Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

Загрузка...

1.         Що з наведеного належить до релевантних витрат:

а)         майбутні маржинальні витрати;

б)         приростні (диференціальні, інкрементні) витрати;

в)         альтернативні (можливі) витрати – втрачена вигода;

г)         усе з переліченого?

2.         Які з наведених витрат не належать до диференціальних:

а)         релевантні;

б)         приростні (інкрементні);

в)         витрати минулих періодів;

г)         альтернативні (можливі)?

3.         Що з наведеного є етапним для аналізу проблеми альтерна-

тивного вибору:

а)         визначення проблеми (постановка задачі);

б)         відбір можливих варіантів вирішення проблеми;

в)         вимірювання і оцінка наслідків впровадження кожного

варіанта;

г)         усе з наведеного?

Диференціальний аналіз релевантної інформації

для прийняття управлінських рішень         4.         Рішення про спеціальне замовлення – це:

а)         рішення про одноразовий продаж продукції за ціною,

нижчою за звичайну або нижчою за собівартість;

б)         рішення про одноразовий продаж продукції без складан-

ня попередньої угоди;

в)         рішення про придбання матеріалів для випуску ексклю-

зивного виду продукції;

г)         немає правильної відповіді.

5.         Що з наведеного може бути прийнято за основу при визна-

ченні релевантної ціни матеріалів:

а)         чиста вартість реалізації;

б)         відновлювальна вартість;

в)         економія внаслідок альтернативного використання;

г)         усе з наведеного?

6.         Які з нефінансових показників необхідно взяти до уваги при

остаточному прийнятті рішення про спецзамовлення:

а)         гарантії якості продукції постачальника;

б)         стабільність цін;

в)         можливі зміни у технології виробництва;

г)         усе з наведеного?

7.         Доцільність ліквідації збиткового підрозділу визначається:

а)         порівнянням фінансових результатів окремих підрозділів;

б)         порівнянням рентабельності роботи підрозділів;

в)         порівнянням суми втраченого маржинального доходу із

сумою економії постійних витрат;

г)         немає правильної відповіді?

8.         За яким з наведених показників оцінюють ефективність аль-

тернативних технологій виробництва:

а)         маржинальний доход на одиницю продукції;

б)         критичний обсяг реалізації (точка беззбитковості);

в)         очікуваний прибуток при заданому обсязі виробництва;

г)         усі відповіді правильні?

9.         При якій кількості обмежень (дефіцитних ресурсів) для оп-

тимізації виробництва застосовують метод ранжування за рівнем

маржинального доходу на одиницю виміру обмеженого ресурсу:

а)         одне;

б)         два;

            Глава 5

в)         три і більше;

г)         усі відповіді правильні?

10.       При якій кількості обмежень (дефіцитних ресурсів) для оп-

тимізації виробництва застосовують методи лінійного програму-

вання:

а)         одне;

б)         два;

в)         три і більше;

г)         усі відповіді правильні?

11.       При якій кількості обмежень (дефіцитних ресурсів) для оп-

тимізації виробництва застосовують методи розв’язання системи

нормальних рівнянь:

а)         одне;

б)         два;

в)         три і більше;

г)         немає правильної відповіді?

12.       Які з подій (явищ) аналізуються з визначенням рівня ймо-

вірності:

а)         достовірні;

б)         неможливі;

в)         випадкові;

г)         усе з наведеного?

13.       При аналізі очікуваного значення наслідку ймовірної події

застосовують:

а)         метод «дерева рішень»;

б)         стандартне відхилення;

в)         коефіцієнт варіації;

г)         усе з наведеного.

14.       Варіанти поведінки менеджера в умовах невизначеності:

а)         максимакс;

б)         максимін;

в)         мінімакс;

г)         усе з наведеного.

15.       Що з наведеного не входить до складу робочого капіталу:

а)         запаси;

б)         основні засоби;

Диференціальний аналіз релевантної інформації

для прийняття управлінських рішень         в)         кошти;

г)         дебіторська заборгованість?

16.       Що з наведеного не може бути наслідком надлишкових за-

пасів:

а)         збільшення витрат на розміщення замовлень;

б)         втрата відсотків за «зв’язаними коштами»;

в)         збільшення витрат на зберігання;

г)         збільшення псування, неефективного використання?

17.       Що з наведеного не може бути наслідком надто малих за-

пасів:

а)         простої виробництва;

б)         збільшення страхових платежів;

в)         високі ціни за терміновість поставок;

г)         обмежені можливості реагувати на зміни ринкового сере-

довища?

18.       Які з наведених показників характеризують стан дебіторсь-

кої заборгованості покупців:

а)         коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості;

б)         тривалість одного обороту дебіторської заборгованості;

в)         класифікація (періодизація) боргу;

г)         усе з переліченого?

19.       Як визначити коефіцієнт оборотності кредиторської за-

боргованості:

а)         відношенням суми купівель в кредит до середньорічної

суми кредиторської заборгованості;

б)         відношенням суми продажів в кредит до середньорічної

суми кредиторської заборгованості;

в)         відношенням середньої суми комерційного кредиту до

загального обсягу купівель в кредит;

г)         немає правильної відповіді?

20.       Які з наведених факторів впливають на термін надання

комерційного кредиту клієнтам:

а)         ризик неплатежу;

б)         ринкова стратегія підприємства;

в)         купівельна спроможність клієнта;

г)         усе з наведеного?

Глава 5