Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2.1. Рішення про спеціальне замовлення : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

5.2.1. Рішення про спеціальне замовлення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

Рішення про спеціальне замовлення – це рішення стосовно отриманої пропозиції на разовий продаж продукції або надання послуги за ціною, нижчою за звичайну (або навіть нижчою за собівартість).

Прийняття такої пропозиції доцільне лише тоді, коли до-датковий доход перевищує додаткові витрати на виконання та-кого замовлення і відсутня загроза деформації ринку. При аналізі такої пропозиції необхідно враховувати можливі додаткові вит-рати в разі відсутності вільних виробничих потужностей та дов-гострокові наслідки прийняття такого замовлення.

Наприклад, підприємство з виготовлення взуття тимчасово втратило частину своїх замовників і тому не повністю використо-

            Глава 5

вує свої виробничі потужності, розраховані на випуск 30000 пар взуття за рік. Фактичний обсяг виробництва становить 24000 пар за рік. Планові виробничі витрати на одну пару взуття становлять 80 грн, з яких на вартість сировини та пряму оплату праці припадає 50 грн, виробничі накладні витрати: змінні – 10 грн, постійні – 20 грн. Витрати на збут складають 10 грн з розрахунку на одну пару взуття, з них 4 грн – змінні витрати (комісійні реалізато-рам). Середня планова ціна реалізації продукції – 100 грн за пару.

Підприємство отримало одноразову пропозицію продати оптом новому замовнику 5000 пар взуття за ціною 75 грн за пару. Транспортні витрати замовник відшкодовує повністю.

Необхідно визначити доцільність прийняття нового замов-лення або відмови від нього.

Для прийняття правильного рішення необхідно спочатку виз-начити економічну доцільність виконання такого замовлення, а потім оцінити його довгострокові наслідки.

Економічну доцільність можна визначити застосовуючи мар-жинальний підхід та диференціальний аналіз релевантної інфор-мації. Спочатку визначимо, яка з наведеної інформації є реле-вантною, тобто:

1)         які події вона характеризує (майбутні чи минулі);

2)         чи змінює вона грошові потоки;

3)         чи зумовлює відмінності за варіантами. Зведемо ці ознаки у таблицю (табл. 5.1).

Таблиця 5.1

Перевірка інформації на відповідність критеріям релевантності

 

            Критерії релевантності        Висновок

Стаття витрат, доходів         Майбутні витрати, доходи  Грошові потоки         Відмінність у варіантах        

 

Доход від реалізації   +          +          +          Релевантна

Виробничі витрати: – змінні – постійні     + +      + +      + 1       Релевантна Нерелевантна

Витрати на збут: – змінні – постійні           + +      + +      2 2       Нерелевантна Нерелевантна

1Постійні виробничі витрати нерелевантні, бо вони повністю роз-поділені на фактично досягнутий обсяг виробництва;

2У зв’язку з оптовою реалізацією витрати на збут не зміняться і тому також будуть нерелевантними.

Диференціальний аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень

Таким чином, для визначення економічної доцільності но-вого замовлення достатньо порівняти додатковий доход від його виконання

5000 пар • 75 грн/пару = 375000 грн з додатковими релевантними витратами

5000 пар • (50 + 10) грн = 300000 грн та визначити релевантний прибуток

375000 - 300000 = 75000 грн.

Отже, прийняття спеціального замовлення за таких умов при наявності вільних виробничих потужностей буде доцільним, бо воно забезпечить 75000 грн додаткового прибутку.

Для об’єктивного вирішення питання про доцільність прий-няття спеціального замовлення необхідно правильно визначити додаткові витрати на його виконання. У багатьох випадках ос-новна сума таких витрат припадає на прямі матеріальні витрати. Релевантна оцінка матеріалів повинна враховувати такі фактори, як ціна придбання і відновлювальна вартість матеріалів, можли-ва ціна реалізації наявних матеріалів або іншого альтернативно-го їх використання і т. ін. (рис. 5.1)

 

Так

Чиста вартість реалізації

Початок аналізу

            ±         

Чи є матеріали на складі? Так j

Чи використовуються матеріали

            регулярно?    

Ні

I

I

Чи можуть бути матеріали реалізовані? Ні

Чи може бути матеріал

використаний для інших цілей?

Так |    " | Ні

Дорівнює нулю

Економія внаслідок

альтернативного

використання

Ні

Так

Відновлювальна вартість

 

Кінець аналізу (релевантна оцінка)

Рис. 5.1. Алгоритм визначення релевантної оцінки матеріалів для виконання замовлення [5, с. 217]

             Глава 5

Та все ж для остаточного вирішення питання про спецза-мовлення треба врахувати можливий його вплив на поведінку інших замовників та конкурентів, тобто на можливі зміни ситуа-ції на ринку. Якщо існує така небезпека, то на неї треба зважи-ти.