Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_2e9dfdb746e126fddc1e0870c7e8c0d7, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Відповіді на практичні завдання : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

Відповіді на практичні завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

Завдання 5.1* («Альфа Лтд»)

Релевантна вартість матеріалів на виконання замовлення:

а)         матеріал А треба закупити за ціною 50 грн/кг, тому його

вартість буде становити:

500 кг • 50 грн/кг = 25000 грн;

б)         матеріал Б необхідно постійно поновлювати, тому його

релевантна вартість буде становити:

250 кг • 65 грн/кг = 16250 грн;

Диференціальний аналіз релевантної інформації

для прийняття управлінських рішень                    в)        матеріал В може бути використаним лише на запропоно-

ване замовлення або ж проданим, тому його релевантна вартість

буде різною для різних обсягів:

-          запасу 200 кг • 25 грн/кг = 5000 грн;

-          придбання 100 кг • 60 грн/кг = 6000 грн;

г)         матеріал Г в кількості 150 кг можна продати за ціною

26 грн/кг на суму 3900 грн або використати замість матеріалу Е,

вартість придбання якого 200 кг • 20 грн/кг = 4000 грн, тому

релевантна вартість цього матеріалу становить:

-          запасу 150 кг на суму 4000 грн;

-          придбання 50 кг • 50 грн/кг = 2500 грн;

д)         витрати на придбання матеріалу Д є минулими витратами

(нерелевантні відносно нового замовлення), а витрати на їх ути-

лізацію у разі відмови від замовлення - досить релевантні. При

прийнятті замовлення підприємство зекономить 500 грн, необх-

ідних на утилізацію матеріалу Д.

Таким чином, загальна релевантна вартість матеріалів, не-

обхідних для виконання замовлення на виготовлення спеціаль-

ного обладнання складає 58250 грн, з них:

матеріалу        A         25000 грн,

Б          16250 грн,

В         11000 грн,

Г          6500 грн,

Д         (500) грн.

Цю суму і треба брати за основу при визначенні мінімально допустимої вартості нового замовлення.

Завдання 5.2* («Бета Лтд»)

Для визначення доцільності прийняття замовлення необхідно порівняти релевантний доход з релевантними витратами, пов’я-заними з виконанням замовлення.

Визначимо ці показники.

1.         Релевантний доход становитиме:

500 од. • 240 грн/од. = 120000 грн.

2.         Релевантні витрати:

а)         відновлення запасу матеріалу К (попередні запаси не ре-

левантні, тому що вони призначені для інших замовлень і по-

винні відновлюватися):

5 кг/од. • 500 од. • 6 грн/кг = 15000 грн;

б)         вартість матеріалу Л визначається як різниця між ціною

придбання матеріалу Н, який він може замінити, та додаткови-

             Глава 5

ми витратами на його обробку. Це кращий спосіб використання матеріалу з можливих варіантів:

(3,50 грн/кг - 1,50 грн/кг) • 500 од. • 3 кг/од. = 3000 грн;

в)         витрати на придбання деталі М

2 шт./од. • 500 од. • 20 грн/шт. = 20000 грн;

г)         оплата праці кваліфікованого працівника визначається

витратами на його заміну (релевантні витрати)

8 год/од. • 500 од. • 8 грн/год. = 32000 грн;

д)         оплата праці малокваліфікованого працівника

7 год./од. • 500 од. • 5 грн/год. = 17500 грн;

е)         загальновиробничі витрати беруться до розрахунку лише

в сумі додаткових (релевантних) витрат, обумовлених прийнят-

тям замовлення, - 12000 грн.

Загальна сума релевантних витрат становитиме:

15000 + 3000 + 20000 + 32000 + 17500 + 12000 = 99500 грн.

3. Очікуваний результат виконання контракту - прибуток

120000 - 99500 = 20500 грн.

Висновок: контракт прийняти (підписати) доцільно, він за-безпечить одержання додаткового прибутку 20500 грн.

Завдання 5.4* (Театрально-художній центр)

1. Це завдання, як і попередні, має декілька варіантів розв’я-зання. Який з них обрати - залежить від потреби детальності аналізу, часу, відведеного на цю роботу; тривалості періоду, на який ведеться розрахунок; наявної інформації тощо.

Для детального аналізу необхідно скласти кошторис витрат для різних варіантів розв’язання та порівняти очікувані доходи з можливими витратами. Для експрес-аналізу досить порівняти лише релевантні доходи та витрати і визначити відхилення фінан-сового результату.

У нашому прикладі релевантні доходи театру становлять:

а) на виставах місцевої трупи:

- при повному заповненні театру з розрахунку на одну вис-таву

200 місць • 20 грн = 4000 грн 500 місць • 15 грн = 7500 грн 300 місць • 10 грн = 3000 грн

Разом  14500 грн

Диференціальний аналіз релевантної інформації

для прийняття управлінських рішень                    -         при заповненні театру наполовину з розрахунку на 20 ви-

став за місяць

14500 • 0,5 • 20 = 145000 грн;

б)         на виставах гастрольної трупи

-          при повному заповненні театру з розрахунку на одну вис-

таву

200 місць • 18 грн. = 3600 грн 500 місць • 13 грн. = 6500 грн 300 місць • 8 грн. = 2400 грн

Разом  12500 грн

-          при повному заповненні театру з розрахунку на 10 вистав

12500 • 10 • 0,5 = 62500 грн

-          при заповненні театру на дві третини з розрахунку на 15

вистав

12500 • 2/3 • 15 • 0,5 = 62500 грн

-          всього доход театру від вистав гастрольної трупи

62500 + 62500 = 125000 грн;

в)         відхилення (зменшення) доходу при прийнятті пропозиції

про оренду театру складає

125000 - 145000 = -20000 грн.

(Доходи від реалізації закусок та напоїв, а також від рекла-ми на програмах очікуються без зміни, тому їх можна не врахо-вувати для оцінки доцільності оренди театру. Відносно цього розв’язку вони не релевантні).

Визначимо релевантні витрати театру:

а)         витрати на костюми та реквізити   - 30000 грн

б)         витрати на декорації - 20000 грн

Разом  - 50000 грн.

(Ці витрати не будуть понесені за час оренди театру, адже місцева трупа не буде готувати нового спектаклю. Тому ця сума витрат дасть економію театру).

Таким чином, витрати театру при прийнятті пропозиції про оренду зменшаться на 50000 грн, а доходи - на 20000 грн, тобто прибуток зросте на 30000 грн. Це означає, що з економічної точ-ки зору буде доцільним прийняти пропозицію про оренду театру гастрольною трупою.

Такого ж висновку дійдемо при аналізі повних витрат і до-ходів:

             Глава 5

1)         на виставах місцевої трупи

а)         повні витрати театру           148000 грн

б)         загальна сума доходу            163000 грн

в)         прибуток        163000 - 148000 = 15000 грн (за місяць)

2)         на виставах гастрольної трупи

а)         витрати театру          98000 грн

б)         сума доходу 125000 + 12000 + 6000 = 143000 грн

в)         прибуток        143000 - 98000 = 45000 грн

3)         відхилення прибутку при прийнятті пропозиції про орен-

ду театру 45000 - 15000 = +30000 грн (збільшення), що свідчить

про доцільність прийняття даної пропозиції.

Отже, аналіз релевантних витрат дає можливість значно змен-шити обсяги обчислюваних робіт для об’єктивної оцінки альтер-нативних варіантів поведінки і прискорити прийняття економіч-но обґрунтованих управлінських рішень.

2. Для відповіді на друге питання виконаємо такі розрахунки:

а)         при повному наповненні театру протягом перших 10 вис-

тав гастрольної трупи доходи театру складуть 62500 грн (без ура-

хування доходів від реклами та продажу закусок і напоїв);

б)         загальна сума витрат театру на організацію вистав гаст-

рольної трупи (без вартості закусок та напоїв) - 90000 грн;

в)         сума доходу, необхідна для покриття витрат після перших

10 вистав

90000 - 62500 = 27500 грн;

г)         цей доход можна одержати з решти 15 вистав при напов-

ненні театру, прийнятому за у:

12500у • 15 • 0,5 = 27500,

звідси

12500^=27500 15-0,5 '

12500г/ = 3667,

у = 0,293, або 29,3%.

Для того, щоб театр отримав прибуток на рівні, який йому забезпечує місцева трупа (саме при такій умові адміністрація буде байдужою до питання оренди), необхідно від решти 15 вистав гастрольної трупи одержати доходу:

27500 + 15000 (прибуток від вистав «звичайної» діяльності) = 42500 ірн.

Отже, прийнявши рівень заповнення театру за у, визначимо:

12500г/ • 15 • 0,5 = 42500,

Диференціальний аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень

00, = 42500 ,

7,5

12500г/ = 5667, у = 0,453, або 45,3%.

Висновок: якщо перші 10 вистав гастрольної трупи пройдуть при повному заповненні театру, то решта 15 вистав задовольнять фінансові вимоги адміністрації навіть при заповненні театру на 45,3%, що забезпечить театру «звичайну» суму прибутку.

3. На рішення адміністрації про доцільність укладання кон-тракту з гастрольною трупою можуть вплинути і інші фактори, серед яких доцільно виділити:

а)         надійність попередніх оцінок про популярність гастроль-

ної трупи у глядачів міста та очікуваний рівень відвідувань вистав;

б)         пропозиції інших гастрольних труп на більш вигідних

умовах;

в)         моральний стан акторів місцевої трупи під час їх вимуше-

ної бездіяльності або діяльності, відмінної від звичайної (якщо

вони не будуть зайняті підготовкою інших вистав);

г)         зміни у настроях глядачів (після відвідування вистав гас-

трольної трупи) відносно якості вистав місцевої трупи, якості

театральних костюмів, декорацій і т. ін., що зумовить додаткові

витрати театру в майбутньому тощо.

Завдання 5.11* («Автосервіс»)

1.         Диференційовані витрати - це витрати, пов’язані саме з

рішенням подорожувати (хоч частина з них буде понесена пізні-

ше - ремонт, заміна шин):

0,20 грн • 2000 км = 400 грн.

Витрати постійні не будуть диференційованими, адже їх сума не залежить від рішення подорожувати.

2.         Диференційованими у даному випадку будуть усі змінні

витрати:

25000 км • 0,2 = 5000 грн, а також частина постійних витрат, які повторюються щорічно при умові використання автомобіля: страхування, податки, те-хогляд та ін.

500 + 200 + 300 = 1000 грн.

Разом диференційовані витрати - 6000 грн (амортизація ав-томобіля належить до недиференційованих витрат: вона нарахо-

             Глава 5

вується незалежно від того, буде використовуватися автомобіль чи ні).

Отже, якщо альтернативні види транспорту коштуватимуть за рік 5000 грн, то краще користуватися громадським транспортом.

3. У цьому випадку диференційованими будуть усі витрати, включно з амортизацією:

-          змінні 25000 • 0,20 грн = 5000 грн;

-          постійні          3500 грн;

Разом  8500 грн.

Отже, безсумнівно, користуватися громадським транспортом з економічної точки зору доцільніше, ніж власним автомобілем.

Завдання 5.12* («Оранта»)

Для визначення оптимальної ціни треба вирахувати маржи-нальний доход при різних рівнях ціни та відповідних їм обсягах реалізації:

-          ціна, грн за одиницю           300      250      200      150      обсяг реалізації, од.   125      200      310 450            525

-          маржинальний доход, грн:

з одиниці продукції   200      150      100      50        25

всього 25000 30000 31000 22500 13750

Отже, найбільшу суму маржинального доходу підприємство одержить при ціні реалізації 200 грн за одиницю. Сума прибутку при цьому буде найвищою і дорівнюватиме

31000 - 20000 = 11000 грн.

Завдання 5.14* («Калібр»)

1.         Для підрозділу № 2 прийняття такого замовлення недо-цільно, бо воно зумовлює збитки на суму 140 - 150 = -10 грн на одиницю продукції, або 10000 грн в цілому.

2.         Для підприємства прийняття такого замовлення доціль-не, бо загальні змінні витрати на продукцію складають: 25 грн підрозділу № 1 + 100 грн. підрозділу № 2 = 125 грн. При ціні реалізації 140 грн за одиницю прибуток складе:

1000 од. • (140 - 125) = 15000 грн.

Отже, необхідно домовитися про одноразове зниження транс-

фертної ціни до рівня, що забезпечує однаковий рівень маржи-

нального доходу обом підрозділам:

140 - 125 _

             0,12 ; Ціна компонента 25 + 25 • 0,12 = 28 грн

за одиницю. У такому разі прибуток підрозділу № 1 складе 3000 грн,

Диференціальний аналіз релевантної інформації

для прийняття управлінських рішень                    а підрозділу № 2 - 12000 грн (по 12% на «власні» змінні витра-ти).

Завдання 5.28* («Присамарський»)

Для визначення критичних обсягів, які є доцільними для кожного рівня автоматизації виробництва, складемо рівняння функції витрат для кожного з цих рівнів:

у, = 10000 + 20х,

у, = 50000 + Юх,

у0 = 100000 + 2х.

Тепер розв’яжемо ці рівняння попарно і визначимо обсяги виробництва, які забезпечують рівні суми загальних витрат:

1)         при у, = уп 10000 + 20х = 50000 + 10х; 10х = 40000; х = = 4000 од.;

2)         при у, = у, 10000 + 20х = 100000 + 2х; 18х = 90000; х = = 5000 од.;

3)         при у2 = у3 50000 + 10х = 100000 + 2х, 8х = 50000; х = 6250 од.

Отже, при рівні виробництва 4000 од. продукції собівартість

одиниці буде рівною як для варіанта з ручним управлінням, так і для варіанта з напівавтоматом. Враховуючи, що постійні витра-ти у другому варіанті значно більші, його доцільно застосовувати лише при обсягах виробництва понад 4000 од. продукції, а з меншими обсягами виробництва доцільніше застосовувати об-ладнання з ручним управлінням. Наприклад, при виробництві 3000 од. продукції за рік витрати складуть:

у, = 10000 + 20 • 3000 = 70000 грн;

у, = 50000 + 10 • 3000 = 80000 грн,

тобто перший варіант буде економічнішим, а при виробництві 5000 од. продукції за рік

у, = 10000 + 20 • 5000 = 110000 грн;

у, = 50000 + 10 • 5000 = 100000 грн,

тобто другий варіант економічніший, ніж перший.

Аналогічно порівнюють другий і третій варіанти.

Отже, при обсягу виробництва до 4000 од. продукції за рік доцільнішим є використання обладнання з ручним управлінням, від 4000 до 6250 од. - використання напівавтоматів, а понад 6250 од. - автоматів.

Якщо обсяг виробництва становитиме 3000 одиниць, то при різних варіантах автоматизації витрати складуть:

             Глава 5

у, = 10000 + 20 • 3000 = 70000; у, = 50000 + 10 • 3000 = 80000; у0 = 100000 + 2 • 3000 = 106000.

Отже, автоматизація виробництва при такому обсязі випуску продукції принесе підприємству збитку 106000 - 70000 = 36000 грн порівняно з використанням обладнання з ручним управлінням.

Завдання 5.29* («Полімермаш»)

Порівняємо витрати на придбання деталей з витратами на їх виготовлення:

150х = 100000 + 50х.

Звідси 100х = 100000; х = 1000 од.

Отже, при обсязі виробництва до 1000 од. за рік вигідніше деталі купляти, а при обсязі понад 1000 од. - економніше виго-товляти їх самим.

Наприклад:

а)         при 500 деталях за рік вигідніше купувати:

150 • 500 = 75000 грн (вартість купівлі), 100000 + 50 • 500 = 125000 грн (собівартість власного виробництва);

б)         при 1500 деталях за рік вигідніше самим виготовляти:

1500 • 150 = 225000 грн (купівля), 1500 • 50 + 100000 = 175000 грн (виготовлення).

Завдання 5.33*

Для визначення рівня ефективності виробництва окремих видів продукції треба визначити маржинальний доход на одини-цю обмежуючого (дефіцитного) фактора:

 

Показник        Вид продукції

 

            А151   А155   А162

Маржинальний доход на одиницю, грн   30        24        20

Маржинальний доход на машино-годину, грн    6          8          5

Тобто, найбільш вигідним для підприємства є виробництво продукту A155, потім A151. Найменш доцільно виробництво про-дукції A162.

Виходячи з цього, плануємо виробництво продукту A155 на рівні річного попиту (6000 од.), на що буде необхідно витратити 6000 • 3 = 18000 год. машинного часу. Резерв машинного часу (45000 - 18000 = 27000 год.) дає можливість повністю задоволь-нити попит на продукцію A151, що потребує

Диференціальний аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень

0 од. • 5 год./од. = 15000 год.

Решта машинного часу (27000 - 15000 = 12000 год.) може бути використана для виробництва продукції A162.

12000 год. : 4 год./од. = 3000 од.

Таким чином, оптимальним буде таке співвідношення ви-робництва окремих видів продукції:

A151   3000 од. (100% попиту),

A155   6000 од. (100% попиту),

A162   3000 од. (60% попиту).

Правильність такого вибору можна перевірити варіантними методами.

Завдання 5.45* («Аргон»)

Визначимо час, необхідний для виготовлення 500 од. про-дукції Д:

500 од. • 8 год. = 4000 год.

Щоб вивільнити 4000 год., треба зменшити виробництво продукції В на

4000 год. : 10 год. = 400 од.

Визначимо маржинальний доход для різних варіантів ви-робництва:

 

Показник        Вид покриття

 

            В         Д

Обсяг виробництва і реалізації, од.            (400)   500

Ціна, грн/од.  1200    1500

Змінні витрати, грн/од.        800      900

Маржинальний доход, грн/од.        400      600

Загальна сума маржинального доходу       (160000)         300000

Приріст маржинального доходу (прибутку)          -          140000

Мінімальна ціна реалізації продукції Д, яка забезпечить незмінні фінансові результати підприємства дорівнює сумі змінних витрат на виробництво нового виду продукції плюс сума маржинального доходу на одиницю попереднього виду продукції, помножена на співвідношення часу їх виробництва:

Ц = 900 + 400 • 8/10 = 1220 грн/од., або    н 900 = 1220 грн/од.

500

Перевіримо це рішення:

МД* = 1220 – 900 = 320 грн/од.

Глава 5

МД = 500 • 320 = 160000 грн.

Висновок: ціна контракту на виробництво продукції «Д» вища за мінімально допустиму, тому таке замовлення прийняти до-цільно - воно забезпечить одержання додаткового прибутку.

Завдання 5.50* («Електротовари»)

Обсяг реалізації товару в середньому за тиждень:

 шт.

20800 шт.

52 тижні

Обсяг реалізації за термін виконання замовлення:

400 шт. • 2 тижні = 800 шт.

Отже, повторне замовлення необхідно оформити при залиш-ку товару в обсязі 800 шт., щоб не допустити тимчасової відсут-ності товару в продажу і втрати довіри покупців.

Завдання 5.52* («Рубін»)

Релевантні витрати на замовлення та зберігання матеріалів, грн.

 

Показник        Кількість замовлень за рік

 

            4          5          6          7          8          9 1 10  11        12

1. Обсяг одного замовлення, од. (5000 : кількість замовлень)     1250    1000    833      714      625      556      500            455      417

2. Середньорічний запас, од. (ряд. 1 : 2)    625      500      417      357      313      278      250      228      209

З. Річна вартість збе-рігання запасів, грн (ряд. 2 • 200 грн • 0,25)          31250  25000  20850  17850  15650  13900            12500  11400  10450

4. Вартість розмі-

щення замовлень,

грн

(кількість замов-

лень • 1250 грн)        5000    6250    7500    8750    10000  11250  12500  13750  15000

5. Сукупні релевант-ні витрати, грн (ряд. 3 + ряд. 4)      36250  31250  28350  26600  25650  25150  25000  25150            25450

Отже, оптимальна кількість замовлень на рік – 10, сукупні витрати при цьому найменші – 25000 грн, а оптимальний розмір одного замовлення – 500 од.:

Диференціальний аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень

2ДС

V Н

л/25000Т=500од.

ЕРЗ

2-5000-1250 V 200 • 0,25

Економія сукупних витрат при використанні системи опти-мального розміру замовлення може становити від 450 грн (проти 12 замовлень на рік) до 11250 грн (проти 4 замовлень на рік), або відповідно від 1,8 до 31,0%.

Завдання 5.56* («Забава»)

Для вибору кращого варіанта необхідно порівняти вигоди з витратами по кожному варіанту. Вигоди - це збільшення прибут-ку від збільшення продаж. Кожен комплект іграшок дає 18 грн маржинального доходу (постійні витрати в розрахунок не прий-маються, адже вони залишаються незмінними у всіх варіантах), отже, збільшення прибутку становитиме:

КМД = (18 : 36) • 100 = 50%

від обсягу продаж (це коефіцієнт маржинального доходу - КМД). Витрати підприємства будуть складатися з 15% додаткових витрат на капітал для покриття дебіторської заборгованості. Зви-чайний обсяг дебіторської заборгованості покупців становить:

600000 • 30 днів = 49315 грн, а при зростанні терміну кредиту він зросте як за рахунок збільшен-

ня обсягу продаж, так і за рахунок збільшення терміну його по-

гашення. Таким чином, чистий приріст прибутку для різних ва-

ріантів становитиме:

 

Показник        Варіант рішення

 

            1-й      2-й      3-й

1. Збільшення терміну кредитування, дн.  10        20        30

2. Збільшення обсягу продаж, тис. грн      30        45        50

3. Збільшення маржинального доходу, тис. грн (додатковий обсяг продаж • КМД)   15        22,5     25

4. Обсяг дебіторської заборгованості покупців (одноденний оборот з реалізації • тривалість кредиту покупцям), грн

1-й варіант 630000 Ч 40 - 69041 і т. д. 365            69041  88356  106849

5. Приріст дебіторської заборгованості (ряд. 4 – 49315 грн), грн           19726  39041  57534

6. Витрати на додаткові інвестиції в оборотний капітал (ряд. 5 • 15%), грн     2959    5856    8630

7. Чистий приріст прибутку, грн (ряд. 3 – ряд. 6) 12041  16644  16370

             Глава 5

Отже, найбільш вигідним для підприємства є збільшення обсягу продаж за рахунок збільшення кредитного періоду на 20 дн., тобто до 50 дн., хоча можна використовувати в окремих ви-падках і третій варіант (60 дн.), який не набагато гірший за дру-гий.

Завдання 5.61* («Довіра»)

1.         Визначимо суму дебіторської заборгованості:

-          за старою схемою розрахунків:

а)

•30 дн. = 150 тис. грн;

б)

• 70 дн. = 350 тис. грн.

Разом  500 тис. грн.

-          за новою схемою розрахунків:

а\         : 365 • 70 дн. =175 тис. грн;

f 3650-3 ^

5)         : 365 • 30 дн. = 225 тис. грн.

Разом  400 тис. грн.

Зменшення суми дебіторської заборгованості:

500 - 400 = 100 тис. грн.

2.         Сума наданих знижок:

3650 • ѕ • 2% = 54,75 тис. грн.

3.         Сума економічних вигод від надання знижок:

-          зменшення суми безнадійних боргів 30 тис. грн;

-          економія на відсотках за банківський овердрафт:

100 тис. грн • 12% = 12 тис. грн.

Разом  42 тис. грн.

4.         Еквівалент річної вартості знижок у відсотках

— •365=18,25% 40

5.         Введення нової форми розрахунків для фірми недоцільно:

витрати на знижки перевищать вигоди від їх застосування на

12,75 тис. грн. (Річний рівень знижок на 6,25% більше ставки

банківського овердрафту. Тому краще використовувати оверд-

рафт, ніж надавати знижки.)

Диференціальний аналіз релевантної інформації

для прийняття управлінських рішень                    Завдання 5.62* («Океан»)

Визначимо окремі складові операційного циклу:

-          середній період зберігання запасів:

Од = (142 + 166)/2.365 = 103 544

-          середній період погашення дебіторської заборгованості:

Одз= — -365 =118 дн.; 820

-          середній період погашення кредиторської заборгованості:

Окз= — -365=102 дн. 568

Отже, операційний грошовий цикл становив:

ОГЦ = 103 + 118 - 102 = 119 дн.

Підприємство може скоротити ОГЦ за рахунок:

1)         зменшення середнього залишку запасів (зараз він пере-вищує тримісячну потребу в них);

2)         зменшення періоду погашення дебіторської заборгова-ності, який зараз майже дорівнює 4 міс. (118 дн.).Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_2e9dfdb746e126fddc1e0870c7e8c0d7, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0