Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3. Основні поняття в статистиці : Загальна теорія статистики : Бібліотека для студентів

1.3. Основні поняття в статистиці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 

Загрузка...

Явища і процеси суспільного життя вивчаються за допомогою статистичних показників.

Статистичний показник - це кількісна оцінка властивості досліджуваного явища. В залежності від цільового призначення, статистичні показники ділять на обліково-оцінні і аналітичні.

Обліково-оцінні показники характеризують розмір якісно визначених соціально-економічних явищ і процесів в конкретних умовах місця і часу.

В залежності від специфіки досліджуваного явища, обліково-оцінні показники відображають або об'єми їх розповсюдження в просторі, або досягнені рівні розвитку на певні моменти часу.

За своєю архітектонікою статистичний показник складається з двох частин. Перша частина виражає суть поняття, а друга характеризує його величину. Наприклад, чисельність населення України на 1 січня 1996 р. становила 51,3 млн. осіб. Тут чисельність населення України є першою частиною, a 51,3 млн. осіб - другою частиною статистичного показника.

Аналітичні показники використовуються для аналізу статистичної інформації і характеризують особливості розвитку досліджуваного явища: типовість ознаки, співвідношення окремих його частин, ступінь розповсюдження в просторі, швидкість розвитку в часі і т.д. В якості аналітичних показників в статистиці застосовуються відносні і середні величини, показники варіації, динаміки і тісноти зв'язку, індекси і ін.

Статистична ознака - це характерна властивість досліджуваного явища, яка відрізняє його від інших явищ.

Статистичні показники виражаються смисловими поняттями і числовими значеннями. Показники виражені смисловими поняттями називаються атрибутивними. Наприклад, стать людини - чоловік і жінка; спеціальність працівника - лікар, вчитель, інженер, економіст і т.д. Якщо атрибутивні ознаки приймають тільки одне з двох протилежних значень, їх називають альтернативними. Наприклад, продукція якісна - неякісна, стандартна - нестандартна, товарна -нетоварна і т.д.

Кількісні ознаки завжди виражені числовими значеннями. Наприклад, вік людини, число членів сім'ї, розмір квартири, середня заробітна плата одного члена сім'ї і ін.

В конкретних статистичних дослідженнях ознаки діляться на основні (суттєві), які визначають головний зміст досліджуваного явища, і другорядні, не зв'язані безпосередньо з їх основним змістом. Наприклад, при вивченні прибутку від реалізації товарної продукції оптові ціни і собівартість будуть основними факторами, які впливають на зміну його об'єму.

Важливою особливістю статистики є те, що для вивчення свого предмету вона створює статистичну сукупність.

Статистична сукупність - це певна множина одиниць досліджуваного явища, об'єднаних у відповідності із завданням дослідження єдиною якісною основою (умовами існування і розвитку), але різняться між собою за деякими іншими ознаками. Наприклад, при визначенні об'єму роздрібного товарообороту всі торгові підприємства, які продають товари населенню, розглядаються як єдина статистична сукупність - роздрібна торгівля. Але за розміром обсягу реалізації товарів, торговою спеціалізацією, формами обслуговування

 

покупців та іншими ознаками комерційної діяльності, одиниці даної статистичної сукупності будуть різнорідними.

Статистична сукупність називається однорідною, якщо суттєві ознаки для кожної її одиниці є в основному однакові, і різнорідною, якщо вона об'єднує різні типи явищ.

Ознака, яка приймає в межах однієї статистичної сукупності різні значення, називається варіаційною, а коливання значень ознаки -варіацією.

Статистичним сукупностям властиві закономірності масових соціально-економічних явищ і процесів.

Статистична закономірність - це певна впорядкованість, відносна постійність, повторюваність, послідовність і порядок в явищах.

Об’єктивною основою існування статистичних закономірностей є складне переплетення основних (тобто, загальних для всіх явищ) факторів, які формують масовий процес та індивідуальних для кожного з них окремо, але випадкових для маси. За великим числом подій випадкові причини взаємно урівноважуються (погашаються).

Статистичні закономірності масових соціально-економічних явищ і процесів відображають характер дії об'єктивних законів розвитку суспільства в конкретних умовах місця і часу. Отримуючи узагальнюючі характеристики масових суспільних явищ, статистика вияснює з їх допомогою певні закономірності, які проявляються в зміні статистичних даних, їх співвідношенні, розподілі і взаємозв'язку. Це можуть бути закономірності: а) розвитку (динаміки) явищ, що проявляються в збільшенні чисельності населення Землі, рості середньої тривалості життя, збільшенні виробництва продукції, зниженні собівартості виробництва продукції і т.д.; б) зміни структури явищ, що простежуються в збільшенні частки міського населення в його загальній чисельності, рості частки реалізації товарів культурно-побутового призначення в загальному обсязі товарообороту та ін.; в) розподілу одиниць у середині сукупності, про що свідчать розподіли населення за ростом, вагою, розміром одягу чи взуття, доходом на душу населення, кількістю членів сім'ї і т.д.; г) зв'язку між явищами, який існує між кількістю внесених добрив і урожайністю; між вартістю основних виробничих фондів і випуском продукції; між продуктивністю праці і собівартістю виробленої продукції і багато інших.

Характерною особливістю всіх названих закономірностей є те, що вони описуються узагальнюючими статистичними показниками, які формуються під дією складного комплексу причин. Статистичні

 

закономірності відображають в різноманітних формах прояв економічних законів в цифрах в конкретних умовах місця і часу. Ці закономірності проявляються тільки в масових явищах і процесах, тільки у великих за чисельністю одиниць статистичних сукупностях. Тому статистичні закономірності безпосередньо зв'язані з дією закону великих чисел.

Законом великих чисел називається принцип, відповідно до якого закономірність масових явищ може проявлятися тільки при достатньо великому числі випадків.

Закон великих чисел створює умови для прояву статистичних закономірностей, виражає пряму залежність певного їх прояву від числа спостережень.