Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Відповіді на практичні завдання : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

Відповіді на практичні завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

Завдання 6.2* («Рапід»)

Початкова сума інвестицій - 100000 грн, залишкова вартість обладнання після закінчення терміну дії інвестицій - 20000 грн. Звідси

100000 + 20000

середня сума інвестиції =     = 60000 грн.

Загальна сума прибутку від використання інвестиції = доход від реалізації виробленої продукції - поточні виробничі витрати -сума амортизації обладнання.

Доход від реалізації продукції:

(5000 + 10000 + 15000 + 15000 + 5000) • 12 = 50000 од. • 12 грн/од. =

= 600000 грн.

Виробничі витрати на реалізовану продукції (без аморти-зації):

50000 од. • 8 грн/од. = 400000 грн.

Сума амортизації обладнання за 5 років:

100000 - 20000 = 80000 грн.

Отже, загальна сума прибутку = 600000 - 400000 - 80000 = = 120000 грн.

Середньорічна сума прибутку 120000 : 5 = 24000 грн.

ОНП = 24000 • 100% = 40%. 60000

Для визначення періоду окупності треба визначити кумуля-тивний (накопичувальний) ряд чистих грошових надходжень за роками (грн):

Аналіз інформації

для прийняття довгострокових рішень

 

                        Накопичена   Сукупні

Період грошові надходження           сума чистих грошових надходжень            чисті потоки

грошових

коштів

Первісні інвестиції                            (100000)

1-й рік 5000 од. -4 грн          20000  20000  (80000)

2-й рік 10000 од. -4 грн        40000  60000  (40000)

3-й рік 15000 од. -4 грн        60000  120000            20000

4-й рік 15000 од. -4 грн        60000  180000            80000

5-й рік 5000 од. • 4 грн         20000  200000            100000

5-й рік. Доход від продажу  20000  220000            120000

Отже, термін окупності інвестицій менше 3 років, тому що за три роки чисті надходження на 20000 грн перевищать почат-кові інвестиції.

Точніше термін окупності можна визначити помісячно:

40000

ПО = 2 роки +

60000

2,67 року, або 2 роки і 8 місяців.

Завдання 6.12* («Металопрокат»)

Спочатку треба визначити релевантні потоки коштів за ро-ками (тис. грн), порівнюючи варіант продовження роботи заводу з варіантом її негайного припинення.

 

№ п/п  Потоки коштів           Рік

 

           

            0-й      1-й      2-й      3-й      4-й

1          Оперативні грошові надходження (прибуток + амортизація основних засобів)          -          250      50            120      110

2          Продаж обладнання (якщо завод продовжує свою роботу, то він втрачає можливу виручку від продажу обладнан-ня – це можливі витрати)          (220)                                       40

3          Вихідна допомога працівникам при закритті заводу (якщо завод продовжує роботу, то він економить 180 тис. грн вихідної допомоги, але змушений буде сплатити 150 тис. грн при закінченні терміну оренди)            180                                         (150)

4          Плата за суборенду (якщо завод буде пра-цювати, то він не одержить такої плати – також можливі витрати)                    (40)     (40)     (40)     (40)

Глава 6

Продовження

 

п/п

5          Потоки коштів           Рік

 

           

            0-й      1-й      2-й      3-й      4-й

 

            Конвертація оборотного капіталу   (420)   -          -          -          420

6          Чисті грошові потоки           (460)   210      10        80        380

7          Дисконтний множник при середній вартості капіталу, прийнятій за дисконтну ставку, 12%           1,000            0,893   0,797   0,712   0,636

8          Приведена (теперішня) вартість майбутніх грошових потоків    (460)   187,53 7,97     56,96   241,68

9          Чиста приведена вартість (ЧТВ)     34,14                                     

Отже, з фінансової доцільності заводу необхідно продовжи-ти роботу до закінчення терміну оренди. Таке рішення може бути виправданим з таких причин:

1)         це зменшить рівень безробіття в регіоні та покращить імідж компанії у населення і адміністрації;

2)         в майбутньому може змінитися попит на продукцію заводу;

3)         сумніви у намірах та можливостях суборендаря;

4)         сумніви у точності прогнозів, покладених в основу розра-хунків;

5)         можливість переглянути прийняте рішення в наступні роки.

Завдання 6.14* («Будівельник») Визначимо ЧТВ проекта, тис. грн.

 

Період Чисті грошові потоки           Дисконтний множник         Приведена вартість (ПВ)

Первісні інвестиції 1-й рік (900 – 500) = 400 2-й рік (450 – 300) = 150  (450) 400 150 1,000 0,893 0,797      (450) 357,20 119,55

Чиста приведена вартість    х          х          26,75

Тобто ЧТВ більше нуля на 26,75 тис. грн. Отже, проект фінан-сово доцільний. Щоб ЧТВ = 0, треба первісні інвестиції збільши-ти на 26750 грн. Це і є «запас міцності» аукціонної ціни, яка може бути не вищою 450 тис. грн + 26,75 тис. грн = 476750 грн.

Щоб визначити «запас міцності» для ставки дисконтування, треба визначити її відхилення від ВНР, при якій ЧТВ = 0.

ВНР визначаємо методом ітерації. Якщо у нашому проекті ЧТВ = 26750 грн, тобто більше нуля, то для її зменшення треба підвищити дисконтну ставку. Візьмемо для розрахунку дисконт-ну ставку і = 20%, при якій ЧТВ буде дорівнювати:

Аналіз інформації

для прийняття довгострокових рішень

 

Період Чисті грошові потоки           Дисконтний множник         Теперішня вартість

Первісні інвестиції 1-й рік 2-й рік   (450) 400 150 1,000 0,833 0,694      (450) 333,2 104,1

ЧТВ     х          х          (12,7)

Отже, при підвищенні дисконтної ставки з 12 до 20% (на 8%) ЧТВ зменшилась на 26,75 - (-12,7) = 39,45 тис. грн.

Звідси ВНР = 12% + [26750 : (39450 : 8)] = 12% + 5,42% = = 17,42%.

Це і буде дисконтною ставкою, при якій ЧТВ = 0, a 5,42% -«запас міцності» дисконтної ставки.

Щоб визначити, при якій ціні продажу квартир ЧТВ проек-ту буде дорівнювати нулю, необхідно зменшити ЧТВ на 26750 грн. Враховуючи, що ціна на квартири не змінюється за роками, її можна визначити з рівняння:

(6у • 0,893) + (Зу • 0,797) = 26750 грн,

де у - можлива ціна реалізації однієї квартири, при якій ЧТВ = 0. Розв’яжемо рівняння:

5,358у + 2,391у =26750 грн, 7,749у = 26750 грн, у = 3452 грн.

Таким чином, ціну продажу квартир можна знизити лише на 3452 грн, або на 2,3%, а підвищення ціни придбання будівлі може бути допущено не більше ніж на 5,9% (26750 : 450000 • 100%). Отже, «запас міцності» цих показників дуже незначний, що свідчить про високий рівень ризикованості даного проекту.

Завдання 6.17* («Арома»)

Щорічний очікуваний обсяг реалізації (од.):

16000 • 0,1 + 14000 • 0,6 + 11000 • 0,3 = 13300 од.

Те ж у вартісній оцінці:

13300 • 20 грн/од. = 266000 грн.

Щорічні витрати: оплата праці 13300 • 2 • 4 = 106400 грн

Матеріали 13300 • 6 = 79800 ірн

Додаткові накладні витрати                        15000 грн

Чисті грошові надходження 64800 грн

Визначимо чисті грошові надходження, пов’язані з проек-том (тис. грн):

Глава 6

 

Показник        Період (рік)

 

            0-й      1-й      2-й      3-й      4-й

Продаж патенту (втрачена вигода) Продаж обладнання Чисті грошові надходження від реалізації продукції Виплата вихідної допомоги (125) (85)        64,8     64,8     64,8     35,0 64,8

(10)

Разом чистих грошових потоків Дисконтний множник Приведена вартість   (210) 1,000 (210)       64,8 0,893 57,87   64,8 0,797 51,65        64,8 0,712 46,14        89,8 0,636 57,11

ОЧТВ проекта           2,77     -          -          -          -

Отже, ОЧТВ має позитивне значення, тому проект можна вва-жати прийнятим. Для підприємства доцільніше самостійно органі-зувати випуск даного виду продукції. У той же час досить низьке значення ОЧТВ свідчить про значну його ризикованість, адже не-значне зниження попиту може зумовити від’ємне значення ОЧТВ.

Завдання 6.20* («Гігант»)

Перш за все необхідно визначити економію витрат внаслі-док впровадження нової поточної лінії, для чого порівняємо мар-жинальний доход від діючого і нового обладнання:

 

Показник        Діюча лінія     Нова лінія

Ціна реалізації продукції, грн/од. Змінні витрати на одиницю продукції, грн: – прямі матеріальні – прямі на оплату праці – змінні накладні витрати     1,50

0,40 0,22 0,14 1,50

0,36 0,10 0,14

Разом витрат

Маржинальний доход на одну деталь, грн/од.     0,76 0,74         0,60 0,90

Отже, впровадження нової лінії забезпечує економію змінних витрат 0,16 грн на кожній деталі, або всього 1000000 од. • 0,16 -160000 грн щорічно. Постійні накладні витрати до уваги не бе-руться, тому що їх загальна сума при впровадженні нової лінії не зміниться (тобто це нерелевантні витрати).

Тепер можна визначити додаткові потоки коштів, зумовлені впровадженням нової лінії, та дати оцінку її доцільності:

 

Показник        Рік використання проекту (нової лінії)

 

            0-й      1-й      2-й      3-й      4-й      5-й

Первісні інвестиції Ліквідаційна вартість: – діючого обладнання           (700) 50                                                        

Аналіз інформації

для прийняття довгострокових рішень      Продовження

 

Показник        Рік використання проекту (нової лінії)

 

            0-й      1-й      2-й      3-й      4-й      5-й

– нового обладнання           -          -          -          -          -          100

Зменшення (відновлення) товарних запасів Щорічна економія виробничих витрат  160      160      160      160            160      (160) 160

Чисті потоки коштів

Сукупні (кумулятивні) потоки

коштів

Дисконтний множник для і =

10%

Приведена вартість грошових

потоків           (490) (490)

1,000

(490)   (330)

0,909 145,44   160 (170)

0,826

132,16 160 (10)

0,751

120,16 160 0,683

109,28 0,621 62,10

Чиста приведена вартість

проекта

Дисконтний множник для і =

15%

Приведена вартість грошових

потоків           79,14 1,000 (490)       0,870 139,20   0,756 120,96   0,658 105,28   0,572 91,52     0,497 49,70

Чиста приведена вартість проекта 16,66   -          -          -          -          -

Отже, внутрішня норма рентабельності даного проекта дорів-нює:

ВНП = 10% + 79,14:  = 10 + 79,14:12,496 = 10 + 6,33 = 16,33%,

5

а період окупності:

770 = 3 роки + 10/160 року = 3,06 року, або 3 роки 22 дні.

Загальний висновок може бути таким: проект автоматизації поточної лінії економічно доцільний, тому що забезпечує значну позитивну суму чистої приведеної вартості (тобто залишкового прибутку), високий рівень окупності витрат (трохи більше 3 років) та достатню внутрішню норму рентабельності (16,3% при середній вартості капіталу 10%).