Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Практичні завдання : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

Практичні завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

Завдання 3.1

Підприємство «Богатир» має три виробничих підрозділи різного напряму діяльності, які використовують позамовний ме-тод обліку витрат на виробництво.

Планові показники витрат діяльності цих підрозділів наве-дено у таблиці:

 

Витрати         Підрозділ

 

            № 1     № 2     № 3

Витрати праці, люд.-год. Витрати машинного часу роботи обладнання, маш.-год. Прямі витрати на матеріали, грн Виробничі накладні витрати, грн        70000 20000

200000 280000          50000 65000

300000 360000          45000 50000

170000 81000

База розподілу виробничих накладних витрат     маш.-год.        вартість матеріалів    люд.-год.

Визначити:

1)         ставки розподілу накладних витрат для кожного підрозді-лу на плановий період;

2)         суму накладних витрат, віднесених на витрати виробницт-ва у звітному періоді по підрозділу № 1, якщо у ньому виконува-лися три замовлення з такими витратами машинного часу: замов-лення № 101 – 8000, № 202 – 6000 і № 303 – 5000 маш.-год.;

3)         суму нерозподілених або зайво розподілених накладних вит-рат за підрозділом № 1, якщо їх фактична сума склала 265000 грн.

Завдання 3.2*

Компанія «Вітрила» виконує роботи з виготовлення вітрил для яхт за індивідуальними замовленнями. Бюджет на наступ-ний рік передбачає такі витрати:

– прямі витрати праці, год.  6000

– пряма оплата праці, грн    30000

– оплата непрямих витрат праці, грн        9000

– амортизація обладнання і приміщень, грн         3000

– орендна плата і місцеві податки, грн      5000

– опалення, освітлення, енергоносії, грн   2000

– витрати машинного часу, год.     2000

– прямі витрати матеріалів, грн      3000

– непрямі витрати матеріалів, грн  500

– інші непрямі витрати, грн Компанія одержала замовлення на виготовлення вітрил, на ви-конання якого за попередніми розрахунками буде витрачено 15 год. прямих витрат праці, 7 год. машинного часу та матеріалів на суму 30 грн. Амортизація розподіляється у складі непрямих витрат. Визначити повні витрати на виконання замовлення, якщо непрямі витрати розподіляються пропорційно прямим витратам:

1)         праці;

2)         машинного часу;

3)         матеріалів. Пояснити одержані результати розрахунків.

Завдання 3.3

Мале підприємство «Омега» складається з трьох виробни-чих підрозділів та відділу управління. Витрати на управління роз-поділяються між виробничими підрозділами пропорційно кількості працюючих. Очікується, що в наступному місяці по-казники непрямих витрат будуть мати такі характеристики:

 

Показник витрат       Загально-господар-ські        Витрати підрозділів

 

           

            Цех № 1 (підго-товчий)       Цех № 2 (меха-нічний)         Цех № 3

(скла-

дальний)        Відділ управ-ління

Орендна плата          5000                                      

Електроенергія для освітлення        4000                                      

Електроенергія для роботи обладнання                            1500               

Страхові платежі зі страхування нерухомості       100                                        

Прибирання приміщень       300                                        

Амортизація обладнання                            1000               

Загальноцехові витрати                   1000    1200    900      900

Площа приміщень, м2                      800      1000    500      100

Кількість працюючих, зайнятих безпосередньо у виробництві: цех № 1 – 6 чол., № 2 – 9 чол., № 3 – 5 чол. Кожен з них у наступному місяці повинен відпрацювати 160 год. Ставки опла-ти праці у цеху № 2 – 5 грн/год., а в цехах №№ 1 і 3 – 4 грн/год. Все устаткування зосереджено у цеху № 2. Тривалість його вико-ристання – 1200 год. за місяць.

Розподілити непрямі витрати між окремими підрозділами та визначити планову ставку їх розподілу на продукцію, обравши для цього відповідну базу. Обґрунтувати застосовані методи роз-поділу.

Завдання 3.4

На замовлення, що виконувалось послідовно у трьох вироб-ничих підрозділах, понесено такі витрати:

 

Показник витрат       Цех      Разом

 

            № 1     № 2     № 3    

 

Прямі витрати матеріалів, грн.        120      25        15        160

Прямі витрати праці, люд.-год.      20        15        25        60

Оплата праці, грн. за люд.-год.      5          7          6          х

Витрати маш.-год. на замовлення  3          13        4          20

Непрямі витрати розподіляються за такими ставками: цех № 1 – 3,50 грн на 1 люд.-год., цех № 2 – 6,00 грн на 1 маш.-год., цех № 3 – 0,50 грн на 1 грн прямої оплати праці. Визначити суму повних витрат на замовлення у розрізі кож-ного підрозділу та в цілому.

Завдання 3.5

Виробничі витрати фірми «Буддеталь» за звітний рік скла-дають, тис. грн:

 

                        Цех                 Загальні та адміністра-         Разом

Вид витрат                                       

           

 

            № 1     № 2     № 3     тивні витрати           

Виробничі витрати:                                                

Прямі витрати на матеріали            450      100      50        -          600

Пряма оплата праці  120      80        50        -          250

Непрямі витрати на матеріали        40        30        10        10        90

Непрямі витрати на оплату праці   80        70        60        60        270

Витрати на технічне -          -          -          50        50

обслуговування                                                       

Продовження

 

            Цех      Загальні         

Вид витрат    № 1     № 2     № 3     та адмі-ністратив-ні витрати          Разом

Орендна плата і місцеві податки Опалення і освітлення            -          -          -          100 20 100 20

Страхування нерухомості Страхування обладнання Амортизація обладнання           -          -          -          10

10

120      10

10

120

Разом витрат 690      280      170      380      1520

Інша інформація:

– площа виробничих приміщень,

м2       20000  15000  10000  5000    50000

– використання обладнання,          5000    15000  5000    -          25000

маш.-год.

– розподіл витрат на технічне

обслуговування, %   15        75        10        -          100

Усі прямі витрати праці оплачуються з розрахунку 4 грн/год., адміністративний відділ обслуговує виробничі підрозділи. Необхідно виконати розрахунки:

1)         розподілити непрямі витрати між виробничими підрозді-лами;

2)         визначити ставки розподілу непрямих витрат для кожно-го підрозділу, використовуючи дві бази: прямі витрати праці (люд.-год.) та час роботи обладнання (маш.-год.);

3)         розрахувати повну суму витрат на виконання замовлен-ня, що має такі показники витрат:

 

Показник витрат       Цех      Разом

 

            № 1     № 2     № 3    

 

Прямі витрати праці, люд.-год.      4          4          2          10

Витрати часу на машинну обробку, год.    3          2          3          8

Прямі витрати матеріалів, грн         40        12        8          60

Непрямі витрати визначити на підставі однієї з баз та ста-вок, розрахованих раніше (п. 2). Пояснити доцільність вибору даної бази.

Завдання 3.6*

Підприємство «Вікторія» отримало пропозицію укласти кон-тракт на виготовлення 10000 вішалок для одягу. Для виконання

контракту необхідні металевий провід з розрахунку 1 м і тканини 0,3 м2 на одиницю продукції. На підприємстві є достатній запас цих матеріалів для виконання замовлення:

 

Оцінка запасів           Металевий провід, грн/м     Тканина, грн/м2

Фактична собівартість закупівлі      2,20     1,00

Поточна ринкова вартість   2,50     1,10

Чиста ринкова вартість (або вартість списання)  1,70     0,40

Металевий провід постійно використовується підприємством для інших замовлень, і його запас періодично поновлюється. Тка-нина не може бути використана для інших робіт і підлягає спи-санню (якщо не буде прийнято замовлення).

Прямі витрати кваліфікованої праці на виготовлення одиниці продукції становлять 12 хв. та некваліфікованої – 6 хв. У даний час підприємство не перевантажено замовленнями і має достат-ню кількість кваліфікованих працівників, яким зберігається оп-лата навіть при відсутності замовлень, і які можуть виконати це замовлення без шкоди для інших робіт. Некваліфікованих пра-цівників необхідно найняти спеціально для виконання замов-лення. Оплата кваліфікованої праці – 7,5 грн/год., некваліфіко-ваної – 5 грн/год.

Непрямі витрати підприємство розподіляє пропорційно пря-мим витратам праці. Планова сума непрямих витрат на наступ-ний місяць, коли повинен бути виконаний контракт, становить 50000 грн., а планові прямі витрати праці – 12500 год. Сума не-прямих витрат не збільшиться при прийнятті нового замовлен-ня.

На кожне замовлення підприємство нараховує 12,5% при-бутку для визначення орієнтовної вартості контракту.

Визначити:

1)         повні витрати на замовлення і орієнтовну вартість (ціну) контракту за традиційним методом калькуляції собівартості за обсягом робіт;

2)         мінімальну ціну, на яку можна погодитися при укладанні контракту і яка забезпечить беззбитковість виконання даного замовлення.

Завдання 3.7

Підприємство «Слава» виробляє автопричепи за індивідуаль-ними замовленнями. На наступний рік очікуються такі витрати:

– прямі витрати матеріалів  50000 грн,

– непрямі витрати матеріалів          2000 грн,

– прямі витрати праці          17000 люд.-год.,

– пряма оплата праці           85000 грн,

– непряма оплата праці       25000 грн,

– амортизація обладнання та ін.     8000 грн,

– орендна плата і місцеві податки  10000 грн,

– опалення, освітлення, енергоносії           5000 грн,

– інші непрямі витрати         1000 грн,

– витрати машинного часу  3000 годин.

Прямі витрати праці оплачуються за єдиною погодинною ставкою.

Визначити повні витрати на замовлення, для виконання яко-го необхідно витратити:

– матеріалів та комплектуючих на суму     1150 грн,

– прямих витрат праці         250 год.,

– витрат машинного часу    50 год.

Обґрунтувати запропоновану (використану) базу розподілу непрямих витрат.

Завдання 3.8

Підприємство «Експрес» отримало замовлення на друкарсь-ку роботу, для виконання якої необхідно прямих витрат матері-алів – 4000 грн і прямих витрат на оплату праці – 3600 грн.

При визначенні вартості замовлення підприємство виходить з бюджету на наступний фінансовий рік, який включає такі по-казники (грн):

– обсяг продажів (вартість наданих послуг) 196000

– прямі матеріальні витрати            38000

– прямі витрати на оплату праці    32000

– змінні накладні витрати    2– витрати на рекламу         3000

– амортизація необоротних активів           27600

– адміністративні витрати   36000

– відсотки за кредити банків           8000

– операційний прибуток до оподаткування 49000 Прямі матеріальні витрати на одержане замовлення склада-ються з таких елементів:

1. Папір І ґатунку на суму 1200 грн за ціною попередніх закупівель. Цей запас постійно поновлюється у зв’язку з широ-ким використанням для виконання інших робіт. Поточна вартість (ринкова ціна) такого запасу зросла на 30%.

2.         Папір ІІ ґатунку на суму 2000 грн використовується рідко. Його запас є на складі як залишок попередньої діяльності. Через спеціальне хімічне покриття він найближчим часом стане не-придатним для використання і буде списаний (якщо не буде витрачений на виконання запропонованого замовлення).

3.         Картон вищої якості на суму 500 грн також є в наявності на складі підприємства і не може бути використаний для інших виробів. Його можна дещо реставрувати, витративши на це ще 130 грн і використати замість іншої сировини вартістю 640 грн.

4.         Чорнило, фарба та інші матеріали на суму 300 грн за ціною закупівлі. Ці матеріали мають стабільні ціни і постійно викорис-товуються.

Визначити:

1)         повну собівартість замовлення за вартістю робіт та ціну, яка забезпечить підприємству відповідний рівень прибутку;

2)         мінімальну ціну замовлення, на яку може погодитися підприємство, виходячи з релевантної вартості матеріалів.

Завдання 3.9

Компанія «Сатурн» виробляє три види продукції у двох ви-робничих підрозділах (механічний і складальний цехи). Крім того, компанія має два допоміжні підрозділи – відділи технічного об-слуговування і адміністративний.

Планові показники виробництва продукції на наступний рік:

 

Показник        Вид продукції

 

            ДНА    ДНК    ДНМ

Обсяг виробництва, од. Витрати на одиницю продукції: – прямі матеріальні, грн. – прямі витрати на оплату праці, грн

а)         у механічному цеху

б)         у складальному цеху

– витрати машинного часу, год.     6

12

6          6900

14

4 3 3    1700

17

2

21

4

Непрямі витрати заплановано в таких обсягах:

 

            Підрозділ        Разом

Показник        Механіч-ний цех       Склада-льний цех     Відділ тех. обслуго-вування Адмі-ністра-тивний відділ           

 

Загальні витрати підрозділу, грн     27660  19470  26650  16600  90380

Продовження

 

            Підрозділ        Разом

Показник        Механіч-ний цех       Склада-льний цех     Відділ тех. обслуго-вування Адмі-ністра-тивний відділ           

 

Орендна плата, опалення, освітлення, місцеві податки тощо                                                   17000

Амортизація і страхування обладнання     -          -          -          -          25000

Додаткова інформація:

– залишкова вартість

обладнання, грн

– кількість працюючих,

чоловік

– площа приміщень, м2        150000

18

3600    75000

14

1400    45000

4

800      30000

4

1000    300000

40

6800

За попередніми підрахунками 70% витрат відділу технічного обслуговування пов’язано з роботою обладнання механічного цеху, а 30% – з роботою складального цеху.

Визначити:

1)         планові норми розподілу (абсорбції) непрямих витрат:

а)         до витрат машинного часу для механічного цеху;

б)         у відсотках до прямої оплати праці для складального цеху;

2)         планову собівартість одиниці продукції кожного виду.

Завдання 3.10

Підприємство «Металіст» виготовляє три види металевих виробів у трьох виробничих підрозділах. План на наступний рік передбачає такі витрати на виробництво окремих видів продукції:

 

Показник        Код виробу

 

            Х15     Х25     Х35

Обсяг виробництва, од.       4000    3000    6000

Прямі витрати на одиницю продукції:                             

а) матеріалів, грн.      70        40        90

б) витрат праці, год.                        

– у цеху підготовки                         

кваліфікованих робітників    3          5          2

некваліфікованих робітників           6          1          3

– у механічному цеху            1/2       1/3       1/3

– у складальному цеху          2          3          4

в) витрат машинного часу в            2          1,5       2,5

механічному цеху, маш.-год.                                  

Сума непрямих витрат визначена у таких розмірах:

Підрозділ

Показник        Цех підго-товки        Меха-нічний цех       Скла-даль-ний цех   Інже-нерний відділ   Адміні-стратив-ний відділ   Разом

Загальна сума непрямих витрат підрозділу, грн   154482            64316  58452  56000  34000  367250

Розподіл витрат допоміжних

підрозділів передбачено

пропорційно обсягу послуг,

наданих другим підрозділам,

%:

– інженерний відділ

– адміністративний відділ    20 55   45 10   35 20   (100) 15          (100)  

У цеху підготовки праця кваліфікованих працівників опла-чується за ставкою 8 грн за год., некваліфікованих – 5 грн за годину. У механічному і складальному цехах праця всіх праців-ників оплачується за єдиною ставкою – 6 грн за год.

Підприємство застосовує систему калькулювання собівар-тості з повним розподілом непрямих витрат.

Визначити повні витрати на виробництво одиниці продукції у кожному цеху зокрема і в цілому, для чого спочатку розподіли-ти непрямі витрати та розрахувати ставки їх абсорбції.

Завдання 3.11

Підприємство «Тур-сервіс» виготовляє туристичне споряд-ження у трьох цехах. Крім того, воно має два відділи загального призначення: постачання та інженерний. За звітний період за-гальновиробничі витрати підприємства у розрізі окремих підрозділів становили:

 

Показник діяльності та витрат        Основні центри витрат       Відділ поста-чання   Інженер-ний відділ   Разом

 

            № 1     № 2     № 3    

           

           

 

Площа приміщень, м2          800      1100    1000    450      650      4000

Об’єм приміщень, м3           7200    10000  9000    3600    5200    35000

Витрати на електроенергію, грн     250      200      150      75        125      800

Непряма оплата праці, грн  700      700      750      1600    3200    6950

Складські та транспортні витрати, грн      125      75        100      225      375      900

Продовження

 

Показник діяльності та витрат        Основні центри витрат       Відділ поста-чання   Інженер-ний відділ   Разом

 

            № 1     № 2     № 3    

           

           

 

Орендна плата, грн                                                             1800

Витрати на опалення приміщень, грн                                                                  350

Прямі витрати праці, люд.-год.      660      850      990      -          -          2500

Орендна плата відноситься на центри витрат пропорційно площі приміщень, витрати на опалення приміщень – пропор-ційно їх об’єму (кубатурі). Витрати відділів постачання та інже-нерного поділяються на центри витрат за виробами пропорційно прямим витратам праці у цих центрах.

Необхідно визначити коефіцієнти розподілу виробничих на-кладних витрат для кожного центру витрат за виробами, для чого спочатку розподілити витрати відділів постачання та інженерно-го з їх віднесенням на основні центри витрат.

Завдання 3.12

Компанія «Консалтинг-Плюс» має два центри витрат за ви-робами: відділ пошуку інформації та відділ підготовки підсумко-вих матеріалів. Допоміжними підрозділами є відділ обробки інфор-мації та бібліотека. Витрати допоміжних підрозділів облікову-ються комплексно, а потім розподіляються і списуються на цен-три витрат за виробами пропорційно кількості людино-годин пря-мих витрат праці, віднесених на замовлення. Ця ж база викори-стовується і для розподілу накладних витрат окремих підрозділів на конкретні замовлення. Основними видами накладних витрат є орендна плата, комунальні платежі та непрямі витрати на оп-лату праці. Орендна плата і комунальні платежі розподіляються на чотири центри витрат пропорційно площі службових при-міщень. Непрямі витрати на оплату праці нараховують за місцем їх виникнення. Основні підрозділи займають приміщення про-щею по 400 м2 кожний, відділ обробки інформації – 150, а бібліо-тека – 650 м2.

У звітному періоді відбулися такі господарські операції: 1. Прямі витрати праці у відділі пошуку інформації на за-мовлення № 1 – 80, № 2 – 25, № 3 – 160 люд.-год. Ставка оплати праці 10 грн за люд.-год.

2.         Прямі витрати праці у відділі підготовки підсумкових ма-теріалів на замовлення № 1 – 20, № 2 – 10 і № 3 – 50 людино-годин. Ставка оплати праці 10 грн за люд.-год.

3.         Сума орендної плати за звітний період – 9500 грн.

 

4.         Непрямі витрати праці становили: – у відділі пошуку інформації           550 грн, – у відділі обробки інформації 5000 грн, – у бібліотеці 2125 грн.

5.         Комунальні платежі у звітному періоді – 700 грн.

6.         Інші виробничі накладні витрати відділу обробки інфор-

мації – 1400 грн, бібліотеки – 180 грн.

Необхідно визначити:

1)         суму прямих витрат за кожним замовленням;

2)         суму накладних витрат для кожного центру витрат (за виробами і послугами);

3)         коефіцієнти розподілу накладних витрат у кожному з центрів витрат за виробами;

4)         повну собівартість кожного замовлення.

Завдання 3.13

Фірма «Клон» спеціалізується на виготовленні паперових копій. В останній день червня (неділю) після обіду виготовле-но 1100 аркушів-копій. У цей час працював один чоловік, він відпрацював 4 год. Прямі витрати матеріалів на аркуш-копію складають: папір – 1,2 коп., інші матеріали та електроенергія – 0,4 коп.

Інші операційні витрати фірми за місяць становили (грн):

– орендна плата за приміщення      1– оренда обладнання         600

– рекламні витрати   500

– зарплата директора           1– інші операційні витрати  За рік фірма виготовляє 3 млн аркушів-копій. Прямі витра-ти праці за рік становлять 7280 люд.-год., середня оплата праці – 6 грн за людино-годину.

Необхідно визначити:

1)         загальну суму змінних витрат на роботу, виконану в ос-танній день червня;

2)         загальну суму прямих витрат на оплату праці та суму інших операційних витрат в цілому за рік;

3)         повну собівартість одного аркуша-копії за останній день червня (неділю) і в середньому за рік;

4) зробіть висновок про доцільність роботи копіювального центру у неділю, якщо така ситуація типова, а ціна однієї копії – 5 коп. за аркуш.

Завдання 3.14

Підприємство «Українські страви» має такі показники діяль-ності за звітний період, грн:

 

продажі          230000;

прямі матеріальні витрати   70000;

пряма оплата праці   50000;

постійні виробничі накладні витрати        30000;

змінні витрати на збут продукції     25000;

постійні адміністративні витрати   15000;

валовий прибуток    50000;

операційний прибуток (збиток)      (10000).

ся вироблена продукція реалізована,         залишки матеріалів

не змінилися.

Необхідно скласти звіт про фінансові результати за методом повної калькуляції та маржинальним методом (калькулюванням змінних витрат), для чого визначити відсутні дані. Розрахувати показники: критичний обсяг реалізації, запас міцності та ко-ефіцієнт запасу міцності.

Завдання 3.15

Медичний центр «Здоров’я» має 8 відділень, лабораторію і реєстратуру. У центрі працюють 22 штатних співробітники і до 10 помічників-добровольців з числа студентів-медиків, які про-ходять клінічну практику. Останні працюють без оплати. Кількість відвідувань окремих відділень та їх витрати наведені у таблиці:

 

Відділення, вид витрат        Кількість відвідувань пацієнтами    Витрати, грн

 

           

            Оплата праці Інші     Разом

Педіатричне Планування сім’ї Обслуговування дорослого населення Догляду за хворими Психоневрологічне Соціальних служб Громадської охорони здоров’я Стоматологічне       5000

10000

24000 1400 1500 2500

6400    40000 10000 60000

54000 30000 64000 10000

40000  16000 30000 32000

12000 16000 16000 20000

20000  56000 40000 92000

66000 46000 80000 30000

60000

Разом  32900  308000            162000            470000

Глава 3

Продовження

 

Відділення, вид витрат        Кількість відвідувань пацієнтами    Витрати, грн

 

           

            Оплата праці Інші     Разом

Адміністративні витрати Оренда приміщень Комунальні платежі Лабораторне обслуговування Прибирання приміщень Витрати на роботу реєстратури                      76000 32000 14000   4000 72000 20000 18000

12000 6000     80000 72000 20000 50000

12000 20000

Усього            32900  430000            294000            724000

При розподілі витрат необхідно враховувати взаємні послу-ги одного відділення іншому. Так, у службі догляду за хворими працюють три медичні сестри з однаковими ставками оплати праці. Але одна з них обслуговує лише відділення дорослого на-селення, друга – приділяє приблизно однакову увагу педіатрич-ному відділенню та відділенню планування сім’ї і лише одна з них увесь свій час доглядає за хворими.

У відділі соціальних служб працюють два старших спеціалі-сти з оплатою 24000 грн кожному і один молодший спеціаліст з оплатою 16000 грн за рік. Старші спеціалісти приблизно 50% свого робочого часу проводять в інших відділеннях, надаючи консультації (крім стоматологічного). Молодший спеціаліст роз-поділяє свої послуги приблизно порівну між усіма відділеннями (крім стоматологічного).

У центрі прийнято адміністративні витрати розподіляти між відділеннями пропорційно витратам на оплату праці у цих відділеннях. Орендна плата, комунальні платежі та витрати на прибирання приміщень розподіляються пропорційно площі при-міщень, зайнятих окремими підрозділами, а витрати на утри-мання реєстратури – пропорційно кількості відвідувань. Витра-ти на утримання лабораторії розподіляють пропорційно витра-там людино-годин на виконання лабораторних досліджень для пацієнтів окремих відділень:

 

Відділення і служба   Площа приміщень, м2          Послуги

лабораторії,

люд.-год.

Педіатричне   100      1000

Планування сім’ї       130      200

Обслуговування дорослого населення      180      2400

Продовження

 

Відділення і служба   Площа приміщень, м2          Послуги

лабораторії,

люд.-год.

Догляду за хворими  30        100

Психоневрологічне   100      -

Соціальних служб     50        -

Громадської охорони здоров’я        110      100

Стоматологічне         100      200

Адміністрація 50        -

Реєстратура   30        -

Лабораторія   120      -

Разом  1000    4000

Необхідно, застосовуючи послідовно ступінчасту процедуру розподілу витрат центрів витрат за послугами на центри витрат за виробами, визначити повну суму витрат кожного з основних відділень (центрів витрат за виробами) та середню суму витрат на одне відвідування пацієнтами кожного відділення.

На підставі виконаного аналізу запропонувати можливі роз-міри оплати за відвідування центру «Здоров’я» для окремих груп пацієнтів, враховуючи, що центр є неприбутковою організацією.

Завдання 3.16

Підприємство «Арзамас» виробляє два види продукції: А і Б. Загальновиробничі витрати розподіляються на окремі вироби за плановою ставкою 8 грн на одну людино-годину прямих вит-рат робочого часу. Для обліку запасів на підприємстві викорис-товують метод ФІФО.

На початок місяця на підприємстві були залишки матеріа-лів: № 1 – 1000 кг на суму 12000 грн, № 2 – 2000 кг на суму 8000 грн.

У звітному місяці відбулися такі господарські операції:

1.         Зі складу відпущено на виготовлення 1000 од. продукції А матеріалу № 1 – 750 кг і матеріалу № 2 – 900 кг.

2.         На виготовлення 2000 од. продукції Б зі складу відпущено матеріалу № 2 у кількості 1000 кг.

3.         На виготовленні продукції А відпрацьовано 375 люд.-год., а продукції Б – 300 люд.-год. при середній оплаті 7 грн за одну людино-годину.

4.         Закуплено додатково 2000 кг матеріалу № 1 за ціною 13 грн за 1 кг та 1000 кг матеріалу № 2 за ціною 4,25 грн за 1 кг.

5.         Відпущено зі складу для виготовлення продукції Б 500 кг матеріалу № 1.

6.         Фактична сума накладних виробничих витрат склала за місяць 5400 грн (списати з кредиту рахунків різних активів).

7.         Віднесено загальновиробничих витрат за плановими нор-мами (суми визначити):

– на виробництво продукції А; – на виробництво продукції Б.

8.         Закінчено обробкою і направлено на склад готової про-дукції 800 виробів А та 1500 виробів Б (для закінчення неза-вершеного виробництва продукції А необхідно ще витратити 70 люд.-год., а продукції Б – 50 люд.-год.).

9.         Списана фактична собівартість 1000 одиниць реалізова-ної готової продукції Б.

Необхідно визначити:

1)         кореспонденцію рахунків за наведеними господарськими операціями;

2)         суму кожної господарської операції і зробити схематичні записи операцій на Т-рахунках;

3)         собівартість залишку продукції на складі (за її видами).

Завдання 3.17

Підприємство «Орільське» мало такі початкові залишки на рахунках: матеріали – 15000 грн, готова продукція – 20000 грн.

Фактична сума загальновиробничих витрат за звітний місяць склала 57000 грн. Розподіляють їх за допомогою річного коефі-цієнта, розрахованого до заробітної плати виробничих робітників, яка за планом на рік складає 400000 грн при плановому обсязі загальновиробничих витрат 600000 грн.

На кінець місяця незакінченим залишилося одне замовлен-ня, на яке витрачено 125 люд.-год. прямих витрат праці, 2000 грн оплати праці і 8000 грн матеріалів.

За місяць витрачено на виробництво: матеріалів на 90000 грн, 2500 люд.-год. прямої праці, непряма зарплата склала 10000 грн. Фактично виплачено зарплати у звітному місяці 52000 грн. Усі фактичні витрати звітного місяця розподілені.

Собівартість виробленої готової продукції у звітному місяці склала 180000 грн.

Залишки на кінець місяця на рахунках склали: матеріали – 20000 грн, готова продукція – 15000 грн, розрахунки з оплати праці – 3000 грн.

Необхідно визначити:

1)         вартість придбаних за звітний місяць матеріалів;

2)         собівартість реалізованої продукції;

3)         суму нарахованої оплати праці виробничим робітникам (прямої зарплати);

4)         розподілені загальновиробничі витрати;

5)         початковий залишок на рахунку розрахунків з оплати праці;

6)         суму незавершеного виробництва на початок і кінець місяця;

7)         відхилення фактичних загальновиробничих витрат від планово-розподілених.

На підставі проведених розрахунків необхідно виконати відповідні записи на рахунках: «Матеріали», «Основне виробниц-тво», «Готова продукція», «Розрахунки з оплати праці», «Со-бівартість реалізованої продукції», «Загальновиробничі витрати».

Завдання 3.18

Підприємство «Дизель» виробляє продукцію за послідовною технологією у трьох виробничих підрозділах. Керівництво має таку інформацію про нормативні витрати на даний вид продукції:

 

Показник витрат       Підрозділ

 

            № 1     № 2     № 3

Обсяг виробництва, од.       14000  14000  14000

Прямі витрати на матеріали:                                  

– кількість, кг/од.       8          10        -

– вартість, грн/од.     12        13        -

Витрати машинного часу, маш.-год./од.    0,20     0,35     0,4

Прямі витрати праці:                                  

– кількість, люд.-год./од.      3          4          5

– оплата 1 люд.-год., грн.    4,00     3,85     4,10

Планові виробничі накладні витрати, грн 27300  25480  24395

База розподілу накладних витрат   людино-         машино-         сума

            години           години           зарплати

Визначити:

1)         коефіцієнти (ставки) розподілу накладних витрат для кож-ного підрозділу зокрема;

2)         собівартість виробництва продукції у кожному підрозділі та в цілому по підприємству;

3)         ціну реалізації продукції, якщо бажана норма прибутку 30% до повної виробничої собівартості.

Завдання 3.19

Підприємство «Олександрівське» виробляє два види про-дукції в одному підрозділі. Виробничі накладні витрати розподі-ляються пропорційно прямим витратам праці в людино-годинах. Їх загальна сума за планом 38280 грн.

Нормативні та фактичні витрати виробництва у звітному періоді становили:

 

Показник        Продукція

 

            А         Б

 

            За планом      Фактично       За планом      Фактично

Обсяг виробництва, од.       7000    7200    6000    5800

Прямі витрати матеріалів, кг/од.     6          6,5       5          4,5

Ціна матеріалів, грн/кг          3,50     3,40     5,60     5,60

Прямі витрати праці, люд.-год./од.            0,40     0,50     0,50     0,45

Оплата праці, грн/люд.-год.            4,50     4,50     4,00     4,00

Необхідно визначити:

1)         ставку розподілу виробничих накладних витрат;

2)         нормативну та фактично розподілену суму накладних витрат;

3)         нормативну та фактичну виробничу собівартість одиниці кожного виробу.

Завдання 3.20*

Підприємство «Підгороднянське», що застосовує попроцес-ний метод обліку витрат і калькулювання собівартості методом умовних еквівалентних одиниць, має такі показники діяльності за звітний період:

 

Показник        На початок періоду   За звітний період      На кінець періоду

Незавершене виробництво, од.      10000  100000            30000

Рівень готовності незавершеного

виробництва, %

– за матеріалами

– за витратами на обробку  100 20             33,33

Вартість незавершеного виробництва: – за матеріалами – за витратами на обробку  22000 4500     198000 158400            ? ?

Разом  26500  356400            ?

Передано на склад готової продукції, од.              80000 

Необхідно визначити за методом середньозваженої собівар-тості та за методом ФІФО:

1)         кількість умовних еквівалентних одиниць готової про-дукції;

2)         собівартість однієї умовної еквівалентної одиниці;

3)         собівартість готової продукції та незавершеного вироб-ництва на кінець періоду.

Завдання 3.21

У звітному періоді було запущено у виробництво 47500 од. продукції, з яких на кінець періоду залишилися не повністю об-роблені 6200 од. Продукція у залишках незавершеного вироб-ництва закінчена обробкою на 60%. Матеріали відпущені у ви-робництво на початку періоду. Залишків незавершеного вироб-ництва на початок періоду не було. Витрати обробки формува-лися рівномірно протягом всього періоду. Протягом виробничо-го періоду жодна одиниця продукції не була втрачена або забра-кована. Затрати виробництва за звітний період склали: матеріа-лів – 712500 грн, витрати обробки – 900400 грн.

Необхідно визначити:

1)         кількість умовних еквівалентних одиниць готової продукції

за методом середньої собівартості:

а)         за матеріальними витратами;

б)         за витратами обробки;

2)         собівартість умовної одиниці та всієї готової продукції;

3)         собівартість незавершеного виробництва на кінець періоду.

Завдання 3.22*

На початок звітного місяця залишки незавершеного вироб-ництва підприємства «Терек» склали 6200 од., на які матеріали витрачені повністю, а за витратами обробки готовність станови-ла 50%. Вартість незавершеного виробництва на початок місяця: за витратами матеріалів – 93000 грн, за витратами обробки – 62000 грн.

Протягом місяця почато виробництво 57500 виробів, з яких 5000 од. залишилися незакінченими на кінець місяця. Матеріа-ли на всі вироби витрачено сповна, а обробку виконано на 45%. За місяць витрачено на виготовлення продукції: матеріалів – 862500 грн, витрат обробки – 1095000 грн.

Необхідно визначити:

1) кількість умовних еквівалентних одиниць готової продукції (за методом середньої собівартості):

а)         за матеріальними витратами;

б)         за витратами обробки;

2)         собівартість умовної еталонної одиниці та всієї готової продукції;

3)         собівартість незавершеного виробництва на кінець звітного місяця.

Завдання 3.23*

На початок звітного періоду у виробництві підприємства «Петак» знаходилося 1000 незавершених виробів, на які витра-чено в минулому періоді матеріалів на 4200 грн та витрат оброб-ки – на 3300 грн. Матеріали видано на всі вироби повністю, а обробку завершено на 60%.

У звітному періоді розпочато виробництво 5000 од. про-дукції, з яких закінчено обробкою 3000 од. Усього на склад здано 4000 готових виробів. На незавершену продукцію матеріали вит-рачено повністю, а витрати обробки – на 60%. Усього за звітний період витрачено матеріалів на суму 20000 грн, а витрат обробки – на 23000 грн.

Необхідно визначити:

1)         кількість умовних еквівалентних одиниць готової продукції за методом ФІФО за елементами витрат;

2)         собівартість одиниці готової продукції:

а)         початої виробництвом у минулому періоді;

б)         початої і закінченої виробництвом у звітному періоді;

3)         собівартість всієї готової продукції та незавершеного ви-

робництва на кінець періоду.

Завдання 3.24

Підприємство «Пластик» виготовляє пластикові пляшки для розливу мінеральної газованої води. Виробництво послідовне, складається з двох процесів: виготовлення преформ, видування пляшок. Усі вихідні матеріали витрачаються у першому процесі, додаткові витрати розподіляються рівномірно.

На початок звітного періоду у незавершеному виробництві першого процесу знаходилося 8500 од. напівфабрикатів. Вартість витрачених на них матеріалів становила 921,40 грн, витрат об-робки – 707 грн. Ступінь завершеності обробки досяг 30%.

У звітному періоді почато виробництво 122600 преформ. Витра-ти у першому процесі становили: основні матеріали – 14286,20 грн, пряма оплата праці – 3952 грн, загальновиробничі (накладні)

витрати списані на основне виробництво за ставкою 160% до прямої оплати праці.

На кінець звітного періоду у незавершеному виробництві першого процесу знаходилося 6800 преформ, ступінь заверше-ності яких за витратами обробки становив 50%.

Необхідно визначити за методами середньозваженої собівар-тості та ФІФО:

1)         кількість умовних еквівалентних одиниць готової продукції першого процесу;

2)         собівартість умовної еквівалентної одиниці такої продукції;

3)         собівартість готової продукції першого процесу (преформ) та незавершеного виробництва на кінець звітного періоду.

Завдання 3.25

Залишок незавершеного виробництва підприємства «Аракс» на початок періоду становив – 5 од. продукції, на які витрачено матеріалів на суму 5000 грн (100% потреби) та витрат обробки на суму 7500 грн (50% нормативу).

У звітному періоді розпочато виробництво 15 нових ви-робів. Незавершене виробництво на кінець місяця становило – 6 одиниць продукції, на які матеріали витрачені повністю, а витрати обробки – на 50%. Загальні витрати на виробництво у звітному місяці становили: матеріалів – 15750 грн, витрат об-робки – 44945 грн.

Необхідно визначити:

1)         кількість умовних еквівалентних одиниць готової продукції за методом середньої собівартості;

2)         собівартість умовної еквівалентної одиниці готової про-дукції;

3)         собівартість готової продукції і незавершеного виробниц-тва на кінець періоду;

4)         кількість умовних еквівалентних одиниць готової про-дукції, собівартість готової продукції та незавершеного вироб-ництва за методом ФІФО.

Завдання 3.26

Підприємство «Астра» виробляє пластмасові іграшки у двох цехах, застосовуючи послідовну технологію обробки. Усі матері-али витрачаються у цеху формовки, а витрати на обробку (кон-версійні) мають місце в обох цехах. Витрати на обробку включа-ють пряму заробітну плату та загальногосподарські (накладні виробничі) витрати. Закінчені обробкою напівфабрикати з пер-

шого цеху передаються у цех № 2, звідки готова продукція над-ходить на склад.

За звітний місяць цех № 1 має такі показники роботи:

1.         За кількістю виробів

1)         незакінчене виробництво на початок місяця        10000 од.;

2)         почато обробкою у звітному місяці            40000 од.;

3)         закінчено обробкою і передано у цех № 2 48000 од.;

4)         незакінчене виробництво на кінець місяця (обробка виконана на 50%)          2000 од.

2.         За сумою витрат, грн.

1)         незавершене виробництво на початок місяця: – основні матеріали      4000 – витрати на обробку (40% готовності)     1витрати звітного місяця:

– основні матеріали  22000

– витрати на обробку           18000

Необхідно визначити кількість умовних еквівалентних оди-ниць готової продукції, собівартість одиниці готової продукції (за елементами витрат і всього), собівартість всього випуску го-тової продукції та незавершеного виробництва на кінець місяця методами середньозваженої собівартості та ФІФО.

Завдання 3.27

Фірма «Апельсин» виробляє фруктові соки. На початок міся-ця було у незавершеному виробництві 4250 од. продукції. Усі фрук-ти відпущені у виробництво, витрати на обробку склали 70% готов-ності. Витрати на незавершене виробництво складали: матеріали – 4607 грн, обробка – 3535 грн. Протягом місяця відпущено у вироб-ництво матеріалів на 61300 од. продукції вартістю 71431 грн. Прямі витрати на оплату праці склали 19760 грн, накладні витрати спи-сані на виробництво за нормою 160% від прямих витрат на оплату праці. На кінець місяця у виробництві залишилося 3400 од. неза-вершеної продукції, обробку яких виконано на 50%.

Необхідно визначити:

1)         собівартість одиниці продукції, використовуючи методи середньозваженої собівартості та ФІФО;

2)         собівартість готової продукції;

3)         вартість незавершеного виробництва на кінець місяця.

Завдання 3.28

Підприємство «Амурське» використовує попроцесну сис-тему обліку витрат з розрахунком умовних еквівалентних оди-

ниць продукції. За звітний період почато обробкою 180000 од. продукції, закінчено і передано на склад готової продукції 200000 од. Залишки незавершеного виробництва становили:

 

Залишки незавершеного виробництва      Кількість одиниць     Відсоток готовності

 

           

            за витратами матеріалів       за витратами обробки

На початок періоду   40000  60        35

На кінець періоду      20000  75        40

Визначити кількість умовних еквівалентних одиниць про-дукції за звітний період методами середньозваженої собівартості та ФІФО.

Завдання 3.29

Підприємство «Придніпровське» виготовляє продукцію, що проходить послідовну обробку у двох підрозділах. У підрозділі № 1 незавершене виробництво на початок місяця складало 7000 од. продукції, а на кінець місяця – 12000 од. За місяць виготовлено і передано на склад 185000 од. готової продукції. Витрати на ви-робництво склали:

 

Період Матеріали      Витрати обробки

Незавершене виробництво на початок місяця, грн         3040    6540

Ступінь готовності, %          100      45

За звітний місяць, грн          60000  430000

Незавершене виробництво на кінець місяця – ступінь готовності, %   100      40

Необхідно визначити, використовуючи методи середньо-зваженої собівартості на ФІФО:

1)         кількість умовних еквівалентних одиниць продукції за звітний період;

2)         собівартість умовної еквівалентної одиниці продукції;

3)         собівартість готової продукції та незавершеного вироб-ництва на кінець місяця.

Завдання 3.30*

Підприємство «Балка» виробляє і реалізує один вид про-дукції. Показники його роботи за перші два місяці нового року такі:

Глава 3

 

Показник        Січень Лютий

Обсяг виробництва, од.       1500    1000

Обсяг реалізації, од.  1000    1200

Ціна реалізації, грн за од.     130      130

Змінні виробничі витрати на одиницю продукції, грн    70        70

Постійні виробничі накладні витрати, грн            46000  46000

Постійні адміністративні витрати, грн       20000  20000

Залишків готової продукції на початок року не було. Реалі-зована продукція оцінюється при її вибутті за методом ФІФО (за ціною перших надходжень).

Необхідно:

1)         скласти звіт про прибутки та збитки підприємства за ко-жен місяць, зокрема методом повного розподілу витрат і мето-дом маржинального калькулювання змінних витрат;

2)         дати коментар одержаних результатів.

Завдання 3.31

Підприємство «Дунайське» виробляє і реалізує два види про-дукції (А і Б). Облік запасів ведеться на підприємстві за середньо-зваженою оцінкою. Залишків готової продукції на початок року не було. Результати діяльності за січень і лютий наведено в таб-лиці:

 

Показник        Вид продукції

 

            А         Б

Обсяг виробництва, од. – січень – лютий 400 450           500 600

Обсяг реалізації, од. – січень – лютий        350 450           400 650

Ціна реалізації, грн. за од.    30        25

Змінні витрати на одиницю продукції, грн: – пряма оплата праці – прямі витрати матеріалів –змінні виробничі накладні витрати      4

10

5          5 7 3

Разом змінних витрат на одиницю продукції       19        15

Сума постійних накладних витрат у січні становила 3850 грн, у лютому – 3500 грн. Їх прийнято розподіляти пропорційно пря-мим витратам на оплату праці.

Необхідно:

1)         скласти звіти за січень і лютий про фінансові результати діяльності підприємства з повним розподілом витрат і з кальку-люванням змінних витрат та оцінити залишки готової продукції на кінець місяця;

2)         дати економічну оцінку одержаних результатів.