14.4. Дії над векторами, заданими своїми координатами.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 

1.         При додаванні двох, або більше векторів їх відповідні координати додаються:

(xx;yx;zx) + (x2;y2;z2) = (xx+x2;yx+y2;zx+z2). Дійсно:

(xj + У\1 + ZS] + (хії + Угі + zik) = {х1+х2)ї + (у1+у2)] + (zx + z2 )к.

2.         При відніманні векторів відповідні координати віднімаються:

{хйУйгі)~{х2'У2'г2)~\хІ ~хі'іУ\ ~Уі'гІ ~z2)-Доведення аналогічне попередньому.

3.         При множенні вектора на число всі координати множаться на це число.

Справді, для вектора (Хх \ ух \ Zx ) та числа X маємо: X{xx;yx,zx) = х[хх1 + yj + гхЩ = (Хххї + XyJ + Xzxk} = (Xxx;Xyx;Xzx.

4.         Скалярний добуток двох векторів (хх \ух \ zx), (х2 \ у2 \ z2 ) дорівнює сумі

добутківвідповіднихкоординат: (xx',yx',zx) -(x2',y2',z2) — ххх2 + уху2 + zxz2.

СпРавді:         /           _ -\ /    _          -\

(xx;yx;zx) • (x2;y2;z2) = (хх1 + yj + zxkj- [x2l + y2j + z2kj =

= xxx2n + xxy2Tj + xxz2Ik + yxx2]I + yxy2]j + yxz2]k + zxx2kl +

+zxy2kj + zxz2kk

Оскільки cos90° = 0, cosO0 = 1 виконується Jf = Jj = kk = 1,a y = Jk = Jk = 0-Отже, ми можемо записати

(xx;yx;zx)-(x2;y2;z2) = xxx2 + yxy2 + zxz2 .

5.         Векторний добуток векторів a\Xx\yx\Zx\ i b ( X2; y2; z2 ) заданих своїми

координатами обчислюється так:

Розділ 14. Вектори

 

i           1          k                                            

                                               v1        z1        -          X1       z1        -          X1       V1

x1        У         z1        —                               / -                                / +                  

                                               .У2      ^2                    X2       ^                      X2       Л

x2        У2       ^2                                                                                                     

= (У1г2 " Z1Z2 )f + (^Х2 - Х1г2 )y + (х^ - У1Х2)І

(я,6,с)

6. Змішанийдобутоктрьохвекторів a\X1;y1;Z1 \, b \Х2;У2;22 ) * с\х3;У3;г3) дорівнює:

X1       Л         Z1

х2        У2       z2

х3        У3       Z3

Дійсно,

ax

 

/'          7          к                                                        

                                               Уа       Za        -          Х„        2а        -          Х„        Уа

*.         Уп       *а        —                               •/ -                              '/ +                  

                                               Уь       'Ч                    ч          Ч                     ч          Уь

Ai        Уь       *Ь                                                                                                     

к,

 

ха        Уа       Za

хь        Уь       Zb

Хс       Ус       Zc

(a,b,c) = ((axb)-c)

 

Уа       Za        ■xr-     Ха       Za        ■Ус +  Ха       Уа       ■Zc =

Уь       Zb                   ХЬ       Zb                   ХЬ       Уь      

Приклад 1.

Знаючи координати векторів a = (2,3,-4); b = (-1;2;1); с = (3;0;2), знайти

координати векторів a + b та a - с . Розв’язання:

3 + й=(2 + (-1);3 + 2;-4 + 1) = (1;5;-3), a-c = (2-3;3-0;-4-2) = (-1;3;-6),

Відповідь: a + Ь = (1; 5; -3); a - с = (-1; 3; -6) . Приклад2.

Знаючи координативекторів р = (-2;1;3) та q = (3;-2;-4) обчислитикоорди-

нативектора 3p-4q. Розв’язання.

3p-4q = 3-(-2;1;3)-4-(3;-2;-4) = (—6;3;9) — (12;—8;—16) = (-18;11;25)

Відповідь: 3g-4q = (-18;11;25).

Розділ 14. Вектори

Приклад 3.

Знаючи координати векторів a = (4;-l;l), Ь = (8;3;3), с = (5;1;1) обчислити: а) скалярний добуток векторів a ■ Ь ; б)векторнийдобутоквекторів axb ;

в) змішаний добуток векторів I a, b, с \. Розв'язання.

a) а-й = 4-8 + (-1)-3 + 1-3 = 32-3 + 3 = 32;

б) а

 

і j к                                                                

                        -1 1                 4 1                   4 -1

4 -1 1  "           33        / -        8 3       J +       8 3

83 3                                                               

 (-1 • 3 - 3 • ї)і — (4 • 3 - 8 • 1)/ + (4 • 3 - 8 • \)к = —6і — 4/ + 20к = (-6;-4;20);

в) (а,Ь,с)

 

4          -1 1                 4          -1        2                      8 3

8          3 3       =          8          3          1)         = 2       5 1

Ь          1 1                   Ь          1          1)                   

 2(8 -1 — 5-3) = -14.

Відповідь: а-Ь = 32; ях& = (-6;-4;20); (а,Ь,с) = -14 ■

На основі наведених вище формуп дій над векторами можна встановити на-ступні умови та співвідношення для ненупьових векторів

a(xl;yl;zl),b(x2;y2;z2), c = (xi;yi;zi). 1. Кут між векторами.

а-Ь = \a\-\b -cos<р■

звідси

cos ср =

 

ХхХг +УіУ2 + Z\Z2

^+yl+zl^x\+y\+z\

2. Умова перпендикупярності двох векторів:

а-Ь = Х[Х2 + ухуг + zxz2 = 0 (вектори перпендикупярні тоді і тільки тоді, коли їх скалярний добуток рівний нупю).

Розділ 14. Вектори

. x y z   ....

3.Умова колшеарності двох векторів: 1 = 1 = 1 (вектори колінеарш тоді і

х2 у2 z2

лише тоді, коли відповідні їх координати пропорційні). 4.Умова компланарності трьох векторів.

(а,Ь,су

У1 У2 У3

(три вектори компланарні тоді і лише тоді, коли їх змішаний добуток рівний нулю). 5. Поділ відрізка АВ у заданому відношенні.

гт         ,, /        \           . n        . AM

Якщоточка М = yx;y;zj дшить відрізокАВувідношенні      = A, токоорди-

»г         і           •          MB

нати точки М знаходяться по формулі:

 

1 + Лх2           у1 + Лу2         Z1 + Az2

х =       ;у =      ;г

1 + Л   1 + А   1 + А

Якщо точка Мділить відрізок^5 навпіл TO A = 1, і координатиточки знаходять-ся згідно формул:

X1 + Ах2        у1 + Ау2         Z1 + Az2

X —    ; у —   ; Z —

2          2          2