Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Глава 1 ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 1.1. Поняття управлінського обліку, його значення в управлінні та місце в системі облікової інформації : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

Глава 1 ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 1.1. Поняття управлінського обліку, його значення в управлінні та місце в системі облікової інформації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

Будь-яка бізнесова діяльність полягає у використанні трьох взаємопов’язаних елементів (засобів праці, предметів праці та робочої сили) і здійснюється у різних напрямках діяльності – основна (операційна), фінансова, інвестиційна та надзвичайна (рис. 1.1).

 

Рис. 1.1. Види діяльності підприємства

Для узгодження різних видів діяльності та витрачання ре-сурсів на різних її стадіях існує управління, яке полягає у плану-ванні, організації, мотивації, контролі та регулюванні діяльності (рис. 1.2).

Планування   |

Організація, мотивація |<-

Контроль і регулювання

Перегляд планів

(план не може бути

виконаний за наявних

            умов) 

Ніяких дій

(план виконується

з незначними

відхиленнями)

Коригування діяльності

(план не виконується

через незадовільну

організацію діяльності)

Рис. 1.2. Процес управління виробництвом

Поняття, зміст і організація управлінського обліку

Для нормального виконання названих функцій необхідна інформація, яку надає, перш за все, система бухгалтерського об-ліку. Інформація для управління повинна бути корисною, що передбачає її доречність, зрозумілість, своєчасність, порівнянність (співставність), об’єктивність, надійність, повноту, ефективність (за критерієм «витрати/вигоди»). Збирання, систематизація та інтеграція інформації – одна з досить важливих функцій апарату управління (функція обліку). Ту частину бухгалтерського обліку, яка забезпечує потреби управління в інформації, називають уп-равлінським обліком (рис. 1.3).

 

Рис. 1.3. Система інформації в управлінні

Управлінський облік – це процес виявлення, вимірювання, зби-рання, нагромадження, аналізу, підготовки, інтерпретації та пере-дачі облікової інформації, яка використовується управлінським пер-соналом всередині підприємства при прийнятті управлінських рішень та для забезпечення ефективного використання ресурсів.

Бухгалтер відіграє значну роль на всіх етапах процесу управ-ління: при плануванні майбутніх операцій, накопиченні даних про витрати і доходи, поточному контролі й аналізі, складанні звітності та її інтерпретації, підготовці управлінських рішень. Бухгалтера, який забезпечує інформацією керівників всередині підприємства, називають бухгалтером-аналітиком, або управлінсь-ким бухгалтером.

Управлінський облік надає інформацію для вирішення та-ких питань:

– визначення стратегії та планування діяльності підприєм-ства на перспективу;

– контроль поточної діяльності;

– оптимізація використання ресурсів;

– оцінка ефективності діяльності окремих підрозділів та їх керівників;

– зниження суб’єктивізму та підвищення економічної об-ґрунтованості прийняття управлінських рішень.

Об’єктами управлінського обліку є витрати, доходи та фінан-сові результати діяльності підприємства, згруповані за їх цільо-вим призначенням (видами продукції, замовленнями, процеса-ми, стадіями виробництва, агрегатами, сферами діяльності, регіо-нами збуту продукції, окремими покупцями і т. ін.).

В управлінському обліку підприємства самі обирають мето-ди обліку витрат, калькулювання, визначення доходу, оцінки результатів діяльності.

Особливості управлінського обліку:

1)         різні терміни для різних цілей. В управлінському обліку використовують багато термінів (понять), які близькі за назва-ми, але мають різне значення в різних ситуаціях, і навпаки – різні назви при подібному значенні;

2)         дані управлінського обліку частіше орієнтовні ніж абсо-лютно точні. В управлінському обліку (при плануванні тощо) можливі суттєві погрішності, приблизні оцінки;

3)         робота з неповними даними. При прийнятті управлінсь-ких рішень ніколи не буває повної, вичерпної інформації про об’єкт управління, завжди виникає дефіцит якоїсь необхідної інформації;

4)         дані обліку. Це тільки частина вихідної управлінської інформації. При прийнятті управлінського рішення завжди ви-користовується і необлікова інформація, а інколи інтуїція ме-неджера;

5)         люди, а не числа визначають, як підуть справи. Система обліку корисна лише настільки, наскільки результати її викори-стання відображаються в реальній діяльності людей. Найкращі плани – нездійсненні без реальних виконавців.

Наведені особливості необхідно враховувати при роботі з даними управлінського обліку.