Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
12.6. Територіальні індекси : Загальна теорія статистики : Бібліотека для студентів

12.6. Територіальні індекси


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 

Загрузка...

В практиці статистичних досліджень часто виникає потреба зіставлення рівнів економічних явищ в просторі, для чого використовують територіальні індекси.

 

Територіальпі іпдекси - це узагальнюючі відносні величини, що дають порівняльну характеристику в розрізі територій або об'єктів.

Індивідуальні територіальні індекси визначають як звичайні відносні величини порівняння.

При побудові загальних територіальних індексів якісних показників виникає питання вибору бази порівняння і ваг.

Якщо порівнювання здійснюється по двох територіях (об'єктах), то базою порівняння може бути показник будь-якої території (об'єкта). У випадку, коли порівняння проводять по багатьох територіях (об'єктах) - база порівняння повинна бути економічно обґрунтованою. Так, наприклад, якщо порівнюється собівартість продукції по групі однотипних підприємств з приблизно однаковими техніко-економічними умовами виробництва, то за базу порівняння доцільно взяти передове підприємство, на якому зафіксована найнижча собівартість одиниці продукції.

При побудові територіальних індексів якісних показників вагами можуть виступати:

а)         кількісний (екстенсивний) показник тієї території, на якій

якісний (інтенсивний) показник найбільш економічно кращий;

б)         кількісний показник однієї з двох порівнюваних територій

(об'єктів);

в)         середній кількісний показник з багатьох порівнюваних

територій (об'єктів);

г)         об'ємний кількісний показник (сума екстенсивних показників

декількох територій або об'єктів);

д)         кількісний показник, прийнятий за стандарт.

Проілюструємо обчислення територіальних індексів цими

способами на умовному прикладі.

Таблиця 12.8

Урожайність і посівні площі зернових двох районів       

Куль-тура       Середня урожайність, ц/га   Посівна площа, га

 

            по району

"А"       по району "В”            по району

"А"       по району "В"            по області

 

           

           

           

           

            в га      в %

Пшениця        36        42        190      210      2850    50

Жито  19        23        80        100      1200    21

Ячмінь            25        30        110      150      1650    29

Обчислимо, спочатку, територіальні індекси урожайності зернових, прийнявши в якості бази порівняння район "В", в якому вища урожайність:

а) з вагами (посівними площами) цього району:

 

т ЕУд-П„ 36-210 + 19 100 + 25-150 13210

Iv = ^^ =         =          = 0,846 ;

ЕУв'Пв 42-210 + 23-100 + 30-150 15620

б) з вагами району "А":

т ЕУА'ПА 36-190 + 19-80 + 25-110 11110

j =±±ІА           А=       =          = 0,847.

' ЕУВ'ПА 42-190 + 23-80 + 30-ИО 13120 Замінемо базу порівняння і визначимо територіальні індекси:

а)         з вагами бази порівняння:

Хув'ПА 42 • 190 + 23 • 80 + 30 110 13120

1 = -^  =          =          = 1,181;

^уд'ПА 36 190 + 19- 80 + 25 -110 11110

б)         з вагами району “В”:

т ЕУ„-П„ 42 • 219 + 23 • 100 + 30 • 150 15620

j =^гв  в_ =     =          =

ЕУА-ПВ 36-210 + 19-100 + 25-150 13210

Визначимо тепер територіальні індекси урожайності зернових з об'ємними вагами:

а)         для району "А" порівняно з районом "В”:

ІУ = £УА(ПА + ПВ) = у ЕУВ(ПА+ПВ)

_ 36 • (190 + 210) +19 • (80 +100) + 25 - (110 +150)

~ 42-(190+ 210)+ 23-(80+ 100)+ 30-(110+ 150)

36-400 + 19180 + 25-260 24320

=          =          = 0,846;

42-400+ 23-180+ 30-260 28740

б)         для району “В” порівняно з районом "А":

ХУА'(ПА + ПВ) 28740

1у = "Щ           =          = 1,182 .

^ув(ПА+Пв) 24320

Аналогічні результати отримаємо, використавши в якості ваг середні посівні площі для окремих культур зернових:

а)         для району 'А" порівняно з районом "В”:

•2^УА^ (А+В) 36- 200,8 + 19- 90,9 + 25-131,8 12250,9

1у = "^—=      =          =          = 0,846 ;

^увП/А+Вч 42-200,8 + 23-90,9 + 30-131,8 14478,3

б)         для району “В” порівняно з районом 'А":

•^ (А+в) 14478,3 У ХУАП(А+В) 12250,9 I, зрештою, знайдемо територіальні індекси урожайності зернових із стандартними вагами:

 

а) для району "А" порівняно з районом "В”:

ЕУдП^ 36-50 + 19-21 + 25-29 2924

І

£УВПС

42-50 + 23-21 + 30-29 3453

б) для району "В” порівняно з районом "А": ЕУВПТ 3453

І

 1,181

2924

ІУдПс

0,847;

Отже, урожайність зернових в районі "А" нижча, ніж у районі “В” на 15,3% (100 - 84,7), а в районі “В" порівняно з районом "А" вона вищав 1,181 рази, або на 18,1 % (181,1 - 100).

Як показали наші розрахунки, всі способи обчислення територіальних індексів дали приблизно однакові результати, що свідчить про те, що любий з них може бути використаний для порівняльного аналізу рівнів економічних явищ в просторі.

Будуючи територіальні індекси для кількісних показників (в основному фізичного об'єму продукції), вагами виступає середній якісний показник по території, для якої здійснюється порівняння, або використовують стандартні ваги.

Наведемо приклад. Нехай, маємо дані про реалізацію овочів на ринках двох районів.

Таблиця 12.9

 

Товари           Район "А"       Район "В”

 

            Ціназа 1 кг., грн.        Продано, т     Ціна за 1 кг., грн.       Продано, т

Картопля       0,20     700      0,25     900

Капуста          0,25     300      0,20     500

Помідори       0,40     100      0,35     200

 0,23 грн.;

Т^

Р]

Спочатку визначимо середні ціни на овочі: ХРІ 0,20-700 + 0,25-900 365

                                                          

1600

700 + 900

— /.PI 0,25-300 + 0,20-500 175

°2 = "^F =       =          = ",22 грн.;

^q        300 + 500       800

           

 0,37 грн..

Р5

^pq 0,40-100 + 0,35-200 110

Т^~

 

100 + 200

                                                          

Обчислимо територіальні індекси реалізації овочів за формулою: а) для району "А" порівняно з районом "В”:

 

УЛдР 700-0,23+300-0,22 + 100-0,37 264

lq = "S—= =    =          = 0,675;

^qBP 900-0,23 + 500-0,22 + 200-0,37 391

б) для району “B” порівняно з районом "А":

7,ЧвР 900• 0,23 + 500• 0,22 + 200• 0,37 391

lq = "^—= =    =          = 1,481.

^qAP 700-0,23 + 300-0,22 + 100-0,37 264

Отже, кількість проданих овочів в районі "А" нижча, ніж в районі “В" на 32,5 %, відповідно в районі “В" реалізація вища за район "А" в 1,481 рази, або на 48,1 %.

Вибір бази порівняння і ваг в кожному конкретному випадку потрібно вирішувати, виходячи з мети самого дослідження.