Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Глава 2 КЛАСИФІКАЦІЯ І ПОВЕДІНКА ВИТРАТ. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ «ВИТРАТИ–ОБСЯГ–ПРИБУТОК» 2.1. Склад витрат підприємства та їх регламентація в Україні : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

Глава 2 КЛАСИФІКАЦІЯ І ПОВЕДІНКА ВИТРАТ. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ «ВИТРАТИ–ОБСЯГ–ПРИБУТОК» 2.1. Склад витрат підприємства та їх регламентація в Україні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

У кожній галузі народного господарства є специфічні особ-ливості організації виробничого процесу, а отже, і складу та струк-тури виробничих витрат. Але, незважаючи на галузеві особли-вості, завжди у процесі виробництва беруть участь засоби праці, предмети праці та робоча сила, а у деяких галузях – природні ресурси (земля, сонячна енергія тощо). Використання цих еле-ментів виробництва зумовлює витрати підприємств у процесі їх господарської діяльності. Ці витрати здійснюються у вигляді вар-тості використаних предметів праці (сировини, матеріалів, пали-ва тощо), витрат на оплату праці та частини вартості використа-них засобів праці у розмірі їх амортизації. Природні фактори, як правило, грошової оцінки не мають, і їх використання не збільшує суми витрат на виробництво.

Практично витрати обліковують у розрізі окремих статей: сировина та матеріали, оплата праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація основних засобів, паливо і енергія на техно-логічні потреби, витрати на ремонт основних засобів і т. ін.

Склад витрат, які відносяться на собівартість виготовленої продукції у бухгалтерському обліку, регламентується Положен-ням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», а у по-датковому обліку – Законом України «Про оподаткування при-бутку підприємства» (у редакції Закону № 283/ 97 від 22.05.1997 р. зі змінами і доповненнями).

У зв’язку з тим, що П(С)БО 16 «Витрати» має досить загаль-ний (концептуальний) характер і не враховує особливості кож-ної галузі виробництва, міністерствам та відомствам надано пра-во розробляти методичні рекомендації з питань організації об-ліку витрат та калькування собівартості продукції у відповідних галузях.

Більшість міністерств та інших центральних органів управлін-ня розробили і затвердили рекомендації для відповідних галузей. Це такі документи, як:

– Методичні рекомендації з формування собівартості про-дукції (робіт, послуг), затверджені Державним комітетом про-мислової політики України 02.02.01 р., № 47;

– Методичні рекомендації з формування собівартості пере-везень (робіт, послуг) на транспорті, затверджені Міністерством транспорту України 05.02.01 р. № 65;

– Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування у торговельній діяльності, затверджені Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України 22.05.02 р., № 145 та ін.

Подібні рекомендації затверджені з обліку витрат і кальку-люванню собівартості у сільському господарстві, житлово-кому-нальному господарстві, будівельно-монтажних робіт, проектно-пошукових робіт, послуг зв’язку тощо.