Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.4. Кількісний та якісний аналізи дослідження психічних явищ : Загальна психологія : Бібліотека для студентів

2.4. Кількісний та якісний аналізи дослідження психічних явищ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

За допомогою кількісного та якісного аналізів так само можна вивчати особистість. Кількісний, або варіаційно-статистичний,

аналіз полягає в обчисленні коефіцієнтів правильного розв’язання завдань, частоти повторення спостережуваного психічного явища. Для порівняння результатів досліджень з різною кількістю завдань або різним кількісним складом групи користуються не абсолютни-ми, а відносними, здебільшого відсотковими показниками. При кількісному аналізі результатів дослідження найчастіше ви-користовують середнє арифметичне з усіх досліджень того чи іншого психічного процесу чи індивідуально-психологічної особ-ливості. Для того, щоб робити висновки про вірогідність середньо-го арифметичного, обчислюють коефіцієнт відхилень від нього ок-ремих показників. Що менше відхилення показників окремих досліджень від середнього арифметичного, то показовішим воно є для дослідженої психологічної особливості особистості.

Якісний аналіз проводять на основі кількісного аналізу, але не зводиться тільки до нього. В якісному аналізі з’ясовують при-чини високих чи низьких показників, залежність їх від вікових та індивідуальних особливостей особистості, умов життя та навчан-ня, стосунків у колективі, ставлення до діяльності та ін.

Кількісний та якісний аналізи даних дослідження дають підстави для одержання психолого-педагогічної характеристики особистості та висновків про виховні заходи.

§—іг Ключові поняття теми

Метод, принцип об’єктивності, метод інтроспекції, метод спостереження, метод експерименту, метод бесіди, метод тестів, метод соціометрії, метод аналізу продуктів діяльності, метод анке-тування, метод узагальнення незалежних характеристик, метод са-мооцінки, генетичний метод, кількісний аналіз результатів дослідження, якісний аналіз результатів дослідження.

Формалізована структура змісту теми

Метод — шлях наукового пізнання явищ і процесів об’єктив-ної дійсності.

Частина I. Вступ до психології

 


МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Додаткові:

інтроспекція -тест

бесіда

анкетування

аналіз продуктів діяльності

узагальнення незалежних характеристик

самооцінка

соціометричне дослідження

Запитання для самостійної роботи

Що таке метод наукового дослідження?

Які методи належать до основних?

Які методи належать до додаткових?

Назвіть вимоги до застосування методу спостереження.

У чому полягає суть методу експерименту?

У чому полягає суть методу тестів?

У чому полягає суть методу соціометрії?

Що для з’ясування психічних явищ дає кількісний аналіз ре-зультатів дослідження?

Що для з’ясування психічних явищ дає якісний аналіз ре-зультатів дослідження?

Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю

1.             Чи завжди застосування методів дослідження має базуватися

на певних принципах?

2.             Чи погодитеся ви з думкою, що неспроможність самоспостере-

ження як методу наукового дослідження виявляється тільки в суб’єктивізмі тлумачення його результатів?

3.             Чи згодні ви з думкою, що експеримент як метод можна засто-

совувати для дослідження будь-яких психічних явищ?

4.             Чи можна за допомогою методу тестів досліджувати психо-
логічні закономірності?

5.             Чи всі сфери психіки людини дає можливість вивчати метод

аналізу продуктів діяльності?

6.             Чи згодні ви з думкою, що поділ методів на основні та додат-

кові грунтується переважно на їх можливостях охоплювати вивченням більше чи менше коло психічних явищ?

Завдання та проблемні ситуації

1.             У чому полягає основна відмінність природного експерименту

від спостереження? У чому виявляються позитивні аспекти першого та другого методів?

Сформулюйте основні вимоги до проведення методів бесіди та анкетування, яких треба дотримуватися, щоб забезпечити об’єктивність і надійність результатів дослідження.

У чому полягає коректність тлумачення результатів, отрима-них внаслідок застосування тестів?

Які величини потрібно визначати при кількісній обробці да-них дослідження і що вони характеризують?

Список використаної та рекомендованої літератури

Айзенк Г. Проверьте ваши способности. — М.: Мир, 1972.

Асеев В.Г. Возрастная психология: Учеб. пособие. — Иркутск, 1989.

Блейхер В.М., Бурлачук Л.Ф. Психологическая диагностика интеллекта личности. — К.: Вища школа, 1978.

Гильбух Ю.З. Метод психологических тестов: сущность и зна-чение // Вопр. психологии. — 1986. — №2.

Козачкова В.Г. Метод незаконченных предложений при изу-чении отношений личности // Вопр. психологии. — 1989. — №3.

Максименко С.Д. Методологічні аспекти психології навчан-ня // Психологія. —1988. —Вип. 31.

Максименко С.Д. Методологічні проблеми вікової та педа-гогічної психології // Психологія. — 1982. — Вип. 21.

Максименко С.Д. Проблема метода в возрастной и педагогиче-ской психологии // Вопр. психологии. — 1989. —№4.

Максименко С.Д. Проблема метода в науке. — К., 1982.

Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці: методологія, методи, програми, процедури: НаЧастина I. Вступ до психології

вчальний посібник для вищої школи. — К.: Наукова дум-ка, 1998. — 216 с.

Максименко С.Д. Психолого-педагогические аспекты учебно-го процесса в школе. — К.: Рад. школа, 1983.

Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі. В 2-х т. — К.: Форум, 2002.

Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі. Моделюван-ня психологічних новоутворень: генетичний аспект. — К.: Фо-рум, 2002. — Т. 2.

Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження.—К., 1990.

Максименко С.Д. Теоретико-методологічні проблеми генетич-ної психології. — К.: Форум, 2002. — Т. 1.

Максименко С.Д., Носенко Е.Л. Експериментальна психологія (дидактичний тезаурус): Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002.

Методы социальной психологии / Под ред. Е.С. Кузьмина, В.Е. Семенова. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1970.

Немов Р.С. Психология. — М.: Просвещение, 1995.

Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. — М.: Про-свещение, 1977.

Психологія / За ред. Г.С. Костюка. — К.: Рад. школа, 1968.

Соколова Е.П. Проективные методы исследования личнос-ти. — М.: Изд-во МГУ, 1980.

Теорія і практика психологічного дослідження.—К., 1990.

Теплов Б.М. Избранные труды: В 2-х т. — М.: Педагогика, 1985.