Розділ VІІІ. Ряди § 8.1. Ряди. Основні означення рядів. Збіжність рядів.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 
300 301 302 303 

Загрузка...

Ряд геометричної прогресії. Властивості збіжних рядів.

Необхідна умова збіжності. Гармонічний ряд

Нехай дано числову послідовність U. Вираз вигляду

U, + U„+ U„ + ... + U + ...,     (8.1)

12        3          п

або, що теж саме, вигляду

V U = U, + [/„ + U„ + ... + U + ...

/ ' п      1          2          3          п

п=\

називають числовим рядом (або просто рядом). Числа U,, [/„, [/„, ...,

 1' 2' 3

С/, ... називаються членами ряду, U. — перший член, [/„ — другий

п          1          2

член, ... , U — п-й або загальний член ряду. Для того, щоб задати ряд (8.1), досить задати його загальний член. Наприклад, взявши

(7 =     , (7 = (-1)"+1, (7=ге (га = 1, 2, 3, ...),

П         <ПҐ<П_\_'\\    П         П

дістанемо відповідно ряди:

111      1

т + гт + ^ + - +           т + •••>           (8.2)

1-2 2-3 3-4     п(п + \)

1 - 1 + 1 - 1 + ... + (-1)"+1 + ...,        (8.3)

1 + 2 + 3 + ... + п + ...            (8.4)

3 кожним рядом вигляду (8.1) будемо пов’язувати (ставити у

відповідність) суми

S, = U,, і і'

5", = U, + [/„,

2          12'

S3 = Ul + U2 + U3,

(8.5)

S = U, + [/„ + [/„ + ... + [/

n          1          2          3          n

які називаються частковими сумами цього ряду. Часткові суми ряду утворюють деяку числову послідовність його часткових сум Sn. Ряд

(8.1) називається збіжним, якщо збігається послідовність його част-кових сум 5 , тобто якщо існує скінчена границя lim Sn = S. Число

S при цьому називають сумою ряду (8.1) і записують S = U. + Un + UQ

 12       3

CO

+ ... + U, ... , або S = ^ U ■ При цьому вважають також, що ряд

п=\

(8.1) збігається до числа 5. Якщо ж послідовність часткових сум (8.5) ряду (8.1) розбігається, то ряд (8.1) називається розбіжним. У цьому випадку ряд не має суми.

Дослідимо на збіжність ряди (8.2) - (8.4). Оскільки

1          1          1

            77 = ~ (п=\, 2, ...),

п(п + ї) П П + \

то и-ну часткову суму ряду (8.2) можна подати у вигляді

1          1          1          1          1          1 1

S =       +          +          + ... +— = (1 ) + (     ) +

1-2 2-3 3-4     п(п + 1)          2          2 3

1          1          1          1          1

+ (—   ) + (     ) = 1

3 4       п п + 1            п + 1

Звідси зрозуміло, що ряд (8.2) збігається і має суму яка дорівнює

1

S = 1іт5и = 1іш(1       ) = 1.

ГС->со           и^-со  J2 + 1

Часткову суму 5 ряду (8.3) запишемо у вигляді

1, якщо n - непарне число

Sn = 1 - 1 + 1 - 1 + ... + (-1)"+1 =

0, якщо n - парне число

Ця послідовність 5 - розбігається, отже, і розбігається і ряд (8.3). Часткова сума 5 ряду (8.4), що дорівнює

 п(п + ї)

S = 1 + 2 + 3 + ... + п =         ,

2

прямує до +со при п —> +со. Отже, і ряд (8.4) розбігається.

Розглянемо ряд, що складений з елементів геометричної прогресії. Такий ряд називають геометричним рядом:

Розділ VIII. Ряди

a + aq + aq2 + ... + aq"'1 + ... (8.6)

Число q — знаменник геометричної прогресії. Покажемо, що гео-

метричний ряд (геометрична прогресія) збігається тоді і тільки тоді,

коли знаменник прогресії за модулем менший від одинці. Позначи-

мо через S и-ну часткову суму ряду (8.6), дістанемо:

S = a + aq + aq2 + ... + aq"'1.

S q = aq + aq2 + ... + aq".

Звідси

S - Sq = a - aq",

a-aqn a aq"

\-q \-q \-q

 „ a

Якщо \q\ < 1, TO 5 = limo =   . Таким чином, якщо \q\ < 1,

TO геометрична прогресш (8.6) збігається l u сума дорівнює $

\-q Якщо |#| > 1, TO

S = Hm.S = lim(          ) —> oo.

Якщо q = 1, TO

S = a + a + a + ... + a = na^t oo ( n —> <x> ). Якщо q = -1, TO

[a, ящо п-непарне число

S = a - a + a - ... + (-l)"~ia = i „

"           l и, якщо п-парне число

i отже, послідовність 5 — розбігається.

Таким чином, у всіх трьох інших випадках геометрична прогре-сія розбігається.

Ряд вигляду

11        1

1 + — + —+ ... + — + ...       (8.7)

2 3       п

називаються гармонічним рядом. Доведено, що гармонічний ряд розбігається.

Числовий ряд вигляду

V 1      11        1

np        2p 3p

/,— = 1 + — + — + ... + — + ...       (8.8)

називається узагальненим гармонічним рядом. Доведено, що при

р < 1 узагальнений гармонічний ряд розбігається, а при р > 1 цей ряд збігається. При р = 1 маємо гармонічний ряд (8.7).

Необхідна ознака збіжності ряду. Якщо ряд 'Y_Un збігається,

п

то його и-ний член U — прямує до нуля при п —> да ;

1ітС/и =0.       (8.9)

fZ^-co

Якщо и-ний член не прямує до нуля при п —> да, то ряд розбі-гається.

Наприклад, ряд

12 3     п

+ з + — + ... +

3 5 7    2п + 1

розбігається, так як

 тт       п          1

н

lime/ = lim        = — Ф 0.

K^°° 2п +1 2

Підкреслимо, що розглянута ознака є лише необхідною, але не є достатньою, тобто із того, що и-ний член ряду прямує до нуля, не слідує, що ряд збігається, ряд може і розбігатися.

Наприклад, гармонічний ряд

11        1

1 + — + — + ... + — + ...

2 3       п

розбігається, незважаючи на те, що

lime/ = lim— = 0.

Розділ VIII. Ряди