Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3. Облік відхилень від нормативів у системі «стандарт-кост» : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

4.3. Облік відхилень від нормативів у системі «стандарт-кост»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

Основна мета системи нормативного обліку полягає в тому, щоб полегшити контроль за витратами шляхом порівняння фак-тичних витрат з нормативними. У зарубіжних підприємствах нор-мативи часто використовують лише для оперативного контролю витрат і відхилення від нормативів не відображають на окремих рахунках. Але така практика вважається менш ефективною. До-цільнішим є систематичний облік відхилень на рахунках з на-ступним списанням їх на собівартість реалізованої продукції та відображенням в управлінській звітності.

Для обліку матеріальних витрат та відхилень від нормативу застосовують методи сигнального документування, партіонного

розкрою та інвентарний. Для обліку витрат на оплату праці ви-користовують методи обліку виробітку за кінцевою операцією, інвентарний, розрахунковий та за кожною виробничою опера-цією.

Можливі різні варіанти обліку за нормативними витратами.

Один із можливих варіантів полягає в тому, що відхилення від норм відображаються на спеціальних рахунках під час їх ви-никнення (або одночасно з витратами). При цьому придбані ма-теріали оцінюють за нормативною ціною, а відхилення від нор-мативної вартості відносять на окремий рахунок «Відхилення основних матеріалів за ціною». На рахунок «Незавершене ви-робництво» списують нормативну кількість матеріалів в оцінці за нормативною ціною, а відхилення відносять на спеціальний рахунок «Відхилення основних матеріалів за кількістю». У тако-му ж порядку відображають відхилення витрат на оплату праці та накладних витрат. При цьому на рахунках відхилень перевитрати записують за дебетом, а економію – за кредитом рахунка.

Таким чином, на дебеті рахунка «Незавершене виробницт-во» відображають лише нормативні витрати, а на кредиті – нор-мативну собівартість виготовленої продукції (виконаних робіт). Відхилення від нормативів у системі «стандарт-кост» повинні бути розподілені у кінці звітного періоду та списані на рахунки «Не-завершене виробництво», «Готова продукція» та «Собівартість реалізації» пропорційно до залишків на цих рахунках на кінець періоду. Така методика більше відповідає принципу узгодження витрат і доходів, який передбачає, щоб витрати на продукцію відображалися у звіті про фінансові результати в тому періоді, у якому цю продукцію було реалізовано, а не тоді, коли вона була виготовлена. Особливо це легко зробити при позамовному ме-тоді обліку витрат і обчислення собівартості, коли залишків го-тової продукції на складі практично не буває, а всі відхилення можуть бути ідентифіковані з конкретними замовленнями.

У той же час адміністрація підприємства часто зацікавлена в одержанні даних про відхилення оперативно з метою прий-няття управлінських рішень. Тому в управлінському обліку (для внутрішнього використання) усі відхилення розцінюють як вит-рати звітного періоду і щомісяця списують на рахунок «Со-бівартість реалізації» або безпосередньо на рахунок «Фінансові результати».

Методику відображення відхилень на рахунках за цим мето-дом розглянемо на такому прикладі.

Приклад. Господарські операції з відображення відхилення витрат від нормативів у момент їх виникнення:

1.         Одержані матеріали від постачальника: кількість – 10000 кг,

нормативна вартість – 50000 грн, фактична вартість придбання –

52000 грн.

Основні матеріали    50000

Відхилення основних матеріалів за ціною 2000

Розрахунки з постачальниками      52000

2.         Списані матеріали, витрачені на виробництво: за нормою –

4800 кг, фактично – 4820 кг. Матеріали оцінені за нормативною

вартістю (5 грн за 1 кг)

Незавершене виробництво 24000

Відхилення основних матеріалів за кількістю Основні матеріали          243.     Нарахована оплата праці основним робітникам: за нор-

мою – 2000 год. по 4 грн за годину, фактично нараховано за

1900 год. по 4,20 грн за годину

Незавершене виробництво 8000

Відхилення оплати праці за тарифами       Розрахунки з оплати праці  7980

Відхилення оплати праці за нормами        4.         Відображаються фактично понесені виробничі накладні

витрати

Виробничі накладні витрати           3000

Різні рахунки активів та зобов’язань          3000

5.         Розподіляються і списуються виробничі накладні витрати

(нормативна ставка 1,60 грн на одну людино-годину прямих вит-

рат праці)

Незавершене виробництво 3Виробничі накладні витрати         3000

Відхилення накладних витрат за базою розподілу 160 Відхилення накладних витрат за ставкою розподілу 40

6.         Оприбуткована вироблена продукція за нормативною со-

бівартістю 33000 грн.

Готова продукція      33000

Незавершене виробництво 33000

7.         Списується нормативна собівартість реалізованої продукції –

30000 грн.

Собівартість реалізації          30000

Готова продукція      30000

8.         Списуються на рахунок «Собівартість реалізації» відхи-

лення від нормативів

а)         матеріалів за ціною – 2000 грн.

Собівартість реалізації          2000

Відхилення основних матеріалів за ціною 2000

б)         матеріалів за кількістю – 100 грн.

Собівартість реалізації          Відхилення основних матеріалів за кількістю       в)         оплати праці за тарифами – 380 грн.

Собівартість реалізації          Відхилення оплати праці за тарифами       г)         оплати праці за нормами – 400 грн.

Відхилення оплати праці за нормами        Собівартість реалізації          д)         накладних витрат за базою розподілу – 160 грн.

Відхилення накладних витрат за базою розподілу Собівартість реалізації        е)         накладних витрат за ставкою розподілу – 40 грн.

Відхилення накладних витрат за ставкою розподілу 40

Собівартість реалізації          40

9. Фактична собівартість реалізованої продукції списується на рахунок фінансових результатів – 31880 грн.

Фінансові результати           31880

Собівартість реалізації          31880

Після відображення наведених операцій на рахунку «Со-бівартість реалізації» визначається фактична собівартість реалі-зованої продукції (рис. 4.3), яка списується на рахунок «Фінан-сові результати». Ці ж показники будуть перенесені у «Звіт про фінансові результати» (для внутрішнього використання).

Другий метод відображення відхилень від нормативів на бух-галтерських рахунках полягає у тому, що на дебет рахунка «Неза-вершене виробництво» відносять фактичну вартість використа-них матеріалів, оплати праці та виробничих накладних витрат, а за кредитом цього рахунка відображають нормативну собівартість виготовленої продукції. У цьому випадку для визначення відхи-лень від нормативів не використовують їх документування, а здійснюють аналітичні розрахунки. Для цього спочатку визнача-ють нормативну собівартість залишку незавершеного виробниц-тва на кінець звітного періоду. З цією метою проводиться інвен-таризація незавершеного виробництва та його нормативна оцін-ка. Різниця між фактичною сумою залишку на рахунку «Неза-вершене виробництво» та його нормативною оцінкою показує загальну суму відхилень від нормативів, причини яких і виявля-ють в оперативному порядку або аналітичними методами. Сума

 

Глава 4

Незавершене

виробництво

Д         К

Готова продукція

К

Об. 2000 6) 33000

Собівартість реалізації

Д         К

Фінансові результати

Д         К

Різні рахунки активів та

зобов’язань

Д         К

1) 52000

3)         7980

4)         3000

Виробничі накладні

витрати

Д         К

3000

4)

5)

3000

Об. 3000

Об. 3000

С-до

Відхилення накладних

витрат за базою

розподілу

Д         К

8д) 160           5) 160

Об. 160           Об. 160

С-до –

Відхилення накладних

витрат за ставкою

розподілу

Д         К

8е) 40  5) 40

Об. 40 Об. 40

С-до –

Матеріали

Д

К

1

50000І2) 24Об. 24Об. 50000 С-до 25900

Відхилення

матеріалів за ціною

Д         К

1)

2000

8а) 2000

Об. 2000

С-до

Відхилення

матеріалів за

кількістю

 

Д         К

2) 100  8б) 100

Об. 100           Об. 100

С-до 100       

Відхилення оплати

праці за тарифами

Д         К

3) 380  8в) 380

Об. 380           Об. 380

С-до –

2)         24000

3)         8000

5) 3Об. 35С-до 2Д

Об. 33000

С-до 3000

7) 30000 8а) 2000 8б) 100 8в) Об. 329) 31880

С-до

6) 33000

Об. 33000

7) 30000

Об. 30000

8г)       8д)       8е)       40

9)         31880

Об. 32Відхилення оплати

праці за нормами

Д         К

8г) 400            3) 400

Об. 400           Об. 400

С-до –

Рис. 4.3. Взаємозв’язок рахунків при відображенні господарських операцій в системі «стандарт-кост»

відхилень розподіляється між незавершеним виробництвом, го-товою та реалізованою продукцією і списується на відповідні рахунки.

Практика нормативного обліку витрат, що склалася в Радянсь-кому Союзі, передбачала можливість трьох варіантів обліку:

1)         облік витрат за нормами та окремо облік відхилень від норм;

2)         паралельний облік фактичних і нормативних витрат;

3)         змішаний облік.

Фактична собівартість виготовленої продукції визначається за такою методикою, як алгебраїчна сума нормативної собівар-тості, відхилення за рахунок зміни норм та відхилення фактич-них витрат від нормативних.

Така методика обліку зумовлювала збільшення обсягу об-лікових робіт та зниження оперативності і аналітичності обліко-вої інформації, що призводило до формалізму у застосуванні цього методу обліку. Проте система «стандарт-кост» орієнтована на зменшення обсягу облікових робіт порівняно із системою обліку фактичних витрат, тому що при її застосуванні відпадає не-обхідність індивідуального аналітичного обліку витрат матеріа-лів і праці на кожен вид продукції. Самі ж нормативи встанов-люються періодично і часто використовуються без зміни протя-гом тривалого часу, якщо не відбувається змін у технології ви-робництва. Рівень же накладних витрат у всіх випадках перегля-дається щорічно (незалежно від того, застосовується система «стандарт-кост» чи ні) і не впливає суттєво на відхилення обсягу облікових робіт. Це і зумовило значне поширення та тривале використання системи «стандарт-кост» у практиці зарубіжних підприємств.