції. Складання всіх інших бюджетів базується на бюджеті продаж, тому що він визначає майбутній обсяг виробництва або закупівель товару, витрати на виробництво і на збут, рух грошо-вих коштів і т. ін. (рис.7.2).

 

асіві

Бюджет товарних запасів на кінець періоду

Бюджет продаж        |

]

| Бюджет купівлі товарів~|

І           -

Бюджет собівартості реалізованих товарів

 

            Бюджет витрат обігу |

                        і

Бюджет капітальних |                       Бюджетний звіт про прибуток

вкладень |                 

 

*          '           і

Бюджет коштів          п >      Бюджетний баланс |

 

            _| >     

 

Рис. 7.2. Взаємозв’язок бюджетів торговельного підприємства

Бюджет продаж складається на підставі прогнозу експертів (спеціалістів – маркетологів) про можливі обсяги реалізації та рівень цін у наступному бюджетному періоді. Він включає обсяг продажу за видами продукції, ціну продажу, доход від реалізації (табл. 7.1).

Бюджет продажу складається, при необхідності, з деталізацією: – за періодами року (як правило, за місяцями);

Бюджетне планування і контроль

Бюджет продаж

 

Показник        Квартал          За рік

 

            I           II         III        IV       

 

Обсяг продажу, од.   500      650      650      600      2400

Ціна реалізації, грн за одиницю      350      350      370      370      х

Доход від продажу, грн        175000            227500            240500            222000            865000

– за видами продукції;

– за географічними зонами, регіонами, країнами;

– за продавцями (магазинами, філіями, представництвами тощо);

– за покупцями (клієнтами), каналами реалізації.

Одночасно з бюджетом продажу складають графік надходжен-ня коштів від реалізації. При цьому враховують умови розрахунків за продаж продукції в кредит (з оплатою через 30, 45 або 60 і більше днів). Наприклад, частина покупців оплачують борги протягом 30 дн. з часу відвантаження продукції, а частина – протягом 60 дн. При рівномірній реалізації продукції за місяцями графік надход-ження виручки у нашому прикладі буде таким (табл. 7.2).

Таблиця 7.2

Графік очікуваних грошових надходжень

 

Показник        Квартал          За рік

 

            I           II         III        IV       

 

Заборгованість покупців на початок року Надходження виручки: у періоді продажів (80%) у наступному періоді (20%) 30900 140000 182000 35000 192400 45500 177600 48100 30900

692000 128600

Разом грошових надходжень

Заборгованість покупців на кінець року    170900            217000            237900            225700 44400 851500 44400

Бюджет виробництва складається на основі даних бюджету продаж з урахуванням зміни залишків готової продукції на поча-ток і кінець бюджетного періоду. Необхідний запас готової про-дукції визначають виходячи із запланованого обсягу продаж на-ступного періоду, очікуваної зміни попиту на продукцію, ритміч-ності надходження готової продукції з виробництва і т. ін. Обся-ги запасів готової продукції планують звичайно у відсотках від обсягу продажу наступного періоду (табл. 7.3).

Глава 7

Таблиця 7.3

Бюджет виробництва

 

Показник        Квартал          За рік

 

            I           II         III        IV       

 

Обсяг продаж, од.     500      650      650      600      2400

Запаси готової продукції (наприклад, 20% місячного обсягу продажів наступного періоду): – на початок періоду (–) – на кінець періоду (+)  33 43   43 43   43 40   40 38* 33 38

Обсяг виробництва, од.       510      650      647      598      2405

*Виходячи з обсягу продаж у І кварталі наступного року (570 : 3) • 0,2 = 38.

Бюджет виробництва складають для кожного виду продукції зокрема.

Заплановані обсяги виробництва треба узгодити з виробни-чими можливостями (потужностями) підрозділів.

Бюджет виробництва є підставою для складання інших опера-ційних бюджетів, пов’язаних з плануванням витрат на виробництво.

Бюджет прямих витрат праці складають на підставі бюджету виробництва, встановлених технологічних норм витрат праці на одиницю продукції та тарифних ставок робітників відповідної кваліфікації (розряду). Розрахунки можуть виконуватися на підставі технологічних карт окремих процесів або середніх по-казників з розрахунку на одиницю продукції (табл. 7.4.)

Таблиця 7.4

Бюджет прямих витрат на оплату праці

 

Показник        Квартал          За рік

 

            I           II         III        IV       

 

Обсяг виробництва, од.       510      650      647      598      2405

Прямі витрати праці на одини-цю продукції, люд.-год.  25        25        25        25        х

Загальні витрати праці, люд.-год.  12750  16250  16175  14950  60125

Оплата 1 люд.-години, грн 2,50     2,50     2,50     2,50     х

Загальні витрати на оплату праці, грн       31875  40625  40438  37375  150313

Такі розрахунки виконують окремо з кожного виду продукції, а потім визначають загальні витрати на оплату праці.

Бюджет витрачання (використання) матеріалів передбачає склад і кількість матеріалів, необхідних для виконання виробни-

Бюджетне планування

і контроль      чої програми. Норми витрат матеріалів за їх видами визначають інженери-технологи, а ціну – працівники відділу постачання, враховуючи витрати на їх заготівлю і транспортування. Сам бюд-жет складається за такою ж формою, як і бюджет виробництва, але в розрізі видів продукції та основних видів матеріалів (табл.7.5)

Таблиця 7.5

Бюджет використання матеріалів

 

Показник        Квартал          За рік

 

            I           II         III        IV       

 

Обсяг виробництва продукції «Р», од.       510      650      647      598      2405

Витрати на одиницю продукції, кг – матеріалу А і т. ін.  5,0       5,0       5,0       5,0       х

Загальні витрати матеріалів, кг, – матеріалу А і т. ін.       2550    3250    3235    2990    12025

Ціна за 1 кг матеріалів, грн: – матеріалу А і т. ін.   20,00   20,00   21,00   21,00   х

Прями матеріальні витрати на виробництво продукції, грн – матеріалу А і т. ін.        51000  65000  67940  62790            246730

Разом                                                

Такі ж розрахунки виконують з кожного виду продукції, а потім визначають загальні потреби кожного виду матеріалів та загальні матеріальні витрати на виробництво в цілому по підприємству.

Бюджет придбання матеріалів містить розрахунки кількості матеріалів за їх видами, яку необхідно придбати у плановому періоді, та витрати коштів на придбання матеріалів. Розрахунки базуються на потребі в матеріалах, визначеній у бюджеті вико-ристання матеріалів, та з урахуванням зміни їх залишків на по-чаток та на кінець відповідного періоду. Запаси матеріалів пла-нують за їх видами у відсотках до планової потреби у наступному бюджетному періоді, враховуючи умови постачання та особли-вості ринку. Бюджет складається з кожного виду матеріалів ок-ремо, а загальна сума витрат на придбання матеріалів визначається в цілому по підприємству. Розрахунки виконують за такою мето-дикою (табл. 7.6).

Глава 7

Таблиця 7.6

Бюджет придбання матеріалів

 

Показник        Квартал          За рік

 

            I           II         III        IV       

 

Потреба в матеріалах А, кг  2550    3250    3235    2990    12025

Необхідний запас (наприклад, 30% від потреби наступного кварталу):

– на початок періоду (–) – на кінець періоду (+)   765 975           975 971           971 897           897 900*         765 900

Обсяг закупівлі, кг     2760    3246    3161    2993    12160

Ціна матеріалів, грн за кг     20,00   20,00   21,00   21,00   х

Загальні витрати на придбання

матеріалу А

і т. д. за іншими видами матеріалів 55200  64920  66381  62853  249354

Разом по підприємству, грн                                                          

*Розраховано виходячи з потреби на І квартал наступного року.

Одночасно з бюджетом придбання матеріалів складається графік оплати постачальникам за матеріали, який потім викорис-товують при плануванні руху коштів та складанні бюджетного балансу. При складанні такого графіка враховують прийнятий порядок розрахунків з постачальниками (попередня оплата, оп-лата при придбанні, купівлі в кредит з відстрочкою платежів на певну кількість днів). Розрахунки виконують аналогічно скла-данню графіка надходження коштів від реалізації (див. табл. 7.2).

Бюджет виробничих накладних витрат складається на основі виробничої програми (витрати на обслуговування обладнання і т. ін.), укладених угод (оренда і т. ін.), відповідних розрахунків (амортизація обладнання, енергоносії та ін.). Сума змінних ви-робничих витрат планується з розрахунку на одиницю бази роз-поділу (кількість продукції, витрати праці, оплата праці, відпра-цьовані машино-години і т. ін.) і є прямо пропорційною обсягу діяльності у кожному періоді. Розподіл цих витрат може здійсню-ватися за загальною ставкою або ж окремо за їх видами (стаття-ми).

Постійні накладні витрати можуть плануватися у рівних су-мах помісячно, а можуть бути різними за періодами року (залежно від умов виробництва та економічної ситуації). Бюджет виробни-чих накладних витрат складають у розрізі окремих статей витрат. Ставка виробничих накладних витрат може бути розрахована в середньому за рік, або у розрізі окремих періодів (табл. 7.7).

Бюджетне планування і контроль

Бюджет виробничих накладних витрат

 

Показник        Квартал          За рік

 

            I           II         III        IV       

 

Обсяг виробництва, од.

Змінні виробничі накладні

витрати:

– зарплата

– освітлення і опалення

і т. ін.  510

2000 510         650

2550 650         647

2540 650         598

2350 600         29440 2410

Разом змінних витрат Ставка змінних витрат на одиницю продукції, грн Постійні виробничі накладні витрати: – зарплата – оренда і т. ін.           10200 20,00

6000 3000       13000 20,00

6000 3000       12940 20,00

6000 3000       11960 20,00

6000 3000       48100 20,00

24000 12000

Разом постійних витрат Ставка постійних витрат на одиницю продукції, грн           22000 43,14    22000 33,85            22000 34,00    22000 36,79    88000 36,59

Всього виробничих накладних

витрат

Ставка виробничих накладних

витрат на одиницю продукції, грн 32200 63,41    35000 53,85    34940 54,00    33960 56,79    136100 56,59

Бюджет собівартості виробленої готової продукції складають на підставі бюджетів використання матеріалів, прямої оплати праці та виробничих накладних витрат з урахуванням запланова-них залишків незавершеного виробництва на початок і кінець бюджетного періоду.

Якщо залишки незавершеного виробництва не плануються, то собівартість виготовленої продукції дорівнює сумі витрат на виробництво (табл. 7.8).

Таблиця 7.8

Бюджет собівартості виготовленої продукції

 

Показник        Квартал          За рік

 

            I           II         III        IV       

 

Витрати виробництва: – прямої оплати праці – прямі витрати матеріалів – виробничі накладні витрати  31875 51000 32200   40625 65000 35000   40438 67940 34940   37375 62790 33960   150313 246730 136100

Разом виробничих витрат   115075            140625            143318            134125            533143

Глава 7

Продовження табл. 7.8

 

Показник        Квартал          За рік

 

            I           II         III        IV       

 

Незавершене виробництво: – на початок періоду (+) – на кінець періоду (–)   -          -          -          -          -

Собівартість виготовленої продукції          115075            140625            143318            134125            533143

Бюджет собівартості реалізованої продукції складається на підставі бюджету собівартості виготовленої продукції з урахуван-ням зміни залишків готової продукції на складі. Якщо залишки готової продукції не плануються або вони плануються в незмінно-му обсязі, то собівартість реалізованої продукції буде дорівнюва-ти собівартості виготовленої продукції (табл. 7.9).

Таблиця 7.9

Бюджет собівартості реалізованої продукції

 

Показник        Квартал          За рік

 

            I           II         III        IV       

 

Собівартість виготовленої продукції          115075            140625            143318            134125            533143

Залишки готової продукції: – на початок періоду (+) – на кінець періоду (–)    7590 9702       9702 9303       9303 8820    8820 8495       7590 8495

Собівартість реалізованої продукції            112963            141024            143601            134450            532238

Бюджет загальних і адміністративних витрат відображає пла-нові витрати на управління і обслуговування підприємства в ціло-му. Він складається шляхом об’єднання бюджетів усіх відділів управління підприємством та його господарського обслуговування. При цьому річна сума витрат може бути розподілена між окре-мими періодами рівномірно, а може плануватися виходячи з фак-тичних потреб окремих періодів. Усі ці витрати є постійними, тому їх планують у розрізі окремих статей витрат на підставі спеціальних розрахунків: штатного розкладу, договорів на комунальні послуги та оренду, амортизації необоротних активів і т. ін. (табл. 7.10).

Бюджет витрат на збут виготовленої продукції складається на базі бюджету продажів і включає змінні та постійні витрати на реалізацію.

До змінних зараховують комісійні реалізаторам та посеред-никам, частково витрати на рекламу тощо. Постійні витрати на збут включають оплату праці співробітників відділу збуту, орендну

Бюджетне планування

і контроль      Таблиця 7.10

Бюджет загальних і адміністративних витрат

 

Показник        Квартал          За рік

 

            I           II         III        IV       

 

Зарплата Оренда і т. ін. Разом        31000 4000

36000  31000 4000

36000  31000 4000

36000  31000 4000

36000  124000 16000

144000

плату, амортизацію, витрати на відрядження тощо. Змінні вит-рати планують з розрахунку на обсяг реалізації, а постійні – за-гальною сумою (табл. 7.11).

Таблиця 7.11

Бюджет витрат на збут

 

Показник        Квартал          За рік

 

            I           II         III        IV       

 

Обсяг продажу, грн  175000            227500            240500            222000            865000

Ставка змінних витрат на збут (у відсотках до обсягу продажів), %      2          2          2          2          х

Сума змінних витрат на збут, грн   3500    4550    4810    4440    17300

Постійні витрати на збут: – зарплата – реклама і т. ін.     15000 6000     15000 6000     15000 6000     15000 6000            60000 24000

Разом постійних витрат на збут     35000  35000  35000  35000  140000

Разом витрат на збут            38500  39550  39810  39440  157300

На підставі наведених вище операційних бюджетів можна скласти бюджетний звіт про фінансові результати – проформу звітності, складену до початку звітного періоду. На підставі цьо-го бюджету визначають дуже багато важливих економічних і фінансових показників: очікуваний прибуток, суму податку з прибутку, можливі виплати дивідендів, фінансування капіталь-них вкладень і т. ін. (табл. 7.12).

Окремі показники цього бюджету можуть бути деталізовані за періодами року.

Бюджет коштів – це план грошових надходжень і платежів наступного періоду. Він складається на підставі операційних бюджетів після визначення доходів і витрат, що мають грошовий характер. Для цього із загальної суми витрат виключають негро-шові (такі як амортизація і т. ін.), з яких не треба сплачувати гроші. Особливу увагу приділяють тим витратам і доходам, які сплачуються або надходять не в тому періоді, коли нараховують-

Глава 7

Таблиця 7.12

Бюджетний звіт про фінансові результати

 

Показник        Сума

Доход від продажу продукції           865000

Собівартість реалізованої продукції            532238

Валовий прибуток    332762

Загальні адміністративні витрати   144000

Витрати на збут        157300

Операційний прибуток від основної діяльності   31462

Податок на прибуток           7866

Чистий прибуток      23596

Дивіденди      -

Нерозподілений прибуток   23596

ся і відображаються в обліку (доход від реалізації продукції, вит-рати на придбання сировини, оплата праці, відсотки за позика-ми і векселями, податки тощо). Для таких витрат і доходів склада-ють спеціальні графіки грошових надходжень і видатків, один з яких наведено у табл. 7.2. Аналогічно складають інші графіки, виходячи з прийнятих умов і порядку розрахунків (табл. 7.13).

Таблиця 7.13

Графік очікуваних грошових видатків на оплату праці

 

Показник        Квартал          За рік

 

            I           II         III        IV       

 

Нарахована зарплата: – працівникам основного виробництва (прямі витрати праці) – у виробничих накладних витратах – в адміністративних витратах – у витратах на збут і т. ін.          31875

8000 31000 15000     40625

8550 31000 15000     408540 31000 15000 378350 31000 15000 15033124000

60000

Разом нарахованої зарплати

Виплата зарплати:

– заборгованість на початок року

– зарплата, нарахована в поточному

періоді (83,3%)*

– зарплата, нарахована у

попередньому періоді (16,7%)*      85875

14000 71560   9579310 14315          94978

79150 15865   91725

76440 15828   367753

14000 30646008

Разом виплаченої зарплати Заборгованість із зарплати на кінець періоду       85560 14315   93625 15865   95015 15828  92268 15285   366468 15285

*При дворазовій виплаті зарплати за місяць 5/6 нарахованої суми ви-дається у поточному кварталі, а 1/6 (півмісячна зарплата) – у наступному періоді.

Бюджетне планування

і контроль      На підставі виконаних розрахунків та складених графіків гро-шових надходжень і виплат складають бюджет коштів (табл. 7.14).

Таблиця 7.14

Бюджет коштів

 

Показник        Квартал          За рік

 

            I           II         III        IV       

 

Залишок на початок періоду           20000  26200  22800  30600  20000

Надходження: – від реалізації продукції – інші (відсотки, від реалізації необоротних активів тощо)  170900            217000            237900            225700            851500

Разом надходжень    170900            217000            237900            225700            851500

Всього грошей в обороті (надходження + залишок на початок періоду)           190900            243200            260700            256300            871500

Виплати:

– за придбані матеріали – на оплату праці і т. ін  48000 85560   64000 93625   64000 95015   69000 92268            245000 366468

Разом витрат і платежів       164700            220400            230100            220750            835950

Залишок на кінець періоду   26200  22800  30600  35550  35550

Бюджетний звіт про фінансовий стан підприємства на кінець року (бюджетний баланс) складається на підставі балансу на по-чаток року, бюджетів операційних витрат і доходів, коштів і фінан-сування капітальних вкладень. Так, первинна вартість основних засобів визначається додаванням до їх вартості на початок року вартості запланованого придбання основних засобів (з бюджету капітальних вкладень або бюджету коштів) та віднімання суми запланованого списання (вибуття) основних засобів. Сума зносу (амортизації) основних засобів на кінець року визначається до-даванням до суми зносу на початок року нарахованої за рік амор-тизації (із бюджетів виробничих накладних витрат, загальних і адміністративних витрат та витрат на збут) і відніманням суми зносу запланованих до списання основних засобів.

Аналогічно визначаються залишки за іншими статтями коштів та джерел їх утворення. Залишок заборгованості за розра-хунками з постачальниками, покупцями, з оплати праці, за по-датками тощо. визначають на підставі попередньо складених роз-рахунків грошових надходжень і виплат (див. табл. 7.2, 7.13 тощо). Складений бюджетний баланс є підставою для аналізу очікува-ного фінансового стану підприємства на кінець бюджетного пе-

Глава 7

ріоду, що покаже доцільність запланованої діяльності та її еко-номічну ефективність.