1.6. Переведення чисел із однієї системи в іншу.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 

При розв 'язуванні задач на ЕОМ початкові дані, як правило, задаються в десят-ковій системі числення, утій же системі треба одержати результат. Однак майже всі машини працюють не в десятковій системі, а в якій-небугь іншій, наприклад у двійковій. Тому виникає необхідність переведення чисел із однієї системи в іншу. При розгляді правил переведення чисел із однієї системи числення в ішпу обмежимось лише системами числення з невід'ємною базою. Оскільки переведення від'ємних чисел зводигься до переводу абсолютних величин і приписування їм знаку мінус, то досить розглянуги перевід додатніх чисел.

Переведення чисел системи P в систему Q з допомогою арифметики системи Q.

Символічно такий перевід будемо позначати P—>Q(Q). Для того щоб число N, записане в системі Р:

N = (ап, ап , ..., a , a , a , ..., a ) перевести в систему Q, користуючись арифметикою системи Q, потрібно:

а)         записати число Ny вигляді:

N— ап-10п+ ап -10""1 + ... +я -Ю' + я -10°+ a -10_1 + ... + ат-Шт;

б)         замінити основу 10 і всі цифри а.(і—п, п-\, ..., -т) системи Р їхніми

зображеннями в системі Q;

в)         зробити обчислення, користуючись арифметикою системи Q.

Приклади:

а)         Перевести число 10110,11 з двійкової системи числення у десяткову

(2—>10(10)) .

Оскільки

10110,11 — 1-104 + 0-103 + 1-102 + 1-10' + 1-100 +1-10_1 + 1 • 102 , то замінивши основу системи числення - числом два, отримаємо:

1 -24 + 0-23 + 1 -22 + 1 -2і + 0-2° + 1 -2_1 + 1 -2~2 . Провівши обчислення, користуючись арифметикою десяткової системи чис-лення, дістаємо число 22,75,„.

Отже,  10110,11 = 22,75

б)         Перевести число 27,5,„ з десяткової системи числення удвійкову (10—»2(2)).

Оскільки

27,510 — 2-101 + 7-10° + 5-10-1, то, замінивши основу 10 і цифри 2, 7, 5 їхніми зображеннями у двійковій системі числення, отримаємо:

10-10101 + 111-1010°+ 101-1010х. Зробивши обчислення, користуючись арифметикою двійкової системи чис-лення, одержимо число 11011,1,. Отже, 27,5, = 11011,1,

в)         Перевести число 634,528з вісімкової системи числення удесяткову(8 —> 10(10)).

Подавши це число у вигляді

6-102 + 3-101 + 4-10° + 5- 10 і + 2-Ш2, і замінивши основу 10 - числом 8 (цифри 6, 3, 4, 5, 2 мають те саме зображення в десятковій системі числення) отримаємо:

6-82 + 3-81 + 4-8° + 5-81 + 2-8~2 . Зробивши обчислення, користуючись арифметикою десяткової системи чис-лення, одержуємо число 412,93750,„. Оіже, 634,528 = 412,9375010

г)         Перевести число 98,610 з десяткової системи числення увісімкову(10—»8(8)) .

Зобразивши це число у вигляді

9-10' + 8-10° + 6-101, ізамінившиосновучисло Юі цифри9, 8, 6 їхнімизображеннямиувісімковійсистемі числення, одержимо:

11-12' + 10-12° + 6-12: Зробивши обчислення, керуючись арифметикою вісімкової системи числення дістанемо число 142,4„. Отже, 98,6 — 142,4„.

 8         10        8

Переведення чисел системи Р в систему О за допомогою арифметики системи Р.

Символічно таке переведення будемо позначати Р—^(Р^.Оскільки для пере-ведення будь-якого числа досить вміти переводити його дробову та цілу частини, то можна розглянути обидва ці випадки окремо.

Перевід цілих чисел. Нехай ціле числоЖ, записане в системі Р, треба пфевести в систему Q. Оскільки N - ціле число, то його зображення в системі Q буде мати вишяд:

N = (b b ,...b,b.), тобто

N = bn-\0" + bnl-\0nl + bn2-l0"'2 + ... + b -101 + b0-l0°, де b(i — 0,1, ..., k) - цифри системи Q, які потрібно визначити, a 10 - основа системи Q.

Замінимо цифри b , b , ..., bkі основу 10 системи Q їхнім зображенням в системі Р. Нехай а. є зображенням цифри b.(i — 0,l, ..., k),aq - зображенням основи системи Q в системі Р.

Тоді

N = а.ак + а, ,акл + ... + а,а + а..

к-1       к-\J      1J        0

Поділивши обидві частини одержаної рівності на а, одержимо остачу а. і частку

Nl — akqk~l + я qk~2 + ... + a . Якщо тепер частку N. розділити на а, то одержимо остачу a. і частку

N — а,ак'2 + а, ,ам + ... + а..

2          к-1       к-\J      2

Повторюючицей процескразів, мипослідовно знайдемовсі числаa , a , ..., ak , причому остання частка N. = х,. Ділення виконуємо, користуючись ари0метикою системиР.

Таким чином, при послідовному діленні числа і часток, які одержуються при діленні, на основу системи, записану в системі, тобто на q, одержимо у вигляді остач від ділення цифри, потрібні для зображення числаТУв системі Q, записані в системі Р. Послідовне ділення проводиться до того часу поки не одержигься частка, менша за q. Ця остання частка дасть нам цифру числа N, записану в системі. При діленні користуються арифметикою системи Р.

Приюіади

а) Потевести число 6510 з десяткової системи числення удвійкову (10—>2(10)). Оскільки:

 

і десяткові цифри 0, 1 мають те саме зображення в двійковій системі числення, то

65 = 1000001

10        2

б) Перевести число 325 10 з десяткової системи числення у вісімкову (10—»8(10)). Оскільки:

_40 8

_325 320

5 40 5

\ 0 /

і десяткові цифри 5, 0 мають те саме зображення у вісімковій системі числення, то

325 = 505.

10        8

в)         Перевести число 3060,„з десяткової системи у шістнадцяткову ҐЮ—>16 (10)).

Оскільки:

3060 16

16        191 16

_146    16 11

144      31

_20      16

16        15

а десяткові цифри 15, 11 зображаються в шістнадцятковій системі числення як F'\ В, 3060 = BFA.

10        16

г)         Перевести число 1110112з двійкової системи числення у десяткову (2—»10(2)).

Користуючись арифметикою двійкової системи числення, одержимо:

1010

_1110П 1010

_10011 1010

1001

Двійкові числа 101 та 1001 в десятковій системі числення мають зображення 5 і 9 відповідно, 111011 = 5910 .

Переведення правильних дробів. Нехай D - правильний дріб, записаний в сис-темі Р. Припустимо, що треба перевести дріб в систему Q. Нехай зображення D в системі 0 знайдено і воно має вигляд D = 0, b b Ь, ... .

•^        -1 -2 -J

тобто

D = b х- 10 і + b2-10~2 + b 3-10^ + ... , де b , b ,Ь ,... — цифри, a 10 основа системи Q.

Замінивши цифри b,, b „, b.,.... іоснову 10 їхніми зображеннями a,, a., a., ... , i q системи P, одфжимо:

D = a ^-q1 + a2-q~2 + a^-q~3 + ... . Помножимо дві частини одфжаної рівності на q. Одержимо число, ціла части-на якого а1 і дробова частина D — a 2-q~l + a 3-q~2 + ... .

Помноживши D, на q, одержимо число, ціла частина якого a, і дробова

D2 = a 3-qA + ... . Повторюючи множення потрібну нам кількість разів, ми знайдемо одну за од-ною цифри, потрібні нам для зображення числа D в системі Q. При множенні кори-стуємося арифметикою системи Р.

Таким чином, при послідовному множенні числа D і дробових частин добугків, які одержуються при множенні на основу Q, записану в системі Р, тобто на q, одер-жимо у вигляді цілих частин добутків цифри, потрібні для зображення числа D в системі Q. Множення виконуємо, користуючись арифметикою системи Р.

Приклади:

а) Перевести число 0,5625 з десяткової системи числення у вісімкову

 г         10        J          J

(10—>8(10)). Оскільки:

0,         5625

            X

            8

4          5000

            X

            8

4          0000

і десяткова цифра 4 має те саме зображення у вісімковій системі числення, то 0,562510 = 0,448

б) Перевестичисло 0,37510 з десяткової сисгеми численняудвійкову (10—>2(10)).

Оскільки:

0,         X         375

2

0          X         750

2

0          X         500

2

1                      0

і десяткові ци.ри 0, 1 мають те саме зображення в двійковій системі числення, то 0,37510 = 0,0012

в) Перевести число 0,554163 шістнадцяткової системи числення удесяткову (16 ^ 10(16)).

Оскільки:

 

0,         5В4

            X

            A

3          968

            X

            A

5          810

            X

            A

6          EA

            X

            A

9          04

            X

            A

0          28

            X

            A

1          9

            X

            A

5          A

            X

            A

6          4

            X

            A

2          8

            X

            A

5          0

i шістнадцяткові цифри 5, 5, 5, 6, 0, 1, 2 мають таке ж саме зображення і в десятковій системі числення, то0,55416 = 0,356901562510 .

Зауваження: Найзручніше при переводі чисел з системи численняР в систему Q користуватися арифметикою системиР, яшцор > q.

Перевід чисел системи Р в систему О і навпаки, якщо р = дк.

Нехайр — qk, де —р і q цілі додатні числа. У цьому випадку загальні правила переводу значно спрощуються.

Для того, щоб перевести число системи Р в систему Q щжр — qk, досить кожну цифру цього числа замінити відповідним А>розрядним числом в системі Q.

Для того, щоб перевести число системи Q в систему Р при р — qk, досить, рухаючись від коми вліво і вправо, розбити всі цифри числа на групи no к цифр у кожній (крайні групи доповнюються нулями, якщо це потрібно) і кожну групу замі-нити відповідною цифрою системи Р .

Приклади:

а)         Нехай/> = 8, g = 2, А; = 3

435,641 = 100 011 101, 110 100 001, (8—»2) ; 751,2378=111 101001,010 011 1112 (8^2); 1 001 111 001 010, 110 111 000 11 = 001 001 111 001 010, 110 111 000 110 = 11712,6706.

 2         2          a

(2 —> 8) .

Трирозрядне двійкове число, яке відповідає певній вісімковій цифрі, називаєть-ся тріадою. Відповідність між вісімковими цифрами і тріадами така:

0          = 000   2 = 010           4 = 100           6 = 110

1          = 001   3 = 011           5 = 101           7 = 111 .

б)         Нехай/> = 16, q = 2, к— 4 .

^4356,9£1116 = 1010 0011 0101 0110, 1001 1110 0001 00012 (16—>2) ; 48АВ,С94І?16 = 0100 1000 1010 1011, 1100 1001 0100 1110 (16 —>2) ; 1 110 001 101 001 010,100 000 1110101 = 1110 0011 0100 1010, 1000 0011 1010 10000 =

 2         2

=£344,83.48 (2 —> 16) .

10        2          8          16

0          0          0          0

1          1          1          1

2          10        2          2

3          11        3          3

4          100      4          4

5          101      5          5

6          110      6          6

7          111      7          7

Відповідність між цифрами в різних системах числення вказана в таблщі:

 

10        2          8          16

8          1000    10        8

9          1001    11        9

10        1010    12        A

11        1011    13        В

12        1100    14        с

13        1101    15        D

14        1110    16        Е

15        1111    17        F