Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.4. Метод статистики : Загальна теорія статистики : Бібліотека для студентів

1.4. Метод статистики


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 

Загрузка...

Для своїх досліджень статистика розробляє і застосовує комплекс методів і засобів, сукупність яких формує статистичну методологію. Застосування в статистичному дослідженні конкретних методів визначається поставленими завданнями і залежить від характеру вихідної інформації.

Загальною основою розробки і застосування статистичної методології є положення соціально-економічної теорії і принцип діалектичного методу пізнання явищ суспільного життя. Вони складають теоретичну базу статистичної науки.

Теоретичний аналіз досліджуваного явища, заснований на соціально-економічних науках, завжди передує його статистичному вивченню і є необхідною умовою правильної організації статистичного дослідження та безпомилкових висновків за його результатами.

Необхідною умовою статистичного вивчення є також розуміння суті досліджуваного явища чи процесу, знання законів розвитку і особливостей конкретної обстановки.

Одночасно, керуючись положеннями економічної теорії, статистика збагачує соціально-економічні науки фактичними даними, отриманими в статистичному дослідженні.

У відповідності з діалектичним методом пізнання статистика вивчає всі явища і процеси в їх взаємозв'язку і взаємозалежності, в русі і зміні, виділяючи їх різні типи і форми, встановлює нове і прогресивне та визначає напрямки розвитку.

В процесі розвитку, поряд з кількісними змінами в досліджуваних явищах, відбуваються корінні якісні зміни, що потребує володіння методами, які дозволяють аналізувати такі зміни, фіксувати перехід кількісних змін в якісні.

 

В своїх дослідженнях статистика спирається на діалектичні категорії - випадкового і необхідного, одиничного і масового, індивідуального і загального.

Весь арсенал статистичних методів вивчення соціально-економічних явищ і процесів систематизується за їх цільовим призначенням і застосуванням, які знаходять свій вираз в трьох основних стадіях (етапах) економіко-статистичного дослідження.

На першому етапі статистичного дослідження збираються масові первинні дані шляхом реєстрації фактів чи опитування респондентів. Вимога масовості одиниць спостереження зумовлюється тим, що досліджувані статистикою закономірності проявляються лише в достатньо великому обсязі даних на основі дії закону великих чисел.

На другому етапі статистичного дослідження зібрані в процесі спостереження дані підлягають систематизації і групуванню. Це дозволяє виділити в досліджуваній сукупності соціально-економічні типи. Основна суть цього етапу статистичного дослідження полягає в переході від характеристик одиничного до загального. Якісна однорідність груп соціально-економічних явищ - одна з неодмінних умов узагальнюючих статистичних показників.

На третьому, завершальному етапі статистичного дослідження проводиться аналіз матеріалів зведення і групування за допомогою узагальнюючих статистичних показників таких, як абсолютні, відносні і середні величини, показники варіації, індекси, різні статистичні коефіцієнти і ін.

Аналіз отриманої статистичної інформації дозволяє розкрити причинні зв'язки досліджуваних явищ, визначити вплив різних факторів, оцінити ефективність прийнятих управлінських рішень і т.д.

Для аналізу і ілюстрації статистичної інформації широко застосовують статистичні таблиці і графіки.

Специфічний статистичний метод заснований на поєднанні аналізу і синтезу. Спочатку виділяються в складі досліджуваного явища окремі групи і підгрупи, вивчається суть відмінностей у величинах окремих ознак, виявляються причини відмінностей, а потім дається характеристика явища в цілому, у всій сукупності його сторін, тенденцій і форм розвитку.

Статистичні методи тісно пов'язані з математикою. В них спільні методи обробки і оцінки даних, але різні предмети пізнання. Математична статистика вивчає закономірності масових явищ і процесів в абстрактній формі, а статистика, як суспільна наука, характеризує суспільні явища в конкретних умовах їх існування і розвитку.

 

Статистика широко використовує такі математичні методи як аналіз варіаційних рядів, кореляційний і регресійний аналіз, теорію ймовірностей, методи оптимального програмування, теорію розпізнавання образів та ін.

Значення математики для розвитку статистичних методів різко підвищилось в сучасних умовах у зв'язку з широким використанням електронної обчислювальної техніки. Це дозволило значно скоротити обробку і передачу даних, впорядкувати зберігання інформації, полегшило і прискорило пошук необхідних даних у великих масивах.

В ході історичного розвитку статистичної науки в її складі відокремились ряд самостійних статистичних дисциплін: загальна теорія статистики, соціально-економічна статистика і ряд галузевих статистик.