Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Глава 6 АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ДОВГОСТРОКОВИХ РІШЕНЬ 6.1. Загальні принципи і стадії аналізу інвестиційних проектів : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

Глава 6 АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ДОВГОСТРОКОВИХ РІШЕНЬ 6.1. Загальні принципи і стадії аналізу інвестиційних проектів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

Інвестиційні рішення – це рішення про поточні витрати з метою одержання доходів у майбутньому. Для них характерно, що:

– витрати, як правило передують вигодам;

– витрати становлять одноразові і досить значні суми, а ви-годи надходять у вигляді потоку більш дрібних сум і протягом досить тривалого часу;

– після здійснення інвестицій вкладені в них ресурси ста-ють зв’язаними на тривалий час і не можуть бути використані на інші цілі та швидко повернутися з прибутком;

– вкладені ресурси повинні будуть приносити доход протя-гом всього періоду функціонування придбаних активів, при цьо-му норма їх доходності повинна бути не меншою, ніж доходність вкладень в інші (поточні) активи;

– в кінці періоду використання об’єкт інвестування може мати певну ліквідаційну вартість.

Таким чином, інвестиційні рішення – це рішення стратегіч-ного характеру, розраховані на тривалий період часу та пов’язані з невизначеністю і ризиком. Вони стосуються в першу чергу пла-нування та фінансування капітальних вкладень у будівництво нових об’єктів, заміну обладнання, автоматизацію виробничих процесів, реалізацію соціальних програм тощо.

Отже, інвестиції – це значні витрати для отримання май-бутніх вигод через деякий час протягом тривалого періоду. А три-валий час очікування надходжень від інвестицій та їх значний обсяг визначають високий рівень ризику і тому зумовлюють не-обхідність детального аналізу всіх аспектів для прийняття рішен-ня про капітальні вкладення.

Процес прийняття довгострокових рішень називають бюд-жетуванням капітальних вкладень. Він складається з декількох етапів:

1)         визначення початкових інвестиційних ресурсів (джерел фінансування майбутніх капітальних вкладень);

2)         відбір потенційних проектів капітальних вкладень;

Аналіз інформації

3)         для прийняття довгострокових рішень      визначення витрат і доходів, пов’язаних зі здійсненням кожного проекту. Вигоди повинні відшкодувати витрати. Вигоди можуть бути у вигляді економії поточних витрат або ж додатко-вого прибутку від зростання обсягу діяльності;

4)         оцінка запропонованих проектів, порівняння їх характе-ристик та вибір кращого;

5)         складання бюджету капітальних вкладень;

6)         затвердження проекту;

7)         контроль і управління проектом.

Для оцінки проектів капітальних вкладень найчастіше ви-користовують показники чистих грошових потоків, тобто чистих грошових надходжень і чистих первинних інвестицій.

Чисті грошові надходження – це суми, на які грошові над-ходження перевищують поточні витрати за певний період часу. Вони включають: суми чистого прибутку від використання об’єкта інвестицій + суми амортизації об’єкта капітальних вкладень + ліквідаційна вартість цього об’єкта на час вибуття.

Чисті первинні інвестиції – це суми додаткових коштів, спря-мованих на здійснення проекту капітальних вкладень (за міну-сом сум, що надійшли як компенсація понесених витрат).

Проблема визначення витрат та вигод пов’язана насампе-ред, з тривалістю і невизначеністю періоду використання об’єкта капітальних вкладень, який часто перевищує десятки років. У той же час цей показник має дуже важливе значення для розра-хунку майбутніх грошових надходжень.

Методи оцінки інвестиційних проектів поділяють на 2 групи:

– методи дисконтування грошових потоків;

– методи, що ігнорують зміну вартості грошей з часом.

Як відомо, вартість грошей з часом зменшується внаслідок зниження їх купівельної спроможності через інфляцію, в резуль-таті невизначеності майбутніх надходжень, зміни політичної і економічної ситуації тощо. Інвестор завжди ризикує втратити свої кошти внаслідок непередбачених майбутніх подій (банкрутство, стихійне лихо, зловживання тощо). Тому одна і та сума грошей сьогодні краще за таку суму в майбутньому, бо їх можна уже зараз вигідно вкласти під відповідний відсоток.

Отже, виміром часової вартості грошей є сума відсотка на інвестиції, яка отримана або може бути отримана за деякий час. Часову вартість грошей визначають на основі складного відсотка.

Складний відсоток – це відсоток, який нараховують на суму первинних інвестицій та на суму раніше нарахованих відсотків. Складні відсотки забезпечують більші доходи, ніж прості (табл. 6.1).

Глава 6

Таблиця 6.1

Порівняння методики розрахунку простих і складних відсотків

Сума початкового вкладу 1000 грн, відсоткова ставка 10%

 

Рік       Простий відсоток      Складний відсоток

 

            Розрахунок     Сума

відсотка,

грн      Накопичена

сума на

кінець року     Розрахунок     Сума

відсотка,

грн      Накопичена

сума на

кінець року

1-й      1000-10/100   100      1100    1000-10/100   100      1100

2-й      1000-10/100   100      1200    1100-10/100   110      1210

3-й      1000-10/100   100      1300    1210-10/100   121      1331

4-й      1000-10/100   100      1400    1331-10/100   133,10 1464,10

5-й      1000-10/100   100      1500    1464-10/100   146,41 1610,51

Всього            500      x          Всього            610,51 х

За допомогою складного відсотка можна визначити майбут-ню вартість інвестованих коштів, тобто вартість інвестицій через деякий час з урахуванням певної відсоткової ставки.

Майбутня вартість (FV) визначається за формулою:

FV = PV(1 + ї)п,        (6.1)

де PV - теперішня (поточна) вартість вкладених ресурсів; і - ставка складного відсотка в коефіцієнтах; п - кількість періодів нарахування відсотків. Отже, для наведених у табл. 6.1, показників

FV = 1000 • (1+0,1)5 =1000 • 1,6105= 1610,50.     (6.^)

Для спрощення розрахунків користуються спеціальними таб-лицями складних відсотків («Таблиці значення фактора майбут-ньої вартості»), в яких наведені значення фактора (1 + і)п для різних значень і та п.

Але для оцінки ефективності інвестиційних проектів доціль-нішим є використання показника теперішньої (приведеної) вар-тості майбутніх грошових надходжень

PV = FV : (l+f)° = FV{\+i)~n,

яку значно простіше порівнювати з сумою первинних інвестицій. Для нашого прикладу (табл. 6.1)

1          1610,5

 = 1610,5-0,62092 = 1000 грн.

PV = 1610,5 :(1 + 0,1)5 =1610,5-

(1 + 0,1)5 1,6105 Виконуючи розрахунки, використовують спеціальні «Таблиці значення фактора теперішньої вартості» (додаток), в яких наво-дяться значення виразу (1 + г)~в для різних значень і та п.

Аналіз інформації

для прийняття довгострокових рішень                  Отже, для визначення теперішньої вартості майбутніх гро-шових надходжень необхідно їх суму поділити на табличне зна-чення виразу (1 + ї)п, або помножити на значення (1 + іуп.

Процес коригування майбутніх грошових потоків для виз-начення їх теперішньої вартості називають дисконтуванням, a відсоткову ставку, з використанням якої визначають теперішню вартість, називають ставкою дисконту.

Теперішню вартість майбутніх грошових надходжень часто називають приведеною, або дисконтованою, вартістю. Якщо такі грошові надходження одержують різних розмірів у кожному періо-ді, то їх теперішню вартість визначають як суму дисконтованих надходжень за кожний період зокрема

DT/_ FVl         FV2     FV3     FVn

де FVi ... FVn - майбутні грошові надходження в 1-й ... и-й періоди. Якщо ж майбутні грошові надходження очікуються рівни-ми сумами через рівні проміжки часу впродовж певного періо-ду, таке явище називають ануїтетом. Майбутня вартість ануїте-ту - це його вартість на момент останньої виплати, а теперішня вартість - це його дисконтована величина, яка визначається за формулою

PVA = A [1 - (1 + іу] : і,         (о-4)

де PVA - теперішня вартість ануїтету; A - сума ануїтету.

Для полегшення розрахунків можна скористатися «Табли-цею значення теперішньої вартості ануїтету», в якій наводяться значення виразу [1 - (1 + і)~"] : і для різних значень показників і та п.

Так при п = 5 та і = 10% фактор теперішньої вартості дорі-внює 3,79079, тому для визначення суми теперішньої вартості ануїтету необхідно його суму помножити на 3,791.

Порівняння теперішньої (приведеної) вартості майбутніх грошових надходжень з сумою первинних інвестицій дає мож-ливість визначити ефективність проекту капітальних вкладень. Якщо приведена вартість грошових надходжень більша за пер-винні вкладення, такий проект вважається доцільним, бо він за-безпечує прибуток на рівні ставки або більше ставки дисконту-вання. Порівняння теперішньої вартості інвестицій у різні про-екти дає можливість визначити, який з них є більш доцільним (при рівних сумах первинних вкладень). Однак сума теперішньої

            Глава 6

вартості значною мірою обумовлена ставкою дисконту, правиль-ний вибір якої визначає результати розрахунків та об’єктивність оцінки проекту капітальних вкладень.

Ставку дисконту можна визначити, орієнтуючись на:

– сучасну рентабельність підприємства;

– кредитну ставку банку;

– ставку відсотка за абсолютно надійними інвестиціями (на-приклад, у державні цінні папери);

– середньозважену вартість капіталу;

– альтернативну вартість капіталу (можливий доход від вкла-дення капіталу у високоліквідні цінні папери);

– внутрішню норму прибутковості (рентабельності);

– ризикованість проекту.

Але на практиці здебільшого використовують з цією метою середню вартість капіталу.

Вартість капіталу – це середньозважений відсоток на капі-тал, який підприємство має сплачувати своїм інвесторам.

Для визначення середньозваженої вартості капіталу необхідно питому вагу окремих складових капіталу (прості акції, привілей-овані акції, облігації тощо) помножити на відсоткову ставку, що виплачується за цей капітал (дивіденди на акції, відсотки на об-лігації тощо), і взяти суму одержаних добутків (табл. 6.2).

Таблиця 6.2

Розрахунок середньої вартості капіталу

 

Стаття капіталу         Балансова вартість   Ринкова

вартість

однієї акції

(облігації),

грн      Доход на одну акцію,

облігацію, грн            Вартість

капіталу

(гр.5:

гр.4)    Середньо-

зважена

вартість

капіталу

(гр. 3 • гр. 6)

 

            тис. грн          питома вага  

           

           

           

 

1          2          3          4          5          6          7

Прості акції    6000    0,60     40        6          0,15     0,09

Привілейо-вані акції 1000    0,10     100      10        0,10     0,01

Облігації         3000    0,30     200      20        0,10     0,03

Разом  10000  1,00     х          х          х          0,13

Ставка дисконту, що використовується для оцінювання про-ектів капітальних вкладень, як правило, завжди вища за середню вартість капіталу підприємства: вона повинна враховувати також ступінь невизначеності та ризику проектів капітальних вкладень. Тому для різних проектів застосовують, як правило, різні ставки дисконту.

Аналіз інформації

для прийняття довгострокових рішень