Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
14.2. Теорії пам’яті : Загальна психологія : Бібліотека для студентів

14.2. Теорії пам’яті


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

Загрузка...

Перші спроби науково пояснити феномен пам’яті на психо-логічному рівні були зроблені асоціативним напрямом психології. Центральним в асоціативній психології є поняття асоціації, що оз-начає зв’язок, з’єднування. Асоціація — обов’язковий принцип усіх психічних утворень. Механізм асоціації полягає в установленні зв’язку між враженнями, що одночасно виникають у свідомості.

Частина IV. Пізнавальні психічні процеси

Залежно від умов, необхідних для їх утворення, асоціації поділя-ють на три типи: за суміжністю, схожістю та контрастом.

Асоціація за суміжністю — це відображення в мозку людини зв’язків між предметами та явищами, які йдуть один за одним у часі (суміжність у часі) або перебувають поряд один з одним у просторі (суміжність у просторі). Асоціації за суміжністю ви-никають при згадуванні подій, свідком яких була людина, при за-учуванні навчального матеріалу тощо.

Асоціація за схожістю спостерігається тоді, коли в мозку відо-бражуються зв’язки між предметами, схожими у певному відно-шенні (помилкове сприймання незнайомої людини як знайомої).

Асоціація за контрастом утворюється при відображенні в мозку людини предметів та явищ об’єктивної дійсності, що пов’язані між собою протилежними ознаками (високий — низь-кий, швидкий — повільний, веселий — сумний тощо).

Особливим різновидом асоціацій є породжені потребами пізнавальної діяльності та життя людини причинно-наслідкові асоціації, які відбивають не лише збіг подразників у часі та про-сторі, їх схожість і відмінність, а й причинні залежності між ними.

Причинно-наслідкові асоціації є засадовими стосовно мірку-вань і логічних побудов.

Пояснюючи механізм різних типів асоціацій, асоціанізм як напрям не пояснював, чим саме детермінований цей процес, що зумовлює його вибірковість.

Рішучої критики асоціативна теорія зазнала від гештальт-психології. Центральним поняттям нової теорії був «геш-тальт» — образ як цілісна організація структури, яка не зводить-ся до суми її окремих частин. Тому утворення зв’язків ґрун-тується на організації матеріалу, що визначає й аналогічну струк-туру слідів у мозку за принципом подібності за формою.

Фізіологічна теорія пам’яті тісно пов’язана з важливими по-ложеннями вчення І. Павлова про вищу нервову діяльність.

Згідно з вченням І. Павлова, матеріальним підґрунтям пам’яті є пластичність кори великих півкуль головного мозку, її здатність утворювати нові тимчасові нервові зв’язки, умовні ре-флекси. Утворення, зміцнення та згасання тимчасових нервових зв’язків є фізіологічним підґрунтям пам’яті. Запам’ятоване зберігається не як образ, а як «слід», як тимчасові нервові зв’яз-ки, що утворились у відповідь на дію подразника.

Фізіологічне підґрунтя пам’яті тісно пов’язане із зако-номірностями вищої нервової діяльності. Вчення про утворення тимчасових нервових зв’язків — це теорія запам’ятовування на фізіологічному рівні. Умовний рефлекс — це акт утворення зв’язку між новим і раніше закріпленим змістом, що становить підґрунтя акту запам’ятовування. Для розуміння причинної зу-мовленості пам’яті важливого значення набуває поняття підкріплення. Підкріплення — це досягнення безпосередньої ме-ти дії індивіда, або стимул, що мотивує дію, це збіг знову утворе-ного зв’язку з досягненням мети дії, а якщо тільки зв’язок збігся з досягненням мети, він залишився й закріпився (І. Павлов).

Фізіологічне розуміння підкріплення співвіднесене з психо-логічними поняттями мети дії. Це пункт об’єднання фізіологіч-ного та психологічного аналізу механізмів пам’яті. Запам’ятову-вання того, «що було», не мало б сенсу, якби його не можна було використовувати для того, «що буде».

У поясненні механізмів пам’яті є ще так звані фізична, біохімічна та хімічна теорії пам’яті.

Згідно з фізичною теорією пам’яті проходження будь-якого збудження через певну групу клітин (нейронів) залишає після се-бе фізичний слід, що призводить до механічних та електронних змін у синапсах (місце стикання нервових клітин). При зоровому сприйманні предмета відбувається немовби його обстеження оком по контуру, що супроводжується рухом імпульсу по відповідній групі нервових клітин, які немовби моделюють сприйнятий об’єкт у вигляді просторово-часової нервової струк-тури. Цю теорію називають ще теорією нейронних моделей. Про-цес утворення та активізації нейронних моделей і є засадовим сто-совно процесів запам’ятовування, відтворення та збереження.

Встановлено, що аксони, які відходять від клітин, стикаються з дендритами іншої клітини або повертаються до тіла своєї кліти-ни. У результаті такої структури виникає можливість циркуляції реверберуючих кіл збудження різної складності. Так виникає са-мозарядження клітини, збудження не виходить за межі певної системи. Це так званий нейрофізіологічний рівень вивчення ме-ханізмів пам’яті.

Біохімічна теорія пам’яті виражається гіпотезою про двосту-пеневий характер процесу запам’ятовування. Суть його полягає в тому, що на першій стадії, одразу ж після впливу подразника, у мозку відбувається короткочасна електрохімічна реакція, яка

Частина IV. Пізнавальні психічні процеси

викликає зворотні фізіологічні процеси у клітині. Друга стадія виникає на ґрунті першої — це власне біохімічна реакція, пов’яза-на з утворенням протеїнів. Перша стадія триває секунди (або хвилини) і є механізмом короткочасної пам’яті. Друга стадія, яка характеризується необоротністю хімічних змін у клітинах, вва-жається механізмом довготривалої пам’яті.

Прихильники хімічної теорії пам’яті вважають, що спе-цифічні зміни, які відбуваються в нервових клітинах під впливом зовнішніх подразників, і є механізмами процесів закріплення, збереження та відтворення слідів одержаних вражень.