Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
13.6. Уява і особистість : Загальна психологія : Бібліотека для студентів

13.6. Уява і особистість


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

Загрузка...

Діяльність уяви залежить від загальної спрямованості особи-стості, від психічного життя людини взагалі. Особлива роль у створенні образів уяви належить інтересам, потребам, світогля-дові особистості, що становлять її духовний світ. З діяльністю уяви пов’язане формування низки морально-психологічних яко-стей особистості: гуманності, чуйності, почуття обов’язку тощо. Зрозуміло, що виявити чуйність може людина, яка, знаючи жит-тя та особливості характеру іншої людини, здатна уявити її ду-шевний стан у певний момент.

У силі та яскравості образів уяви виявляються типологічні особливості вищої нервової діяльності. Уява — один з показників, за якими І. Павлов відносив людей до художнього чи розумово-го типу. Художник має справу з образами (зоровим, руховим, слу-ховим тощо), що свідчить про домінуючу роль у його діяльності першої сигнальної системи, образного відображення світу. Отже, уява не лише впливає на перебіг психічного життя людини, а й зу-мовлює формування її важливих особистісних якостей.

Частина IV. Пізнавальні психічні процеси

Ключові поняття теми

Уява, довільна уява, мимовільна уява, випереджальне відобра-ження, репродуктивна уява, творча уява, мрія, дисоціація, аглю-тинація, наголошування, гіперболізація, схематизація, типізація.

Формалізована структура змісту теми

Пізнавальна функція уяви:

– створення образів нових об’єктів;

– випереджальне відображення реальності.

Психологічний механізм уяви:

дисоціація життєвих вражень та об’єднання виокремлених елементів у нові комбінації.

УЯВА

Різновиди:

-репродуктивна (мимовільна, довільна) -творча(довільна) мрія (довільна)

Прийоми створення образів

аглютинація

схематизація

гіперболізація

наголошування -типізація

Запитання для самостійної роботи

У чому полягає специфічність відображення дійсності у про-цесах уяви?

Чим зумовлена діяльність людської уяви?

Від чого залежить багатство створюваних людиною образів уяви?

У чому полягає принципова відмінність між образами репро-дуктивної та продуктивної уяви?

У чому полягають особливості мрії як різновиду творчої уяви?

У чому виявляється зв’язок процесів чуттєвого пізнання і мислення з уявою?

Охарактеризуйте механізм впливу образів уяви на фізіологіч-ні процеси людини.

Як уява пов’язана з емоційно-вольовою сферою особистості?

Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю

Чи згодні ви з твердженням, що без уяви неможлива будь-яка практична діяльність людини?

Чи завжди уява присутня у процесі розумової діяльності?

Чи є уява у тварини?

Чи є принципова відмінність між образами творчої уяви та га-люцинаціями?

Чи може яскравість уяви негативно позначитися на психічно-му житті людини?

Чи погодитеся ви з думкою, що мрія — це створення образів уяви, здійсненні яких вона впевнена?

Чи може бути уява дитини багатшою, ніж уява дорослої лю-дини?

Завдання та проблемні ситуації

Поясніть, у чому полягають основні відмінності уяви від уяв-лень пам’яті. За якими ознаками це можна встановити?

Визначте, які прийоми створення образів уяви використано: винахідником — при конструюванні дирижабля, гідролітака; письменником — при створенні літературного персонажа; художником-карикатуристом — при створенні дружнього шаржу.

Поясніть, чому деякі люди, неосвічені в медицині, прочитав-ши опис того чи іншого захворювання, схильні уявляти, що й вони захворіли саме на цю хворобу, що й у них виявляються її симптоми.

Список використаної та рекомендованої літератури

Загальна психологія: Підруч. для студентів вищ. навч. за-кладів / За загальн. ред. акад. С.Д. Максименка. — К.: Форум, 2002.

Заика Е.В. Комплекс игр для развития воображения // Вопр. психологии. — 1993. — №2.

Карандашев Ю.Н. Развитие представлений у детей: Учеб. по-собие. — Минск, 1987.

Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познании. — М., 1979.

Частина IV. Пізнавальні психічні процеси

Максименко С.Д. Общая психология. — М.: Рефл-бук, К.: Вак-лер, 2001.

Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці: методологія, методи, програми, процедури: На-вчальний посібник для вищої школи. — К.: Наукова думка, 1998.

Натадзе Р.Г. Воображение как фактор поведения. — Тбилиси: Мецниереба, 1972.

Немов Р.С. Психология. — М.: Просвещение, 1995.

Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. — М.: Про-свещение, 1977.

Паустовский К. Собр. соч. — М., 1983. — Т. 8.

Пономарев Я.А. Психология творчества. — М.: Наука, 1976.

Психологія / За ред. Г.С. Костюка. — К.: Рад. школа, 1968.

Розет И.М. Психология фантазии. — Минск, 1977.

Сапогова Е.Е. Операции моделирования как условия развития воображения у дошкольников // Вопр. психологии. — 1993. — №3.