Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.4. Аналіз відхилень від нормативів та їх впливу на прибуток : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

4.4. Аналіз відхилень від нормативів та їх впливу на прибуток


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

Відхилення фактичних витрат від нормативних повинні опе-ративно виявлятися і аналізуватися менеджерами, відповідаль-ними за управління витратами. При аналізі та оцінці всі відхи-лення поділяють на сприятливі (які сприяють економії витрат та збільшенню прибутку) і несприятливі (які призводять до змен-шення прибутку).

Аналіз відхилень виконують окремо за кожним видом вит-рат, використовуючи методи факторного аналізу:

а) за прямими витратами матеріалів (на фактичний обсяг діяльності)

-          відхилення за рахунок зміни норм витрачання матеріалів = (фактичні витрати матеріалів - нормативні витрати на фактичний обсяг виробництва) • нормативна ціна одиниці матеріалів;

-          відхилення за рахунок зміни цін на матеріали = (фактич-на ціна одиниці матеріалів - нормативна ціна) • фактичний об-сяг використаних матеріалів;

-          загальне відхилення витрат на матеріали = (фактична

кількість витрачених матеріалів • фактична ціна одиниці матеріа-

лів) - (нормативна кількість матеріалів на фактичний обсяг ви-

робництва • нормативна ціна одиниці матеріалів) = відхилення

за рахунок норм + відхилення за рахунок цін;

б)         за прямими витратами на оплату праці (на фактичний

обсяг діяльності)

-          відхилення за рахунок зміни витрат робочого часу (про-дуктивності праці, трудомісткості виробництва) = (фактичні вит-рати праці - нормативні витрати праці на фактичний обсяг ви-робництва) • нормативний рівень оплати 1 люд.-год.;

-          відхилення за рахунок рівня оплати праці = (фактичний рівень оплати 1 люд.-год. - нормативний рівень оплати 1 люд.-год.) • фактичні витрати праці в людино-годинах;

-          загальне відхилення з оплати праці = фактичні витрати на оплату праці - нормативна сума оплати праці на фактичний об-сяг виробництва = відхилення за рахунок витрат робочого часу + відхилення за рахунок рівня оплати праці.

в)         за виробничими накладними витратами

-          чисте відхилення загальновиробничих (накладних) витрат = фактичні накладні витрати - розподілені (списані) загальнови-робничі витрати за нормативною ставкою на фактичний обсяг діяльності;

-          відхилення за рахунок зміни ставки витрат під впливом відхилення обсягу виробництва = загальновиробничі витрати за гнуч-ким бюджетом, розрахованим на фактичний обсяг діяльності - роз-поділені та списані загальновиробничі витрати за нормативною (статичною) ставкою на фактичний обсяг діяльності;

-          відхилення за рахунок зміни рівня витрат = фактичні за-гальновиробничі витрати - загальновиробничі витрати за гнуч-ким бюджетом на фактичний обсяг діяльності;

-          відхилення за рахунок зміни обсягу діяльності, скориго-вані при складанні гнучкого бюджету і не включені в суму чис-того відхилення = розподілені і списані загальновиробничі вит-рати за бюджетною ставкою на фактичний обсяг діяльності -загальновиробничі витрати за статичним (початковим) бюдже-том (нормативні витрати на нормативний обсяг діяльності).

Для аналізу відхилення накладних витрат від нормативу скла-дають гнучкий бюджет накладних витрат, якому передбачають суму змінних витрат на одиницю бази розподілу і загальну суму постійних витрат за період, яка не змінюється в межах релевант-ного діапазону. Загальна сума виробничих накладних витрат =

Постійні витрати + Змінні витрати на одиницю продукції • Об-сяг виробництва продукції.

Загальну суму накладних витрат ділять на кількість одиниць вимірювання бази розподілу і визначають нормативну ставку накладних витрат на фактичний обсяг діяльності (табл. 4.4).

Таблиця 4.4

Гнучкий бюджет виробничих накладних витрат та розрахунок ставки їх розподілу і списання

 

Стаття витрат           Обсяг діяльності у відсотках до нормативного

 

            80        90        100      110

Прямі витрати праці, люд.-год.      2000    2250    2500    2750

Змінні виробничі накладні витрати – всього, грн            10000  11250  12500  13750

Змінні виробничі накладні витрати на 1 год. витрат праці, грн 5,00     5,00     5,00     5,00

Постійні виробничі накладні витрати – всього, грн        15000  15000  15000  15000

Постійні виробничі накладні витрати на 1 год. витрат праці, грн         7,50     6,67     6,00     5,45

Загальна сума накладних витрат, грн        25000  26250  27500  28750

Норматив накладних витрат на 1 год. витрат праці, грн            12,50   11,67   11,00   10,45

Отже, при відхиленні фактичного обсягу діяльності від взя-того за базу при розрахунку нормативної ставки накладних вит-рат необхідно визначити відхилення цих витрат за рахунок як зміни обсягу діяльності, так і зміни ставки витрат під впливом цього фактора.

Методику аналізу відхилення накладних витрат розглянемо на прикладі.

Приклад. Плановий обсяг виробництва - 1000 од. продукції, нормативні загальновиробничі витрати на цей обсяг виробницт-ва складали: постійні - 500 грн, змінні - 1 грн • 1000 од. = 1000 грн, всього - 1500 грн, або 1,50 грн на одиницю продукції. Фактич-ний обсяг виробництва становив 900 од. продукції, сума фактич-них загальновиробничих витрат - 1380 грн, а сума списаних вит-рат (900 • 1,50 грн) = 1350 грн.

Визначимо відхилення накладних виробничих витрат усьо-го та за рахунок зміни окремих факторів.

1. Загальна сума відхилення накладних витрат

1380 - 1500 = -120 грн (зменшення - сприятливе відхи-лення)

2.         Нормативна сума накладних витрат при фактичному об-

сязі діяльності (гнучкий бюджет)

500 + 1 • 900 = 1400 грн.

3.         Відхилення загальновиробничих витрат за рахунок обсягу

діяльності:

1350 - 1500= -150 грн (сприятливе).

4.         Чисте відхилення загальновиробничих витрат:

1380 - 1350 = +30 грн (несприятливе).

5.         Відхилення за рахунок зміни ставки витрат залежно від

зміни обсягу діяльності:

1400 - 1350 = +50 грн (несприятливе).

6.         Відхилення за рахунок зміни рівня фактичних витрат:

1380 - 1400 = -20 грн (сприятливе).

Схематично це можна зобразити так (рис. 4.4).

Відхилення за рахунок обсягу діяльності має розрахунковий (умовний) характер. Воно не відображається в обліку. Це - не-контрольоване відхилення, що зумовлене недовиконанням або перевиконанням плану виробництва продукції, а не рівнем на-кладних витрат. Решта відхилень накладних витрат вважаються контрольованими, вони характеризують ефективність роботи менеджера з управління витратами.

Інформація про відхилення від нормативів звичайно не до-водиться до зовнішніх користувачів (акціонерів, інвесторів, по-стачальників і т. ін.), а повідомляється лише адміністрації. Якщо відхилення від нормативів відображають на рахунках бухгалтерсь-кого обліку, то їх включають до звіту про фінансові результати центрів відповідальності (центрів прибутку) лише для внутріш-нього використання (табл. 4.5).

Таблиця 4.5

Звіт про фінансові результати (для внутрішнього використання)

 

Показник        Сума, грн

Продаж (чистий доход від реалізації)         50000

Нормативна собівартість реалізованої продукції  30000

Нормативна сума валового прибутку        20000

Відхилення від нормативів:

– матеріалів за кількістю

– матеріалів за ціною

– витрат праці

– рівня оплати праці

– накладних витрат за базою розподілу (обсягом)

– накладних витрат за ставкою розподілу (рівнем)          (100)

(2000)

(380)

40

Разом відхилень від нормативів     (1880)

Нормативна сума

загальновиробничих

витрат на нормативний

обсяг діяльності

500грн+1 грн- 1000 од. :

= 1500 грн

Фактичні

загальновиробничі

витрати

1380 грн

Т

Відхилення за рахунок зміни

ставки витрат залежно

від обсягу діяльності

1400 -1350 = +50 грн

Списані (розподілені)

загальновиробничі витрати за

нормативною ставкою на

фактичний обсяг діяльності

1500 грн

900 од.

1000 од.

1350 грн

Відхилення за рахунок зміни

обсягу діяльності

1350-1500 =-150 грн

Нормативні

загальновиробничі витрати,

скориговані на фактичний

обсяг діяльності за гнучким

бюджетом

500 грн. + 1 грн. ■ 900 од. =

            = 1400 грн     

Т

Відхилення за рахунок зміни рівня фактичних

витрат 1380-1400 =-20 грн

я g

X н

a »

2 н о р

В о

° S

м

я a о sc

^ °

Чисте відхилення загальновиробничих

витрат

1380-1350 =+30 грн,

            або 50 - 20 =+30 грн

X

Загальне відхилення суми накладних

виробничих витрат

1380-1500 =-120 грн,

або30-150=-120грн

Рис. 4.4. Порядок аналізу відхилень фактичних загальновиробничих (накладних) витрат від стандартних (нормативних)

Глава 4

Продовження табл. 4.5

 

Показник        Сума, грн

Фактичний валовий прибуток з урахуванням відхилень            18120

Операційні витрати  8640

Операційний прибуток (прибуток до оподаткування)    9480

Матеріали такого звіту використовують для оцінки ефек-тивної роботи менеджера з управління витратами та визначення шляхів і методів їх зменшення у майбутньому.