Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_9795ae1146fac3b6174228edffdbc88d, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.6 Графіки просторового розміщення і просторового розповсюдження : Загальна теорія статистики : Бібліотека для студентів

5.6 Графіки просторового розміщення і просторового розповсюдження


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 

магниевый скраб beletage

Для вивчення розміщення, рівня і ступеня розповсюдження якого-небудь явища в просторі використовується три види графіків: а) картограма; б) картодіаграма; в) центрограма.

Картограма - це схематична географічна карта, на якій розподіл зображуваних явищ по територіях дається за допомогою розмальовування, штрихування або крапок.

В залежності від використовуваних символів розрізняють

 

фонові і крапкові картограми. Для побудови фопових картограм використовується вся поверхня карти в кордонах досліджуваної території. На цій карті повинні бути чітко позначені контури меж адміністративного поділу країни, області, району.

 

Мал. 5.18 Розміщення садів і виноградників.

Заставний Ф.Д. Географія України: У 2-х книгах. - Львів: Світ, 1994. - С.296.

Географічний ряд, призначений для картограмування, потрібно оптимально розбити на групи (райони), що дозволить простежиги закономірності розміщення зображуваного явища. Кожній групі (району) надається певний тип штрихування або колір, а потім їх наносять на карту. Так, наприклад, якщо ми хочемо дати картограму розміщення садів і виноградників в Україні, то ми повинні всі дані про це по окремих областях розбити, припустимо, на чотири групи і відповідним штрихуванням (мал. 5.18). В першу групу увійдуть всі категорії господарств з площею садів і виноградників, питома вага яких в загальній площі сільськогосподарських угідь до 1 %; другу - 1,1 - 2,0 %; третю - 2,1 - 3,0 % і четверту - понад 3,0 %. Після, на кожну область у відповідності з тією групою, до котрої вона попала, наноситься вказана штриховка. Інколи в якості умовного знаку замість штрихування користуються кольором, тільки при цьому вибирають кольори таким чином, щоб була витримана зростаюча інтенсивність по мірі переходу від нижчих груп до вищих.

 

При зображенні деяких явищ, які вивчаються статистикою, розподіл за адміністративними районами не має великого значення, a тому в подібних випадках виділяються райони з однаковим показником досліджуваного явища за допомогою ізолінійних картограм. Такі картограми використовуються в метеорології і геодезії. В якості прикладу ізолінійної картограми візьмемо агро кліматичне районування за В.П.Поповим (мал. 5.19).

 

Мал. 5.19 Агрокліматичне районування (за В.П.Поповим).

В економіці ізолінійні картограми застосовуються для встановлення часу виконання основних сільськогосподарських робіт (ізотопи), для зображення регіонів з однаковими цінами (ізопрайси) і т.д. на ізолінійних картограмах замкнутими плавними лініями зображуються контури приблизно рівних величин статистичного показника.

Недоліком штрихових картограм є те, що певний географічний регіон штрихується однаково, без переходу по густоті штрихів, хоч в дійсності розподіл любої ознаки на місцевості не завжди рівномірний.

Там же, - С. 78.

 

А тому замість фарби і штрихування в якості графічних символів в картограмах використовують крапки.

В крапкових картограмах графічним знаком статистичних даних є крапки строго визначеного розміру, розміщені в заданих межах. Кожна крапка відповідає певній числовій величині і є носієм елементу обліку. Крапки на картограмі надають обліку наочність і природність. Крапкові картограми розподілу території України за густотою заселення міст і селищ міського типу в 1989 р. показують чітку характеристику їх розміщення в географічному розрізі (мал.. 5.20). Вони добре ілюструють ступінь концентрації об'єктів промисловості і сільського господарства в різних районах і можуть використовуватись в багатьох галузях статистики.

 

Мал. 5.20 Людність міст і селищ міського типу (1989 p.).

Крапки на розрахунковій картограмі розміщують на контурах територій з врахуванням їх фактичного розподілу на окремих ділянках цієї території. Це дозволяє порівнювати щільність розміщення досліджуваних об'єктів на різних ділянках території за загущеністю крапок. Виразність крапкової діаграми залежить від розміру крапки.

Заставний Ф.Д. Географія України: У 2-х книгах. - Львів: Світ, 1994. - C.184.

 

Якщо зменшити розмір крапки, тоді на цій же площі можна розмістити більше крапок, і не буде нашарування крапок однієї на другу. Покажемо вигляд такої діаграми на мал. 5.21.

 

Мал. 5.21 Розміщення поголів'я овець.

Крапкові діаграми за своєю суттю близькі до фонових. Однак фонові картограми, як правило, використовуються для зображення середніх і відносних показників. Крапкові ж картограми використовуються для об'ємних (кількісних) показників. їх застосовують в тих випадках, коли сума ваг статистичного розподілу по районах має економічний зміст. У фонових діаграмах сума ваг економічного змісту немає.

Якщо після заштрихування, фарбування або нанесення крапок на відповідні ділянки карти виявляється певна закономірність в географічному розміщенні території з однаковою величиною зображуваного показника, тоді можна судити про залежність даного показника від географічного фактора. Якщо ж райони з однаковим зображенням розміщені на карті в хаотичному порядку, це свідчить про відсутність певної закономірності в просторовому розміщенні

Заставний Ф.Д. Географія України: У 2-х книгах. - Львів: Світ, 1994. -C.301.

 

даного показника, тобто розповсюдження або рівень не зв'язані з географічним положенням району.

Картодіаграма - це поєднання схематичної географічної карти із діаграмою. Основне завдання картодіаграм заключається в тому, щоб показати географічний розподіл зображуваного статистикою явища. Головна їх особливість заключається в розміщенні на контурній географічній карті спеціальних знаків-символів у вигляді стовпчиків, квадратів, кругів та інших. Величина геометричного знаку залежить від розміру даного явища в зображуваному районі. Знаки і символи на картодіаграмі розміщуються не в простій лінійній послідовності, a орієнтуються в географічному просторі.

Основна перевага картодіаграм перед звичайними діаграмами заключається в точній географічній орієнтації статистичних величин, у встановленні їх взаємної відповідності і просторовому розподілі.

Певну перевагу картодіаграми мають також і перед картограмами. На картодіаграмі зображуються самі досліджувані величини, що сприяє більш точному їх відображенню. На картограмі зображуються головним чином середні, крайні значення, або значення інтервалів.

Основним видом знаків-символів при побудові картодіаграми є кругові і секторні діаграми. За допомогою цих символів на картодіаграмі зображують одночасно як об'єм так і структуру (склад) статистичного явища, розміщеного в просторі. Покажемо таку картодіаграму на прикладі географічного розміщення галузей харчової промисловості в Україні (мал. 5.22).

Якщо на картодіаграмі зображують лише структуру досліджуваного явища без врахування його об'єму, тоді будують круги однакового радіуса.

Для зображення розподілу по території абсолютних величин, на карту наносять прямокутники у вигляді стовпчиків або стрічок. Ці прямокутники або стрічки можна використати також для графічного зображення структури явища.

В економічних дослідженнях доводиться інколи поєднувати картодіаграми з картограмами. Діаграми якби накладаються на картограми. Картограми в поєднанні з картодіаграмами при вмілій їх побудові є важливим засобом наочного зображення і аналізу суспільно-економічних явищ і процесів. Наприклад, такий графік дає можливість проаналізувати територіальне розміщення міського населення за чисельністю в поєднанні із щільністю розселення сільського населення. Міста за чисельністю жителів на карті

 

зображують за допомогою кругових діаграм, а щільність сільського населення - за вибраним штрихуванням відповідних територій.

 

Мал. 5.22 Географія харчової промисловості.

Соціально-економічне районування на географічній карті наочно зображують і аналізують також за допомогою поєднання цих двох графіків. Об'єм і структуру промисловості на карті показують за допомогою секторних діаграм, а напрямки сільськогосподарського виробництва - через заштриховку відповідних регіонів. Побудову такого графіка покажемо на прикладі соціально-економічного районування Тернопільської області (мал. 5.23).

Центрограма - це контурна карта на якій розміщуються короткі цифрові таблиці з інформацією про історико-географічний розвиток і розміщення досліджуваного явища чи процесу. Центрограми ще називають історико-географічними картами. Вони дозволяють скласти цілі статистико-географічні описи нанісши цифрові ряди на карті для різних територій, що дає можливість наочно уявити окремі сторони протікання досліджуваного процесу в динаміці.

Заставний Ф.Д. Географія України: У 2-х книгах. - Львів: Світ, 1994. - С.304.

 

Мал. 5.23 Соціально-економічне районування.

Заставецька О.В., Заставецький Б.І., Ткач Д.В. Географія Тернопільської області: Навчальний посібник. - Тернопіль, 1994. - С. 62.

 

Центрограми дозволяють визначити питому вагу окремих регіонів, а також тенденцію переміщення центру розвитку в розташуванні окремих явищ.

Приклад побудови центрограми покажемо за даними табл. 5.8 на мал. 5.24.

Мал.. 5.24 Розподіл поголів'я великої рогатої худоби по районах України в 1985 - 2005 pp.

Таблиця 5.8 Розміщення поголів'я великої рогатої худоби по території України в 1985 - 2005 pp.

 

Роки               Поголів'я великої      зогатої худоби в %   

 

            район  район  район  район  район  по

            A         Б          В         Г          д          Україні

1985    5          10        17        23        45        100

1990    7          13        20        25        35        100

1995    25        15        17        23        20        100

2000    37        20        18        15        10        100

2005    47        23        17        10        4          100

 

Дана центрограма достатньо виразна і показує помітне переміщення центру вирощування великої рогатої худоби з південно-східних районів через північні до центрально-західних за період з 1975 року по 1995 рік.

Центрограми широко використовуються при вивченні міграції народонаселення.

Такі дослідження проводяться центрографічним методом в багатьох країнах світу. Цей метод також використовується для вивчення переміщення центрів виробництва різних галузей народного господарства.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_9795ae1146fac3b6174228edffdbc88d, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0