Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.5. Процес розв’язання завдань : Загальна психологія : Бібліотека для студентів

12.5. Процес розв’язання завдань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

Загрузка...

Мислення — це процес руху думки від невідомого до відомо-го. Мислення починається там, де перед людиною постає щось нове, невідоме і коли вона починає щось аналізувати, порівнюва-ти, узагальнювати. Такі питання виникають в умовах проблемної ситуації. Проблемна ситуація характеризується наявністю супе-речностей між реальним рівнем знань та об’єктивно необхідним для успішного розв’язання завдання.

Процес розв’язання пізнавального завдання починається з формулювання питання, яке треба визначити виходячи з конкрет-них умов проблемної ситуації. Формулювання питання — перший етап, найскладніший у процесі розв’язання завдань. Важливе знаЧастина IV. Пізнавальні психічні процеси

чення на цьому етапі має здатність людини бачити нез’ясовані ас-пекти в тих чи інших предметах та явищах дійсності, її вміння ста-вити запитання, виокремлювати проблеми, які потребують вирішення. Ця здатність значною мірою залежить від попередньо-го досвіду людини, проникливості її розуму, вміння бачити незро-зуміле там, де іншій людині все здається зрозумілим.

Другий етап розв’язання розумового завдання починається з пошуку шляхів аналізу поставленого запитання та побудови гіпотези. Висування гіпотез дає людині можливість передбачити напрями розв’язання завдання й можливі результати. Якщо вису-нуті гіпотези не підтверджуються, їх відкидають, уточнюють умо-ви завдання й саме завдання.

Розв’язання розумового завдання — завершальний етап про-цесу — може відбуватися по-різному. Іноді людина діє методом спроб і помилок, перевіряючи ефективність висунутих гіпотез. Розв’язання завдання може базуватися також на використанні відомих способів, на застосуванні аналогій за нових умов про-блемної ситуації. Розв’язання завдання може відбуватись як творчий процес. У цьому разі воно потребує подолання інерт-ності мислення та побудови нової стратегії розв’язання. Побудо-ва нової стратегії завжди є результатом тривалої попередньої ро-боти мислення, узагальнення й реконструкції досвіду розв’язан-ня завдань у тій чи іншій царині людської діяльності. Розв’язати завдання іноді вдається раптово після попередніх напружених, але безрезультатних зусиль, як інсайт. У цьому разі спос-терігається інтуїтивне, не до кінця усвідомлене у процесуально-му плані знаходження розв’язку. Саме так робили деякі важливі відкриття в науці та техніці відомі вчені й винахідники. На відкриття закону всесвітнього тяжіння І. Ньютона наштовх-нула думка про яблуко, що впало йому на голову в момент напру-женої зосередженості на проблемі. Аналогічна ситуація спричи-нила відкриття Архімедом закону виштовхувальної сили рідини, яка діє на занурене в неї тіло.

Важливу роль у стимулюванні розумової діяльності у процесі розв’язання завдань відіграють почуття. Виключно важливе зна-чення мають почуття здивування, допитливості, почуття нового. Почуття породжуються виникненням ідеї, перебігом розв’язу-вання завдання, завершенням роботи та подоланням утруднень, що виникають на шляху до результату. Розв’язання завдання по-требує від людини великих вольових зусиль. Від її наполегливості, сили волі та цілеспрямованості залежать ефективність пізнавальної діяльності, загальна культура розумової праці. «Як-би той, хто дивується з винахідливості генія, міг поглянути на сам процес цих винаходів, то почав би дивуватися не тільки з ро-зуму, а і з сили волі, пристрасті та наполегливості винахідни-ків», — зауважував К. Ушинський [17].

Отже, процес розв’язання завдань потребує мобілізації та на-пруження всіх психічних сил особистості, концентрації її пізна-вальної активності.