5.3. Правила диференціювання.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 

Визначення похідної не лише дозволяє встановиги її фізичний та геометричний зміст, а й дає спосіб обчислення похідної функції. Для цього необхідно виконати наступні чотири кроки:

-          задати приріст аргументу Дх;

-          знайти приріст функції АДх) =j{x+Ax) —fix);

-          скласти відношення приросту функції до приросту аргументу;

-          обчислити границю складеного відношення. Наприклад: Знайдемо похідну функції^ — х2. Зробимо послідовно вказані чотири кроки:

-          нехай приріст аргументу буде Ах;

-          знайдемоАу = у{х+Ах) -у{х)={х+Ах)2 -х2 = х2+2хАх+{Ах)2 -х2 =2хАх +(Ах)2=

- Дх(2х+Дх).

Лу Ах(2х + Ах) „

-          складемо відношення ^ =І   ' = 2х + Дх;

Ах       Ах

Ау _

-          обчислимо границю відношення шп— - Ііш (2х + Ах) - 2х.

Отже, у '= (х2)' = 2х.

По наведеній схемі можна встановити також похідні суми, добугку частки еле-ментарних функцій. Як приклад, введемо правило знаходження похідної суми двох функцій.

Нехай функцію>' —f(x) можна представигиувигляді алгебраїчної суми функцій и та v, диференційованих в т. х, тобто^ — u+v.

Знайдемо у', використовуючи схему

-          нехай приріст аргументу Ах;

-          зкайдемоАу=у(х+Ах)-у(х)=(и(х+Ах)+у(х+Ах))-(и(х)+у(х))=(и(х+Ах)-у(х))+ +(v(x+Ax) - v(x))=Aw+Av;

Ay Aw + Av Aw AV

-          складемо відношення           =          =          1          ;

Ax       Ax       Ax Ax

-          обчислимо границю

Розділ 5. Похідна. Застосуеання похідноїdo дослідження функції 69

Ay       (Аи ДИ           Au       Av

^ = lim — + — = lim — + lim

lim — = lim      1          = lim    ь lim — = u' + v'

Дх-*)Дс Ах^Дх Ax) Ах^ОДх Дх-*)Дс

Отже, похідна алгебраїчної суми двох функцій рівна алгебраїчній сумі похідних доданків:

(M+V)' = и' + у'. Аналогічно знайдемо правила диференціювання добугку та частки:

/ ч' ,     ,           (и\ u'v-uv'

\uv) =uv + uv;

 

v2

Наслідками з правил диференціювання є наступні співвідношення:

і

і \' і \' (С\ CV ,

\Си) = С{и);   — =     —; С =0.

V v )    v

Встановимо правило диференціювання складеної функції. Складеною назива-тимемо функцію, аргумент якої теж функція, TO6TO/(V(X)). Наприклад,

у = vsinx, У = е1+Х\ у = lnll + V X ) ■

Позначивши аргумент як и = и(х), одержимо у = -Ju , де w = sinx; у = е", де

и=1+х2; у = Іпм, де и — 1 + -\ІХ. Функцію и(х) часто називають проміжним аргуме-нтом (внугрішньою функцією).

Теорема. Якщо функція у = fiuixj) диффенційована по и, а и(х) - диференці-йована по х, то похідна функції^ по незалежній зміннійх рівна:

у' = у \и) -и \х) .

Доведення. Згідно означення похідної

у = lim^- •

Ах^оДд;

Домножимо чисельник і знаменник на Аи, тоді:

,           АуАи  Ау       Аи „ ч

v = lim = lim    lim — = у (и)-и (х).

д*->о Аи ■ Ах Дх->о Аи Дх->о Ах

Отже, похідна складеної функції рівна добугку похідної цієї функції по проміж-ному аргументу и на похідну проміжного аргументу:

(у(и(х)))' = у \и) -и \х).

70        Роздіп 5. Похідна. Застосуеання похідноїдо дослідження функції