Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3. Процес формування і розвитку управлінського обліку : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

1.3. Процес формування і розвитку управлінського обліку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

У процесі формування і розвитку управлінського обліку мож-на виділити чотири етапи:

1.         Початок ХІХ – початок ХХ ст. Цей період характеризується збільшенням кількості великих підприємств, що зумовило зрос-тання потреби в нових методах обліку і управління. Почали виз-начатися такі показники, як вартість часу обробки сировини, собівартість одиниці продукції, витрати на одного робітника. На підприємствах Ендрю Карнегі впроваджено контроль витрат на підставі щоденної звітності про витрати матеріалів, енергії та праці на одиницю продукції; на підприємствах компанії Du Pont впро-ваджено систему операційних і капітальних бюджетів та опера-тивної звітності про витрати і доходи, розроблено показник при-бутковості інвестицій (ПІК). У 20-ті роки під керівництвом ме-неджерів компанії General Motors Дональдсона Брауна та Альфре-да Слоуна розроблено систему управлінського обліку, яка перед-бачала операційне бюджетування, щотижневі звіти, гнучкі бюд-жети, річні звіти про діяльність підрозділів з показниками ПІК. Це етап зародження управлінського обліку.

2.         Перша половина ХХ ст. Для цього періоду характерним є загострення конкуренції, ускладнення технології й організації виробництва, що зумовило необхідність посилення контролю за витратами. Внаслідок цього на підставі розробки методів норму-вання праці (системи Тейлора, Ганта, Черча) впроваджено сис-тему калькулювання стандартних витрат і оперативного аналізу відхилень. Вперше ідеї цієї системи висунув американський інже-нер Гарінгтон Емерсон. Співробітник аудиторської фірми «Прайс Уотерхауз» Чартер Гаррісон у 1912 р. опублікував концепцію об-ліку, що дістала назву стандарт-костинг.

З 1925 до 1950 рр. було розроблено принципово нові методи калькулювання та обліку витрат: директ-костинг, метод одно-рідних секцій, облік за центрами відповідальності.

Так, у 1923 р. Джон Кларк обґрунтував необхідність поділу витрат на змінні і постійні. Ці ідеї були розвинуті у роботах Джо-натана Харріса, який у 1936 р. обґрунтував концепцію калькулю-вання прямих витрат, що дістала назву директ-костинг.

Метод однорідних секцій розроблено у Франції під керів-ництвом Ф. Римайло у 1927 р. Його практичне застосування спри-яло поширенню калькулювання на основі діяльності (АВС).

Концепцію обліку за центрами відповідальності сформулю-вав Джон А. Хіггінс. Це був етап формування управлінського об-ліку як системи.

3.         50-ті – початок 70-х рр. ХХ ст. характеризуються подаль-шим розвитком ідей управлінського обліку. До цього періоду відноситься розробка Спенсером А. Такером методу «тариф–го-дина–машина», що посилювало контроль за кожним технологіч-ним процесом в межах виробничого центру відповідальності.

4.         Середина 70-х рр. – кінець ХХ ст. Для цього періоду ха-рактерними є автоматизація виробництва, комп’ютерні інфор-маційні технології, глобальна конкуренція. Продовжується удос-коналення методів калькулювання на основі діяльності (Р. Купер і Р. Каплан), поширюється система управління «якраз вчасно», започаткована японською компанією «Тойота», калькулювання шляхом зворотного потоку, цільове калькулювання. Управлінсь-кий облік стає складовою частиною процесу стратегічного уп-равління. Це етап інтеграції управлінського обліку в систему уп-равління.

На сьогодні термін «управлінський облік» застосовують не всі країни. Так, у Франції його аналогом є «аналітична бухгалте-рія», у Німеччині – «контролінг».

В СРСР термін «управлінський облік» не застосовували. В Україні згідно ЗУ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» № 996 від 16.07.99 р. його розглядають як синонім внутрішньогосподарського обліку, що зумовлює різні погляди на його роль, зміст і значення в системі управління під-приємствами.