Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.5.2. Управління дебіторською заборгованістю : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

5.5.2. Управління дебіторською заборгованістю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

Управління дебіторською заборгованістю зумовлено витрата-ми, пов’язаними з реалізацією товарів в кредит: адміністративні (облік заборгованості, контроль за її погашенням і т. ін.), без-надійні борги та втрата можливості використати ці кошти з більшим прибутком (вкласти в депозити, пустити в оборот та ін.). Але ці витрати необхідно порівняти з вигодами, одержани-ми від збільшення обсягу реалізації внаслідок надання клієнтам відстрочки платежу.

Диференціальний аналіз релевантної інформації

для прийняття управлінських рішень         Продаж в кредит є нормою взаємовідносин виробничих підприємств. Вона передбачає чітку облікову політику з таких питань:

– кому надавати кредит;

– які терміни кредитування пропонувати;

– чи передбачаються знижки за дострокове (негайне) пога-шення боргу;

– яка процедура стягнення боргів.

При реалізації товару в кредит підприємство повинно вра-ховувати ряд факторів, що зумовлюють п’ять принципів кредиту (п’ять «С» кредиту – від англ. слів: Capital – капітал, Capacity – можливості, Collateral – забезпечення, Conditions – умови, Character – характер):

а)         капітал – вивчення фінансової стабільності клієнта, його

прибутковості та ліквідності, фінансових зобов’язань і т. ін.;

б)         можливості – клієнт повинен мати можливість погасити

наданий кредит: треба зіставити суму наданого кредиту з сумою

фінансових ресурсів клієнта;

в)         забезпеченість – в окремих випадках можна вимагати за-

безпечення за товари, передані в кредит;

г)         умови – загальні економічні умови галузі, регіону, країни

можуть істотно впливати на здатність клієнта своєчасно сплати-

ти необхідну суму;

д)         характер – треба знати характер клієнта і вміти його оцінити

(чесність, порядність, відповідальність, позитивний імідж і т. ін.).

Щоб оцінити фінансову стабільність клієнта, можна вико-ристати: рекомендації інших підприємств та банку, оприлюдне-ну звітність, ознайомитися з керівництвом компанії-клієнта та його неоприлюдненими фінансовими документами, використа-ти інформацію спеціальних агентств.

Терміни, на які надаються кредити клієнтам, можуть суттє-во відрізнятися під впливом таких факторів:

1)         типові строки кредитування, прийняті в галузі;

2)         рівень конкуренції всередині галузі;

3)         купівельна спроможність окремих клієнтів;

4)         ризик неплатежу;

5)         можливості підприємства, пов’язані з пропозицією кре-диту;

6)         ринкова стратегія підприємства (бажання підвищення своєї долі на ринку).

Надання знижок за дострокове погашення боргу треба оціню-вати, порівнюючи витрати від наданих знижок з можливими ви-

             Глава 5

годами від зменшення витрат на фінансування дебіторів (у со-бівартості додаткового капіталу) та зменшення суми безнадійних боргів. В окремих випадках за прострочений борг можна перед-бачити нарахування відсотків (при монопольному положенні на ринку).

Методи стягнення боргу передбачають перш за все наявність ефективної системи обліку заборгованості та контролю за дотри-манням термінів її погашення, періодичного нагадування клієнтам про наближення терміну погашення боргу, застосування погод-жених процедур стягнення простроченого боргу. Але при цьому витрати на стягнення боргу не повинні перевищувати вигоди від їх застосування (наприклад, недоцільно звертатися до суду про примусове стягнення боргу, якщо клієнт не має коштів для його погашення, збанкрутував).

Аналіз дебіторської заборгованості включає:

-          розрахунок середнього терміну оборотності дебіторської заборгованості;

-          аналіз заборгованості за термінами оплати (класифікація, або періодізація боргу);

-          аналіз грошових надходжень у відсотках від виручки (графік фактичного погашення);

-          звіт про стан та зміни дебіторської заборгованості за місяць;

-          одержані кошти у відсотках від суми боргу та ін.

Одним з методів контролю за ефективністю погашення боргу

може бути визначення середнього терміну розрахунків дебіторів (інкасації боргів).

_ Середній залишок дебіторської заборгован ості -365 дн /д ^\

дз~      Обсяг продажів в кредит     .

Розрахунок середнього терміну погашення дебіторської забор-гованості методом зворотного рахунку виконують у такій послідов-ності:

1)         від суми боргу на кінець звітного періоду віднімають ви-ручку останнього місяця, потім попереднього (передостаннього) і т. д. до тих пір, поки не залишиться від’ємний залишок;

2)         підраховують кількість днів погашення боргу, приймаю-чи кожен місяць за 30 дн, а той місяць, в якому одержано від’ємний залишок, - пропорційно відношенню суми боргу, що «погашається» у даному місяці до суми виручки за цей місяць.

Приклад. Сума заборгованості покупців на 31 грудня склала 200000 грн, а виручка за останні місяці року становила: у грудні -70000 грн, у листопаді - 100000, у жовтні - 130000 грн.

Диференціальний аналіз релевантної інформації

для прийняття управлінських рішень                    Середній термін погашення заборгованості складає:

1)         200000 - 70000 (за грудень) = 130000 грн (30 дн);

2)         130000 - 100000 (за листопад) = 30000 грн          (30 дн);

30-30000

3)         30000 - 130000 (за жовтень) = -100000 грн ( i^nnnn ~ ^ дн)'

Разом  67 дн

Термін оборотності дебіторської заборгованості бажано виз-начати щомісячно і для наочності зображати його динаміку на графіку.

Другим методом контролю є класифікація (періодизація) боргу, при якому складають зведений реєстр дебіторів за термі-ном виникнення (або прострочення) боргу: до 30 дн, 31-60 дн, 61-90 дн і т. ін.

Третій метод контролю базується на вивченні структури над-ходжень від продажів в кредит на щомісячній основі та її по-рівнянні з бюджетним графіком надходження коштів від про-дажів (табл. 5.8)

Таблиця 5.8

Аналітичний графік надходження коштів від продажів

 

Показник        I           II         III        IV        V

Обсяг реалізації в січні, тис. грн Надходження оплати, тис. грн

% Передбачалося бюджетом, %     150 45 30 40   60 40 30          30 20 20          15 10 10          -

Обсяг реалізації в лютому, тис. грн Надходження оплати, тис. грн

% Передбачалося бюджетом, %     -          200 80 40 40   40 20 30          40 20 20          20 10 10

і т. д. по місяцях                                                      

На підставі такого аналізу повинні бути внесені корективи в управління дебіторською заборгованістю.