Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Практичні завдання : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

Практичні завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

Завдання 6.1

Корпорація «Донбаспромекспорт» має такий склад капі-талу:

 

Вид капіталу  Балансова вартість, тис. грн           Вартість

одиниці капіталу

(акції, облігації,

векселя), грн  Середній доход,

що виплачується

на одиницю

капіталу, грн

Прості акції Привілейовані акції Облігації

Довгострокові векселі видані          6500 700

2000 800         50

50000  8

20

20

6500

Разом  10000  х          х

Необхідно визначити середню вартість капіталу корпорації.

Завдання 6.2*

Виробниче підприємство «Рапід» прийняло рішення про початок виробництва нового виробу, для чого необхідні однора-зові капіталовкладення на придбання обладнання 100000 грн. Продукція буде вироблятися протягом п’яти років, після чого обладнання, як очікується, буде продане за 20000 грн (за залишко-вою вартістю). Обсяг виробництва і продажів нового виробу за 5 років складе: 1-й рік – 5000 од., 2-й – 10000 од., 3-й – 15000 од., 4-й – 15000 од., 5-й – 5000 од. Ціна реалізації продукції очі-кується незмінною протягом усього періоду – 12 грн за одини-цю. Виробничі витрати – 8 грн на одиницю (без суми аморти-зації обладнання).

Необхідно визначити:

1)         облікову норму прибутку;

2)         період окупності первісних інвестицій;

3)         чисту приведену вартість грошових потоків.

Аналіз інформації

для прийняття довгострокових рішень      Завдання 6.3

Рада директорів фірми «Консул» розглядає доцільність прий-няття одного з двох поданих проектів капітальних вкладень (при ставці дисконтування 20%), про які є така інформація:

 

Період Очікувані грошові потоки, грн

 

            Проект

 

            № 1     № 2

Первісні капіталовкладення Очікувані чисті грошові надходження

1

2

3

4

5

6          80000

20000 40000 50000   160000

40000 50000 60000 100000 80000 70000

Необхідно визначити показники ефективності кожного про-екту, зокрема:

1)         термін окупності;

2)         облікову норму рентабельності (прибутку);

3)         дисконтований термін окупності;

4)         чисту теперішню вартість;

5)         внутрішню норму рентабельності.

Завдання 6.4

Корпорація «Тент» розглядає питання про прийняття проек-ту автоматизації технологічного процесу. На розгляд відібрано три можливих проекти, показники яких наведено у таблиці (тис. грн):

 

Показник        Проект

 

            № 1     № 2     № 3

Первинні інвестиції  2000    2300    1800

Термін використання, роки 5          5          4

Ліквідаційна вартість            100      150      80

Очікувані чисті грошові надходження                              

(з урахуванням амортизації) за рік:                        

1-й      800      1000    550

2-й      700      700      650

3-й      650      500      950

4-й      600      500      1000

5-й      550      500      -

Розрахункова вартість капіталу корпорації – 18%. Аморти-зація нараховується прямолінійним методом.

Необхідно визначити для кожного проекту такі показники:

            Глава 6

– чиста теперішня вартість; – період окупності; – дисконтований період окупності; – облікова норма прибутковості; – внутрішня норма рентабельності; – індекс прибутковості.

Дати порівняльну оцінку доцільності прийняття кожного проекту.

Завдання 6.5

Фірма «Атрибут» вивчає економічну доцільність капіталь-них вкладень у привабливий інвестиційний проект, розрахова-ний на використання протягом 5 років. Первинна (одноразова) сума вкладень – 440 тис. грн. За розрахунками проект забезпе-чить такі потоки коштів по роках (тис. грн):

 

Грошові потоки         Роки

 

            0-й      1-й      2-й      3-й      4-й      5-й

Витрати         440      300      460      520      700      860

Грошові надходження (з урахуван-ням амортизації)        -          430      590      650      830      990

Ліквідаційна вартість            -          -          -          -          -          20

Середня вартість капіталу фірми – 14%. Необхідно визначити: – чисті грошові надходження; – період окупності проекту;

– облікову норму прибутковості (рентабельності); – чисту теперішню вартість проекту; – дисконтований період окупності проекту; – чи перевищує внутрішня норма рентабельності середню вартість капіталу фірми.

Завдання 6.6

Фірма «Посейдон» планує придбати нове виробниче облад-нання, вартість якого разом з витратами на монтаж становить 140 тис. грн, розрахунковий період використання – 10 років (без ліквідаційної вартості). Щорічна економія витрат при використанні нового обладнання очікується на суму 16000 грн. Фірма розглядає проекти, внутрішня норма прибутковості яких не нижче 16%.

Необхідно визначити показники ефективності проекту:

– період окупності;

– облікову норму прибутковості;

Аналіз інформації

для прийняття довгострокових рішень      – чисту теперішню вартість проекту; – індекс прибутковості; – дисконтований період окупності;

– вказати, чи перевищує внутрішня норма прибутковості 16%.

Завдання 6.7

Компанія «Спорт-лідер» розглядає три можливі варіанти капітальних інвестицій в устаткування, для кожного з яких не-обхідні первинні вкладення на суму 96 тис. грн. Кожен проект розрахований на три роки, устаткування не буде мати ліквіда-ційної вартості, амортизація нараховується прямолінійним ме-тодом, вартість капіталу компанії – 15%. Проекти забезпечують такі грошові надходження від економії витрат:

 

Період (рік) використання   Варіант вкладень

 

            № 1     № 2     № 3

1-й 2-й 3-й    33750 40500 67500   42750 42750 42750   58500 40500 39500

Разом  141750            128250            138500

Визначити для кожного варіанта:

– чисту теперішню вартість;

– дисконтований період окупності;

– індекс прибутковості.

Обрати кращий з варіантів капітальних вкладень.

Завдання 6.8

Компанія «Червоний корал» розраховує придбати нову ма-шину, первісна вартість якої 186000 грн, термін ефективного використання – 6 років, ліквідаційна вартість не очікується, на-рахування амортизації за прямолінійним методом, мінімальний рівень прибутковості – 17%, економія виробничих витрат у разі використання нової машини по роках експлуатації становитиме відповідно: 45000, 34000, 29000, 22000, 16000, 10000 грн.

Необхідно визначити доцільність придбання нової машини, для чого розрахувати такі показники:

– період окупності;

– облікова норма прибутковості;

– чиста теперішня вартість;

– дисконтований період окупності;

– індекс прибутковості.

            Глава 6

Завдання 6.9

Молочний завод № 1 розглядає питання про придбання 5 автофургонів для перевезення замовникам своєї продукції. Ціна кожного автофургона 30000 грн повинна бути сплачена однора-зово при купівлі. Щорічні експлуатаційні витрати (без аморти-зації), як очікується, становитимуть 40000 грн на кожний авто-мобіль, з урахуванням оплати праці водіїв. Автофургони розра-ховані на експлуатацію протягом 6 років, після чого їх планують реалізувати за 6000 грн кожен.

На сьогодні молокозавод для перевезення своєї продукції користується послугами комерційної автобази. За розрахунками спеціалістів вартість послуг автобази протягом наступних 6 років буде становити 230000 грн щорічно.

Необхідно визначити:

1)         облікову норму прибутку для даного проекту капітало-вкладень;

2)         період окупності витрат для придбання автофургонів;

3)         чисту приведену (теперішню) вартість, якщо норма дис-контування дорівнює 15%.

Завдання 6.10

Підприємство «Карпати» вирішило обновити обладнання де-ревообробного цеху. Існує можливість вибору з трьох альтернатив-них варіантів, характеристику яких наведено у таблиці (тис. грн):

 

Показник        Проект

 

            № 1     № 2     № 3

Вартість обладнання (первісні інвестиції) 200      200      200

Чисті грошові надходження (з урахуванням                                

амортизащї):                         

1-й рік 40        10        80

2-й рік 80        20        100

3-й рік 80        170      20

4-й рік 60        20        100

5-й рік 40        10        150

Разом надходжень    300      230      450

Ліквідаційна вартість обладнання (доход від        20        20        20

продажу після закінчення терміну                         

використання)                                 

Необхідно проаналізувати потоки грошових коштів, що ство-рюють різні проекти, і визначити кращий з них. Для аналізу роз-рахувати показники облікової норми прибутку та періоду окуп-ності. Внести пропозиції керівництву.

Аналіз інформації

для прийняття довгострокових рішень      Завдання 6.11

Підприємство «Агротранс» планує первісні інвестиції на суму 150 тис. грн для придбання 5 нових автомобілів, що, за розра-хунками спеціалістів, принесе підприємству суму щорічної еко-номії поточних витрат 30 тис. грн (без врахування суми аморти-зації автомобілів). Ліквідаційна вартість кожного автомобіля після шести років їх нормального використання становитиме 6000 грн.

Необхідно визначити ЧТВ даного проекту при 15 і 10-відсот-ковій дисконтній ставці та розрахувати ВНР. Дати оцінку фінан-сової доцільності даного проекту, якщо середня вартість капіта-лу підприємства становить 12%.

Завдання 6.12*

Компанія «Металопрокат» розглядає питання про доцільність закриття одного із своїх заводів, попит на продукцію якого ос-таннім часом значно знизився. Завод знаходиться у регіоні з ви-соким рівнем безробіття.

Компанія орендує цей завод і до закінчення терміну оренди залишається ще чотири роки. Дирекція не впевнена в доцільності закриття заводу негайно. Інша компанія пропонує взяти завод у суборенду за 40 тис. грн щорічно до кінця терміну основної оренди.

Первісна вартість обладнання і механізмів заводу складає 1,5 млн грн, балансова вартість – 400 тис. грн, справедлива рин-кова вартість – 220 тис. грн. Оборотний капітал заводу складає 420 тис. грн і може бути конвертований у кошти без втрати вар-тості в будь-який час при необхідності (зараз або при закінченні терміну оренди).

Негайне закриття заводу змусить виплатити вихідну допо-могу звільненим працівникам на суму 180 тис. грн, при звільненні після закінчення терміну оренди ця сума складе 150 тис. грн.

Якщо підприємство буде працювати ще 4 роки, то щорічна амортизація обладнання складатиме 90 тис. грн, а його залишко-ва вартість не кінець терміну оренди – 40 тис. грн. Щорічні при-бутки (збитки) від діяльності заводу очікуються в таких розмірах (тис. грн):

1-й рік – 160; 2-й рік – (40); 3-й рік – 30; 4-й рік – 20.

Середні витрати компанії на капітал складають щорічно 12%. При розрахунках оподаткування прибутку до уваги не береться.

Необхідно визначити:

1) суми релевантних потоків грошових коштів, що виника-ють при рішенні про продовження роботи заводу ще на 4 роки, порівняно з його негайним закриттям;

            Глава 6

2)         чисту приведену (теперішню) вартість продовження екс-плуатації заводу до закінчення терміну оренди замість його не-гайного закриття;

3)         обґрунтувати пропозицію про доцільність негайного зак-риття заводу або продовження його діяльності до закінчення тер-міну оренди, беручи до уваги інші (нефінансові) фактори.

Завдання 6.13

ВАТ «Хімік» розглядає питання про придбання нового облад-нання для виробництва препарату В52, на наукову розробку якого вже витрачено 50 тис. грн. Вартість нового обладнання, за поперед-німи даними, 100 тис. грн. З його придбанням виробництво препа-рату В52 можна буде почати з наступного року, але це потребує одноразових додаткових вкладень в оборотний капітал 30 тис. грн. У разі придбання нового обладнання і впровадження виробництва препарату В52 буде знято з виробництва інший препарат, який щорічно приносив би 15 тис. грн маржинального доходу протягом життєвого циклу нового препарату, розрахованого на 5 років.

Попередні розрахунки доходів та витрат, пов’язаних з ви-пуском нової продукції, наведено у таблиці:

 

Показник        Рік використання обладнання

 

            1-й      2-й      3-й      4-й      5-й

Обсяг продажів, од.  800      1000    1200    1000    800

Ціна реалізації, грн/од.          100      120      120      100      80

Змінні витрати, грн/од.        50        50        40        30        40

Постійні витрати, тис. грн   30        30        30        30        30

У суму постійних витрат включено суму амортизації нового обладнання (20 тис. грн щорічно) і постійні накладні витрати. Роз-рахунки показують, що експлуатація нового обладнання зумовить збільшення виробничих накладних витрат на 8 тис. грн щорічно.

Необхідно визначити:

1)         суми щорічних релевантних потоків коштів, зумовлених придбанням нового обладнання та випуском нового виду про-дукції;

2)         період окупності обладнання;

3)         чисту приведену (теперішню) вартість майбутніх грошо-вих надходжень при дисконтній ставці 8%.

Завдання 6.14*

Фірма «Будівельник» вивчає можливості участі в аукціоні з метою придбання аварійної будівлі для подальшої її реставрації,

Аналіз інформації

для прийняття довгострокових рішень      облаштування в ній елітних квартир та їх продажу. Очікується, що будівля може бути придбана не дорожче 450 тис. грн. На її реставрацію планується два роки, про що є домовленість з відпо-відними будівельними підприємствами. Вартість реставрації: 1-й рік – 500 тис. грн, 2-й рік – 300 тис. грн. За перший рік пла-нується обладнати 6 елітних квартир і продати їх за 900 тис. грн, за другий рік – відповідно 3 квартири за 450 тис. грн.

Витрати на капітал для фірми «Будівельник» складають 12% річних.

Необхідно визначити:

1)         чисту приведену (теперішню) вартість запропонованого проекту;

2)         при якій ціні придбання аварійної будівлі ЧТВ буде до-рівнювати нулю; «запас міцності» для ціни;

3)         при якій середній вартості капіталу (дисконтній ставці) ЧТВ буде дорівнювати нулю; «запас міцності» суми первинних інвестицій;

4)         при якій ціні продажу квартир ЧТВ буде дорівнювати нулю; «запас міцності» для ціни реалізації квартир;

5)         дати оцінку рівня ризику даного проекту.

Завдання 6.15

Підприємство «Емальпосуд» розглядає три можливі варі-анти розвитку подій на ринку нового виду продукції, випуск якої планується з нового року. Для організації такого вироб-ництва потрібні одноразові інвестиції на суму 100 тис. грн. Життєвий цикл продукту за розрахунками служби маркетингу становитиме 2 роки. Ситуація на ринку може скластися під впли-вом конкуренції та інших факторів таким чином (з розрахунку на рік):

 

Варіанти розвитку подій      Чисті грошові надходження Імовірність подій

Сприятливі Нейтральні (середні) Несприятливі   80000 40000 12000   0,6 0,3 0,1

Разом  х          1

Вартість капіталу підприємства 10%.

Визначити доцільність випуску нової продукції, для чого розрахувати очікувану чисту приведену (теперішню) вартість да-ного проекту.

            Глава 6

Завдання 6.16

Фірма «Комп’ютерсервіс» розробляє нове програмне забезпе-чення для складського обліку підприємства оптової торгівлі запас-ними частинами до автомобілів. Вартість такого програмного за-безпечення 10000 грн. Клієнт згоден платити за використання про-грами на одному складі 8000 грн за рік, при використанні програми на двох складах оплата буде становити 12000 грн за рік. За передба-ченнями фірми вірогідність використання програми на двох скла-дах одночасно не перевищує 40%. Вартість капіталу фірми 15%.

Необхідно визначити ймовірні чисті надходження грошових коштів та ОЧТВ проекту; дати пропозиції про доцільність його впровадження.

Завдання 6.17*

Компанія «Арома» витратила 160 тис. грн на розробку ново-го крему для догляду за шкірою та 15 тис. грн на дослідження його ринкових перспектив. Дослідження показали, що життєвий цикл нового продукту може бути 4 роки, ціна його продажу – 20 грн за туб обсягом 100 мл. Ймовірність ринкового попиту на всі чотири роки виглядає таким чином:

 

Обсяг продажів, од.  16000  14000  11000

Ймовірність події      0,1       0,6       0,3

Обладнання і сировину для виробництва крему підприєм-ство має, працівників необхідно найняти додатково. Обладнан-ня унікальне і для інших виробництв не може бути використане. Його первісна вартість 150 тис. грн, справедлива (ринкова) вартість – 85 тис. грн, ліквідаційна вартість на час припинення виробництва, як очікується, становитиме 35 тис. грн.

Для виробництва одиниці продукції (100 мл) необхідно вит-ратити 2 год. прямої праці з оплатою 4 грн/год. та сировини на 6 грн. Додаткові накладні витрати, пов’язані з цим виробництвом, складуть 15 тис. грн щорічно. При звільненні працівників після припинення виробництва крему необхідно буде виплатити вихі-дну допомогу 10 тис. грн одноразово.

Компанія може відмовитися від виробництва такого виду продукції і продати патент на неї іншій фірмі за 125 тис. грн.

Вартість капіталу компанії складає 12% (мінімальна дискон-тна ставка).

Необхідно визначити очікувану чисту приведену (теперіш-ню) вартість виробництва нового продукту та дати рекомендації керівництву про доцільність його виробництва.

Аналіз інформації

для прийняття довгострокових рішень      Завдання 6.18

Рада директорів компанії «Дон» розглядає два варіанти про-екту придбання обладнання, яке буде використано для вироб-ництва продукції протягом 3 років. Визначено попередні показ-ники вартості кожного варіанта та їх продуктивності, тис. грн.

 

Період дії проекту     Варіант проекту

 

            № 1     № 2

Первісні (одноразові) інвестиції

Очікуваний щорічний чистий прибуток (збиток):

1-й рік

2-й рік

3-й рік Очікувана ліквідаційна вартість обладнання        29

(1)

2 7       60

18

(2) 4 6

При розрахунку чистого прибутку використано прямоліній-ний метод нарахування амортизації основних засобів. Оборот-ний капітал при використанні даних варіантів проекту не змінюється. Витрати на капітал оцінено компанією на рівні 10%.

Необхідно визначити для кожного варіанта:

1)         чисту приведену (теперішню) вартість (ЧТВ);

2)         наближену внутрішню норму рентабельності (ВНР);

3)         період окупності (ПО). Дайте рекомендації раді директорів, який варіант проекту

обрати, якщо хоч один з них цього заслуговує. Поясніть, який метод інвестиційної оцінки є найбільш об’єктивним та заслуго-вує на довіру, і чому.

Завдання 6.19

Підприємство «Астра» є дистриб’ютором комп’ютерного про-грамного забезпечення. Керівництво фірми розглядає інвестиц-ійний потенціал трьох нових програмних засобів податкового обліку, розроблених різними фірмами і запропонованими до впровадження.

Фінансова служба підприємства визначила можливі очікувані показники використання різних програмних засобів (тис. грн):

 

Постачальник програм        Первісні витрати       Очікувані чисті грошові надходження

 

           

            1-й рік 2-й рік 3-й рік

№ 1

№ 2 № 3         (60) (120) (180)          25 50 95          30 70 80          32 40 58

Витрати компанії на фінансування складають 10%.

            Глава 6

Необхідно розмістити програмні продукти в порядку зрос-тання інвестиційного потенціалу, використовуючи показники:

– чистої приведеної вартості;

– наближеної внутрішньої норми рентабельності;

– періоду окупності.

Дати рекомендації керівництву підприємства про доцільність використання кращого програмного продукту, якщо такий виз-начився.

Завдання 6.20*

Підприємство «Гігант», що випускає комплектуючі для ав-томобільної промисловості, розглядає можливість автоматизації однієї з поточних ліній. Устаткування для автоматизації вартістю 700 тис. грн повинно замінити діюче обладнання, балансова вартість якого 180 тис. грн, а ліквідаційна (можлива ціна реалі-зації) – 50 тис. грн.

Потужність діючої лінії 1,25 млн деталей за рік, але вона використовується лише на 80% через недостатній попит на про-дукцію. Потужність нової лінії – 1,4 млн виробів за рік, термін ефективного використання – 5 років, очікувана ліквідаційна вартість – 100 тис. грн.

Бухгалтером визначено попередні оцінки витрат для нової лінії порівняно з показниками діючої (з розрахунку на 1 млн виробів):

 

Показник        Діюча лінія     Нова лінія

Витрати на одну деталь, грн: – прямі матеріальні – прямі на оплату праці – змінні накладні витрати – постійні накладні витрати      0,40 0,22 0,14 0,44    0,36 0,10 0,14 0,20

Разом витрат 1,20     0,80

Ціна реалізації деталі, грн/од.          1,50     1,50

Прибуток, грн/од.     0,30     0,70

До суми постійних накладних витрат включено амортизаційні відрахування на обладнання діючої лінії – 40 тис. грн, нової – 120 тис. грн за рік. Вважають, що в цілому для підприємства сума постійних витрат не зміниться.

Впровадження нового обладнання дасть можливість одно-разово знизити товарні запаси на 160 тис. грн.

Витрати на капітал підприємство оцінює в середньому на рівні 10%.

Аналіз інформації

для прийняття довгострокових рішень      Необхідно визначити:

1)         додаткові потоки коштів, зумовлені даним проектом;

2)         чисту приведену вартість проекту;

3)         наближену внутрішню норму рентабельності проекту;

4)         період окупності інвестицій;

5)         фінансову доцільність автоматизації виробничої лінії.

Завдання 6.21

Компанія «Апеніни» розглядає питання про заміну систе-ми опалення. Спеціалізована фірма рекомендує на вибір дві схеми, кожна з яких забезпечує необхідну ефективність опа-лення. Порівняльна характеристика цих схем наведена в таб-лиці (тис. грн):

 

Показник        Існуюча система       Рекомендовані схеми

 

           

            А         Б

Одноразові капітальні витрати Щорічні експлуатаційні витрати Ліквідаційна вартість          145 5   70

14        30

Балансова вартість існуючої системи – 50 тис. грн; щоб підтримувати її в робочому стані, необхідні одноразові витрати на ремонт – 20 тис. грн.

Вартість капіталу компанії – 12%. Розрахунковий термін експлуатації систем опалення – 10 років.

Необхідно визначити:

1)         чисту приведену вартість кожної із запропонованих схем опалення;

2)         додаткові потоки коштів рекомендованих систем порівня-но з існуючою;

3)         внутрішню норму рентабельності для запропонованих систем опалення;

4)         дайте пропозицію, яку з рекомендованих систем доціль-но впроваджувати.

Завдання 6.22

Професійний футбольний клуб «Ніка-Південь», що добив-ся значних успіхів у різних турнірах і зібрав 1 млн грн, вирішує питання, як їх краще витратити на подальший розвиток клубу: придбати перспективного футболіста чи модернізувати власний стадіон.

Придбати відомого футболіста можна за 1 млн грн, про що вже є домовленість з його клубом. Свого футболіста, якого замі-

            Глава 6

нить новий, можна продати іншому клубу за 220 тис. грн, про що також є попередня домовленість.

Придбаний футболіст буде отримувати щорічно 80 тис. грн, а після закінчення 5-річного контракту одержить премію 40 тис. грн і може бути проданим клубу молодшої ліги за 100 тис. грн.

Граючий нині футболіст, якого збираються замінити, якщо залишиться в клубі ще на 5 років, буде отримувати згідно з кон-трактом по 40 тис. грн щорічно і 20 тис. грн премії після закін-чення контракту.

У разі придбання нового футболіста очікується збільшення виручки від відвідування ігор протягом першого року на 250 тис. грн і протягом решти чотирьох років – на 130 тис. грн щорічно. Очікується також збільшення надходжень від спонсорів та рек-лами на суму 120 тис. грн протягом кожного з 5 років.

На реконструкцію стадіону також планується витратити 1 млн грн. Роботи будуть продовжуватися один рік. На час ре-конструкції частина трибун буде закрита для відвідувачів, що зу-мовить зменшення виручки за цей рік на 180 тис. грн. Але потім, як очікується, виручка зросте на 440 тис. грн щорічно.

Витрати клубу на капітал складають 10%.

Необхідно визначити:

1)         додаткові потоки коштів для кожного варіанта дій, що розглядаються клубом;

2)         чисту приведену вартість та внутрішню норму рентабель-ності кожного варіанта;

3)         дати економічну оцінку кожного варіанта і обрати кра-щий;

4)         пояснити доцільність застосування методу розрахунку ЧТВ для прийняття інвестиційного рішення професійним футболь-ним клубом.

Завдання 6.23

Компанія «Новий світ» витратила за останні 3 роки 5 млн грн на наукову розробку і конструювання нового електронного апарата. Крім того, витрачено 50 тис. грн на дослідження ринку і прогнозування життєвого циклу даного апарата. Дирекція ком-панії вивчає варіанти можливого використання нової розробки:

1)         самим організувати його виробництво;

2)         укласти договір на його виробництво іншим підприєм-ством за ліцензією;

3)         продати патент на його виробництво.

Запропоновані варіанти мають такі характеристики (умови):

Аналіз інформації

для прийняття довгострокових рішень      1. Для власного виробництва компанія має необхідні вироб-ничі площі, які зараз передані в оренду за 100 тис. грн на рік. Компанія раніше не займалася виробництвом, а лише наукови-ми розробками, тому їй необхідно буде придбати обладнання на 9 млн. грн та оборотний капітал на 3 млн. грн. Дослідження по-казали, що життєвий цикл нового продукту може бути 5 років з такими обсягами продажів і ціною:

 

Показник        Роки життєвого циклу продукту

 

            1-й      2-й      3-й      4-й      5-й

Обсяг реалізації, тис. шт.      800      1400    1800    1200    500

Ціна, грн за одиницю           30        22        22        22        20

Змінні виробничі витрати визначено в розмірі 14 грн на оди-ницю, постійні виробничі витрати (разом з амортизацією облад-нання) – 2,4 млн грн за рік, витрати на маркетинг – 2 млн грн щорічно.

Амортизація обладнання буде нараховуватися прямоліній-ним методом, враховуючи залишкову вартість на кінець п’яти-річного періоду 1 млн грн.

Витрати підприємства на капітал складають 10%.

2.         Передача виробництва іншому підприємству за ліцензією передбачає одержання роялті в розмірі 5 грн за одиницю про-дукції. За попередніми розрахунками обсяг виробництва і про-дажів при цьому зросте щорічно на 10% порівняно з власним виробництвом (враховуючи досвід та імідж спеціалізованого підприємства).

3.         Продаж патенту на новий продукт можливий за 24 млн грн з оплатою порівну в два терміни: 1-й – негайно при одержанні патенту, 2-й – після закінчення двох років.

Необхідно визначити чисту приведену вартість (ЧТВ) кож-ного варіанта використання новинки та обрати кращий для ком-панії «Новий світ».

Завдання 6.24

Компанія «Ромашка» вклала 120 тис. грн у розробку нового парфумерного продукту. За попередніми розрахунками обсяг щорічних продаж нового продукту складає 160 тис. балончиків протягом наступних чотирьох років, після чого він буде знятий з виробництва і замінений іншим.

Розрахункова ціна одного балончика – 6 грн, змінні витра-ти на його виробництво – 4 грн. Постійні витрати становити-муть 300 тис. грн на рік без амортизації, з них 130 тис. грн –

Глава 6

теперішні постійні витрати компанії, які будуть віднесені на но-вий продукт.

Для виробництва нового продукту необхідно придбати об-ладнання на суму 480 тис. грн, залишкова вартість якого через чотири роки становитиме 100 тис. грн. Підприємство розраховує амортизацію прямолінійним методом.

Витрати на капітал компанії «Ромашка» складають 12%.

Необхідно визначити:

1)         чисту приведену вартість нового продукту;

2)         «запас міцності» кожного з таких показників: – дисконтна ставка;

– первісні інвестиції в обладнання;

– залишкова вартість обладнання;

– чисті потоки коштів від реалізації нового продукту;

3)         дайте рекомендації компанії, чи доцільно їй займатися

виробництвом даного продукту.

Завдання 6.25

Підприємство «Комунальник» вивчає можливості та доціль-ність придбання нових автомобілів для прибирання вулиць та вивезення сміття. Їх застосування дасть можливість значно змен-шити витрати на оплату праці. Вартість придбання автомобілів спеціального призначення – 520 тис. грн. Термін їх ефективного використання – 4 роки. Імовірна економія витрат очікується в таких розмірах (тис. грн).

 

Рік використання      Економія витрат        Імовірність події        Рік використання      Економія витрат            Імовірність події

1-й      80 160 200      0,3 0,5 0,2       3-й      140 200 230    0,4 0,3 0,3

2-й      220 250           0,4 0,4 0,2       4-й      100 170 200    0,3 0,6 0,1

Витрати на капітал оцінюються в 10%. Попередні оцінки для кожного року не залежать від результатів інших років. Необхідно визначити:

1)         очікувану чисту приведену вартість проекта (ОЧТВ);

2)         ЧТВ гіршого варіанта розвитку подій та його вірогід-ність;

3)         дати висновки про фінансову доцільність впровадження даного проекту.

Аналіз інформації

для прийняття довгострокових рішень

Завдання 6.26

Є такі дані про чисті грошові потоки за декількома проекта-ми заміни обладнання підприємства «Ауріка», тис. грн:

 

Рік       Проект

 

            1-й      2-й      3-й      4-й      5-й

0-й      (4000) (4500) (4500) (5000) (5000)

1-й      0          200      400      400      1000

2-й      300      600      600      900      1200

3-й      700      1400    1400    1400    1900

4-й      3500    2500    2500    2000    2000

5-й      4900    4900    3000    4000    2800

Середня вартість капіталу підприємства – 10%. Необхідно визначити:

1)         чисту приведену вартість (ЧТВ) кожного проекту та пе-ріод окупності інвестицій;

2)         доцільність застосування найбільш ефективного проекту або відмови від усіх запропонованих варіантів.

Завдання 6.27

Первісні інвестиції проекту заміни обладнання, розрахова-ному на 5 років використання, складають 800 тис. грн. Чисті грошові надходження від інвестицій (без амортизаційних відра-хувань) за роками: 100; 400; 300; 250; 200 тис. грн. Щорічна сума амортизації розрахована за прямолінійним методом. Ліквідацій-на вартість обладнання визначена в сумі 100 тис. грн. Середня вартість капіталу підприємства 10%.

Необхідно визначити:

1)         період окупності інвестицій в заміну обладнання;

2)         облікову норму прибутку;

3)         чисту приведену вартість проекту;

4)         внутрішню норму рентабельності.

Завдання 6.28

Фірма «Солід» вирішує питання про доцільність закупки комп’ютера для автоматизації складського обліку. Вартість ком-п’ютера 2400 грн, розрахунковий термін використання – 4 роки. Ліквідаційна вартість комп’ютера не планується. Розрахункові витрати на його обслуговування становлять 500 грн в рік, а еко-номія на оплаті праці комірників з нарахуваннями на соціальні заходи – 2000 грн в рік. Вартість капіталу підприємства в серед-ньому становить 10%.

            Глава 6

Необхідно визначити:

1)         період окупності капітальних інвестицій на придбання комп’ютера;

2)         чисту приведену вартість;

3)         внутрішню норму рентабельності.

Зробити висновок і дати пропозиції про економічну доцільність (або недоцільність) придбання комп’ютера для авто-матизації складського обліку.