Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.4. Оформлення статистичних таблиць : Загальна теорія статистики : Бібліотека для студентів

4.4. Оформлення статистичних таблиць


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 

Загрузка...

Глибоку і виразну характеристику досліджуваних явищ і процесів можуть дати лише грамотно і раціонально побудовані статистичні таблиці.

Наукою і практикою вироблені наступні основні правила складання і оформлення статистичних таблиць:

1.         Перш за все необхідно розробити макет таблиці. При потребі форма статистичної таблиці повинна бути погоджена з раніше складеними таблицями для забезпечення можливості порівняння даних.

2.         Таблиця повинна бути по можливості невеликою за розміром, включати тільки ті відомості, які необхідні для вивчення певного явища, таку таблицю легше аналізувати. Інколи доцільно замість однієї великої, побудувати декілька невеликих таблиць.

3.         Загальний заголовок таблиці повинен коротко відображати основний зміст таблиці, а не перераховувати всього того, що в ній викладено. Якщо в таблиці приводяться дані, які охоплюють не всю сукупність, а тільки її частину (наприклад, продукція всієї промисловості і продукція легкої промисловості, або об’єм товарообороту по всіх не продуктових товарах і товарах культурно-побутового призначення), то в заголовку таблиці потрібно виділити слова, які окреслюють, яку частину сукупності охоплюють дані таблиці. В заголовку таблиці повинні бути вказані місце, період чи момент часу, на які припадають наведені в ній дані і загальна одиниця виміру (виноситься за межі таблиці і береться в дужки).

Якщо змістом таблиці є динамічні порівняння з будь-яким базисним роком за всіма елементами присудка, тоді в загальному заголовку в дужках проставляється рік порівняння, наприклад: (в порівнянні з 1990 p.).

Якщо в таблиці наводяться дані, не порівняльні за територіальною ознакою, то в її заголовку в лапках “обиться застереження про межі досліджуваної сукупності, наприклад: в межах відповідного року”.

 

Ha кінець, якщо для дослідження якогось явища складається ряд таблиць, то після заголовка в кожній з них проставляється порядковий номер.

4.         Заголовки рядків підмета і граф присудка повинні

формулюватись коротко, чітко і змістовно. Рядки в підметі і графи в

присудку можуть нумеруватись, якщо число показників в них велике.

При цьому графи підмета нумеруються великими літерами алфавіту, a

графи з показниками присудка - арабськими цифрами.

Назви заголовків підмета і присудка пишуться з великої літери, підзаголовків - з малої, слова в них, по можливості, не скорочуються.

Якщо відсутня загальна одиниця виміру, то в кожній графі проставляється своя одиниця виміру, яка відділяється від речення комою, або береться в дужки і, як правило, пишеться скорочено (грн., шт., т, м, л, кВт-год., люд-дн., і т.д.). У випадку великої різноманітності одиниць виміру в наступній за підметом виділяється спеціальна графа "Одиниці виміру".

Адміністративний розподіл території в підметі таблиці розташовується за алфавітом. Інколи, з аналітичною метою їх розміщують в порядку зростання або спадання показника, який оцінює місце даної адміністративно-територіальної одиниці серед інших. Дані за багато років розташовують в хронологічному порядку.

Частини підмета і показники присудка, як правило, розташовуються за принципом від часткового до загального, наприклад, продукція рослинництва, продукція тваринництва, продукція всього сільського господарства. Якщо наводяться не всі складові, а виділяються найбільш важливі з них, то спочатку показують загальний підсумок, а потім пишуть "в тому числі" і виділяють найбільш важливі його складові частини, наприклад, всього населення зайнятого в народному господарстві, в тому числі: з вищою освітою; середньою спеціальною; і т.д.

Для зручності користування таблицями з абсолютними і відносними величинами за ряд років, спочатку наводять абсолютні величини, а потім - відповідні до них відносні дані, наприклад, магазин при плані 200 тис. грн., реалізував товарів на 215 тис. грн., тобто виконав план на 107,5 %.

У таблицях, які характеризують зв'язані між собою дані, для кращої наочності і порівнянності, групи підмета і графи присудка повинні розташовуватись в однаковій послідовності.

5.         При заповненні кліток таблиці потрібно точно дотримуватись

умовних позначень. Якщо дане явище відсутнє (при нульовому

значенні ознаки) ставиться тире (-), якщо ж немає відомостей про його

 

розмір записується “немає відомостей” або проставляється три крапки (...). Коли величина показника не перевищує 0,05 ставиться 0,0. Якщо числове значення ознаки не має логічного змісту в клітці ставиться знак множення (х).

6.         Кількісні показники в межах однієї графи повинні бути округлені з однаковим ступенем точності, тобто до 0,1 до 0,01, до 0,001 і т.д. При застосуванні багатозначних чисел потрібно кожні три цифри (починаючи справа) використовувати просвіти розбиті на класи мільйонів, тисяч і одиниць, наприклад: 8 021 948. Оперуючи числами із 6 - 7 знаків, інколи доцільно їх заокруглити до 2 - 3 знаків (8,02 млн.). Коли показники в процентах виражаються великими числами, то починаючи від 300 і більше їх замінюють відношенням в разах. Наприклад, пишуть не 948 %, а в 9,5 раз.

7.         Якщо наводяться крім звітних ще й розрахункові дані, про це роблять застереження в таблиці або в примітці до неї. В примітці також вказуються джерела запозичених даних і інші необхідні пояснення. Якщо ж в таблиці наводяться взаємозв'язані дані, наприклад, абсолютні прирости, темпи росту, темпи приросту, то їх потрібно розташовувати в поряд стоячих графах.

8.         Таблиці, як правило, повинні бути замкненими, тобто мати підсумковий рядок даних, за винятком аналітичних таблиць, в яких підсумки не обов'язкові.

Вимогами правил побудови статистичних таблиць нехтувати не можна. Правильно і грамотно складені статистичні таблиці є важливим засобом викладу опрацьованого матеріалу для економічного аналізу.