Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Практичні завдання : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

Практичні завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

Завдання 4.1

Підприємство «Памір» на початок звітного періоду мало такі залишки на рахунках: «Кошти» – 15000 грн, «Основні матеріа-ли» – 9000 грн, «Незавершене виробництво» – 8000 грн.

У звітному періоді відбулися такі господарські операції:

1.         Закуплені матеріали в кредит: нормативна вартість – 5400 грн, фактична вартість – 5200 грн.

2.         Списані витрачені у виробництві основні матеріали за нормативною ціною: фактична кількість – на суму 4800 грн, нор-мативні витрати – на суму 4900 грн.

3.         Нарахована оплата праці робітникам основного вироб-ництва: фактично нараховано – 2000 грн, з них за норматив-ними розцінками на нормативні витрати праці – 1700 грн, за понаднормативні витрати праці за нормативними розцінками – 200 грн.

4.         Сплачені готівкою загальновиробничі накладні витрати – 3600 грн.

5.         Віднесені на витрати виробництва загальновиробничі вит-рати – 3600 грн, з них за нормативною ставкою на фактичний обсяг діяльності – 3800 грн.

6.         Оприбуткована вироблена готова продукція за норматив-ною собівартістю – 15500 грн.

7.         Списується нормативна собівартість фактично реалізова-ної продукції – 14000 грн.

8.         Відображається вартість реалізованої продукції покупцям – 26000 грн.

9.         Списуються на рахунок «Фінансові результати»: доход від реалізації продукції – 26000 грн, нормативна собівартість реалі-зованої продукції – 14000 грн, відхилення від нормативних вит-рат (суми визначити).

Необхідно:

1)         скласти бухгалтерські проводки для відображення госпо-дарських операцій на рахунках в системі «стандарт-кост» з одно-часним визначенням сум відхилень від нормативів;

2)         відкрити схематично Т-рахунки та відобразити на них по-чаткове сальдо і наведені господарські операції, визначити суми відхилень;

3)         скласти управлінський звіт про фінансові результати від основної діяльності.

Завдання 4.2

Один з виробничих підрозділів підприємства «Дніпроавто-матика» має такі показники діяльності за звітний період:

 

Показник        За планом (нормативом)     Фактично

Обсяг виробництва продукції, од.

Витрати виробництва:

– прямі витрати праці, люд.-год.

– оплата праці, грн

– прямі витрати матеріалів, кг

– вартість матеріалів, грн

– виробничі накладні витрати, грн            2000

4000 7200 3000 12600 4800 24180 7942 3220 12880 5000

Необхідно визначити загальну суму витрати на виробницт-во та її відхилення від плану – всього та під впливом окремих факторів (обсягу виробництва, продуктивності праці, рівня оп-лати праці, норм витрачання матеріалів, ціни матеріалів, рівня виробничих накладних витрат). Привести необхідні розрахунки і дати пояснення. Для розрахунків доцільно використати методи факторного аналізу (обчислення різниць та ін.).

Завдання 4.3

Цех №2 заводу «Арсенал» у звітному періоді виробив 7200 од. виробу № 754 при плановому завданні – 7000 од. Нормативні та фактичні показники витрат становили:

 

Витрати         Нормативні    Фактичні

1. Витрати праці на одиницю продукції, люд.-год.         2,00     2,04

2. Оплата праці, грн. за люд.-год.  2,50     2,40

3. Витрати основного виду матеріалів на одиницю продукції, кг          1,80     1,85

4. Ціна основного виду матеріалів, грн. за кг        6,00     6,20

5. Виробничі накладні витрати на одиницю: – змінні – постійні           6,00 5,00         6,60 4,90

Визначити загальну суму відхилення фактичних витрат від нормативних за рахунок впливу окремих факторів: обсягу вироб-ництва, норм витрат, вартісних показників.

Завдання 4.4

Підприємство «Пульсар», що виготовляє радіоантени для ав-томобілів, застосовує нормативний облік витрат. За даними бух-

галтерського балансу залишки на рахунках на початок звітного періоду складали, грн:

– матеріали    50250  – рахунки до оплати 104700

– незавершене виробництво           75600  – розрахунки з оплати праці           6– готова продукція  155400            – інші зобов’язання   47– інші активи         325500            – акціонерний капітал          448650

Разом активів            606750            Разом пасивів            606750

Рахунки відхилень закриті в кінці минулого періоду рахун-ком прибутків та збитків.

Підприємство виготовляє два типи антен А-100 і Б-100. Нормативні витрати на одну антену становлять, грн:

 

Витрати         Модель антени

 

            А-100  Б-100

Основні матеріали (комплект) Пряма оплата праці (1,5 год. • 6 грн) Загальновиробничі (накладні) витрати (125% до прямої оплати праці)       19,87

9,00

11,25   20,32

9,00

11,25

Нормативна собівартість однієї антени     40,12   40,57

У звітному періоді відбулися такі господарські операції:

1.         Одержано від постачальників матеріалів в комплектах на 2500 антен А-100 і на 1000 антен Б-100 на загальну вартість 68650 грн.

2.         Погашена заборгованість постачальникам – 102300 грн; одержано від покупців за реалізовану продукцію – 192000 грн (використати рахунок інших активів).

3.         Відпущено у виробництво відповідно до нормативів мате-ріалів на 3200 антен А-100 і на 700 антен Б-100. Крім того, відпу-щено додатково матеріалів для заміни пошкоджених у процесі виробництва на загальну суму 1410 грн. Замінені матеріали ви-користати неможливо, і вони пішли у відходи.

4.         Нараховано прямої оплати праці 36150 грн, непрямої оп-лати – 20250 грн, виплачено зарплати – 58350 грн (не враховува-ти податки, нарахування та утримання на соціальні заходи); нор-мативні витрати на пряму оплату праці у звітному періоді – 39600 грн.

5.         Фактичні загальновиробничі витрати (крім непрямої оп-лати праці) становили 27900 грн, з них 18750 грн – послуги сто-ронніх організацій, а решта – різні активи.

6.         Витрати на збут та адміністративні витрати різних активів за звітний період склали 39375 грн.

7.         Списані нормативні загальновиробничі витрати, розрахо-вані на фактичний обсяг виробництва, – 49500 грн.

8.         Передано з виробництва на склад готової продукції 3000 антен А-100 і 800 антен Б-100 (за нормативною оцінкою).

9.         Реалізовано у звітному періоді 2400 антен А-100 і 900 ан-тен Б-100 на загальну суму 214200 грн. Оплата за реалізовану продукцію не надходила.

Необхідно:

1)         відкрити Т-рахунки, записати на них початкове сальдо, визначити суми за переліченими операціями і відобразити їх на рахунках, для чого відкрити рахунки відхилень, витрат, доходів та фінансових результатів;

2)         визначити фінансові результати від реалізації продукції, для чого усі відхилення списати на рахунок «Собівартість реалі-зації»;

3)         скласти звіт про фінансові результати для внутрішнього використання;

4)         скласти заключний баланс на кінець звітного періоду (без деталізації рахунків інших активів та зобов’язань).

Завдання 4.5

Меблева фабрика «Прогрес» використовує нормативне каль-кулювання виробничої собівартості.

Нормативна виробнича собівартість однієї шафи моделі А742 становить:

– основні матеріали (5 м по 2 грн) 10 грн;

– пряма оплата праці (6 год. по 3 грн)       18 грн;

– змінні загальновиробничі витрати (6 год. по 0,5 грн)

3 грн;

– постійні загальновиробничі витрати (6 год. по 0,25 грн)

1,5 грн;

Разом  32,5 грн.

Коефіцієнти розподілу загальновиробничих витрат визна-чені на підставі таких бюджетних даних: змінні загальновиробничі витрати – 1400 грн, постійні – 700 грн, прямі витрати праці – 2800 годин.

Фактичний обсяг виробництва становив 400 од. продукції. На її виготовлення витрачено:

– основні матеріали (закупівлі) 2500 м по 2,1 грн 5250 грн;

– основні матеріали (витрачання) 1900 м ?

– пряма оплата праці основних робітників

2200 год. по 2,95 грн 6490 грн;

– змінні загальновиробничі витрати          1300 грн;

– постійні загальновиробничі витрати      710 грн.

Необхідно визначити відхилення фактичних витрат від норм за рахунок окремих факторів:

1)         матеріалів за рахунок цін та норм витрачання;

2)         оплати праці за рахунок витрат праці та рівня оплати праці;

3)         відхилення від гнучкого бюджету змінних і постійних витрат;

4)         відхилення змінних витрат за рахунок цін і норм;

5)         відхилення постійних витрат за рахунок обсягу вироб-ництва;

6)         загальну суму нерозподілених (або зайво розподілених) постійних виробничих накладних витрат.

Завдання 4.6

Підприємство «Рось» виготовляє два види продукції – А і Б, на виробництво якої витрачає матеріали Х і Y. Норми витрат матеріалів і праці на виробництво одиниці продукції станов-лять:

 

Вид продукції            Матеріал        Прямі витрати праці

 

            Х         Y        

 

А         4 кг по 13 грн            1 кг по 9 грн  0,2 год. по 10 грн

Б          6 кг по 13 грн            2 кг по 9 грн  0,3 год. по 10 грн

У звітному місяці було виготовлено 4200 од. продукції А і 3600 од. продукції Б, на що витрачено 39 тис. кг матеріалу Х по 12,5 грн за 1 кг, 11 тис. кг матеріалу Y по 8,5 грн за 1 кг і 2025 люд.-год. прямих витрат праці по 9,8 грн за 1 год.

Необхідно визначити відхилення фактичних витрат від нормативних за рахунок впливу окремих факторів при фак-тичному обсягу виробництва та за умови зміни структури вироб-ництва:

1)         продукція А – 4000 од., продукція Б – 4000 од.;

2)         продукція А – 4000 од., продукція Б – 3500 од.

Завдання 4.7

Компанія «Армавір» виробляє один вид продукції, який про-ходить дві операції. На першій операції нормативний вихід про-дукції складає 8 частково оброблених виробів за 1 год. прямих витрат праці при нормативній оплаті 10 грн за годину. На другій операції нормативний час обробки 100 од. продукції становить 12,5 год. при нормативній оплаті 12 грн за годину. У звітному місяці було виготовлено 5000 од. продукції. У зв’язку з тим, що виробничий цикл досить короткий, запасів незавершеного ви-

робництва на початок і кінець звітного періоду не було. Витрати на оплату праці становили:

– на першій операції 615 год. і 6240 грн;

– на другій операції 640 год. і 7600 грн.

Необхідно виконати аналіз відхилень фактичних витрат на оплату праці від нормативних: всього і за рахунок зміни окремих факторів (норм виробітку та рівня оплати праці).

Завдання 4.8*

У гнучкому кошторисі виробничих накладних витрат підприєм-ства «Аскольд» передбачено 100 тис. грн постійних накладних витрат і 26 грн змінних витрат на одиницю продукції. Стандартний обсяг виробництва – 5000 од. продукції, фактичний – 6000 од. при за-гальній сумі фактичних накладних витрат – 280 тис. грн.

Необхідно визначити:

1)         бюджетні виробничі накладні витрати на стандартний обсяг виробництва;

2)         нормативну ставку розподілу виробничих накладних вит-рат (ставку поглинання);

3)         розподілені і списані («поглинуті») накладні витрати у звітному періоді;

4)         відхилення фактичних накладних витрат від норматив-них всього і за рахунок зміни окремих факторів:

а)         обсягу виробництва;

б)         нормативної ставки накладних витрат при фактичному

обсягу виробництва;

в)         дотримання норм накладних витрат.

Завдання 4.9

Бюджет фірми «Аква-віта» передбачає річний обсяг вироб-ництва 36000 од. продукції. Річна сума постійних загальновироб-ничих витрат передбачена у розмірі 14400 грн, змінних – 39600 грн. У звітному місяці вироблено 2500 од. продукції, а фактичні за-гальновиробничі витрати склали 3730 грн.

Необхідно визначити:

1)         нормативну ставку загальновиробничих витрат на одини-цю продукції, використавши формулу гнучкого бюджету наклад-них витрат;

2)         відхилення фактичних загальновиробничих витрат від нормативних;

3)         дати оцінку визначеного відхилення (сприятливе або не-сприятливе).

«Стандарт-кост» та нормативний облік витрат

і калькулювання собівартості продукції     Завдання 4.10*

Підприємство «Рубін» відносить на витрати виробництва накладні витрати за ставкою 0,75 грн з розрахунку на 1 грн пря-мої оплати праці. Відповідно до гнучкого бюджету виробничих накладних витрат при фонді прямої заробітної плати розміром 12000 грн загальновиробничі витрати складають 8400 грн, а при фонді зарплати 15000 грн – 9750 грн. Фактична сума загальнови-робничих витрат у першому випадку становила 9000 грн, а у дру-гому – 10000 грн.

Необхідно визначити:

1)         формулу для розрахунку гнучкого бюджету виробничих накладних витрат;

2)         нормативний фонд оплати праці, виходячи з якого розра-ховано ставку списання («поглинання») накладних витрат;

3)         чисте відхилення фактичних витрат від нормативних та його складові для двох обсягів виробництва (12000 і 15000 грн оплати праці).

Завдання 4.11

Підприємство «Корунд» має такі показники діяльності за останні три місяці:

 

Місяць            Обсяг виробництва, т          Фактична сума загальновиробни-чих витрат, грн           Відхилення загальновиробничих витрат

 

           

           

            за рахунок

обсягу

виробництва за рахунок рівня витрат

1          800      35000  0          +3000

2          600      30000  ?          0

3          900      34500  ?          ?

Необхідно визначити:

1)         відхилення у другому місяці за рахунок зміни ставки на-кладних витрат залежно від зміни обсягу виробництва;

2)         суму витрат за гнучким бюджетом на третій місяць;

3)         суму витрат, списаних за базовою нормативною ставкою у третьому місяці;

4)         відхилення фактичних витрат від нормативних у третьо-му місяці під впливом окремих факторів.

Завдання 4.12*

Підприємство «Заброда» застосовує нормативну систему обліку. За одним з продуктів у звітному місяці було одержано такі показники:

            Глава 4

1.         Нормативні витрати основного матеріалу – 3 кг на оди-ницю продукції; нормативна вартість 1 кг матеріалу – 3,2 грн.

2.         Нормативні витрати прямої праці – 1 год. на одиницю продукції при нормативній оплаті 6 грн за 1 годину.

3.         Фактично придбано матеріалів у звітному місяці 12000 кг на суму 37920 грн; витрачено матеріалів у виробництві – 11000 кг.

4.         Фактичні витрати прямої праці – 3840 год.; сума оплати праці – 21267 грн; нормативний обсяг прямих витрат праці – 4000 люд.-год.

5.         Формула гнучкого кошторису (бюджету) загальнови-робничих витрат на місяць 15000 грн + 2,60 грн на 1 год. пря-мих витрат праці; фактична сума загальновиробничих витрат – 22810 грн.

6.         Фактичний обсяг виробництва у звітному місяці – 3500 од. продукції.

Необхідно визначити і проаналізувати відхилення фактич-них витрат від нормативних за матеріалами, оплатою праці та загальновиробничими витратами.

Завдання 4.13

Компанія «Ярило» має сезонний характер виробництва, але розраховує що в цілому за рік обсяг реалізації буде дорівнювати обсягу виробництва. Бюджет компанії на плановий рік передба-чає такі показники:

 

Показник        Сума, грн       % до обсягу реалізації

Обсяг реалізації         2400000          100

Нормативна собівартість реалізації: – прямі витрати матеріалів і оплати праці – виробничі накладні витрати            960000 840000          40 35

Валовий прибуток за нормою        600000            25

Торгові та загальні витрати 360000            15

Прибуток до оподаткування           240000            10

Виробничі накладні витрати включають змінні (на рівні 25% прямих витрат) та постійні. Торгові та загальні витрати у більшості постійні, крім комісійних при реалізації, які складають 5% про-дажної вартості.

Нормативні витрати матеріалів на одиницю продукції скла-дають 0,025 кг по 10 грн за 1 кг, прямі витрати праці – 1 хв на одиницю продукції з оплатою 9 грн за 1 год.

«Стандарт-кост» та нормативний облік витрат і калькулювання собівартості продукції

У січні було витрачено 3900 кг матеріалів по 9 грн за 1 кг, сума оплати праці склала 28400 грн при прямих витратах праці 2500 люд.-год.

Звіт про фінансові результати за січень включає такі показники:

Обсяг реалізації         140000

Нормативна собівартість реалізованої продукції 105000

Нормативний валовий прибуток   35000

Відхилення від нормативів у процесі виробництва:

собівартості продукції (прямих витрат)     (3500)

виробничих накладних витрат:

– за обсягом виробництва   (12500)

– за рівнем витрат    1000

Фактичний валовий прибуток       20000

Торгові та інші загальні витрати     27000

Прибуток (збиток) до оподаткування        (7000)

Необхідно визначити:

1)         чому в січні прибуток був на 27000 грн менше, ніж перед-бачений бюджетом середньомісячний прибуток на плановий рік;

2)         критичний обсяг виробництва, який забезпечить беззбит-кову діяльність, якщо ціна реалізації продукції становить 1 грн за одиницю;

3)         якими були фактичні виробничі накладні витрати у січні;

4)         відхилення від нормативної собівартості за матеріалами та оплатою праці за рахунок окремих факторів (кількісних і якісних).

Завдання 4.14

Підприємство «Колесо» використовує систему нормативно-го обліку та гнучкий бюджет виробничих накладних витрат за формулою: 12000 грн за місяць + 3 грн на одиницю продукції. У таблиці наведено окремі показники діяльності підприємства за звітний місяць, грн:

 

Показник        Фактичні витрати     Нормативні витрати на одиницю продукції         Загальна сума

нормативних

витрат            Нормативні витрати на фактичний

обсяг виробництва

Пряма оплата праці  22800  8,00     ?          ?

Прямі витрати на матеріали            46400  15,00   ?          ?

Виробничі накладні витрати (розподілені)           21700  ?          21000  ?

Разом  90900  ?          ?          ?

            Глава 4

Необхідно:

1)         визначити нормативний і фактичний обсяг виробництва продукції у звітному місяці;

2)         заповнити відсутні показники у таблиці;

3)         пояснити причини відхилення фактичних витрат від нор-мативних.

Завдання 4.15

Показники роботи магазину «Валерія» за звітний період:

 

Вид товару     Обсяг реалізації, шт.  Ціна придбання, грн/шт.      Ціна реалізації, грн/шт.

 

            план    фактично        план    фактично        план    фактично

А         13        10        40        42        60        64

Б          27        25        50        46        75        70

В         20        30        45        55        70        75

Необхідно визначити загальні відхилення маржинального доходу за кожним видом товару та в цілому по магазину, розра-хувати вплив окремих факторів на ці відхилення.

Завдання 4.16

Підприємство «Левада» застосовує нормативний облік вит-рат. За звітний місяць є такі дані про витрати на виробництво (матеріали використовуються одного виду):

 

Вид продукції            Нормативні витрати на одиницю продукції         Обсяг виробництва, од.

 

            матеріалів, кг праці, люд.-год.        за планом       фактично

1          9          7          600      500

2          11        9          700      600

3          15        10        1000    1200

Нормативна ціна матеріалів – 3 грн. за 1 кг, нормативний рівень оплати праці – 8 грн. за годину.

Фактично у звітному періоді витрачено матеріалів 29500 кг на суму 89975 грн і прямих витрати праці 20800 люд.-год. на суму 170560 грн.

Визначити:

1)         відхилення фактичних витрати від нормативних за кож-ним елементом витрат;

2)         вплив окремих факторів на суму відхилень фактичних витрат від нормативних.

«Стандарт-кост» та нормативний облік витрат і калькулювання собівартості продукції