5.2. Геометричний зміст похідної.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 

Відомо, що швидкість руху точки спрямована по дотичній до її траєкторії в сторону додатного відліку відстані. Тому наприклад, визначення швидкості польогу кулі (снаряда) за її траєкторією, швидкість руху будь-якої планети по її орбіті вимагає визначення напрямку дотичної до кривої. Напрямком дотичної вважають кут між дотичною і додатнім напрямком осі абсцис.

Введемо понятгя дотичної до кривої.

Дотичною до кривої BTJ називають граничне положення січної^5 при пере-міщенні т. В в т.А (див. рис. 1).

Проведемодотичну Гдо графіка фуіжції у — fix) в т. А(х„ у„) і січнуАВ, (т. В(х„ у,)) з куговим коефіцієнтом к, — top, (рис. 2). 3 трикушика^ЯР знайдемо:

і           Уі ~ Уп Ау

кх = tg фх = —            = —

х1—х0 Ах

66        Розділ 5. Похідна. Застосуеання похідної до дослідження фунщії

січна січна

дотич-на

Y t

X

Рис. 1.

Тоді

Вважаємо, що т. А є фіксованою, а т. В необмежено наближається до точки^.

січна АВ наближається до дотичної Т;

х1 —>х0, отже Ах ^>0;

кут ф, —> ф, де ш - куг нахилу дотичної Тдо осі ОХ.

 

Тому, що tg ц>1 - неперервна функція (випадок ф.

мемо:

           

л

не розглядаємо), мати-

 

tgcp = limtgcpj = lim

АУ

у' ■

Отже, геометричним змістом похідної е тангенс куга нахилу (кутовий кое-фіцієнт) дотичної до графіка функції в заданій точці.

 

Хо       Х\

рис. 2.

Розділ 5. Похідна. Застосуеання похідноїдо дослідження функції 67

3 геометричного змісту похідної видно, що не в кожнійточці неперервної фуіжції можна провести дотичну (рис. 2а), тобто не в кожній точці існуватиме похідна. Це підтверджує, що обфнена теорема до приведеної в п. 4.1 невірна.

Геометричний зміст дозволяє також встановити значення похідної в будь-якій точці графіку функції (рис. 2а).

у' не існує

 

у'=0

X

Рис. 2а.

Як відомо, буць-яка не вергикальна пряма, що проходигь через т. А(х„ у„) визна-чається рівнянням:

у = уЛМх — хЛ,

де к - кутовий коефіцієнт прямої Т. Таким чином, рівняння дотичної до графіка функції у — /Гх) в заданій точці Жх„, у„) матиме вигляд:

v = КУп) + /*' ОООс - *Д

а рівняння нормалі в заданій точціЖх^ уЛ

(х — х0) .

у = у0

           

f'(x0)

 

Наприклад, рівняння дотичної до графіка функції j{x) — х2+2х -1 в точці х—1 матиме вигляд

у — 4(х - 1) +2 — 4х - 2, а рівняння нормалі в цій точці

у—2 - 1/4(х - 1) — 2,25 - 0, 25х,

оскільки f'(x) = 2х + 2, /'(1) = 4, /(1) = 2.

68        Розділ 5. Похідна. Застосуеання похідної до дослідження фунщії