4.2. Види статистичних таблиць


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 

Загрузка...

В залежності від побудови підмета розрізняють три види статистичних таблиць: прості, групові і комбінаційні.

В простих таблицях в підметі перераховуються лише одиниці сукупності, в групових - цифрові дані об'єднуються в групи, а в комбінаційних - групи ще розбиваються на підгрупи. В цій класифікації відмінність між простою і груповою таблицями заключається в різному прийомі об'єднання цифрових даних. Відмінність же між груповою і комбінаційною таблицями заключається в різному числі ознак, за якими проходить розчленування одиниць сукупності. Завдання простої таблиці - дати лише перелік ознак, а групової і комбінаційної - у вивченні взаємозв'язків ознак досліджуваного явища.

В статистичній практиці найбільш широке розповсюдження мають прості таблиці.

Простими називаються статистичні таблиці в підметі яких немає груп.

До простих таблиць належить, наприклад, статистична характеристика міст і районів даної області з перерахуванням у підметі всіх районів, характеристика всіх підприємств даного міста, зведення про хід сільськогосподарських робіт, про виробництво і реалізацію м'яса, молока, яєць і т.д. по районах області або по сільськогосподарських колективах району, підсумки різних переписів в розрізі окремих регіонів, змалювання якого-небудь явища в часі. Прості таблиці ще називають інформаційними.

Вся різноманітність простих статистичних таблиць може бути зведена до перелікових, територіальних і хронологічних, або до деяких їх сполучень.

Простими переліковими таблицями називаються такі, в підметі яких наводиться перелік одиниць або показників, що вивчаються. Так, наприклад, за даними Державного Комітету Статистики України про виробництво основних видів промислової продукції може бути складена така таблиця:

Простими територіальними називаються таблиці, в підметі яких

дається перелік територій (країн, областей, районів), кожна з яких

характеризується       відповідними показниками. Наприклад,

характеристика територій і чисельності населення України на 1 січня 1996 р. (табл. 4.3).

Простими хронологічними називаються таблиці, в підметі яких наводяться певні відрізки часу, а в присудку - один або декілька статистичних показників. Таблиця залишається також простою і в тому

 

випадку, якщо в ній одночасно поєднуються одиниці об'єкта або території, і відрізки часу.

Таблиця 4.2 Виробництво основних видів продукції промисловості в Україні за 1995 р.

 

Продукція       Одиниці виміру        1995 р.

Електроенергія          млрд. кВт-год.           194,0

Нафта з газовим конденсатом         тис. т  4100,0

Газ      млрд. м           18,2

Вугілля           млн. т 83,8

Сталь  млн. т 22,3

Готовий прокат        млн. т 17,8

Мінеральні добрива  тис. т  2200,0

Волокна та нитки     тис. т  41,3

Цемент           тис. т  7,6

Папір  тис. т  98,0

Тканини         млн. м 169,0

Взуття млн. пар         20,6

Трикотажні вироби  млн. шт.         27,0

Телевізори     тис. шт.          315,0

Холодильники побутові      тис. шт.          562,0

Пральні машини       тис. шт.          213,0

Таблиця 4.3 Територія і чисельність населення а Автономній Республіці Крим і областях України (на 1 січня 1996 р.)

 

            Територія,

ТИС. KM       Чисельність

населення,

тис. чол.         Міське населення,

%         Густота

населення,

чол./км

1          2          3          4          5

Україна

Автономна Республіка

Крим  603,7 26,1       51334,1 2205,6          68 63   85,0 84,5

Розміщення продуктивних сил України: Підручник / Є.П.Качан, М.О.Ковтонюк, М.О.Петрига та ін.: За ред. Є.П.Качана. - К.: Вища школа, 1997. -С. 59.

Розміщення продуктивних сил України: Підручник / Є.П.Качан, М.О.Ковтонюк, М.О.Петрига та ін.: За ред. Є.П.Качана. - К.: Вища школа, 1997. -С. 37.

 

1          2          3          4          5

Вінницька      26,5     1876,0 47        70,8

Волинська      20,2     1075,2 52        53,2

Дніпропетровська     31,9 13,8         3852,2 1175,4 84 44   120,8 85,2

Тернопільська          

           

           

           

 

м. Київ           0,8       2638,7 100      3298,4

м. Севастополь         0,9       406,9   94        452,1

Візьмемо для прикладу чисельність населення, зайнятого в народному господарстві Подільського економічного району (тис. чол., табл. 4.4) .

Таблиця 4.4

Область          Роки

 

            1985 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1995

Вінницька

Тернопільська

Хмельницька 920,5

528,7 721,0     882,5 533,9 708,2      883,9

527,5 704,3     839,3 508,2 676,7      812,7 496,6 665,1      739,8 445,1 601,9

Подільський економічний район    2170,2 2124,6 2115,7 2024,2 1974,4 1786,8

Прості статистичні таблиці є лише підсумковими зведеннями, тому вони не дозволяють виявляти типів досліджуваного явища, його структури, а також взаємозв'язків між окремими ознаками. Значно більші можливості мають групові і тим більше комбінаційні таблиці.

Груповими називаються такі статистичні таблиці, підмет яких утворений в результаті групування одиниць досліджуваного об'єкта за тією чи іншою ознакою. Тобто, групові таблиці виникають в результаті проведення групування при зведенні статистичних матеріалів.

Найпростішим видом групових таблиць є ряди розподілу, утворені на основі кількісних або атрибутивних ознак. Наприклад:

Таблиця показує, що найбільше населення проживає в малих, великих містах та містах мільйонерах (відповідно 31,3; 24,9 і 21,6 %), a в середніх і дуже великих містах, при значній різниці в їх кількості (55 і 6) проживає приблизно однакова чисельність населення (11,0 і 11,2 %).

Розміщення продуктивних сил України: Підручник / Є.П.Качан, М.О.Ковтонюк, М.О.Петрига та ін.: За ред. Є.П.Качана. - К.: Вища школа, 1997. -С. 312.

 

Таблиця 4.5

Структура міст і міського населення України (на 1 січня 1993 р.)

 

Міста і селища міського типу          Всього міст    В них населення

 

            к-сть %           тис. чол.         %

Малі (до 50 тис. чол.)           1242    92,0     11119,1           31,3

Середні (50 - 100 тис. чол.) 55        4,1       3884,1 11,0

Великі (100 - 500 тис. чол.) 40        3,0       8820,0 24,9

Дуже великі (500 - 1000 тис. чол.)  6          0,5       3993,3 11,2

Міста мільйонери (понад 1000 тис.чол.)   5          0,4       7654,5 21,6

Всього:           1356 | 100,0    35471,0           100,0

В більш складних групових таблицях присудок містить поряд з числом одиниць, що входять до тієї чи іншої групи, ряд інших показників, які належать до характеристики груп підмета. Наприклад, робота 100 заводів однієї із галузей промисловості за звітний рік характеризується наступними даними (табл. 4.6, дані умовні).

Таблиця 4.6

Групування заводів за вартістю основних виробничих фондів і випуском продукції

 

Групи заводів за                   Середні рівні, Фондовіддача, Фондоємкість,

вартістю основних   Кіль-кість       млн.    грн.     грн. (відношення       грн. (відношення

 

           

                                  

           

 

виробничих   заво-   виробничих фондів  випуску          вартості          вартості

фондів,           дів      

            продукщі        продукщі до   фондів до

млн. грн.                   

                        фондів)           продукції)

I 1 - 3  5          2,25     2,90     1,29     0,77

II 3 - 5 19        4,13     5,55     1,34     0,75

III 5 - 7           53        6,08     8,26     1,36     0,74

IV 7 - 9           17        8,03     11,09   1,38     0,72

V 9 - 11          6          10,47   14,76   1,41     0,71

Підмет наведеного вище групування заводів показує структурний розподіл за кількісною ознакою. В таблиці чітко простежується зв'язок між вартістю основних виробничих фондів і випуском продукції. Тобто, із збільшенням вартості основних виробничих фондів в середньому на один завод випуск продукції зростає, росте фондовіддача і знижується фондоємкість.

Таблиця дозволяє провести глибокий аналіз зв'язку між вартістю основних виробничих фондів і випуском продукції, а саме:

Населення України, 1992. - К., 1993. - С. 15.

 

виявити його напрямок, встановити силу, оцінити вплив факторної ознаки на зміну результативної і ін.

Наведемо ще один приклад групової таблиці, в якій показано групування населення за атрибутивною ознакою. За матеріалами анкетного обстеження населення Західного регіону України отримані наступні дані (табл. 4.7).

Таблиця 4.7 Розподіл сімей України за кількістю наявних в користуванні товарів культурно-побутового призначення в залежності від місця проживання.

 

Групи сімей

за місцем проживання         Доля сімей, які мають в користуванні 2-3 і більше товарів культурно-побутового призначення, в загальній кількості, %

 

            радіо-приймачі і радіоли      телеві-зори різні        фото-апарати швейні машини         пральні машини            електро-пилососи     велоси-педи і мопеди

1.         Місто

2.         Село   53,8 46,2         50,0 50,0         70,8 29,2         63,2 36,8         63,6 36,4         92,0 8,0           61,1

38,9

Разом  100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0

Дані таблиці показують, що рівень забезпеченості товарами культурно-побутового призначення міських сімей значно перевищує сільських.

Комбінаційними називаються статистичні таблиці, у підметі яких групи утворені за однією ознакою діляться на підгрупи за іншими ознаками. Прикладом комбінаційної таблиці є табл. 4.8.

Таблиця 4.8 Вплив стажу роботи і тарифного розряду на заробітну плату робітників

 

 Підгрупи |      Середні рівні

робітників за стажем роботи, р.      робітників

за тарифним розрядом         Число

робітників,

40 л.    стажу

роботи,

Р-        тарифного розряду    заробітної

плати,

грн.

I           До5р. включно          I- III    5          2,2       2,4       120,00

 

           

            IV - VI            3          4,3       4,7       153,33

В середньому по групі          X         3,0       3,2       132,50

II         Більше

5 р.      I - III   4          7,0       2,8       134,50

 

           

            IV - VI            8          8,9       4,6       162,75

В середньому по групі          X         8,2       4,0       153,33

В середньому по всіх робітниках    6,2       3,7       145,00

 

Як видно із комбінаційної таблиці із збільшенням стажу роботи і тарифного розряду заробітна плата в середньому на одного робітника зростає.

Пізнавальна властивість комбінаційних таблиць заключається в тому, що вони дозволяють простежити вплив на ознаки присудка не одного, а двох і більше факторів, закладених в основу комбінаційного групування.

Для того щоб вияснити, як змінюється, наприклад, заробітна плата в залежності від зміни стажу роботи робітника, достатньо простежити, як змінились середні дані по великих групах, а для визначення її залежності від тарифного розряду потрібно порівняти дані по підгрупах хоча б однієї з груп. Порівняння з підгрупами інших груп або підтверджує, або відкидає встановлений зв'язок.

Комбінаційна таблиця показує дію двох і більше факторів разом, виявляє взаємозв'язок між ними. Для виявлення дії одного фактора досить простежити зміну ознаки в однойменних групах, а для виявлення дії всіх факторів, потрібно проаналізувати дані всієї сукупності.

Групування за трьома, чотирма і більше ознаками, з побудовою відповідних таблиць, на практиці зустрічається дуже рідко, так як число утворюваних підгруп зростає в геометричній прогресії, що робить таблицю трудно оглядовою.

У випадку коли потрібно проаналізувати більше трьох взаємозв'язаних ознак в підметі таблиці вказують три ознаки в комбінації між собою, а четверту і наступні виносять в заголовок таблиці і замість однієї складають декілька таблиць.

Інколи в комбінаційних таблицях групи за однією ознакою розташовують в підметі, а за іншою - в присудку. Наприклад, забезпеченість сімей набором найбільш важливих товарів культурно-побутового призначення (телевізорами, холодильниками, пральними і швейними машинами та електропилососами) в залежності від віку сімей і середньодушевого грошового доходу наведена в табл. 4.9.

Таблиці 4.9

(в розрахунку на 100 сімей)

 

Групи сімей за їх віком, р.    Групи сімей за середньодушовим грошовим доходом, гривень в місяць

 

            до 50   51 - 60            61 - 80            81 - 100          101 - 130        130 і більше

1          2          3          4          5          6          7

До 5    14        13        24        37        64        73

6 - 10  15        14        29        47        54        97

 

1          2          3          4          5          6          7

11 - 15            17        19        24        40        65        98

16 - 20            17        18        36        49        87        100

21 - 25            20        24        35        46        92        101

26 і більше      29        33        47        63        96        112

B комбінаційних таблицях не можна довільно міняти місцями ознаки, які знаходяться у певній комбінації. їх потрібно розставляти за вагомістю або послідовністю вивчення.

Групові і комбінаційні статистичні таблиці дають всебічну характеристику суспільних явищ і процесів для глибокого і всебічного економічного аналізу.

Крім розглянутих вище таблиць, статистика використовує також типові і балансові таблиці.

Типовими називаються статистичні таблиці, підмет яких утворений в результаті типологічного групування. Прикладом типової таблиці виступає табл. 3.1.

Балансовими називаються таблиці, які характеризують зв'язок між поступленням і витрачанням ресурсів. Прикладом балансової таблиці є табл. 4.10.

Таблиця 4.10 Схема балансу грошових доходів і видатків населення

 

Доходи           Всього            Видатки         Всього

А. Поступлення від державних, кооперативних, приватних та інших підприємств і організації - всього в т.ч. за видами поступлень

Б. Поступлення від обміну товарами і послугами між групами населення                   А. Видатки здійснені через державні, кооперативні, приватні та інші підприємства і організації - всього

в т.ч. за видами

видатків Б. Видатки на оплату товарів і послуг в порядку обміну між групами населення   

Всього грошових доходів                 Всього грошових видатків  

Перевищення доходів над видатками                    Перевищення видатків над доходами       

Баланс                        Баланс           

 

Балансові таблиці використовуються при складанні: балансу виробництва, споживання і нагромадження суспільного продукту (зведений матеріальний баланс); балансу виробництва, розподілу, перерозподілу і кінцевого використання суспільного продукту і національного доходу (зведений фінансовий баланс); звітного міжгалузевого балансу виробництва і розподілу продукції; балансу основних фондів народного господарства; балансу трудових ресурсів і ін.

Всі розглянуті вище статистичні таблиці називають ще результативними або публікаційними. Для їх розробки в процесі зведення матеріалів статистичного спостереження складають робочі або допоміжні розрахункові таблиці. Вони служать для розноски матеріалів спостереження по групах, різних допоміжних розрахунків, дають можливість швидше знайти помилки, тобто вони є першим етапом побудови результативних і публікаційних таблиць.