Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
19.5. Формування характеру : Загальна психологія : Бібліотека для студентів

19.5. Формування характеру


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Формування характеру — це процес становлення стійких пси-хологічних утворень особистості під впливом об’єктивних і спеціально створених для цього умов, коли її дії та вчинки в ре-зультаті їх багаторазових повторень стають звичними й визнача-ють типову модель її поведінки.

Характер людини формується в процесі її індивідуального життя під провідним впливом суспільних умов. Особливо важли-ву роль у вихованні характеру відіграє активна діяльність особи-стості, і передусім праця як середовище її суспільного буття, спілкування, як необхідна умова її самопізнання та саморе-алізації. В процесі праці виявляються моральні, інтелектуальні, вольові та інші якості особистості, що, закріплюючись під впли-вом певних умов життя, набувають рис характеру.

Реформування, що відбуваються в сучасному суспільстві, по-ява нових ідеалів і цінностей, зумовлених входженням до систе-ми ринкових відносин, створюють передумови для формування рис характеру нової ділової людини.

Серед чинників, які мають для людини життєве значення і впливають на формування її характеру, особлива роль належить вихованню. Виховання організовує обставини життя і спрямовує в потрібному напрямі життєві впливи, підкріплює їх, створює відповідне ставлення до навколишньої дійсності особистості, що формується. Разом з тим воно гальмує негативні впливи, пере-шкоджає закріпленню небажаних звичок і рис її поведінки.

На певному, достатньо високому етапі розвитку особистості починають діяти самовиховання і саморегулювання процесу становлення характеру. Сформовані в процесі виховання потреби, ідеали, установки особистості стають підґрунтям її вимог як до зовнішніх умов життя, так і до самої себе. Вона сама починає організовувати своє життя і виховувати себе, керуючись при цьо-му як власними, так і суспільними ціннісними орієнтирами. По-вною мірою здатність до самовиховання характеру виявляється тоді, коли особистість набуває життєвого досвіду, оволодіває за-садами психологічної культури, коли у неї формується світогляд і остаточно складаються ідеали, відповідно до яких вона починає свідомо планувати своє життя і визначати в ньому своє місце.

Відмінності в характерах помітні вже у дітей молодшого дошкільного віку. У цьому віці, як показує досвід виховання в ди-тячих садках, досить виразно виявляються такі риси: това-риськість, колективізм, ласкавість, сміливість, соромливість, за-мкнутість, охайність, точність, терплячість або примхливість, впертість, різкість та ін. Прояви рис характеру у цьому віці близь-ко стосуються темпераменту.

Особливо важливе виховання характеру в підлітковому віці. Підліток уже не дитина, у нього гострий інтерес до навколишньої дійсності, дуже велика активність, прагнення до праці — фізичної та розумової. Потрібно навчитися організовувати цю активність, навчити підлітків діяти дружно, займатися громадською робо-тою, працювати організовано. Треба мати на увазі те, що невраху-вання у вихованні вікових особливостей підлітків дуже часто зу-мовлює негативізм, браваду, неслухняність, нестриманість, не-вмотивовані вчинки. Разом з тим підлітки чутливі до думки ко-лективу. Вони дорожать оцінкою колективом їхньої трудової, на-вчальної та спортивної діяльності, керуються нею у своїй по-ведінці, і це відіграє значну роль у формуванні їхнього характеру.

Юнаки та дівчата старшого шкільного віку вже досягають фізичної зрілості й здатні виявляти в поведінці, праці та навчанні достатньо сформовані риси характеру: відповідальність, дис-циплінованість, цілеспрямовану наполегливість, принциповість, самостійність.

Дослідженнями формування характеру доведено, що особли-во дієвими чинниками є самостійність і самодіяльність у праці, навчанні. При цьому необхідно поставити юнака чи дівчину в такі умови, за яких вони могли б виявити колективізм, мужність, витримку, працьовитість. Але буде великою помил-кою, якщо виховання в колективі нівелюватиме індивідуальні якості особистості. В колективі потрібно розкривати й зміцнюваЧастина VІ. Індивідуально-психологічні особливості особистості

ти кращі риси характеру кожного члена колективу, формувати яскраву індивідуальність.

Успішне формування рис характеру потребує єдності вихов-них заходів сім’ї, школи та соціального середовища, громадсь-кості.

 

Ключові поняття теми

Характер, структура характеру, тип характеру, акценту-ація, акцентуація застрявання, акцентуація педантизму, акцен-туація демонстрування, акцентуація тривожності, риси харак-теру, моральні риси характеру, вольові риси характеру.

Формалізована структура змісту теми

Характер — індивідуально своєрідне сполучення постійних істотних властивостей особистості, що виявляються в її поведінці.

Групи рис характеру, що виражають ставлення особистості до дійсності:

ставлення до трудової діяльності, ставлення до інших людей, ставлення до самої себе, ставлення до речей та природного середовища.

ХАРАКТЕР

Властивості характеру:

повнота

цілісність

визначеність

сила

Зміст і форма

Риси характеру:

-інтелектуальні

емоційні

вольові

Стійкі риси, що виявляють ставлення особистості:

до самоїсебе

до інших людей

до праці

до речей та природного середовища

Запитання для самостійної роботи

Які риси особистості поєднує в собі характер?

В яких проявах ставлення найповніше виявляється характер особистості?

Які компоненти можна виокремити в структурі характеру?

Які риси характеру особистості є типовими, а які — нетипови-ми?

У чому виявляється акцентуація характеру особистості?

Як поєднуються в характері природні та соціальні чинники?

Яким є механізм формування властивостей характеру?

Як пов’язані між собою характер і темперамент?

Якими є умови формування характеру?

Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю

Чи згодні ви з думкою, що фізіологічним підґрунтям утворен-ня характеру є динамічні стереотипи?

Чи можливі суперечності між змістом і формою характеру?

Чи можна стверджувати, що акцентуація певних рис характе-ру особистості зумовлюється тільки обставинами її життя?

Чи всі стійкі риси поведінки особистості входять до структу-ри її характеру?

Чи всі властивості характеру можуть свідчити про його сфор-мованість?

Чи може характер впливати на особливості прояву темпера-менту?

Чи можна вважати, що соціальний чинник справляє вирі-шальний вплив на формування характеру?

Чи можна погодитися з твердженням, що деякі риси характе-ру можуть передаватися спадково?

Завдання та проблемні ситуації

У чому може виявлятися вплив характеру на темперамент? В якому напрямі та за яких умов цей вплив може відбуватися?

Які риси поведінки людини свідчать про силу її характеру? Якими є психологічні умови формування сильного характеру?

Чим пояснити, що найповніше характер людини виявляється в складних, критичних ситуаціях?

Частина VІ. Індивідуально-психологічні особливості особистості

4. Чи правомірне з погляду психології твердження: «Характер гартується у боротьбі»? Аргументуйте свою думку.

Список використаної та рекомендованої літератури

Бодалев А.А. Психология о личности. — М., 1988.

Загальна психологія: Підруч. для студентів вищ. навч. за-кладів / За загальн. ред. акад. С.Д. Максименка. — К.: Форум, 2002.

Левшпов Н.Д. Психология характера. — М., 1969.

Леонгард К. Акцентуированные личности. — К.: Вища школа, 1982.

Максименко С.Д. Общая психология. — М.: Рефл-бук, К.: Вак-лер, 2001.

Немов Р.С. Психология. — М.: Просвещение, 1995.

Норакидзе В.Г. Методы исследования характера. —Тбилиси, 1989.

Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. — М.: Про-свещение, 1977.

Психологія / За ред. Г.С. Костюка. — К.: Рад. школа, 1968.

Психология индивидуальных различий: Тексты. — М.: Изд-во МГУ, 1982.

Страхов М.В. Психология характера. — Саратов, 1970.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

МАКСИМЕНКО Сергій Дмитрович

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Видання 3-є, перероблене та доповнене

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б.А.Сладкевич

Друкується в авторській редакції

Дизайн обкладинки – О.С. Молчанова

Підписано до друку 23.11.2007. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 17.

Наклад – 2000 прим.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006