Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.2. Методи оцінки проектів капітальних вкладень : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

6.2. Методи оцінки проектів капітальних вкладень


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

Серед методів оцінки проектів капітальних вкладень найбільш поширеними є:

1)         визначення чистої теперішньої (приведеної, дисконтова-ної) вартості;

2)         розрахунок внутрішньої норми рентабельності (норми рентабельності дисконтованих грошових надходжень);

3)         термін самоокупності інвестицій;

4)         термін дисконтованої самоокупності інвестицій;

5)         розрахунок облікової норми рентабельності (метод неко-ригованого повернення на інвестиції);

6)         раціонування капіталу (розрахунок індексу прибутковості).

Як вказувалося раніше, методи оцінки проектів капітало-

вкладень можна поділити на дві групи:

– методи дисконтування грошових потоків; – методи, що не враховують зміну вартості грошей з часом (рис. 6.1).

Методи оцінки проектів капітальних вкладень

 

<-

Методи дисконтування грошових потоків

Чиста теперішня вартість |*

Внутрішня норма прибутковості

Термін дисконтованої самоокупності

Методи, що не враховують -| зміну вартості грошей у часі

»| Період окупності

Облікова норма прибутковості

Індекс прибутковості

Рис. 6.1. Класифікація методів оцінки проектів капітальних вкладень

Розглянемо коротко порядок застосування найбільш поши-рених методів.

Облікова норма прибутку (ОНП) – це середній обліковий прибуток, який буде одержано від інвестицій, у процентному відношенні до середньої суми інвестицій протягом життєвого циклу проекту.

             Глава 6

Г ~^Z ~ Середнійщорічний прибуток від інвестиції100%           '

I ОНП " Середня сумма інвестиції для одержання цього прибутку' I

І--        --         :..--      -          :-7ТГ-  '

■ Середня сума інвестици = (Сума первинноі інвестици + Ліквіда- ■

ційна вартість об’єкта інвестиції після закінчення терміну його

' використання) : 2.   '

I           I

Період окупності інвестицій (ПО) це час, необхідний для

того, щоб первинні інвестиції були відшкодовані з притоку чис-

тих грошових коштів, одержаних від інвестиційного проекту.

Якщо надходження від проекту щороку однакові, то

 =

Сума первинних інвестицій

Щорічні чисті грошові надходження (прибуток, економія витрат + амортизація)

Період (термін) окупності визначається роками або місяця-ми, необхідними для відшкодування чистими грошовими над-ходженнями суми первинних інвестицій. Цей показник, як ОНП, не враховує зміну вартості грошей з часом. ПО не враховує та-кож чисті потоки коштів, що виникають після закінчення тер-міну окупності, а вони інколи можуть бути досить значними. У цьому недоліки даного показника.

Чиста теперішня (приведена) вартість (ЧТВ) це метод оцін-ки, що дає можливість врахувати всі витрати та вигоди кожної інвестиційної можливості, а також раціонально врахувати роз-поділ у часі цих витрат і надходжень.

Відомо, що гроші, які будуть отримані через рік і більше, нееквівалентні за вартістю грошам, які необхідно витратити сьо-годні. Цьому є три основні причини:

-          втрата відсотків за час використання інвестицій;

-          ризик втратити гроші взагалі;

-          вплив інфляційних процесів.

Тому прибуток від інвестицій повинен забезпечити рівень звичайної відсоткової ставки + надбавку за інфляцію + премію за ризик.

ЧТВ - це теперішня (приведена, дисконтована) вартість чистих грошових надходжень за мінусом суми первинних інвес-тицій. Якщо ЧТВ > 0, то проект прибутковий, він заслуговує на впровадження, бо забезпечує одержання бажаної норми прибут-ку, вираженої ставкою дисконту (рис. 6.2).

Внутрішня норма рентабельності (ВНР) конкретного інвес-тиційного проекту - це дисконтна ставка, яка при її застосу-ванні до майбутніх потоків грошових коштів, дає значення ЧТВ, що дорівнює нулю.

Аналіз інформації

для прийняття довгострокових рішень

Майбутні грошові I I Фактор теперішньої вартості | надходження [\ (1 + і£, де і - ставка дисконту \ 1

 

Теперішня вартість майбутніх |_ |Чисті      ні інвестиції

ь          I L^^^^^J

грошових надходжень

f          

Чиста теперішня вартість (ЧТВ)

 

\—>\ ЧТВ < 0 | Проект не слід J

ЧТВ > 0 ) Проект варто прийняти

Рис. 6.2. Алгоритм розрахунку та інтерпретації чистої теперішньої вартості проекту капітальних вкладень

ВНР показує рівень прибутковості проекту. При розрахунку ЧТВ береться «умовна» дисконтна ставка, виходячи з наведених нижче факторів: банківського відсотка, рівня інфляції, плати за ризик тощо. При такій дисконтній ставці ЧТВ може бути більше або менше нуля. Це лише дає загальне уявлення про ефективність проекту, тоді як ВНР показує рівень його прибутковості у відно-шенні до первісних (початкових) інвестицій.

Збільшуючи (або зменшуючи) дисконтну ставку ми змен-шуємо (або збільшуємо) суму ЧТВ, доводячи її до нуля. Дисконтна ставка, при якій ЧТВ = 0, і буде ВНР.

Для визначення ВНР частіше за інші використовують метод ітерації (проб і помилок), підбираючи таку дисконтну ставку, при якій ЧТВ наближається до нуля.

Для розрахунку ВНР в умовах ануїтету можна скористатися такою методикою:

1)         визначити фактор дисконту (дисконтний множник)

Фактор дисконту = Чисті первинні інвестиції : Щорічна сума

чистих грошових надходжень;

2)         за «Таблицею теперішньої вартості ануїтету» визначити

ставку дисконту, враховуючи термін, на який розрахована інвес-

тиція (показник n). Визначена таким чином ставка дисконту і

буде дорівнювати ВНР.

Для оцінки рівня ВНР його бажано порівняти з можливими витратами на фінансування, тобто з середньою вартістю капіта-лу. При порівнянні декількох інвестиційних проектів, вибира-ють той, ВНР якого більша.

Глава 6

Дисконтований період окупності (ДПО) – це період часу, не-обхідний для відшкодування вартості первинної інвестиції за рахунок теперішньої (дисконтованої) вартості майбутніх грошо-вих надходжень від цієї інвестиції.

Раціонування капіталу – це метод, який застосовують для вибору кращого з декількох прибуткових інвестиційних проектів. При цьому виходять з того, що проекти можуть мати різні гро-шові потоки, різну тривалість, по-різному впливати на загаль-ний інвестиційний портфель підприємства. Для порівняння та-ких проектів доцільно розрахувати і порівняти індекси прибутко-вості, тобто відношення дисконтованих грошових надходжень до суми чистих первинних інвестицій.

При аналізі інвестиційних проектів виключно важливе зна-чення має оцінка рівня ризику, тобто вірогідності того, що за-плановані події не відбудуться, або відбудуться не так, як ми розраховуємо. Ризик зумовлено:

відносно тривалим періодом часу, на який ведуться розра-хунки (більше часу для несприятливого розвитку подій);

значними розмірами одночасних інвестицій (великі вкла-дення можуть призвести до великих витрат).

Одним із поширених способів оцінки рівня ризику є аналіз чутливості інвестиційного проекту, який передбачає визначення основних чинників, що впливають на показники ефективності з метою оцінки їх впливу на життєздатність проекту. Суть цього аналізу полягає в тому, що визначають «запас міцності» окремих показників, які впливають на ЧТВ проекту. Тобто, визначають, на скільки може знизитися кожен показник зокрема (при не-змінних інших складових), щоб ЧТВ досягла нуля (не стала від’ємною). Основні фактори, що впливають на чутливість роз-рахунків ЧТВ, наведені на рис. 6.3.

 

Річний обсяг продажів

Вартість фінансування| (ціна капіталу)

ЧТВ проекту

Експлуатаційні витрати

Тривалість проекту

(період, на який він розраховується)

Рис. 6.3. Фактори, що впливають на чутливість розрахунків ЧТВ

Аналіз інформації

для прийняття довгострокових рішень      Зміна кожного з наведених факторів, може суттєво вплину-ти на значення ЧТВ, а відтак, і на оцінку самого проекту.

Для такого аналізу досить ефективним є використання елек-тронних таблиць, до яких можна вносити різні значення окремих складових і визначати їх вплив на відхилення результативного показника. Вручну такий аналіз виконується шляхом порівняння різних варіантів розвитку подій (варіантний метод аналізу).

Другим способом оцінки ризику є метод статистичних ймо-вірностей, за допомогою якого визначають очікувану чисту те-перішню вартість проекту (ОЧТВ). Для цього виділяють ряд до-пустимих значень кожного пункту вихідних даних та визнача-ють вірогідність (ймовірність) виникнення кожного з цих зна-чень (що є найбільш складним у цій методиці). На підставі цих даних визначають середньозважене значення ймовірних резуль-татів, використовуючи показники ймовірності як вагові коефі-цієнти.

Одним із способів реагування на ризик може бути збільшення дисконтної ставки, адже відомо, що чим ризикованіший проект, тим більшу суму премії за ризик вимагають інвестори, тобто більшу суму очікуваного прибутку (аналогічно більш високим відсоткам за ризикові кредити банку).

Премія за ризик, як правило, додається до звичайної дис-контної ставки, яка встановлюється на рівні ставки за цінними паперами державної позики (або на рівні середньої вартості кап-італу + втрати від інфляції + премія за «звичайний» ризик).

На жаль, більшість з показників, якими визначається рівень ризику та розмір премії за ризик, залежать від суб’єктивної оцін-ки менеджерів і не завжди збігаються з думкою власників (акці-онерів, засновників).

Крім того, треба мати на увазі, що позитивне значення ЧТВ, визначене до початку освоєння проекту, не гарантує такої ж оцін-ки протягом використання проекту. Тому періодично доцільно визначати ЧТВ вже освоєних проектів на залишковий період їх використання, тобто перевіряти, чи збереглося позитивне зна-чення ЧТВ на залишковий період, враховуючи зміни в умовах діяльності.

Важливим елементом управління інвестиційним процесом є аудит після закінчення проекту з метою визначення, чи вип-равдали фактичні результати очікування та які відхилення мали місце (термін освоєння інвестиційних ресурсів та використання проектів, його первісна оцінка, одержані фінансові та нефінан-сові результати і т. ін.).

Глава 6