4.7.3. Використання еластичності в економічному аналізі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 
300 301 302 303 

Загрузка...

В економіці розглядають кілька видів еластичності.

I. Еластичність попиту відносно ціни.

Вивчається залежність попиту d на товар від ціни р на нього. Залежність попиту від ціни опишемо за допомогою формули d = dip).

В багатьох економічних дослідженнях необхідно встановити не величину попиту при кожному конкретному рівні ціни, а характер зміни попиту при вказаній зміні ціни. В такому випадку знаходять еластичність попиту відносно ціни. В наших позначеннях:

Е (d) = a (р).

Р          d(p)

Еластичність попиту відносно ціни визначає, на скільки відсотків зміниться попит на товар, якщо ціна на нього збільшиться на 1%. Так як в більшості випадків попит являється спадною функцією ціни

р і d'{p) < 0, то щоб уникнути від’ємних чисел, в таких випадках при вивченні еластичності попиту приймають

Е (а) = —f a ( v) ■

р          d(p) УР)

Знак «-» показує, що попит зменшується при збільшенні ціни.

 "          • .о      1          1

Приклад 4.29. Нехаи функція попиту лшшна a = 5 - — р, то

2

E(d) =

V Г 11 Р

10-р

5-±р

p          1

1 Якщо р = 2, то Е (а) = —. Це означає, що при збільшенні ціни на

р          4

 1

1% попит спадає на — %. Якщо^ = 5, показник еластичності дорів-4

нює 1. Збільшення ціни з 5 до 5,05 призводить до зменшення попиту

на 1%. Якщо^» = 9 попит зменшується на 9%.

Вважають, що попит еластичний, якщо підвищення ціни на 1% відпо-відає підвищенню попиту більш ніж на 1%, тобто Е (d) > 1, попит ней-тральний, якщо £ (я) = 1, попит нееластичний, якщо Е (а) < 1.

Іншими словами, попит на товар еластичний, якщо невелика зміна ціни товару веде до значної зміни попиту на товар. Коли зміна ціни веде до порівняно невеликої зміни величини попиту попит являєть-ся нееластичним.

Дослідимо динаміку виручки при різних видах попиту.

Виручка від продажу даного товару при ціні р складає

и=р- d{p).

Гранична виручка дорівнює

du ,.     „,         ,.          р          ,. ,        ,

— =а(р) + р- d (р) = а(р)(1 +            ) = а(р)(і - Е(а)).

dp        d(p)     р

Розділ IV. Диференційне числення функції однієї змінної

к          du

а)         Якщо попит еластичний, тобто Е (а) > 1, то — < 0 , і з підви-

р          dp

щенням ціни виручка від продажу товару понижається.

б)         При нейтральному попиту Е (а) = 1, — = 0, і виручка прак-

р          dp

тично не залежить від ціни.

в)         При нееластичному попиті (0 < Е (d) < 1) виручка збільшуєть-

du 0 ся з ростом ціни, так як в цьому випадку — >.

dp

Із розглянутого вище видно, що знання еластичності попиту на даний товар дозволяє прогнозувати направлення зміни виручки під впливом росту або зниження ціни. Очевидно, що кожній фірмі вигід-но, щоб попит на її продукцію був як можна більш нееластичним, так як в такій ситуації існує можливість призначення порівняно високі ціни.

Еластичність пропозиції визначається аналогічно еластичності попиту Для диференційованої функції 5 = S(p) формула еластич-ності приймає вигляд

 ^ V dS

Е (5) = .

р          S(p) dp

На відміну від формули еластичності попиту у формулі еластич-ності пропозиції відсутній знак «-». Це пов’язано з тим, що з ростом ринкової ціни на товар пропозиції на цій товар зростають. Кожному підприємству вигідно реалізувати свою продукцію, через це 5 = S(p) -

dS зростаюча функція і — > 0. dp

Пропозиція називається еластичною, якщо Е (5) > 1, нееластич-ною, якщо 0 < Е (S) < 1, і нейтральною, якщо Е (S) = 1.

Ціна, при якій величина попиту дорівнює величині пропозиції, називається ціною рівноваги.

В точці М величина попиту дорівнює величині пропозиції, р -ціна рівноваги.

d(p) d(S)

S(p) = d(p)

 

P Рис. 4.3.