Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 1. Предмет і метод статистики 1.1. Статистика як наука : Загальна теорія статистики : Бібліотека для студентів

Розділ 1. Предмет і метод статистики 1.1. Статистика як наука


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 

Загрузка...

Перехід до ринкової економіки ставить перед економістами всіх рівнів підвищені вимоги до їх статистичної підготовки. Оволодіння статистичною методологією є однією з основних і головних умов пізнання кон'юнктури ринку, вивчення тенденцій і прогнозування попиту і пропозиції, прийняття науково обґрунтованих рішень на різних рівнях комерційної діяльності на ринку товарів і послуг.

Термін "статистика" походить від латинського слова "статус" (status), що означає суму знань про державу.

В даний час статистика має три основних значення: 1) під статистикою розуміють практичну діяльність працівників статистичних органів, які збирають, обробляють і аналізують дані про соціально-економічний розвиток країни в цілому, а також окремих її регіонів, галузей економіки, конкретних підприємств і населення; 2) статистикою вважають статистичні дані подані в звітах підприємств, організацій і установ, а також опубліковані в статистичних збірниках, довідниках і періодичній пресі; 3) статистикою називають спеціальну науку, яка займається розробкою теоретичних положень і методів її практичного використання.

Між статистичною наукою і практичною діяльністю існує тісний зв'язок і взаємозалежність. Статистична наука використовує інформацію практичної діяльності господарських організацій, узагальнює її і розробляє методи проведення статистичних досліджень. В свою чергу, підприємства, організації і установи для практичної діяльності використовують теоретичні розробки і положення статистичної науки для розв'язання конкретних управлінських завдань.

Статистика являється складною і багатогранною наукою, яка вивчає суспільні явища і процеси з їх кількісної сторони. Як навчальна дисципліна статистика включає в себе цілий ряд розділів, таких як загальна теорія статистики, соціально-економічна статистика і серію галузевих статистик (статистику промисловості, статистику сільського господарства, статистику капітальних вкладень, статистику торгівлі, статистику матеріально-технічного постачання, статистику транспорту, статистику фінансів і кредиту, статистику права і ряд інших). Таким чином, курс "Загальна теорія статистики" відкриває цикл статистичних дисциплін.

Значення статистики в системі знань, які формують профіль економістів вищої кваліфікації, менеджерів, комерсантів надзвичайно велике. Кожний економіст вищої кваліфікації повинен вміти читати

 

статистичні цифри, аналізувати їх і використовувати в своїй практичній роботі для обґрунтування своєї позиції і своїх висновків.

Статистика має свою багатовікову історію. 3 утворенням держав виникла потреба в статистичному зборі і підрахунку таких важливих для державного керівництва даних як чисельність населення, худоби, майна, земельних угідь і ін. Такий облік проводився ще до нашої ери в Китаї, Стародавньому Римі і Єгипті.

3 розвитком суспільного виробництва, внутрішньої і зовнішньої торгівлі збільшувалась потреба в статистичній інформації, що розширювало сферу діяльності статистики і вимагало постійного вдосконалення її прийомів і методів. Різноманітна практика обліково-статистичних робіт почала піддаватись різним теоретичним узагальненням. Статистика стала формуватись як наука.

Вважається, що основи статистичної науки заклав англійський економіст В.Петті. Він замість словесних порівнянь використав новий спосіб доведення мовою чисел, ваги, мір тощо. Створений В.Петті новий напрямок отримав назву "політична арифметика".

Представники політичної арифметики Д.Граут, П.Зюсмильх та ін. внесли вагомий вклад в розвиток демографії, ввели в науковий обіг таблиці і графіки. Дюто і Карлі при вивченні динаміки цін вперше використали індекси.

Основоположником іншого напрямку розвитку статистики вважається німецький вчений Г.Конрінг, який розробив систему опису державного устрою. Його послідовник професор Г.Ахенвань вперше в Марбургському університеті (1746 р.) почав читати нову дисципліну, яку назвав статистикою. Основним змістом цього курсу був опис політичного стану і достознаменностей держав.

М.В.Ломоносов в багатьох своїх працях розглядав питання населення, природних багатств, фінансів, торгівлі Росії, ілюстрував їх статистичними даними. Цей напрямок розвитку статистики називався описовим.

Професор Геттінгенського університету А.Шліцер вважав, що предметом статистики є не тільки опис політичного устрою держав, a все суспільство.

Бельгійський статистик А.Кетле вніс значний вклад в розробку теорії стійкості статистичних показників.

Математичний напрямок в статистиці розвинули такі вчені як Ф.Гальтон, К.Пірсон, В.Госсет, Р.Фішер, М.Мітчел і ін. Наприклад, К.Пірсон вніс значний вклад в розробку теорії кількісної оцінки зв'язку між явищами, В.Госсет (псевдонім Стьюдент) розробив теорію малої

 

вибірки, Р.Фішер розвивав методи кількісного аналізу, М.Мітчел заснував ідею “економічного барометра".

Подальший розвиток статистики вимагав вдосконалення методів збирання, обробки і узагальнення масових даних. Фундатором теорії статистики вважається А.Кетле, в працях якого простежується пошук філософських підвалин статистики. Він вважав, що предметом статистики є "людина в суспільстві", а методологічною основою -принцип масовості, який пізніше отримав назву ”закону великих чисел". Саме цей принцип для узагальнення характеристик сукупності зумовив необхідність обчислення середніх величин.

В Росії в кінці XIX століття статистику політико-економічного напрямку потіснив інтенсивний розвиток математичної статистики. Це привело до виділення двох концепцій наукового змісту статистики:

1)         статистика як метод пізнання, яку підтримували А.А.Чупров, АА.Кауфман, НА.Каблуков, Н.К.Дружинін та ін.;

2)         статистика як наука, предметом якої є дослідження масових явищ і процесів. Представниками цієї концепції є: Ю.Є.Янсон, А.Ф.Фортунатов, В.С.Німчинов, Й.С.Пасхавер та ін.

Кожна з цих концепцій відображала лише одну сторону статистики, оскільки статистика одночасно є наукою із своїм методом. Дискусія вчених статистиків в кінці 50-х років XX століття завершилась визнанням статистики суспільною наукою.

Розвиток електронно-обчислювальної техніки сприяв для прогресу статистичної методології і поглибленого дослідження соціально-економічних процесів.

Історичний розвиток статистики узагальнений в працях вчених, таких як В.ІХотимський, В.С.Німчинов, М.В.Птуха та ін. Вдосконалення методології статистичного вивчення соціально-економічних явищ і процесів висвітлене в працях вчених: А.І.Ротштейна, Д.В.Савінського, А.І.Газулова, П.П.Маслова, Т.В.Рябушкіна, Г.І.Бакланова, Г.С.Кільдішева, В.Є.Овсієнка, Н.Н.Ряузова, В.ЄАдамовата ін.

В даний час видаються підручники, монографії, наукові праці зі статистики, в тому числі найбільш цікаві праці іноземних статистиків, а також різні статистичні збірники. Вивчається все корисне, розроблене статистичною наукою в інших країнах.